www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 35:
De laatste Romeinse keizer wordt de Mahdi van de moslims

26 september 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Het Mahdisme heeft het geopolitieke landschap veranderd door een uitlaatklep te bieden aan de Soennieten in Irak en Syrië die hun rechten zijn kwijtgeraakt. De dramatische afkondiging van het wereldwijde kalifaat na de terugtrekking van de VS in 2014 onder Abu Bakr al-Baghdadi, een publieke persona aangenomen door Ibrahim Awwad Ibrahim Al-Badri een islamitische religieuze geleerde die Mahdist werd toen de VS Irak binnenvielen, werd in scène gezet voor propagandadoeleinden. Wij denken dat dit zo is omdat zij in 2006 daadwerkelijk een staat hadden uitgeroepen,[i] maar toen werden zij niet erg serieus genomen.

Sayf al-Adl, en Jordaanse hooligan, Abu Mus'ab al-Zarqawi schreef over zijn plan om het einde der dagen te creëren, "kalifaat volgens de profetische methode."[ii]

Nadat de Verenigde Staten Zarqawi op 7 juni 2006 hadden gedood, voerde Al Qaida in Irak de laatste wens van zijn leider uit. In plaats van te wachten met het vestigen van de Islamitische Staat tot nadat de Amerikanen zich hadden teruggetrokken en de Soennitische massa's het project steunden, zoals Bin Laden en Zawahiri wilden, werd de Islamitische Staat uitgeroepen op 15 oktober 2006.[iii]

Abu Ayyub al-Masri nam al-Qaeda over in Irak over na de dood van Zarqawi in juni 2006, om de groep een paar maanden later te ontbinden toen de Islamitische Staat werd uitgeroepen. Volgens de opperrechter van de Islamitische Staat haastte Masri zich om de Staat op te richten omdat hij geloofde dat de Mahdi, de verlosser van de moslims, binnen het jaar zou komen. Volgens hem moest het kalifaat er zijn om de Mahdi te helpen bij de laatste gevechten van de Apocalyps. Anticiperend op de op handen zijnde verovering van grote islamitische steden zoals voorspeld in de profetieën, gaf Masri zijn mannen opdracht preekstoelen in te richten voor de Mahdi om te beklimmen in de moskee van de profeet in Medina, de Umayyad Moskee in Damascus, en de Aqsa Moskee in Jeruzalem.[iv]

Het staat buiten kijf dat de Islam - vooral in het licht van de recente wreedheden tegen het Heilige Land - een belangrijke factor is bij de analyse van het Midden-Oosten, zowel geopolitiek als profetisch. De wereld ontwaakte voor de existentiële dreiging na de gesynchroniseerde aanslagen in Parijs en de door IS op een Russisch lijnvliegtuig geplaatste zelfmoordterrorist als vergelding voor recente luchtaanvallen door de Russische luchtmacht geïllustreerd. "Metrojet vlucht 9268 stortte zaterdag neer in het Egyptische Sinaï schiereiland nadat het in de lucht uit elkaar brak, waarbij alle 224 mensen aan boord omkwamen."[v] De IS eiste de verantwoordelijkheid voor de crash op via twitter binnen enkele uren na wat nu een zelfmoordaanslag blijkt te zijn.[vi]

Enkele overhaaste analisten wezen de claim van de IS af, maar zij zagen de mogelijkheid over het hoofd dat een "blikbom" het middel van de IS was. Betrouwbare bronnen hebben de schuld van de IS bevestigd. Eind 2015: "De laatste Amerikaanse inlichtingen suggereren dat de crash hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door een bom die door ISIS of een gelieerde partij in het vliegtuig is geplaatst, volgens meerdere Amerikaanse functionarissen die met CNN hebben gesproken."[vii]

