www.wimjongman.nl

(homepagina)


TIJDGEEST 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 43:
EEN WAARSCHIJNLIJKE EINDTIJD-TIJDLIJN

14 oktober 2021 - door SkyWatch redacteur

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Geleerden hebben stukjes informatie van de Essenen bij elkaar gezocht en speculeren dat deze wijzen op de naderende terugkeer van Jezus. Houd bij het bekijken van deze tijdlijn in gedachten dat dit hypothetisch is en dat er aannames bij betrokken zijn. Dat gezegd hebbende, geloven wij dat het laatste jubeljaar van onze tijd zal beginnen in 2025 na Christus, zoals voorspeld door deze verbazend nauwkeurige Hebreeuwse profeten uit de oudheid. Interessant genoeg heeft NASA ook drie data voorspeld waarop de asteroïde Apophis langs de aarde zal vliegen. Deze data zijn in de lente van de jaren 2029, 2036, en 2068.[i] Een mogelijk verband tussen de Apophis asteroïde en de Alsem profetie van het boek Openbaring is in het verleden ook goed vastgesteld.[ii] Men gelooft ook dat een Apophis/Alsem asteroïde inslag een aantal van de bazuin-oordelen van Openbaring zou kunnen verbinden in een kettingreactie veroorzaakt door een enkele gebeurtenis en mogelijk zou kunnen plaatsvinden tijdens het midden van de zeven-jarige Verdrukking. [iii] Tenslotte, terwijl de NASA nu zegt dat een inslag van Apophis in 2029 onwaarschijnlijk is, een standpunt dat door top-100 wetenschappers wordt betwist, heeft zij onlangs toegegeven aan een onverwachte versnelling van de asteroïde als gevolg van wat het "Yarkovsky-effect" wordt genoemd.[iv]

Laten we zeggen dat de versnellende Apophis asteroïde inderdaad de aarde treft op vrijdag 13 april 2029 (de datum waarvan NASA momenteel voorspelt dat Apophis het dichtst bij de aarde zal zijn), en het is in feite de vervulling van de lsem profetie. Verbazingwekkend, wanneer we drie en een half jaar aftrekken van de lente van 2029, komen we uit op de tijd van Rosh Hashanah, of het Bazuinenfeest, in 2025. Rosj Hasjana is een tweedaags feest dat gewoonlijk wordt geassocieerd met de Opname van de Kerk en/of de wederkomst van Jezus. Dit is vooral interessant wanneer we Jezus' woorden over het niet kennen van de dag of het uur van Zijn wederkomst in overweging nemen. Als de Opname zou plaatsvinden op het Bazuinenfeest, zou er geen manier zijn om te weten welke dag of welk uur precies, aangezien de viering in de loop van twee dagen plaatsvindt.

Als we aannemen dat het midden van de Verdrukking 13 april 2029 is, kunnen we 1.260 dagen terug gaan (drie en een half jaar, of tweeënveertig maanden, of "tijd, tijden en een halve tijd" volgens de bijbelse profetie zoals gegeven in de boeken Daniël en Openbaring) en komen we uit op 1 november 2025, als de datum waarop de Antichrist het verbond bekrachtigt. Interessant is dat deze datum op de Essene kalender Cheshvan 16 is, slechts één dag vóór Cheshvan 17 - de datum waarop de zondvloed van Noach begon. In Noachs tijd was Cheshvan 16 de laatste datum waarop de opstandige bewoners van de wereld in gelukzalige onwetendheid leefden, in de overtuiging dat zij veilig en in vrede waren.

Als we aannemen dat Apophis Alsem is en toeslaat op 13 april 2029, en dat dit het midden is van de Verdrukking, vinden we enkele interessante feiten over deze dag. Ten eerste, volgens de Essenen-kalender is 13 april 2029 tien dagen na Pesach (Nisan 14) op de Hebreeuwse datum Nisan 24. Volgens Daniël 10:4-5 werd de profeet Daniël bezocht door de engel op Nisan 24.[v] Ook gebeurde er in 1312 v.Chr. op Nisan 14 een zeer interessante zaak met de kinderen van Israël nadat zij de Rode Zee waren overgestoken:[vi]

Zo bracht Mozes Israël uit de Rode Zee; toen gingen zij uit in de woestijn van Shur. En zij trokken drie dagen door de woestijn en vonden geen water. Toen zij nu te Mara kwamen, konden zij het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd haar naam Mara genoemd. (Exodus 15:22-23)

We kunnen dit vergelijken met de beschrijving van Alsem in het boek Openbaring:

Toen klonk de derde engel: En een grote ster viel uit de hemel, brandende als een fakkel, en zij viel op een derde deel der rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Een derde deel van het water werd alsem, en velen stierven aan het water, omdat het bitter was geworden. (Openbaring 8:10-11)

Beide passages noemen het getal drie en, het meest verbazingwekkende, beide noemen bitter water. En in de passage van Exodus, als de Israëlieten drie dagen onderweg waren zonder water, dan vonden zij ergens na de drie dagen maar voor de vierde (misschien rond halverwege) het bittere water. Zou het kunnen zijn dat de kinderen van Israël het bittere water vonden drie en een halve (of zo) dag na hun uittocht uit Egypte, net zoals de wereld haar bittere water vindt drie en een half (of zo) jaar nadat de Kerk haar uittocht uit de wereld maakt in de Opname?

