www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika
- Deel 14: HET MYSTERIE VAN MELCHIZEDEK

8 augustus 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

In het kielzog van de discussie over Jezus' namen komt een zeer bizarre, bijna alarmerende vraag over één aspect van Zijn godheid. Het Woord zegt dat Christus onze Hogepriester was/is/altijd zal zijn (Hebreeën 4:14-16). Maar het Woord zegt ook dat men een afstammeling van Aäron moet zijn om priester te kunnen zijn (Exodus 28:1). (Of, men moet op zijn minst een Leviet zijn door directe afstammelingen (van vaders kant) van de oorspronkelijke Levi, zo niet een directe Aaronische afstammeling door de vaders' kanten alleen. Voor de goede orde, dit is wat vandaag de eerste twee van drie post-exilicische Joodse stammen scheidt. De drie samen zijn de stam van de Kohen, de stam van Levi, en Yisrael. Yisrael is iedereen die niet van de priesterlijke bloedlijn is, terwijl Levieten allen van de priesterlijke bloedlijn zijn, "apart gezet" vanwege hun weigering het gouden kalf te aanbidden [Exodus 32: 26-29]. Binnen de ouderstam van Levi is de bloedlijn van Aäron. Vanaf Aäron, en alleen via degenen die rechtstreeks van Aäron afstammen via hun vaders, is er een kleinere Aäronitische stam, de Kohenim. Voor het doel van deze studie, en omdat de interpretaties van de zaak verschillen van geleerde tot geleerde, zullen we aannemen dat de behandeling hetzelfde is: men moest een Leviet/afstammeling van Aaron zijn om een plaats in het priesterschap te hebben).

Dit gezegd zijnde, werd reeds in Micha (5:2) geprofeteerd dat de Messias niet uit de bloedlijn van de Levieten zou zijn, maar uit de stam van Juda!

Wat moeten we van deze schijnbare tegenstrijdigheid denken?

Dit is het mysterie van Melchizedek.

(Speciale dank aan mijn broeder in de Heer, Dr. Michael Heiser, een geleerde achter de ontwikkeling van veel Logos Bijbel Software bronnen, voor zijn hulp en leiding in dit gedeelte van deze studie over Bijbelse namen).

Wie is Melchizedek eigenlijk?

Wat een ingewikkelde vraag bleek dat te zijn, toen ik hem onlangs zelf stelde. Genesis 14:18-20 zegt:

En Melchizedek, koning van Salem, bracht brood en wijn voort; en hij was de priester van de Allerhoogste God. En hij [Melchizedek] zegende hem [Abram], en zei: Gezegend zij Abram van de Allerhoogste God, bezitter van hemel en aarde: En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand heeft overgeleverd." En hij [Abram] gaf hem [Melchizedek] tienden van alles [of: een tiende van alles].[i]

Heb je toevallig opgemerkt dat deze twee mannen - een niet-Israëliet en een Israëliet (of pre-Israëliet, dat wil zeggen, aangezien Abram een vader van Israël was, maar Israël een paar generaties later was) - beiden eerbiedig en aanbiddend dezelfde God erkenden?

Om deze enigszins obscure figuur beter te begrijpen, moeten we eerst naar zijn naam kijken. Melchizedek is het Hebreeuwse Malki-Tsedeq, en het wordt niet uitgesproken als mel-chiz-eh-dek zoals in de meeste christelijke kringen tegenwoordig, maar als mal-kee-tseh'-dek. Niet voor niets interpreteren veel geleerden de betekenis van deze naam als "koning der gerechtigheid", op grond van wat er staat in Hebreeën 7:2: "Aan wie ook Abraham een tiende deel van alles gaf; waarvan de eerste interpretatie is: koning der gerechtigheid." De ESV geeft dit vers weer op een manier die meer overeenkomt met de manier waarop wij vandaag spreken: "En aan hem gaf Abraham een tiende deel van alles. Hij is de eerste, door de vertaling van zijn naam: koning der gerechtigheid." Maar hoewel dit de vertaling van zijn naam is, zijn er ook goede redenen - namelijk de mogelijke heidense oorsprong - waarom sommige geleerden zeggen "niet zo snel" met deze schijnbaar te gemakkelijke conclusie. Niemand suggereert dat het boek Hebreeën fout is, want elke ware, gelovige schriftgeleerde weet dat de inhoud ervan foutloos en onfeilbaar is. Maar veel geleerden erkennen dat de Hebreeën-passage niet ingaat op de achtergronddetails die nodig zijn om uit te leggen hoe een naam vertaald kan worden naar één ding, maar wortels heeft in een andere uitleg.