Tweederde van de Afghaanse en Iraakse bevolking identificeert zichzelf als Mahdisten en ziet de opkomst van een kalifaat in middeleeuwse stijl voor zich, dat wereldwijd de Sharia-wetgeving handhaaft - en IS beweert dat kalifaat te zijn. Mahdisten zijn bereid zichzelf te martelen, en Rusland biedt geen genade. De laatste berichten stellen: "Rusland heeft naar verluidt geweigerd het gebruik van kernwapens in hun strijd tegen ISIS uit te sluiten"[viii] Gezien de voortdurende proxy-oorlog tussen de VS en Rusland over Assad in Syrië, bestaat er een aanvaardbare kans dat de Derde Wereldoorlog wel eens het nettoresultaat zou kunnen zijn van het huidige beleid. Hoewel de kans klein is dat de exegetische geschiedschrijving die volgt de toegewijde Mahdist zal ontmoedigen, hopen we oprecht dat het een "steen in de schoen" zal stoppen van degenen die een bovennatuurlijke vooruitziendheid toeschrijven aan dubieuze op Hadith gebaseerde eschatologie. Ons standpunt is heel eenvoudig: Vroege metgezellen van Mohammed en hun aanhangers pleegden plagiaat in de eschatologie van die tijd, een periode waarin Damascus en Constantinopel centra van wereldreligie waren en voordat het Ottomaanse Rijk Constantinopel veroverde, waardoor het veranderde in een première Moslimbeschaving met betrekking tot vreedzame handel.

De islamitische eschatologie wordt vreselijk ironisch zodra men het bewijs onder ogen ziet dat de "rechtgeleide" die Moslims vereren als de Mahdi niets anders is dan een geplagieerd personage uit de Syrische pseudapigrafie - een legende van het Syrische christendom uit de zevende eeuw, die tot op de dag van vandaag een steunpilaar is in het rooms-katholicisme. Het verhaal van Mahdi is niet echt van Mohammed afkomstig; hij is ontleend aan een Syrische apocalyps. In feite is het bewijs dat de Mahdi een fictieve diefstal is, sterk genoeg om wetenschappelijke monografieën te hebben geïnspireerd.[ix] Deze serie zal aantonen waarom de Mahdi naar alle waarschijnlijkheid een Moslim versie is van de populaire "Laatste Romeinse Keizer" (die zich aantoonbaar ontwikkelde tot de legende van de "Heilige Paus") die legendarisch was geworden in de middeleeuwse eschatologie. Het kwam allemaal voort uit de Apocalyps van Methodius, een vermeende profetie over de laatste dagen die werd toegeschreven aan de laat-derde-eeuwse christelijke kerkvader en St. Methodius van Olympus (gestorven ca. 311) bisschop, bijbelgeleerde-theoloog, en martelaar.

De Syrische Apocalyps van Pseudo-Methodius

De Syrische Apocalyps van Pseudo-Methodius wordt geëerd als de kroon van de Oosters-christelijke apocalyptische literatuur, maar deze is ten onrechte aan hem toegeschreven.[x] De echte Methodius was een actieve christelijke apologeet en kerkman die in de vroege vierde eeuw (ca. 313) de marteldood stierf. In zijn tijd hield hij zich vooral bezig met de fel bediscussieerde theologische controversen van zijn tijd, zoals de aard van Christus en de Drie-eenheid. Methodius was vooral afkerig van de ketterijen van Origenes. Hoewel er tegenwoordig weinig twijfel over bestaat dat de Apocalyps ten onrechte aan hem werd toegeschreven, werd deze eeuwenlang algemeen als authentiek aanvaard.

In Geschiedenis van de Apocalyps beschrijft de zelfverklaarde agnostische scepticus,[xi] Catalin Negru, de laatste Romeinse keizer:

De heerschappij van deze keizer wordt gekenmerkt door grote rijkdom, overwinning op de vijanden van het christendom, het einde van het heidendom en de bekering van de Joden. Nadat hij Gog en Magog zal hebben verslagen "zal hij naar Jeruzalem komen, en, de tiara van zijn hoofd afnemend en alle keizerlijke klederen van zijn lichaam, zal hij het rijk der christenen aan God de Vader en aan Jezus Christus zijn Zoon laten."[xii]

Op deze wijze zal de keizer vrije doorgang geven aan de antichrist:

In die tijd zal de vorst der ongerechtigheid, die de "Antichrist" genoemd zal worden, opstaan uit de stam van Dan. Hij zal de Zoon des verderfs zijn en het toppunt van hoogmoed, de meester van grote wonderen en tekenen door leugens vervaardigd, Hij zal velen misleiden door de kunst van het toveren, zodat hij vuur uit de hemel zal [lijken te] roepen.... Wanneer het Romeinse Rijk zal vallen, dan zal de Antichrist zich vertonen en hij zal plaatsnemen in het Huis Gods te Jeruzalem.[xiii]

