www.wimjongman.nl

(homepagina)


TIJDGEEST 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 45:
De machtige, clandestiene sekte die Amerika's pad bestuurt

17 oktober 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Meer dan tien jaar geleden ontmoetten mijn vrouw Nita en ik, tijdens een zakenreis naar Washington DC, met hulp van een congreslid, twee leden van de Schotse Rite der Vrijmetselarij die onbeperkte toegang hadden tot alle, behalve de meest geheime en streng bewaakte, documenten van de Orde. Wij ontmoetten een van hen in het Huis van de Tempel, het hoofdkwartier van de Schotse Rite der Vrijmetselarij, Zuidelijke Jurisdictie, waar de Hoge Raad van de Rite, 33e graad, zijn bijeenkomsten houdt, en de andere in het George Washington Vrijmetselaarsmonument in Alexandria, Virginia. Hoewel beide mannen zeer behulpzaam en informatief waren, waren zij ontwijkend wanneer ik te diep op bepaalde gebieden inging. Ik veronderstel dat dit niet verwonderlijk is, gezien het feit dat Vrijmetselaars geheimhouding hebben gezworen onder bloedbezweringen met gruwelijke gevolgen, waaronder het doorsnijden van hun keel, het doorboren van hun oogballen, het uitrukken van hun tongen, het amputeren van hun voeten, het in stukken hakken van hun lichaam, enzovoorts, als zij de verkeerde informatie zouden verstrekken. Misschien is dit de reden waarom, op een bepaald moment, een van de mannen met wie ik overlegde zichtbaar nerveus werd zodra ik specifieke vragen begon te stellen over de religieuze praktijken van de Vrijmetselaars, waaronder geheime rituelen die worden uitgevoerd in de Tempelzaal op de derde verdieping in het Huis van de Tempel, en de verborgen betekenis achter de naam van hun godheid - de Grote Architect van het Universum.

Wat de meeste mensen niet begrijpen is dat, ondanks ontkenning door sommige Vrijmetselaars, zij een religieuze instelling zijn met rituelen en zelfs profetische overtuigingen betreffende een door mensen veranderende uiteindelijke wereldorde, gebaseerd op en in stand gehouden door tientallen doctrines die kunnen worden gedefinieerd door wat "de grootste filosoof van de Vrijmetselarij," Manly P. Hall, in The Lost Keys of Freemasonry,[i] "de beginselen van mystiek en de occulte riten" noemde. De reden waarom lagere graad Vrijmetselaars dit zouden ontkennen is omdat de Meesters van het Ambacht hen opzettelijk misleiden. Sprekend over de eerste drie graden van de Vrijmetselarij, gaf Albert Pike in Morals & Dogma toe:

De Blauwe Graden zijn slechts de buitenste voorhof of portiek van de Tempel. Een deel van de symbolen wordt daar aan de ingewijde getoond, maar hij wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties. Het is niet de bedoeling dat hij ze begrijpt; maar het is de bedoeling dat hij denkt dat hij ze begrijpt. Hun ware uitleg is voorbehouden aan de Adepten, de Prinsen der Vrijmetselarij.... Het is goed genoeg voor de massa van hen die Vrijmetselaars worden genoemd om zich in te beelden dat alles is vervat in de Blauwe Graden; en wie probeert hen te misleiden, zal tevergeefs werken, en zonder enige echte beloning zijn verplichtingen als Adept schenden.

Zeitgeist 2025 komt eraan... En hier is Henochs Apocalyps van de Profetie van de Weken