De etymologie van "Melchizedek" is technisch onmogelijk te achterhalen, al kunnen we wel een paar geleerde theorieën formuleren. Onthoud bij het lezen van het volgende dat Melchizedek geen Israëliet was (en hij was zeker geen afstammeling van Aäron, Levi, of zelfs maar een van de aartsvaders - Abraham, Izaäk, of Jakob - wat dat betreft), dus hij zou niet langs die weg aan zijn priesterschap van de "Meest Hoge God" Jahweh gekomen zijn. En omdat hij niet geboren en getogen is in de natie van Gods volk als Israëliet, zou het niet alarmerend moeten zijn als sommige van zijn wortels begraven liggen in het Kanaänitische systeem.

Ten eerste betekent tsedeq in het Hebreeuws "rechtvaardig", terwijl malk "koning" is. Maar, nogal verwarrend, Tsedeq is ook de eigennaam van een Kanaänitische god. Dit betekent dat "Melchizedek" zou kunnen zijn "Koning der Gerechtigheid", zoals de titel van de rechtvaardige koning van Salem (zoals hij was); of, het zou kunnen zijn "Mijn Koning Is Tsedeq." Sommige geleerden, zoals Dr. Michael Heiser in zijn Naakte Bijbel Podcast, merken op dat de typische regels van de Hebreeuwse grammatica de i aan het eind van malki niet toestaan zonder over te gaan van "koning van [iets]" naar "mijn koning is [iets]." In dit geval moet de naam worden "Mijn koning is rechtvaardig" of "Mijn koning is Tsedeq [de godheid]."[ii] Er zijn uitzonderingen hierop die suggereren dat de i in de naam Malki-Tsedeq een "overblijfsel van het zaaksysteem" zou kunnen zijn (dat wil zeggen een oudere vorm van het schrijven van Hebreeuwse letters),[iii] maar het is niet de meest waarschijnlijke mogelijkheid. Het was op dit punt dat Dr. Heiser mijn gefronste wenkbrauwen zag en mij een dubbele tik gaf. De "wild card", zoals hij het zegt, is dat de Hebreeuwse malk voor "koning" ook de Kanaänietische god Malk (of Melek) zou kunnen zijn, wat hier een derde mogelijkheid geeft dat Melchizedek eigenlijk "Malk [de godheid] is Rechtvaardig" werd genoemd. Elders in het Oude Testament (Haggai 1:1; Ezra 3:2), zegt Heiser, komen we ook de termen yotsedeq en yehotsedeq tegen, die beide (om redenen die ingewikkeld genoeg zijn om er niet verder op in te gaan) "Jahweh is rechtvaardig" betekenen, wat betekent dat Malki-Tsedeq aanvullend vertaald zou kunnen worden met "Jahweh is Tsedeq".

Duidelijk als modder?

Ik weet het...zucht, zucht. Ik ook...

Maar zelfs theologen als Heiser, die hun hele leven proberen het voor lezers eenvoudiger te maken de Bijbel te begrijpen, weten dat dit een lastige is. Hij geeft toe:

Nogmaals, al deze dingen zijn mogelijk met Melchizedek. Het zou kunnen zijn "mijn koning is rechtvaardig," "mijn koning is Tsedeq," "koning der gerechtigheid," "Malk is rechtvaardig," of "Malk is Tsedeq." Het kan elk van deze vijf dingen zijn, alleen in deze ene kleine naam.

Nog later in de discussie wordt de mogelijkheid geopperd dat het ook "Mijn Koning is rechtvaardig" zou kunnen betekenen.

En zelfs als de precieze naam zou worden vastgesteld, dan nog is er een hele tweede lijn van vragen met betrekking tot de bron van de naam: Was Melchizedeks naam toegewezen bij zijn geboorte, zoals we zouden verwachten te zien op een oorkonde uit de oudheid? Kreeg hij die naam door een daad van toewijding? Heeft hij een daad verricht of deelgenomen aan een gebeurtenis die hem eraan verbond of hem die naam opleverde? Of was het slechts een bijvoeglijk naamwoord - zou het verschijnen als een grafschrift op zijn graf, "Hier ligt de koning die rechtvaardig was"?

Maar misschien is de belangrijkste vraag die we ons kunnen stellen wel deze: Als de i in malki een factor is die de vertaling "mijn koning is" afdwingt, zoals zojuist is uitgelegd, dan zou Melchizedeks naam niets te maken hebben met hemzelf als koning; zijn naam zou een erenaam zijn van een andere koning die op de een of andere manier "Melchizedeks koning" was - en wie zou dat zijn, als het niet Tsedeq was? Lijkt het niet een beetje wanhopig om te zeggen dat we zouden aannemen dat dit een andere verre heerser is, terwijl Melchizedek daar in Kanaänitisch gebied leefde met een godheid die Tsedeq heette?