De profetie zegt dat de Antichrist zal worden uitgedaagd door de twee getuigen van de Apocalyps, Elia en Henoch, maar hij zal hen vernietigen en hij zal een laatste vervolging tegen de christenen beginnen, totdat "hij door de kracht van de Heer zal worden gedood door Michaël de Aartsengel op de Olijfberg."[xiv] De pseudo-profetie van de Tiburtijnse Sibyl was een inspiratiebron voor de Apocalyps van Pseudo-Methodius. Dit werd geschreven in het Syrisch tegen het einde van de 7e eeuw als reactie op de Islamitische veroveringen in het Nabije Oosten, en het werd ten onrechte toegewezen aan Methodius van Olympus om aan geloofwaardigheid te winnen.[xv]

Geleerden schrijven de introductie van de Laatste Romeinse Keizer toe aan de Sibyllijnse Orakels. OrthodoxWiki, een web-gebaseerde encyclopedie voor het Orthodoxe Christendom, merkt bijvoorbeeld op: "De Tiburtijnse Sibyl, was een Romeinse sibyl (wat "profetes" betekent), wiens zetel de oude Etruskische stad Tibur (het moderne Tivoli) was. Er bestaat een apocalyptische pseudo-profetie onder de Sibyllijnse Orakels, toegeschreven aan de Tiburtijnse Sibille, geschreven rond 380 AD, maar met revisies en interpolaties die op latere data zijn toegevoegd. Het beweert de komst te voorspellen in het negende tijdperk van de wereld van een laatste Keizer die de vijanden van het Christendom zal overwinnen"[xvi]. De anonieme auteur van de Apocalyps heeft waarschijnlijk ontleend aan deze populaire Sibyllijnse profetische literatuur.

KIJKEN!!! SCHOKKENDE ONTDEKKING!!! DE OUDE SCHRIJVERS VAN DE DODE ZEE ROLLEN VOORZAGEN ZEITGEIST 2025 ALS HET LAATSTE TIJDPERK VAN DE MENS!

Zoals het volgende citaat aantoont, bevat de in elkaar geflanste profetie een aantal griezelige beschrijvingen van de eindtijdcultuur die rechtstreeks uit de krantenkoppen van vandaag lijken te komen, en de Islam is zeker de belangrijkste geopolitieke bron van conflicten waarmee de moderne wereld wordt geconfronteerd. Het was een uiterst invloedrijk boek en de messiaanse keizer is alomtegenwoordig in rooms-katholieke geschriften. Na de gecanoniseerde boeken Daniël en Openbaring behoorde het tot de meest geaccepteerde middeleeuwse apocalyptische teksten. Afgezien van de kwestie van de herkomst, is de volgende passage nogal huiveringwekkend.

De Moslim Crisis

In het laatste zevende millennium zal het Perzische Rijk worden weggevaagd. In dit zevende millennium zal het zaad van Ismaël beginnen voort te komen uit de woestijn van Ethribus. Wanneer zij zijn uitgegaan, zullen zij allen samenkomen bij de grote Gaboath en daar zal de uitspraak van de profeet Ezechiël worden voltooid: "Mensenkind," zei hij, "roep het gedierte des velds en de vogels van de lucht en vermaan hen, zeggende: Verzamelt u en komt, daar Ik u een groot offer zal geven, om het vlees der sterken te eten en het bloed der machtigen te drinken"" (Ezech. 39:17)... En zo zal de Here God hen (d.w.z. de zonen van Ismaël) de macht geven om het land van de christenen te veroveren, niet omdat Hij van hen houdt, maar vanwege de zonde en de ongerechtigheid die de christenen begaan hebben. Zulke zonden zijn niet begaan en zullen ook niet begaan worden in alle geslachten. Mannen zullen zich opmaken als valse vrouwen met kleren van prostituees aan. In de straten en op de pleinen van de steden zullen zij zich openlijk voor iedereen als vrouwen tooien; zij zullen het natuurlijke geslacht verruilen voor datgene wat tegen de natuur ingaat. Zoals de gezegende en heilige apostel zegt: "De mensen hebben zich als vrouwen gedragen" (Rom. 1:26-27). Een vader, zijn zoon, zijn broers en al de verwanten zullen zich met één vrouw verenigen....

