www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 30:
Paus Franciscus' agenda voor de wereldregering

14 september 2021 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Er is niets vaags aan de wereldregeringsagenda van paus Franciscus. Deze serie zal verschillende ontnuchterende zorgen documenteren die elke ware christen zouden moeten verontrusten. Ten eerste is paus Franciscus duidelijk een marxist, althans in termen van een socialistische herverdeling van rijkdom. Marxisme pakt het probleem aan op een oppervlakkig niveau en houdt geen rekening met de val van de mens. Het gaat ervan uit dat het hart van de mens in wezen goed is en houdt geen rekening met de menselijke zondigheid. Wij begrijpen het sentiment. Er wordt geschat dat het jaarlijkse inkomen van de rijkste honderd mensen genoeg is om de armoede in de wereld vier keer te beëindigen.[i] Maar wij geloven dat het christelijke wereldbeeld armoede en onderdrukking in de eerste plaats als geestelijke problemen ziet, niet als sociaal-economische problemen (Marcus 10:21, Lucas 6:24, Jakobus 5:1-6). Wat volgt is een kort fragment uit zijn toespraak tot de Verenigde Naties van 9 mei 2014, "Address of Pope Francis to the UN System Chief Executives Board for Coordination."

Het besef van de waardigheid van elk van onze broeders en zusters, wier leven heilig en onschendbaar is vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood, moet ons er vandaag concreet toe brengen om in alle vrijheid de goederen te delen die Gods voorzienigheid in onze handen heeft gelegd, materiële goederen maar ook de intellectuele en geestelijke, en om ruimhartig en overvloedig terug te geven wat wij eerder ten onrechte aan anderen hebben geweigerd.

Het verhaal van Jezus en Zacheüs leert ons dat er, los van economische en sociale stelsels en theorieën, altijd behoefte zal zijn aan een edelmoedige, doeltreffende en praktische openheid voor de noden van anderen. Jezus vraagt Zacheüs niet om van baan te veranderen, noch veroordeelt hij zijn financiële activiteit; hij spoort hem alleen aan om alles, vrijelijk maar toch onmiddellijk en onbetwistbaar, ten dienste van anderen te stellen.

Bijgevolg aarzel ik niet om te verklaren, zoals mijn voorgangers deden (vgl. JOHN PAUL II, Sollicitudo Rei Socialis, 42-43; CentesimusAnnus, 43; BENEDICT XVI, Caritas in Veritas, 6; 24-40), dat rechtvaardige economische en sociale vooruitgang alleen kan worden bereikt door wetenschappelijke en technische bekwaamheden te verbinden met een niet aflatende inzet voor solidariteit, gepaard aan een edelmoedige en belangeloze geest van belangeloosheid op elk niveau. Een bijdrage aan deze rechtvaardige ontwikkeling zal ook worden geleverd door zowel internationale activiteiten die gericht zijn op de integrale menselijke ontwikkeling van alle volkeren van de wereld, als door de legitieme herverdeling van economische voordelen door de Staat, alsmede door de onontbeerlijke samenwerking tussen de particuliere sector en de burgermaatschappij.[ii]

Dit is een ondubbelzinnige bekrachtiging van de marxistische droom: de herverdeling van rijkdom door de staat. Als jonge Argentijnse jezuïet was Bergoglio doordrenkt van de marxistische ideologie in de bevrijdingstheologie. Per definitie atheïstisch, veroordeelt het marxisme de religie voor het ondersteunen van de status quo en het legitimeren van de macht van de onderdrukker.

Richard Wurmbrand, een Roemeense christen die meer dan drie decennia in de gevangenis doorbracht voor zijn geloof en later de Voice of the Martyrs oprichtte, schreef een boek waarin hij aan de hand van Marx' poëzie met regels als "Ik wil mij wreken tegen Hem die hierboven regeert"[iii] aantoont dat Marx toch niet echt een atheïst was, maar eerder een actieve satanist. Wurmbrand citeert veel van zulke regels.