Als we net zo eerlijk zijn als de beste geleerden die er zijn, dan weten we het gewoon niet. Daarom moet het onderzoek naar andere verbanden gaan om tot mogelijke conclusies te komen.

Welnu, het gebied waarover Melchizedek heerste was Salem. Het Sumerische woord voor "stad" was uru. Geleerden geloven dus dat een belangrijke mogelijkheid is dat uru en Shalem samen de stamafleidingen zouden zijn geweest van urusalim, wat een variant is van hoe "Jeruzalem" werd gespeld in sommige bestaande tabletten, manuscripten, en vroege diplomatieke correspondentie tussen leiders uit die tijd. Hoewel er andere mogelijkheden zijn (en tradities, zoals die van onze Latijnse Vulgaat vertaler, Jerome), als men eenmaal is uitgerust met alle beschikbare informatie (een luxe die geleerden zich in het verleden niet konden veroorloven vóór de ontdekking van de Dode Zee Rollen of de uitvinding van hulpmiddelen als Logos Bijbel Software), wijzen de tekenen het sterkst op het idee dat Melchizedek de koning van Jeruzalem was. Gegeven, dat is het vroege Jeruzalem, tijdens de dagen van de Jebusieten en voordat de stad überhaupt met Jehovah werd geassocieerd... maar nog steeds Jeruzalem. Het is belangrijk om te erkennen en te onthouden dat namen op dit primitieve punt in de geschiedenis en in dit gebied van de aardbol nog steeds hoofdzakelijk Kanaänitisch/heidens zouden zijn geweest, tot Israëls Davidische heerschappij later (2 Samuël 5:6-7). Met dit detail in ons achterhoofd, hebben we onze eerste betrouwbare samenhang in deze etymologische soep gevonden.

Na Malki-Tsedeq was er een andere heerser van de stad met de naam Adoni-Tsedek, genoemd in Jozua 10:1-3 (met de alternatieve "zedek" transliteratiespelling die vaak aan Melchizedek wordt gegeven; d.w.z., Adonizedek). Wat betekent zijn naam? Herinner je je onze beschouwing over Adonai? Zonder twijfel betekent Adoni-Tsedek "mijn heer is Tsedeq." Dit is een overduidelijk bewijs dat de naam van Melchizedek verbonden zou zijn met dezelfde Kanaänitische godheid, dus vertaald als "mijn koning is Tsedeq."

Sommigen komen tot dit punt in de overdenking - net als ik oorspronkelijk deed en zoals Heiser voorspelt dat zijn toehoorders zullen doen - en vragen zich af waarom een priester van de Allerhoogste God, Jahweh, de naam "Mijn Koning is Tsedeq" zou dragen. Wie in de andere wereld is Tsedeq eigenlijk, en waarom zou een dienaar van Yahweh iets te maken hebben met "een andere god"?

En hier is een veelzeggende vraag: Waarom betekent tsedek eigenlijk "gerechtigheid" in het Hebreeuws? Als je bekend bent met hoe etymologie werkt, weet je al waar dit heen gaat. Als de Israëlieten het eerst zeiden, dan is er een mogelijkheid dat een god met dezelfde naam in een heidense cultuur toeval is (hoewel, een onwaarschijnlijke, gezien hoe verbonden de wereldbevolking in die tijd was, en hoe de taal van de buren omringende bevolkingsgroepen beïnvloedde). Als de heidenen het eerst zeiden en het woord werd overgenomen in de dagelijkse taal van de Hebreeërs, dan gaan de implicaties in een andere, meer opwindende richting.

Maak je geen zorgen. Er komen snel meer antwoorden, en die zullen vallen als een kalmerend middel voor je gespannen zenuwen en versplinterde gedachten. Het zal de moeite waard zijn om het einde van dit spoor te bereiken, dat beloof ik.