Daarom zullen zij door God worden overgeleverd in de handen van de barbaren van wie zij zullen wegzinken in alle onreinheid en stank van verontreiniging. Hun vrouwen zullen besmet worden door smerige barbaren en de zonen van Ismaël zullen loten om hun zonen en dochters. Het land der Perzen wordt overgeleverd aan verderf, zijn inwoners weggevoerd in gevangenschap en dood. Zij vallen ook Armenië aan en zij, die daar wonen, worden door het zwaard gevangen genomen... Het land Syrië zal leeg en verkleind worden; zij, die daar wonen, zullen door het zwaard omkomen.... Egypte en het Oosten en Syrië zullen onder het juk zijn en omsingeld door grote beproevingen. Zij zullen worden gedwongen zonder genade; gewicht aan goud en zilver boven hun krachten zullen gretig van hen worden begeerd. De inwoners van Egypte en Syrië zullen in benauwdheid en verdrukking zijn, zevenmaal groter voor hen die in gevangenschap zijn. Het land der belofte zal gevuld worden met mensen uit de vier windstreken onder de hemel. (Vertaald uit E. Sackur, SibyllinischeTexte, pp. 80-83, cursief toegevoegd)[xvii]

Men is aanvankelijk verbaasd over de overeenkomst met het huidige morele klimaat, maar bij nader inzien is het spiritueel en geopolitiek net zo vooruitziend. Het lijkt redelijk om te suggereren dat de zevende-eeuwse auteur een echt eindtijd visioen beschreef. We zullen niet rigoureus beweren dat het om een goddelijke openbaring gaat, maar eerder om iets dat lijkt op een voorspellende droom. Natuurlijk is een dergelijke morele prediking vandaag de dag meer dan ooit van toepassing, en deze tekst klaagt over het pronken met en de acceptatie van homoseksualiteit als het voornaamste gebod tegen Gods volk, en beschrijft het falen van de moderne moraal, die de kerngezinseenheid als de bouwsteen van de samenleving ondermijnt.

Als men Methodius als de eigenlijke auteur zou aanvaarden, is zijn bezorgdheid over Moslims - die pas over enkele eeuwen zouden bestaan - uiterst verdacht. Hij verhaalt ook over de geschiedenis van de Moslims uit de decennia vlak voor de beste schatting van zijn provincie, een dood weggevertje van de historische context van de echte auteurs. Het antwoord is gemakkelijk als we begrijpen dat geen enkel exemplaar dateert van vóór de zevende-eeuwse Syrische versie. Afgezien van het voorgevoel, heeft Methodius van Olympus deze openbaring niet geschreven, maar een anonieme maar slimme middeleeuwse auteur heeft haar samengesteld. Methodius, de vierde-eeuwse Christen, was nog zalig onwetend over de "zonen van Ismaël". Daarom zijn de geleerden het erover eens dat het een anoniem Syrisch pseudepigriphaal (vals toegeschreven) werk uit de zevende eeuw is.

Profetie van de laatste wereldkeizer

Vaak wordt aangenomen dat de katholieke eschatologie de bijbelse schets in Daniël en Openbaring volgt. Er zijn echter belangrijke verschillen als gevolg van hun noodzakelijke nadruk op voortdurende openbaring. Eén zo'n ontwikkeling is de "Laatste Wereldkeizer" of "Grote Katholieke Monarch". Ook wel de "Laatste Romeinse Keizer" genoemd, is hij een figuur uit de middeleeuwse Europese legende, die zich ontwikkelde als een aspect van de vroege apocalyptische literatuur. Hij verschijnt voor het eerst in de Apocalyps van Pseudo-Methodius.

De laatste wereldkeizer

Dan zullen plotseling verdrukking en benauwdheid tegen hen opkomen. De koning der Grieken, d.w.z. de Romeinen, zal in grote woede tegen hen uitbarsten, gewekt als uit een dronken roes, als iemand die de mensen dood en als waardeloos geacht (Ps. 77:65). Hij zal tegen hen optrekken vanuit de Ethiopische zee en het zwaard en de verwoesting zenden in Ethribus hun thuisland, waarbij hij hun vrouwen en kinderen gevangen neemt die in het land van belofte wonen. De zonen van de koning zullen met het zwaard neerdalen en hen van de aarde afsnijden. Angst en beven zullen hen en hun vrouwen en hun kinderen van alle kanten overvallen. Zij zullen treuren over hun nakomelingen, wenend over hen en over alle dorpen in het land van hun vaderen. Door het zwaard zullen zij worden overgeleverd in de handen van de koning der Romeinen - gevangenschap, dood en verval.