Marx droomde ervan de door God geschapen wereld te verwoesten. In een ander gedicht zei hij:

Dan zal ik triomfantelijk, als een god, door de puinhopen van hun koninkrijk kunnen lopen. Elk woord van mij is vuur en actie. Mijn borst is gelijk aan die van de Schepper.[iv]

De woorden "Ik zal mijn troon hoog boven mijn hoofd bouwen" en de bekentenis dat van degene die op deze troon zit alleen angst en kwelling zal uitgaan, doen ons denken aan de trotse grootspraak van Lucifer: "Ik zal ten hemel opstijgen, Ik wil mijn troon verheffen boven de sterren van God" (Jesaja 14:13).[v]

Het lijkt erop dat Marx' pleidooi voor het atheïsme meer voortkwam uit wrok dan uit ongeloof. Volgens Wurmbrand geloofde Marx in God en Satan, maar koos hij voor de laatste.

Dave Hunt wees erop dat, hoewel bijna al onze aandacht gericht is op de voortdurende afval en de spoedige komst van de Antichrist (2 Tessalonicenzen 2:3) - de "Man van de Zonde" of "Man van de Wetteloosheid" (een onderscheid gebaseerd op iemands voorkeur in Griekse manuscript tradities) nog steeds slechts de helft van het verhaal is - de andere helft is de Valse Profeet: een man die "twee horens heeft als van een lam, en sprak als een draak" (Openbaring 13:11) die een één-wereld religie leidt, gesymboliseerd door "een vrouw die het beest berijdt," waarschijnlijk (volgens veel katholieke geleerden[vi]) de afvallige Rooms Katholieke Kerk die een één-wereld religie leidt - de grote hoer, in toepasselijk katholieke gewaden van "purper en scharlaken"[vii] (Openbaring 17:3). Hunt schreef: "Bevrijdingstheologie werd in Latijns-Amerika voortgebracht door radicale katholieke priesters en nonnen wier gewetenswroeging de onderdrukking van de massa's door zowel kerk als staat niet langer kon rechtvaardigen."[viii] Communisme en bevrijdingstheologie hebben dezelfde basisdoelstellingen, maar de bevrijdingstheologie beroept zich op het christelijk geloof in plaats van op het atheïsme om de inbeslagneming van privé-bezit te rationaliseren, zogenaamd ten behoeve van de minder bedeelden. Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologen beweren, vaak terecht, dat hun continent, naast de zonden uit het verleden zoals het Europese imperialisme, nog steeds het slachtoffer is van multinationale ondernemingen (zo is het ontbossingstempo in het Amazonewoud van augustus 2012 tot juli 2013 met 28 procent toegenomen[ix]).

Tot de belangrijkste voorstanders van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie behoren de Peruaanse Jezuïetenpriester Gustavo Gutiérrez S. J. Leonardo Boff, professor godsdienstfilosofie aan de Staatsuniversiteit van Rio de Janeiro in Brazilië, en Juan Luis Segundo uit Uruguay. Als groep zijn zij filosofisch schatplichtig aan de perspectieven van Kant, Hegel, en Marx. Martin schreef dat Gutierrez, een Jezuïtische priester uit Peru, "de 'theologie' analyseerde in het licht van de marxistische theorie van de klassenstrijd."[x] Hij propageerde het idee dat het evangelie de Kerk opdraagt de wereld te bevrijden van armoede en onderdrukking. Opgegroeid in armoede, is het niet moeilijk om liefdadig te zijn over Gutiérrez' oprechte wens om de armen te helpen. Maar, de bedoelingen daargelaten, bevrijdingstheologie was echt een communistisch complot. Volgens een Roemeense overloper was Gutierrez in de ban van de Sovjet KGB.

Het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk, patriarch Kirill, werkte voor de Sovjet geheime politie Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnost (KGB)[xi] onder de codenaam "Mikhailov." Pacepa stelt onomwonden: "Bevrijdingstheologie is niet uitgevonden door Latijns-Amerikaanse katholieken, maar het is ontwikkeld door de KGB."[xii] Bevrijdingstheologie werd verzonnen door de KGB en de patriarch Kirill bevorderde het. Aldus was Kirill behulpzaam bij het verspreiden van het marxisme op het westelijk halfrond, een existentiële bedreiging voor Amerikaans grondgebied. Kirill blijkt een nogal sinister figuur te zijn. Volgens onderzoeksjournalist Stephenson Billings:

De man in kwestie heet Patriarch Kirill, een echt meedogenloos figuur in de harde wereld van de Sovjet politiek. Een voormalig KGB-agent en nu een naaste medewerker van Vladimir Poetin, heeft hij zijn leider "een god" genoemd. Hij is algemeen veroordeeld voor het verspreiden van stalinisme en atheïsme naar Oekraïne in een wrede poging om zijn rijk uit te breiden. Uit in Sovjetarchieven opgegraven bewijsmateriaal is gebleken dat de Russisch-orthodoxe kerk lange tijd door de KGB is geïnfiltreerd en werd beheerd als een instrument om de bevolking te controleren. Dit is een van de vele redenen dat de CIA de geheimzinnige koningspion Kirill al tientallen jaren nauwlettend in de gaten houdt.[xiii]