In deze lagere graden behoren de meeste leden van de Vrijmetselarij tot wat wordt gehandhaafd als een broederlijke organisatie wat eenvoudigweg een geloof in een "Opperwezen" vereist, terwijl het bespreken van politiek en religie in de loge wordt vermeden, waarbij metaforen van steenhouwers worden gebruikt die Salomo's Tempel bouwen om over te brengen wat zij in het openbaar beschrijven als "een systeem van moraliteit versluierd in allegorie en geïllustreerd door symbolen". Ik heb verschillende van dit soort vrijmetselaars gekend, allemaal oprechte leden van de samenleving die in een broederschap samenwerkten voor gemeenschappelijk voordeel en om middelen te bundelen voor liefdadige doelen. Geen van deze vrijmetselaars van lagere graad met wie ik kennis heb gemaakt, zou, voor zover ik weet, ooit deelnemen aan een samenzwering voor een wereldwijde wereldorde waarin mensen politiek en geestelijk tot slaaf gemaakt zullen worden. Maar zoals een bevriende ex-vrijmetselaar mij vertelde: "Dit is het vernisje van de lagere graden dat bestaat op het publieke gezicht van de Orde. Wat er gebeurt met althans sommige leden op het 33e niveau, of onder de York Rite Knights Templar en de Shriners, is een heel andere zaak. Toen ik deel uitmaakte van de broederschap," vervolgde hij, "zag ik hoe specifieke leden met de juiste instelling en ideologie werden geïdentificeerd, afgezonderd, geprepareerd en ingewijd in de hogere graden om redenen die overeen zouden komen met de doelen van een Nieuwe Wereld Orde."

De beroemde vrijmetselaar Foster Bailey beschreef eens hoe de vrijmetselaars die niet tot deze elite behoren, zich niet bewust zijn van een "Illuminati-aanwezigheid" onder de Meester Vrijmetselaars, die op hun beurt de bewakers zijn van een geheim "Plan":

Hoe weinig de onnadenkende Vrijmetselaar, die alleen geïnteresseerd is in de uiterlijke aspecten van het Ambachtelijke werk, het misschien ook beseft, het hele weefsel van de Vrijmetselarij kan worden beschouwd als een externalisatie van die innerlijke spirituele groep waarvan de leden, door de eeuwen heen, de Bewaarders van het Plan zijn geweest. ... Deze Meester Vrijmetselaars, aan wie TGAOTU [De Grote Architect van het Universum] het ontwerp heeft gegeven en die vertrouwd zijn met het spoorboekje van de G.M. [Grootmeester] in de hoogte, zijn ... soms bekend als de Illuminati en kunnen het zoeklicht van de waarheid richten waar haar stralen nodig zijn om de pelgrim op zijn weg te leiden. Zij zijn de Rishi's van de oosterse filosofie, de Bouwers van de occulte traditie.[iii]

Onderdeel van het zorgvuldig bewaakte Illuminati-"plan" waar Bailey naar verwees, is de noodzaak voor elke Vrijmetselaar om de betekenis achter de verschillende rituelen te doorgronden om de geheime leer van de Vrijmetselarij te ontdekken met betrekking tot de ware identiteit van de godheid en wat dit nu en voor de toekomst betekent (wat later in dit hoofdstuk wordt onthuld als weerspiegeld in de profetie van het Grootzegel van de Verenigde Staten). Manly Hall, die het Grootzegel terecht "de handtekening" noemde van dat verheven lichaam van Vrijmetselaars dat Amerika ontwierp voor een "eigenaardig en bijzonder doel", beschreef deze twee soorten Vrijmetselaars als leden van een "broederschap binnen een broederschap", waarvan de uitverkorenen gewijd zijn aan een mysterieus arcanum arcandrum (een "heilig geheim") dat onbekend is voor de rest van de Orde:

Vrijmetselarij is een broederschap binnen een broederschap - een uiterlijke organisatie die een innerlijke broederschap van de uitverkorenen verbergt.

... het is noodzakelijk het bestaan vast te stellen van deze twee afzonderlijke doch onafhankelijke ordes, de ene zichtbaar en de andere onzichtbaar.

Het zichtbare genootschap is een prachtige kameraadschap van "vrije en geaccepteerde" mannen die zich wijden aan ethische, educatieve, broederlijke, patriottische en humanitaire zaken.

Het onzichtbare genootschap is een geheime en zeer verheven broederschap, waarvan de leden zich wijden aan de dienst van een mysterieus arcanum arcandrum.