De koning der Romeinen zal hun zijn juk opleggen, zevenmaal zoveel als hun juk op de aarde heeft gewogen. Grote benauwdheid zal hen aangrijpen; verdrukking zal hen honger en dorst brengen. Zij, hun vrouwen en hun kinderen zullen slaven zijn en degenen dienen die hen vroeger dienden, en hun slavernij zal honderdmaal bitterder en harder zijn. De aarde, die zij ontheiligd hebben, zal dan in vrede zijn; een ieder zal terugkeren naar zijn eigen land en naar het erfdeel zijner vaderen - Armenië, Cilicië, Isaurië, Afrika, Griekenland, Sicilië. Ieder die in gevangenschap was achtergelaten, zal terugkeren naar wat van hem en zijn vaderen was, en de mensen zullen zich als sprinkhanen vermenigvuldigen op de eens verwoeste aarde. Egypte zal ontvolkt worden, Arabië met vuur verbrand, het land van Ausanië verbrand, en de zee provincies gepacificeerd. De gehele verontwaardiging en woede van de koning der Romeinen zal losbarsten tegen hen die de Here Jezus Christus verloochenen. Dan zal de aarde in vrede zitten en er zal grote vrede en rust op de aarde zijn, zoals er nooit meer geweest is en ook nooit meer zal zijn, omdat het de uiteindelijke vrede is aan het Einde der tijden....

Dan zullen de "Poorten van het Noorden" worden geopend en de kracht van de naties die Alexander daar opsloot, zal uitgaan. De hele aarde zal verschrikt zijn bij het zien van hen; de mensen zullen bang zijn en vluchten in doodsangst om zich te verbergen in bergen, grotten en graven. Zij zullen sterven van angst en zeer velen zullen verloren gaan van angst. Er zal niemand zijn om de lichamen te begraven. De stammen die uit het noorden zullen wegtrekken, zullen mensenvlees eten en beestenbloed drinken als water. Zij zullen onreine slangen eten, schorpioenen, en alle soorten smerige en afschuwelijke dieren en reptielen die op de aarde kruipen. Zij zullen de dode lichamen van lastdieren en zelfs de abortussen van vrouwen verorberen. Zij zullen de jongen doden en bij hun moeders weghalen en opeten. Zij zullen de aarde bederven en verontreinigen. Niemand zal in staat zijn om tegen hen op te staan.

Na een week van jaren, als zij de stad Joppa al hebben veroverd, zal de Here een van de vorsten van zijn heir zenden en hen in een ogenblik neerslaan. Daarna zal de koning van de Romeinen afdalen en zeven en een half maal, d.w.z. jaren, in Jeruzalem wonen. Wanneer de tien en een half jaar voltooid zijn, zal de Zoon des verderfs verschijnen.

Hij zal geboren worden in Chorazaim, gevoed worden in Bethsaida, en heersen in Capharnaum. Chorazaim zal zich verheugen omdat hij in haar geboren is, en Capharnaum omdat hij in haar geregeerd zal hebben. Daarom heeft de Heer in het derde evangelie het volgende gezegd: "Wee u Chorazaim, wee u Bethsaida en wee u Capharnaum - indien gij ten hemel gevaren zijt, zult gij nederdalen tot in de hel" (Lukas 10:13-15). Wanneer de Zoon des verderfs is opgestaan, zal de koning der Romeinen Golgotha bestijgen, waarop het hout van het Heilig Kruis is bevestigd, op de plaats waar de Heer voor ons de dood onderging. De koning zal de kroon van zijn hoofd nemen en deze op het kruis plaatsen en zijn handen ten hemel uitstrekkende zal hij het rijk der christenen aan de Vader overdragen. Het kruis en de kroon van de koning zullen samen ten hemel worden opgenomen. Dit is omdat het kruis waaraan onze Heer Jezus Christus heeft gehangen voor de gemeenschappelijke redding van allen, bij zijn komst voor hem zal verschijnen om het gebrek aan geloof van de ongelovigen te veroordelen. De profetie van David die zegt: "In de laatste dagen zal Ethiopië haar hand uitstrekken naar God" (Ps.67:32) zal in vervulling gaan doordat deze laatste mannen die hun handen naar God uitstrekken, afkomstig zijn uit het zaad van de zonen van Chuseth, de dochter van Phol, koning van Ethiopië. Wanneer het kruis ten hemel zal zijn geheven, zal de koning der Romeinen direct zijn geest geven. Dan zal elk vorstendom en elke macht vernietigd worden, opdat de Zoon des verderfs openbaar kan worden. [xviii]

De figuur van de laatste Romeinse keizer wordt nog steeds onderwezen als standaard eschatologie in het katholicisme. De presentator van het katholieke televisieprogramma "The Last Things" op het EWTN netwerk, Desmond Birch, die bekend staat als een expert op het gebied van de eindtijd, beschrijft de "Grote Monarch" of Koning:

Zij (de profetieën van de Kerkvaders en andere, latere, grote heiligen over de Grote Monarch) bevatten allen een profetie van: (1) Tegen het einde der tijden, maar ruim vóór de anti-christ, zal de wereld zeer onrustig zijn (2) aan welke onrust een tijdlang een einde wordt gemaakt door een grote wereldlijke heerser, een groot vorst of koning (3) die nauw samenwerkt met een zeer grote en heilige paus (4) samen herstellen zij de vrede in de wereld voor een aanzienlijke periode (5) aan het eind van die periode gaat het slecht met de mensen omdat zij de verleidingen die voortduren van vrede en voorspoed niet kunnen weerstaan (6) als gevolg van het feit dat zij slechter zijn geworden dan "ooit tevoren" komt de anti-christ. [xix]

Studenten van de bijbelse eschatologie erkennen dat die katholieke overtuigingen niet zijn afgeleid van het Oude of Nieuwe Testament, maar eerder van latere tradities, bekend als private openbaringen of "die welke zijn opgetekend sinds de dagen van Christus."[xx] Birch haalt talrijke geleerden en heiligen uit de hele christelijke geschiedenis aan die wezen op een Heilige Paus en Grote Monarch die een tijdperk van vrede instellen vlak voor de Grote Verdrukking van de bijbelse profetie.[xxi]

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Een zeventiende-eeuwse Duitse priester, in de katholieke literatuur bekend als "de Eerbiedwaardige Bartholomeus Holzhauser", schreef een beroemd commentaar op het boek Openbaring, dat vandaag de dag nog steeds in hoog aanzien staat bij rooms-katholieken. Hij betoogde dat de zeven sterren en de zeven kandelaren die Johannes zag, zeven perioden van de kerkgeschiedenis betekenen, vanaf haar ontstaan tot de wederkomst van Christus voor het laatste oordeel. Hij pleitte er ook voor dat de zeven perioden overeenkomen met de zeven gemeenten in Klein-Azië die Johannes in de Openbaring aanspreekt, een opvatting die door veel protestantse premillennialisten wordt gedeeld. Volgens Holzhauser "begon de vijfde periode van de rooms-katholieke kerk in 1520, zou deze zich uitstrekken tot de tijd van de 'Heilige Paus', en zou die vijfde periode gekenmerkt worden door grote oorlogen, het verlies van de invloed van de rooms-katholieke kerk, morele laksheid, en dat er weer moslims zouden opstaan om de Latijnse kerk problemen te bezorgen."[xxii]

Verschillende beschrijvingen van de vijfde periode beschrijven goed de recente geschiedenis binnen en buiten de Katholieke Kerk. Zo is het eens zo christelijke Westen tot nieuwe dieptepunten gezonken in termen van promiscuïteit, geboortebeperking, abortus en de wijdverbreide aanvaarding van homoseksualiteit. Desondanks is de morele invloed van de katholieke kerk afgenomen, vooral door de hypocrisie die het gevolg was van de institutionele doofpotaffaire van het wereldwijde pedofielen-priester schandaal. (Gedetailleerd in ons boek, Petrus Romanus).

Paus Franciscus lijkt te voldoen aan de beschrijving van de "Heilige Paus" die voorgaat tijdens een moderne moslimopstand. Meer nog, van de "Heilige Paus" wordt voorspeld dat hij de Oosters-orthodoxen weer in gemeenschap met Rome zal brengen. Precies op tijd, in een toespraak tot de orthodoxe Sint-Joriskerk in Istanbul (voorheen Constantinopel), zei paus Franciscus: "Het enige dat de katholieke kerk verlangt en dat ik als bisschop van Rome nastreef... is gemeenschap met de orthodoxe kerken."[xxiii] Franciscus vervolgde dit in februari 2016 met een ontmoeting met patriarch Kirill in een "allereerste pauselijke ontmoeting met het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, een historische ontwikkeling in het 1000-jaar durende schisma dat het christendom verdeelde." [xxiv]

Na de vijfde periode van duisternis, kastijding en herstel, voorspellen katholieke profetieën dat er een Grote Monarch zal opstaan om de Islam te overwinnen en de wereld naar Rome te keren. Holzhauser voorspelde:

Er zal een dappere, door God gezalfde Koning opstaan. Hij zal katholiek zijn en afstammen van Lodewijk IX, maar ook afstammen van een oud Duits keizerlijk geslacht, geboren in ballingschap. Hij zal heersen in wereldlijke zaken.[xxv]

Terwijl veel katholieke zieners een herstelde Franse monarchie impliceren (politiek bijna onmogelijk), wordt de held volgens de voorspelling gekroond tot koning van het herstelde Heilige Roomse Rijk. Dupont merkte op: "Maar het herstel van de monarchie zal geen plaatselijke aangelegenheid zijn; het zal een wereldomspannend fenomeen zijn. Dit zal een bijna historisch tijdperk markeren en daarom vinden velen het moeilijk te geloven"[xxvi] Inderdaad, het is nog moeilijker te geloven dat hij de moslims van de wereld zal bekeren. Andere profetieën die een Franse Monarch voorspellen zijn:

Merk op dat het koninkrijk der Franken door God is voorbestemd voor de verdediging van de Roomse Kerk, die de enige ware Kerk van Christus is. Dit koninkrijk zal eens groot zijn onder de koninkrijken der aarde, en zal alle grenzen van het Romeinse Rijk omvatten, en zal alle andere koninkrijken aan zijn eigen scepter onderwerpen. (St. Rémi, vijfde eeuw)

Sommige doctoren zeggen waarlijk dat een van de koningen van het Frankische Rijk het in zijn geheel zal bezitten, welke koning in de laatste tijd zal leven en de grootste en laatste der koningen zal zijn. (St. Anselmus, elfde eeuw)

De vrede zal terugkeren in de wereld wanneer de Witte Bloem weer bezit neemt van de troon van Frankrijk. (St. Hidlegard, met name Duits, twaalfde eeuw)

Het Franse volk zal vragen om de goede koning, hij die door God uitverkoren is. Hij zal komen, deze redder die God voor Frankrijk heeft gespaard, deze koning die nu niet gewenst is omdat hij God's Hart dierbaar is. Hij zal de troon bestijgen; hij zal de Kerk bevrijden en de rechten van de Paus herstellen. (De Extaticus van Tours, negentiende eeuw)

Is Frankrijk niet "de stam van Juda van het Nieuwe Verbond" (St. Pius X)? (L'Abbé de Nantes, eenentwintigste eeuw)[xxvii]

Aan het hoofd van een goddelijk geïnspireerde kruistocht wordt voorspeld dat de Grote Monarch vele naties in het Midden-Oosten zal veroveren, wat zal leiden tot de wijdverbreide bekering van moslims tot het rooms-katholicisme. Dupont, een katholiek expert op het gebied van privé-openbaringen,[xxviii] heeft vele privé-openbaringen over de Grote Monarch verzameld:

De Grote Monarch... zal het (Midden) Oosten veroveren. (Pareus, zeventiende eeuw)

Cyprus, de Turken en Barbaren zal hij onderwerpen. (Cataldus, vijfde eeuw)

De Adelaar zal ook de Mohammedaanse landen binnenvallen. (St. Bridget, veertiende eeuw)

Hij zal de Joodse en Mohammedaanse sekten vernietigen. (St. Bridget)

Hij zal de Mohammedaanse sekte en de rest van de ongelovigen vernietigen. (St. Franciscus van Paola, vijftiende eeuw)

Het rijk van de Mohammedanen zal (door hem) worden opgebroken. (Ven. Holzhauser, zeventiende eeuw)

Hij zal het Mohammedaanse Rijk aan zijn heerschappij onderwerpen. (Gekner, zeventiende eeuw)

Hij zal heersen over het huis van Agar (Hagar), en zal Jeruzalem bezitten. (Isidore van Sevilla, zevende eeuw)

Hij zal het Koninkrijk der Christenen van Ismaël ontrukken, en het op de Saracenen veroveren. Geen van de Saracenen zal in staat zijn te zegevieren. (Liber Mirabilis, zestiende eeuw)[xxix]

Dupont schrijft, naïef, de volgende profetie toe aan de vierde-eeuwse theoloog St. Methodius van Olympus:

Er zal een dag komen waarop de vijanden van Christus zich erop zullen beroemen de hele wereld te hebben veroverd. Zij zullen zeggen: "De christenen kunnen nu niet meer ontsnappen!" Maar een grote Koning zal opstaan om de vijanden van God te verslaan. Hij zal hen verslaan, en vrede zal aan de wereld gegeven worden, en de Kerk zal bevrijd worden van haar zorgen.[xxx]

VOLGEND DEEL: Armageddon - de strijd om de Cosmische Berg

Eindnoten

[i] William McCants, The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State , Kindle Edition , (St. Martin’s Press, 2015). Kindle Location 79.