Blijkbaar betaalt de KGB goed, want "De persoonlijke rijkdom van aartsbisschop Kirill werd door het Moskouse Nieuws geschat op 4 miljard dollar."[xiv] Natuurlijk heeft deze informatie ook verontrustende implicaties met betrekking tot de recente "heilige oorlog"-verklaring van de Russisch Orthodoxe Kerk. Kirill heeft ook zwaar geprofiteerd van het belastingvrij importeren van sigaretten via kerkelijke kanalen.

De Evangelical Dictionary of Theology benadrukt dat de bevrijdingstheologie "voor het grootste deel een Rooms Katholieke theologische stroming is."[xv] Hieruit volgt natuurlijk dat de Paus, als voormalig Argentijns kardinaal, diepgaand beïnvloed werd door deze communistisch geïnspireerde Latijns Amerikaanse stroming. In feite is zijn socialisme voor Amerikaanse katholieken onmogelijk zomaar weg te verklaren. Vooral met de wijdverspreide berichtgeving over uitspraken als de volgende over het Europese vluchtelingenprobleem:

Deze arme mensen zijn op de vlucht voor oorlog, honger, maar dat is het topje van de ijsberg. Want daaronder ligt de oorzaak; en de oorzaak is een slecht en onrechtvaardig sociaal-economisch systeem, in alles, in de wereld - over het milieuprobleem gesproken - in de sociaal-economische maatschappij, in de politiek, moet de mens altijd in het middelpunt staan. Dat is het overheersende economische systeem tegenwoordig, het heeft de mens uit het centrum verwijderd en de god geld ervoor in de plaats gezet, de moderne afgod. Er zijn statistieken, ik weet het niet meer precies, (misschien heb ik het mis), maar dat 17% van de wereldbevolking 80% van de rijkdom bezit.[xvi]

Volgens de paus is het probleem van de wereld niet langer de zondige opstand van de mens tegen een heilige God, maar eerder een "slecht en onrechtvaardig sociaal-economisch systeem". Het thema van de paus doet denken aan de door Marx gepopulariseerde slagzin: "Van ieder naar zijn vermogen, aan ieder naar zijn behoefte."[xvii] Een beschrijving in de British Library van de klassenstrijd tussen het proletariaat en de kapitalist uit The Communist Manifesto contextualiseert herverdeling van rijkdom als het grote idee achter het Marxisme:

Na de nederlaag van het proletariaat tegen het kapitalisme zou een nieuwe klassenloze maatschappij ontstaan, gebaseerd op het idee: "van ieder naar zijn mogelijkheden, naar ieder zijn behoeften." In zo'n maatschappij zouden land, industrie, arbeid en rijkdom gedeeld worden tussen alle mensen. Alle mensen zouden recht hebben op onderwijs, en klassenstructuren zouden verdwijnen. Harmonie zou heersen, en de staat zou simpelweg "wegkwijnen." (cursief toegevoegd)[xviii]

Op een oppervlakkig niveau lijkt het duidelijk genoeg dat bevrijdingstheologen werden misleid tot een communistische ideologie - een samenzwerings-"theorie" die in de categorie "feit" kwam, na te zijn bevestigd door hooggeplaatste communistische overlopers.[xix]

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

De oproep aan christenen om voorvechters te zijn voor sociale rechtvaardigheid en goede rentmeesters van het milieu is geldig, maar het gaat volledig voorbij aan de Bijbelse beschrijving van de menselijke verdorvenheid (Romeinen 3:10-18) en sluit daardoor het echte punt van evangelisatie en zending uit: de ware boodschap van het evangelie dat "Christus voor onze zonden is gestorven" (1 Korintiërs 15:3-8). De theoloog D.D. Webster bekritiseert bevrijdingstheologie als een postmoderne constructie. Eigenlijk is het een heel vreemde oplossing voor de problemen van de wereld volgens de bijbelse theologie.