Als we 1260 dagen (zoals vermeld in het boek Daniël) optellen bij 13 april 2029, komen we precies uit op 24 september 2032, wat op de Essenen-kalender de Grote Verzoendag is. Jezus stierf in 32 na Christus en vervulde alle lentefeesten. Zou het niet interessant zijn als Jezus terugkwam, precies waar Hij was gebleven - precies tweeduizend jaar later, om de Herfstfeesten te vervullen?

Als we deze lijn van denken doortrekken, geeft Daniëls profetie ons ook 1290 dagen en 1.335 dagen vanaf het midden van de Verdrukking waar we mee te maken hebben. Dus, 1290 dagen na 13 april 2029, is 24 oktober 2032, wat Cheshvan 10 is, de dag dat Noach in de ark ging en de dag voordat Methusalah stierf. Dit is duidelijk een grote dag van oordeel van de Heer en, gebaseerd op de bewoordingen van Daniël 12, zou dit de dag kunnen zijn waarop het beeld van het Beest wordt verwijderd en in de poel van vuur wordt geworpen:

En van de tijd af, dat het dagelijks offer weggenomen zal zijn, en de gruwel der verwoesting opgericht zal zijn, zullen er duizend tweehonderd en negentig dagen zijn. (Daniël 12:11)

Vervolgens worden 1335 dagen genoemd:

Welgelukzalig is hij, die wacht, en komt tot de duizend driehonderd en vijfendertig dagen. (Daniël 12:12)

Volgens onze tijdlijn is 1335 dagen na 13 april 2029, 8 december 2032, de eerste dag van Chanoeka. Wat daar zo interessant aan is, is dat Chanoeka precies zeventig dagen na het Loofhuttenfeest is. Het Boek van Makkabeeën zegt dat Chanoeka eigenlijk is gemodelleerd naar Loofhutten en wordt beschouwd als een "uitstel" van Loofhutten.[viii] Chanoeka is ontstaan als een reactie op de ontheiliging van de Tempel door Antiochus IV Epifanes, een historische gebeurtenis die Jezus gebruikte om te wijzen op de toekomstige Antichrist en de gruwel der verwoesting:

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarover de profeet Daniël gesproken heeft, in het heilige ziet staan (wie het leest, moet het verstaan), laat dan degenen die in Judea zijn, naar de bergen vluchten. (Matteüs 24:15-16)

BEKIJK DEEL 3 VAN DEZE SCHOKKENDE ONTDEKKING!!! OUDE SCHRIJVERS VAN DODE ZEEROLLEN VOORZAGEN HET

TIJDGEEST 2025 ALS HET LAATSTE TIJDPERK.

Om dit in onze tijdlijn te plaatsen, weten we dat vlak voor de duizendjarige regering van Christus, de eerste opstanding plaatsvindt (Openbaring 20:4-6) en dit is waarschijnlijk wanneer gelovigen hun beloning zullen ontvangen (1 Korintiërs 3:12). Wij weten ook dat er door de tijden heen ontelbare massa's gelovigen zijn geweest, en wij hebben geen idee hoe lang het zal duren voordat allen voor Jezus zullen staan om hun beloning te ontvangen. Het is mogelijk dat dit allemaal in een oogwenk gebeurt; maar het lijkt waarschijnlijker dat Jezus zal werken binnen de fysieke dimensie van tijd zoals die is geschapen om te werken, tenminste tot de vorming van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Als dat het geval is en Jezus komt terug in AD 2032, dan duurt het misschien iets meer dan veertig jaar om elke gelovige te belonen, om de naties hun zwaarden tot ploegscharen te laten slaan (Jesaja 2:2-4), en voor iedereen die nog in de wereld is om de nieuwe manier van doen onder de heerschappij van Jezus Christus in te stellen en te leren. Vooral met het oog op de grote, laatste, eindtijdstrijd van Armageddon, lijkt het redelijk om enige tijd voor "opruiming" te verwachten, zodat in AD 2075 het Koninkrijkstijdperk officieel kan beginnen met niets meer dat nog vervuld moet worden.