De broeders die getracht hebben de geschiedenis van hun ambacht te schrijven, hebben in hun uiteenzettingen niet het verhaal opgenomen van dat werkelijk geheime innerlijke genootschap, dat voor het lichaam der vrijmetselaren gelijk is aan wat het hart is voor het lichaam van mensen.

In elke generatie worden slechts enkelen toegelaten tot het binnenste heiligdom van dit werk ... de grote ingewijde-filosofen van de Vrijmetselarij zijn ... meesters van die geheime leer die de onzichtbare grondslag vormt van elke grote theologische en rationele instelling.[iv]

BEKIJK DEEL 3 VAN DEZE SCHOKKENDE ONTDEKKING!!! OUDE SCHRIJVERS VAN DODE ZEEROLLEN VOORZAGEN HET

TIJDGEEST 2025 ALS HET LAATSTE TIJDPERK.

Onder de toewijdingen aan hen die deze "onzichtbare" geheime leer ondersteunen, is er een gedenknis in het hart van het Huis van de Tempel, genaamd de "Zuilen van Liefde". Hier, tussen twee gewelven aan weerszijden - een met de opgegraven overblijfselen van voormalig Soeverein Grootcommandant Albert Pike en de andere met Soeverein Grootcommandant John Henry Cowles, gemarkeerd door borstbeelden van elk van hen op marmeren voetstukken - bevindt zich een gebrandschilderd raam dat het alziende oog afbeeldt boven de woorden Fiat Lux die drieëndertig lichtstralen naar beneden uitzenden op de uitdrukking ordo ab chao uit de oude Craft Vrijmetselaarsleer, "orde uit de chaos".

Tussen ontmoetingen met de anonieme Vrijmetselaars die mij tijdens mijn onderzoek ontmoetten, stapte ik dit heiligdom binnen en las de namen van hen die daar op weerspiegelende gouden inscripties geheiligd zijn voor het bijdragen van ten minste 1 miljoen dollar om de zaak van de Schotse Rite der Vrijmetselarij te bevorderen, waaronder de familie George Bush, wiens werk om de Nieuwe Wereld Orde te initiëren universeel wordt begrepen.

In het Huis van de Tempel, net als elders, verbergt "De Broederschap der Duisternis" (zoals wijlen mijn vriend Dr. Stanley Monteith het placht te noemen) opzettelijk in het volle zicht de occulte aspiraties van het universalisme, die uiteindelijk zullen worden geconcretiseerd in een één-wereld orde en één-wereld religie onder de zoon van Lucifer-Apollo/Osiris/Nimrod - of, zoals Manly Hall het uitdrukte:

De uitkomst van het "geheime lot" is een wereldorde geregeerd door een Koning met bovennatuurlijke krachten. Deze Koning stamde af van een goddelijk ras; dat wil zeggen, hij behoorde tot de Orde van de Verlichte want zij die tot een staat van wijsheid komen behoren dan tot een familie van helden-perfecte menselijke wezens.[v]

Toen Hall dit verbazingwekkend scherpzinnige commentaar gaf over de toekomstige Vrijmetselaars-"Koning" die "afstamt van een goddelijk ras" van "Verlichte" (luciferische) "helden-geperfectioneerde" (half-mens, half-god) menselijke wezens, spijkerde hij precies vast wat de Wachters hadden gedaan, en wat volgens de voorspelling van het Grote Zegel van de Cumaeïsche Sibyl opnieuw zal gebeuren bij de tweede komst van Apollo/Osiris/Nimrod.