Een christen ziet zonde en vervreemding van God als een dilemma waar zowel de onderdrukker als de onderdrukte mee te maken hebben. De nadruk van de bevrijdingstheologie op de armen wekt de indruk dat de armen niet alleen het voorwerp van Gods zorg zijn, maar ook het heilbrengende en openbarende subject.[xx]

Met betrekking tot de alomtegenwoordigheid van zionistische samenzweringstheorieën, legde Barry Segal de menselijke conditie op de volgende manier uit:

De mens neigt meer naar het kwade dan naar het goede; angst en macht hebben meer vat op hem dan de rede. ... Alle mensen zoeken macht, en er is niemand die geen onderdrukker zou zijn als hij dat kon; allen, of bijna allen, zijn bereid de rechten van anderen op te offeren aan hun eigen belangen.[xxi]

Het socialisme negeert de gevallen natuur van de mens en gaat, naïef, uit van het tegendeel. Ideologisch is het in oorlog met het evangelie. Met andere woorden, in hun ijver voor de onderdrukten hebben veel Latino priesters (zoals Bergoglio) het eigenlijke evangelie uit het oog verloren. Denk aan Jezus' reactie toen Judas Iskariot, een andere zoon van het verderf, zijn eigen eerste-eeuwse versie van de bevrijdingstheologie aanbood.

Maar Judas Iskariot, een van zijn discipelen (hij die op het punt stond hem te verraden), zei: "Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd denarii en aan de armen gegeven?" Hij zei dit, niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was, en omdat hij de geldbuidel in handen had, placht hij zich te bedienen van wat er in was gedaan. Jezus zeide: Laat haar met rust, opdat zij het moge bewaren voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen heb je altijd bij je, maar Mij heb je niet altijd bij je." (Johannes 12:4-8)

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

De beweging van de bevrijdingstheologie werd gedeeltelijk geïnspireerd door het Tweede Vaticaans Concilie dat bijeengeroepen werd door Paus Johannes XXIII[xxii]-de beroemde patriarch van Venetië, een stad die beroemd is om zijn straten vol water, die in de profetie van Malachy voorspeld werd als een Pastor & nauta ("dominee en matroos"). Het gerucht gaat dat hij, in antwoord op het bestuderen van Malachy's Profetie van de Pausen en om zichzelf te tonen als de vervulling van zijn lijn in de profetie, "een boot huurde, deze vulde met schapen en de rivier de Tiber op en neer voer in het volle zicht van het conclaaf."xxiii] Hij codificeerde Rome's vloek van "gered door geloof alleen" door te bevestigen dat de voorschriften van het Concilie van Trente voortduren tot in de moderne tijd, een standpunt dat werd bevestigd door zijn opvolger.[xxiv] De eerste paus na de troonsbestijging van Lucifer - Johannes XXII - pleitte in zijn encycliek Pacem in Terris uit 1963 voor een "openbaar gezag met macht" en de middelen die met deze problemen samenhangen, en "een wereldomspannend werkterrein".[xxv]

Zijn opvolger Paus Paulus VI was de paus die geïnstalleerd werd tijdens de parallelle inhuldigingsceremonie van de luciferianen in 1963. Martin noemde de satanische cabal een "supermacht," schreef:

Het meest beangstigend voor [Paus] Johannes Paulus [II], was dat hij was gestuit op de onweerstaanbare aanwezigheid van een kwaadaardige kracht in zijn eigen Vaticaan en in bepaalde bisschoppenkanselarijen. Het was wat goed geïnformeerde kerkmensen de "supermacht" noemden. Geruchten, altijd moeilijk te verifiëren, brachten de installatie ervan in verband met het begin van het bewind van Paus Paulus VI in 1963. Paulus had inderdaad een sombere toespeling gemaakt op "de rook van Satan die het heiligdom is binnengedrongen"... een zijdelingse verwijzing naar een troonsbestijgingsceremonie door Satanisten in het Vaticaan. Bovendien was het voorkomen van satanische pedofilie - rituelen en praktijken - reeds gedocumenteerd onder bepaalde bisschoppen en priesters die zo wijd verspreid waren als Turijn, in Italië, en South Carolina, in de Verenigde Staten. De cultische handelingen van satanische pedofilie worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de riten van de Gevallen Aartsengel.[xxvi]

Tegen die tijd werd Vaticanum II in Latijns-Amerika geprezen en in plaats van de prille beweging van de bevrijdingstheologie te bekritiseren, stelde Paulus VI in zijn encycliek Octogesima Adveniens de sociaal-economische ideologieën gelijk als eenzijdig zwak.