Tenslotte komen we aan het einde van de duizendjarige heerschappij in onze hypothetische profetische tijdlijn. Opmerkelijk genoeg zien we zelfs hier een beetje van het "overvloeien" tussen de tijdperken, want vlak voor het einde van het Koninkrijkstijdperk wordt Satan losgelaten om een nieuwe geloofsafval en oorlog te ontketenen:

En wanneer de duizend jaren zullen zijn geëindigd, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en zal hij naar buiten komen om de volken te misleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de strijd; hun aantal is als het zand der zee. En zij rukten op over de brede vlakte van de aarde en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad, maar vuur daalde neer uit de hemel en verteerde hen, en de duivel, die hen misleid had, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet waren, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, voor eeuwig en altijd. (Openbaring 20:7-10)

Dit is hoe de zevenduizend jaar scheppingsgeschiedenis uiteindelijk eindigt vóór de schepping van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die in Openbaring 21 worden beschreven. We zien ook iets van het overlopen na de duizendjarige heerschappij. Vlak voordat alles tot een einde komt, zien we hoe Satan wordt losgelaten, dan uiteindelijk wordt vernietigd, en het grote witte troonoordeel van Openbaring 20:11-15 plaatsvindt. Als we moesten gokken, en als de vorige tijdperken een indicatie zijn van hoe we deze dingen zouden kunnen dateren, dan zouden we moeten verwachten dat Satan wordt vrijgelaten in het laatste jubeljaar van het Koninkrijks Tijdperk - die laatste vijftig jaar, misschien zelfs precies duizend jaar vanaf de dag dat hij oorspronkelijk gebonden was, wat zou betekenen dat hij zijn vrijlating zou meemaken in AD 3032. Als dit het geval is en we volgen dit patroon, dan zouden we zelfs het tijdstip kunnen voorspellen van de laatste scheppingsdag zoals we die kennen. We moeten verwachten dat de laatste dag half maart zal zijn, mogelijk op Adar 28, de zaterdag voor Nieuwjaar, of misschien Tekufah Nisan, 3075, de dag vlak voor de eerste dag van het nieuwe jaar op de Essenen-kalender. Het zal een dinsdag zijn. Of, misschien zoals God elke dag in de eerste week van het bestaan gebruikte om alles te scheppen, zal Hij elke dag van de laatste week gebruiken om alles voorbij te laten gaan, eindigend op vrijdag, Nisan 3, 3075.

Dan, vermoedelijk, wanneer de hele schepping precies zevenduizend jaar oud is, zal Openbaring 21-22 in vervulling gaan en zullen de oude hemelen en aarde "voorbijgaan" (d.w.z. verwijderd worden, sterven, of beide) en een nieuwe hemel en aarde zullen volmaakt geschapen worden zonder zonde, pijn of dood, precies zoals bedoeld vanaf het begin. Eindelijk zal deze vreemde, zevenduizend jaar durende omweg, die wij allen moesten nemen om onze weg terug naar God te vinden, voltooid zijn en zullen wij terug zijn bij een nieuw begin, waar wij altijd al voorbestemd waren te zijn, voor altijd.

Natuurlijk, zoals je in de volgende bijdragen zult ontdekken, zijn er mensen die een ander plan voor je leven hebben-een Geheime Bestemming voor jou, Amerika, en de wereld. En hun plan werd voorspeld in de Heilige Bijbel om zich te ontvouwen vóór het einde van het tijdperk dat was voorzien door de Essenen.

VOLGEND DEEL: DE MACHTIGE, CLANDESTIENE SEKTE DIE HET PAD VAN DE NATIE LEIDT

Eindnoten:

[i] Earthsky. Infamous asteroid Apophis is accelerating. https://earthsky.org/space/asteroid-99942-apophis-encounters-2029-2036-2068.

[ii] Tom Horn, The Wormwood Prophecy .

[iii] Tom Horn, The Messenger .

[iv] Earthsky. Infamous asteroid Apophis is accelerating. https://earthsky.org/space/asteroid-99942-apophis-encounters-2029-2036-2068.

[v] Daniel 10:4–5:On the twenty-fourth day of the first month, as I was standing on the bank of the great river (that is, the Tigris) I lifted up my eyes and looked, and behold, a man clothed in linen, with a belt of fine gold from Uphaz around his waist.

[vi] https://www.aish.com/dijh/Nisan_24.html.

[vii] Horn, The Messenger .

[viii] Rabbi Paul Kipnes, Chanukah as a Second Sukkot . https://orami.org/chanukah-as-a-second-sukkot/.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 43: A LIKELY END-TIMES TIMELINE » SkyWatchTV