[ii] Ibid., 185–186.

[iii] Ibid. 237–239.

[iv] Ibid., 525–530.

[v] Louise Sassoon, “Russia Refuses to Rule Out Use of Nuclear Weapons in Fight against ISIS,” Mirror Online, UK, http://www.mirror.co.uk/news/world-news/russia-refuses-rule-out-use-6985903 accessed December 14, 2015.

[vi] Atoosa Moinzadeh, “Islamic State Claims It Downed Russian Airliner—But Cause Remains Unclear,” Vice News, November 1, 2015, https://news.vice.com/article/islamic-state-claims-it-downed-russian-airliner-but-cause-remains-unclear accessed December 19, 2015.

[vii] Barbara Starr and Catherine E. Shoichet, “Russian Plane Crash: U.S. Intel Suggests ISIS Bomb Brought Down Jet” CNN, Novembern4, 2015, http://www.cnn.com/2015/11/04/africa/russian-plane-crash-egypt-sinai/index.html , accessed December 14, 2015.

[viii] Sassoon, “Russia ‘Refuses to Rule Out.’”

[ix] Andras Kraft, “The Last Roman Emperor and the Mahdī—On the Genesis of a Contentious Politico-Religious Topos,” Proceedings of the international Symposium Byzantium and The Arab World Encounter of Civilizations (Thessaloniki, 16–18 December 2011) https://ceu.academia.edu/AndrasKraft .

[x] Paul Julius Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition , ed. Dorothy de F Abrahamse (Berkeley: University of California Press, 1985), 15.

[xi] CatalinNegru, “About,” Reason and Religion, http://reasonandreligion.org/index.php/about/ , accessed December 19, 2015.

[xii] Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen: Pseudomethodius, Adso und die Tiburtinische Sibylle (Halle : Max Niemeyer , 1898), 185.

[xiii] Ibid, 186.

[xiv] Ibid.

[xv] Catalin Negru, History of Apocalypse.

[xvi] “Apocalypse of Pseudo-Methodius,” Orthodoxwiki, http://orthodoxwiki.org/Apocalypse_of_Pseudo-Methodius#cite_note-0 , accessed December 19, 2015.

[xvii] Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen: Pseudomethodius, Adso und die TiburtinischeSibylle (Halle : Max Niemeyer , 1898), 80–83, http://ubsm.bg.ac.rs/engleski/dokument/624/sibyllinische-texte-und-forschungen-pseudomethodius-adso-unit-die-tiburtinische-sibylle .

[xviii] Sackur, Sibyllinische Texte, 89–94.

[xix] Desmond A. Birch, Trial, Tribulation and Triumph: Before, During, and After Antichrist (Santa Barbara, CA.: Queenship Publishing, 1996).

[xx] Dupont, Catholic Prophecy , 9.

[xxi] Birch, Trial, Tribulation and Triumph .

[xxii] Dupont, Catholic Prophecy , 38–44.

[xxiii] “Pope Francis: I Seek Communion with Orthodox Churches,” Vatican Radio, http://en.radiovaticana.va/news/2014/11/30/pope_francis_i_seek_communion_with_orthodox_churches/1113017 , accessed July 29, 2015.

[xxiv] http://www.usatoday.com/story/news/2016/02/12/pope-francis-patriarch-kirill-roman-catholic-church-russian-orthodox-church-meet/80278172/.

[xxv] Yves Dupont, Catholic Prophecy: The Coming Chastisement (Rockford IL, Tan Books, 1970), 43.

[xxvi] Yves Dupont, “More about the Great Monarch and the Glorious Age of Peace to Come Under the Reign of the Great Monarch,” Today’s Catholic World , October 17.2006, http://www.todayscatholicworld.com/great-catholic-monarch.htm , accessed July 29, 2015.

[xxvii] Walter Adams, “What Is the Counterrevolutionary and Royal Army of America?” Catholic Monarchy, October 25, 2016, http://catholicmonarchy.com/ , accessed July 29, 2015.

[xxviii] Dupont has authored many books on the subject for Tan Publishing.

[xxix] Dupont, “More About the Great Monarch.”

[xxx] Dupont, Catholic Prophecy , 13.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 35: The Last Roman Emperor Becomes the Muslims’ Mahdi » SkyWatchTV