Vandaag de dag worden de zwakheden van de ideologieën bovendien beter waargenomen via de concrete systemen waarin zij zich trachten te bevestigen. Het bureaucratisch socialisme, het technocratisch kapitalisme en de autoritaire democratie laten zien hoe moeilijk het is om het grote menselijke probleem van het samenleven in rechtvaardigheid en gelijkheid op te lossen.[xxvii]

Hij had het socialisme moeten veroordelen als zijnde afgeleid van een atheïstische marxistische ideologie. In plaats daarvan raadde de voorlaatste paus aan een onderscheid te maken tussen verschillende overlappende "niveaus" van socialisme:

Onderscheid moet worden gemaakt als leidraad voor concrete keuzes tussen de verschillende uitdrukkingsniveaus van het socialisme: een edelmoedig streven en een streven naar een rechtvaardiger samenleving, historische bewegingen met een politieke organisatie en doelstelling, en een ideologie die beweert een volledig en zelfvoorzienend beeld van de mens te geven. Toch mogen deze onderscheidingen er niet toe leiden dat men deze niveaus als volledig gescheiden en onafhankelijk beschouwt. De concrete band die er, naargelang de omstandigheden, tussen bestaat, moet duidelijk worden afgebakend.[xxviii]

Het socialisme faalt omdat het op naïeve wijze de mensheid te veel eer toekent. Hoewel sociale rechtvaardigheid een nobel streven is, bereikt men dit niet door herverdeling van de rijkdom. Mensen zijn in de grond niet goed en er is geen andere autoriteit dan Jezus Christus die kan beslissen wat rechtvaardig is. Hoewel socialisme een idee is dat vreemd is aan de Schrift, is sociale rechtvaardigheid een prominent eschatologisch thema. Jezus zei: "Zalig zijt gij, die arm zijt, want voor u is het koninkrijk Gods" (Lukas 6:20b). Aangezien Hij ook zei: "Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan" (Mattheüs 19:24), kan een kortstondig leven van aardse armoede een onsterfelijke zegen blijken in het waardesysteem van Gods Koninkrijk (Mattheüs 6:20). Met andere woorden, de kans is groot dat rijk zijn nu niet de moeite waard zal blijken te zijn geweest vanuit het perspectief van het hiernamaals (Jakobus 5:1). Niettemin heeft Paulus VI, meer door wat hij naliet te zeggen dan door wat hij werkelijk zei, de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie aangemoedigd. Tijdens zijn pausdom heeft een Fransman genaamd Vicomte de Poncins misschien twee en twee bij elkaar gezet in wie de echte spelers in het spel van woorden waren, en daarmee een vrijmetselaars kliek ontmaskerd.

VOLGEND DEEL: Meer over de Jihad en het plan van de paus om de laatste Romeinse keizer in te luiden

Eindnoten

[i] Jeremy Hobbs, “Annual Income of Richest 100 People Is Enough to End Global Poverty Four Times Over,” Oxfam International , January 19, 2013, https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2013-01-19/annual-income-richest-100-people-enough-end-global-poverty-four accessed October 7, 2015.

[ii] Pope Francis, “Address of Pope Francis to the UN System Chief Executives Board for Coordination,” LibreriaEditriceVaticana, May 9, 2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140509_consiglio-nazioni-unite.html , accessed October 7, 2015.

[iii] Karl Marx, “Des Verzweiflenden Gebet” (“Invocation of One in Despair”) , Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung (Archives for the History of Socialism and the Workers’ Movement), MEGA, I, i (2),30.

[iv] Karl Marx, Ueber die Differenz der Demokritischen und Epikureischen Naturphilosophie Vorrede (The Difference between Democritus’ and Epicurus’ Philosophy of Nature, Foreword), 10.

[v] Richard Wurmbrand,  Marx and Satan  (Westchester, IL: Crossway Books, 1985), 12–13.

[vi] Prominent examples include Cardinal Henry Edward Manning the Lord Archbishop of Westminster as discussed in Petrus Romanus , 438, and the revelation commentary by Father Francisco Ribera S. J. discussed in Petrus Romanus , 274.

[vii] “Its colour for cardinals is ordinarily red, and for bishops violet,” from “Cope” in Catholic Encyclopedia , http://www.newadvent.org/cathen/04351a.htm , accessed October 12, 2015.

[viii] Dave Hunt, A Woman Rides the Beast , (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1994), 56.