We noemden de profetie van de Cumaea aan het begin van deze serie, waarvan Manly Hall opmerkte dat die weerspiegeld wordt in de "massa occulte en vrijmetselaarssymbolen" op het Grootzegel, waarvan hij geloofde dat alleen studenten van archaïsche of esoterische symboliek in staat zouden zijn die nauwkeurig te ontcijferen. Maar na jaren van onderzoek en ontmoetingen met hooggeplaatste Vrijmetselaars, geloof ik dat ik kan helpen met dit raadsel. Dit vereist dat ik een stukje terugga, want het begint met de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring en de auteurs van dat historische document - John Adams, Thomas Jefferson, en Benjamin Franklin. Binnen één dag na 4 juli 1776 kregen deze drie de taak om wat wij vandaag een stuurgroeptaak zouden noemen, te dienen voor het ontwerp van het Grootzegel - wat het uiteindelijk zou moeten uitdrukken over de oprichting van deze natie, haar doelstellingen en haar bestemming. Laten we daarom kort het wereldbeeld en de spiritualiteit van deze mannen onderzoeken om het visionaire en profetische occultisme van het Grote Zegel te begrijpen (zoals gedeeltelijk besproken door Christian J. Pinto in het voorwoord van mijn bestseller boek Zenith 2016).

John Adams en Thomas Jefferson

John Adams was Amerika's tweede president en een goede vriend van Thomas Jefferson. Adams, Jefferson en Franklin werkten samen in de eerste commissie om het Grootzegel voor de Verenigde Staten te ontwerpen. Hoewel het er niet naar uitziet dat Adams lid was van een geheime groep, was hij een Unitariër en deelde hij opvattingen over het Christendom die niet verschilden van die van Paine, Jefferson en Franklin. Hij schreef het volgende aan Thomas Jefferson in een brief van 3 september 1816:

Ik huiver bijna bij de gedachte te moeten zinspelen op het meest noodlottige voorbeeld van misbruik van verdriet dat de geschiedenis van de mensheid heeft bewaard - het kruis. Bedenk welke rampen die motor van verdriet heeft voortgebracht!

Erger dan zijn vriend, John Adams, was Thomas Jefferson. Samen met Thomas Paine (die ook schreef dat Jezus een godslasterlijke fabel was en dat de Bijbel "nauwelijks iets anders was dan een geschiedenis van de grofste ondeugden en een verzameling van de meest armzalige en verachtelijke verhalen", wiens "Almachtige losbandigheid beging met een vrouw die verloofd was om te trouwen, en dat het geloof in deze losbandigheid geloof wordt genoemd), typeerde Jefferson de "spotters, die hun eigen begeerten najagen", waarvoor in de Bijbel wordt gewaarschuwd (2 Petrus 3:3, KJV). Jefferson zei dit over het boek Openbaring in een brief aan generaal Alexander Smyth van 17 januari 1825:

Het is tussen de vijftig en zestig jaar geleden dat ik het las en ik beschouwde het toen als het geraaskal van een maniak, niet meer waard noch in staat tot verklaring dan de onsamenhangendheden van onze eigen nachtelijke dromen.[vii]

In de rest van zijn brief maakte Jefferson de generaal duidelijk dat hij geen berouw had van zijn vroegere opvatting. Sommigen hebben geprobeerd hem wit te wassen omdat hij dacht dat Jezus als een leraar van de moraal kon worden beschouwd, maar Jefferson geloofde dat de kroniek van Jezus zoals die in de Bijbel was weergegeven een regelrechte fraude was. Dit is wat hij zei in een brief aan William Short van 31 oktober 1819:

De grootste van alle hervormers van de verdorven religie van zijn eigen land, was Jezus van Nazareth. Wat werkelijk het Zijne is, onttrekt hij aan de vuilnis waarin het begraven ligt, gemakkelijk te onderscheiden door zijn glans van het bezinksel van zijn biografen, en even scheidbaar daarvan als de diamant van de mestvaalt.[viii]

ONTMASKER "DE GROTE WAAN" VAN DE EINDTIJD OP DIT MOMENT!