[ix] BBC Latin America, “Brazil Says Amazon Deforestation Rose 28% in a Year,” BBC News, November 15, 2013, http://www.bbc.com/news/world-latin-america-24950487 accessed October 7, 2015. Also see:  Alonso Martinez, Ivan de Souza, and Francis Liu, “Multinationals vs. Multilatinas: Latin America’s Great Race,” Strategy + Business , Issue 32 Fall 2003, http://www.strategy-business.com/article/03307?gko=85c85 , accessed October 7, 2015.

[x] Martin, The Jesuits , 132.

[xi] Tony Halpin, “Russian Orthodox Church Chooses between ‘ex-KGB Candidates’ as Patriarch,”  The Times  (of London), January 26 2009, http://www.thetimes.co.uk/tto/faith/article2100100.ece , accessed October 12, 2015.

[xii] Ion Mihai Pacepa, “The Secret Roots of Liberation Theology” National Review , April 23, 2015, http://www.nationalreview.com/article/417383/secret-roots-liberation-theology-ion-mihai-pacepa?target=author&tid=901039 , accessed October 8, 2015.

[xiii] Stephenson Billings, “Should the CIA Stop Patriarch Kirill, The Murderous Billionaire Cult Leader Leading the Soviets to Satanism?” http://christwire.org/2012/04/should-the-cia-stop-patriarch-kirill-the-murderous-billionaire-cult-leader-leading-the-soviets-to-satanism/ accessed January 4, 2016.

[xiv] Pacepa, “The Secret Roots of Liberation Theology.”

[xv] D. D. Webster, “Liberation Theology” in Evangelical Dictionary of Theology: Second Edition, A. W. Elwell (Grand Rapids, MI: Baker Academic: 2001), 686.

[xvi] “Francis: Refugees Are the Tip of the Iceberg, Europe Must Welcome Them,” Vatican Insider , September 14, 2015, http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-francis-francisco-profughi-43342/ , accessed October 7, 2015.

[xvii]  Karl Marx and Friedrich Engels, The Manifesto of the Communists (International Publishing Co., 1886), http://www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/utopia/methods1/bourgeoisie1/bourgeoisie.html ; also see Kory Schaff, ed.,  Philosophy and the Problems of Work: A Reader, (Lanham, MD.: Rowman & Littlefield, 2001), 224.

[xviii] Ibid.

[xix] Greg Tomlin, “Defector: ‘Liberation Theology’ a Soviet Plot of the Cold War,” Christian Examiner, May 6, 2015,http://www.christianexaminer.com/article/defector.liberation.theology.a.soviet.plot. of.the.cold.war/48895.htm, accessed October 7, 2015.

[xx] “Francis: Refugees.”

[xxi] B. W. Segel,  A Lie and a Libel: The History of the Protocols of the Elders of Zion  (Lincoln: University of Nebraska Press, 1995), 99.

[xxii] Bishop B. C. Butler, “Pope John’s Announcement of an Ecumenical Council,” Vatican II—Voice of the Church, http://www.vatican2voice.org/91docs/announcement.htm accessed October 12, 2015.

[xxiii] Petrus Romanus , 50.

[xxiv] John XXIII, Address of October 11, 1962, states, “In truth, at the present time, it is necessary that Christian doctrine in its entirety, and with nothing taken away from it, is accepted with renewed enthusiasm, and serene and tranquil adherence delivered to the exact words of conceiving and reducing to the form, which especially shines forth from the acts of the Council of Trent and the First Vatican Council.” “ALLOCUTIO IOANNIS PP. XXIII IN SOLLEMNI SS. CONCILII INAUGURATIONE,” Section 6 final paragraph translated from Latin by C. D. Putnam, http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council_lt.html (emphasis added).

[xxv] Pope John XXII encyclical  Pacem in Terris , Libreria Editrice Vaticana, April 11, 1963, http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.pdf , p. 15.

[xxvi] Malachi Martin, Keys of This Blood: Pope John Paul II Versus Russia and the West for Control of the New World Order (New York: Simon & Schuster, 1990), 632.

[xxvii] Point 17, Pope Paul VI, Octogesima Adveniens, Libreria Editrice Vaticana , May 14, 1971, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html ,accessed October 7, 2015.

[xxviii] Pope Paul VI, OctogesimanAdveniens, LibrerianEditricenVaticana, May 14, 1971, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html , accessed October 7, 2015.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 30: Pope Francis’ World Government Agenda » SkyWatchTV