De bovenstaande passage beschrijft de benadering die Jefferson koos bij het schrijven van zijn zogenaamde Jefferson Bijbel (correct getiteld The Life and Morals of Jesus of Nazareth). Wat hij beweerde te proberen (en waar hij uitvoerig over schreef) was om de "ware" uitspraken van Jezus te scheiden van de dingen waarvan hij geloofde dat ze aan de evangelie-verslagen waren toegevoegd. Maar hij geloofde niet echt in de autoriteit van de Bijbel, noch in het Oude Testament, noch in het Nieuwe. In een brief aan John Adams - zijn medeauteur van de Onafhankelijkheidsverklaring en assistent bij het ontwerpen van het Grootzegel van de Verenigde Staten - schreef hij op 24 januari 1814:

Hoe komen we aan de Tien Geboden? Het boek geeft ze ons inderdaad woordelijk, maar waar heeft het ze vandaan? Want het vertelt ons zelf dat ze door de vinger van God geschreven zijn op stenen tafels, die door Mozes vernietigd werden.... Maar de hele geschiedenis van deze boeken is zo gebrekkig en twijfelachtig, dat het ijdel lijkt om te proberen er minutieus onderzoek naar te doen.... We hebben het recht om veel twijfel te koesteren over welke delen ervan echt zijn.[ix]

Zoals eerder gezien, was Jefferson's kijk op het Nieuwe Testament niet beter. In dezelfde brief aan John Adams, schreef hij:

In het Nieuwe Testament is er intern bewijs dat delen ervan afkomstig zijn van een buitengewoon man; en dat andere delen tot het weefsel behoren van zeer inferieure geesten. Het is even gemakkelijk die delen te scheiden, als diamanten uit mesthopen te plukken.

Wanneer men De Jefferson Bijbel leest, wordt het duidelijk waar Jefferson op doelde toen hij het had over "mestvaalt". Hij nam een schaar en een scheermesje en knipte bewijs voor de goddelijkheid en Messiaanse opdracht van Jezus uit de Schrift, waaronder de maagdelijke geboorte, de wonderen van Christus, de wederopstanding van de Heer en Zijn hemelvaart. Omdat daarin Zijn wederkomst en de komst van de Antichrist in detail wordt beschreven, werd ook het hele boek Openbaring weggelaten. Dit waren onder andere de dingen waarvan Jefferson geloofde dat ze afkomstig waren van "inferieure geesten" die "duivels" vormden. Over de Heer Jezus zelf schreef Jefferson in een andere brief aan Short op 13 april 1920:

Onder de woorden en uiteenzettingen die Hem door Zijn biografen [schrijvers van de Bijbel] worden toegeschreven, vind ik vele passages van fijne verbeelding, correcte moraal, en van de meest lieflijke welwillendheid; en andere, weer andere, van zoveel onwetendheid, zoveel absurditeit, zoveel onwaarheid, charlatanisme en bedrog.... Ik scheid daarom het goud van het vuil... en laat het laatste over aan de domheid van sommigen, en de bedriegerij van anderen van Zijn discipelen. Van deze bende van bedriegers en bedriegers was Paulus de... eerste bedrieger van de leer van Jezus.

VOLGEND DEEL: De occulte plannen van Benjamin Franklin... en één zegel om ze allemaal te overtreffen

Eindnoten:

[i] Hall, Lost Keys , 19.

[ii] Pike, 819.

[iii] Bailey, 20.

[iv] Manly P. Hall, Lectures on Ancient Philosophy: An Introduction to Practical Ideals (Philosophical Research Society, 1984), 433.

[v] Hall, Secret Destiny , 26.

[vi] Richard Dawkins, The God Delusion (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2006) 43.

[vii] Andrew A. Lipscomb and Albert Ellery Bergh, eds., The Writings of Thomas Jefferson , Vol. XVI (Washington, DC: Thomas Jefferson Memorial Association, 1903) 100–101.

[viii] Gerard W. Gawalt, ed., Thomas Jefferson and William Short Correspondence (Library of Congress Manuscript Division).

[ix] Lipscomb and Bergh, Vol. XIV, 71–72.

[x] Ibid.

[xi] Samuel E. Forman, The Life and Writings of Thomas Jefferson (Bowen-Merrill, 1900) 365.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 45: The Powerful, Clandestine Cult Directing America’s Path » SkyWatchTV