Bij het doorgronden van wie Tsedeq is, zien we dat hij kan worden teruggevoerd tot het Babylonische pantheon en het Amoritische pantheon. Dat verbindt deze godheid met een groot aantal oude bevolkingsgroepen en hun talen, waarbij allerlei namen van deze zelfde god worden genoemd die in niets lijken op Tsedeq (zoals Kittu, Isar, en anderen). Maar in sommige van de persoonlijke, theoforische namen (of namen die godheden omvatten) die zijn opgetekend in Ugaritische teksten, vinden we Sdqslm, of, letterlijk, "Tsedeq is Salem."[v] De laatste helft van Jeruzalems naam zou, in de context van deze etymologische reis, ook hebben verwezen naar de Kanaänitische godheid, Shalem, die ook - wacht even - de god van rechtvaardigheid (misor) en gerechtigheid (tsedeq) was! Dus, als Tsedeq is Salem, zoals de teksten illustreren, dan zou de heersende godheid van "Jeru-salem" (letterlijk "stad van Shalem"), sinds onheuglijke tijden voordat Abraham en zijn familie al zouden zijn begroet door Melchizedek, als Tsedek zijn geweest, de godheid van gerechtigheid, rechtvaardigheid, en waarschijnlijk vrede, als de geleerde verbanden tussen de godheid Shalem en het Hebreeuwse woord voor vrede (shalom) zo betrouwbaar zijn als zij lijken te zijn. Dit verklaart ook waarom Jeruzalem later, wanneer het de hoofdstad van Jahwehs volk is geworden, nog steeds "de stad der gerechtigheid" wordt genoemd (Jesaja 1:21, 26).

Doorheen de banden zien we dat Tsedeq herhaaldelijk in verband wordt gebracht met de hemel, en meer bepaald met de zon. Soms is dit vager, terwijl bij andere volkeren de verering van Tsedeq een volwaardige verering van de hemelse objecten inhield, waarvan we allemaal weten dat Jahweh daar niets mee te maken zou hebben.

KIJKEN! DAG 3 VAN NIEUWE ZEITGEIST 2025 UITZENDING SERIE MET DE GROOTSTE WEGGEVER VAN DE ZOMER! (INCLUSIEF COMPLETE "RISE 2021" CONFERENTIE, TWEE DOCUMENTAIRE FILMS, & NOG VEEL MEER GRATIS!)

Desalniettemin, alle andere culturen voor het moment terzijde latend, beschouw Melchizedek in het licht van alles wat we hebben behandeld:

  • Hij is een priester van de Allerhoogste God (El Elyon) - d.w.z. Jahweh, Zichzelf, zoals zowel in Genesis 14 als in Hebreeën 7 wordt erkend.
  • Hij en Abraham (een duidelijke volgeling van Jahweh) aanbidden dezelfde godheid.
  • Hij is genoemd naar een "goddelijke koning," Tsedeq, waarvan nu wordt aangetoond dat hij de god van vrede, gerechtigheid en rechtschapenheid is.
  • Hij is heerser over een stad die gewijd is aan en genoemd is naar eigenschappen die centraal en essentieel zijn voor onze eigen Jehovah God, vooral zoals Hij omging met Zijn volk in het Oude Testament.
  • Als u het patroon nog niet hebt opgemerkt, laat ik het aan Heiser over om het aan te wijzen, want hij doet dat op de beste manier:

Laten we helemaal teruggaan. Abraham aanbidt Jahweh. Het is gewoon Abraham! Hij heeft een paar kinderen, hij heeft een paar dienaren. Dat zijn de Jahweh-aanbidders in deze buurt. Zij wonen in Kanaän omdat God hen zei daarheen te gaan. Ieder ander is een Kanaäniet. Dus natuurlijk zul je mensen tegenkomen die Kanaänieten zijn, en dat zullen mensen zijn zoals deze Melchizedek, die een priester is van de Meest Hoge God .... Als je naar Melchizedek toe zou lopen en zou vragen: "Hé, wie is de Meest Hoge God?" zou hij zeggen: "Tsedeq!" Oké?...

Het betekent dat we een andere naam hebben voor dezelfde godheid.

Het is moeilijk voor ons, hiernaar kijkend, om te bedenken hoe dit systeem werkte. Misschien is dit een slechte analogie, maar denk aan de manier waarop we naar God verwijzen. We noemen hem God, Jahweh, El, El Shaddai, Vader. Als we er echt over zouden nadenken, hebben we waarschijnlijk tien of vijftien manieren om naar God te verwijzen. We hebben theologisch gezien geen andere godheid boven Hem, en toch gebruiken we al die verschillende namen. Wat als we dat in een historische context zouden doen, waar sommigen van de mensen die ons die namen hoorden gebruiken, dachten dat we naar andere godheden verwezen? Dat is wat er gebeurt in de bijbelse tijden....

Zijn verbondsnaam is Jahweh. Hij kon deze andere namen gebruiken, en deed dat ook. Daar hebben we bijbels bewijs voor.

Bijgevolg kon Melchizedek de naam Jahweh of Tsedeq dragen zonder de theologische stelling te schenden van Jahweh of Tsedeq .... In de uiteindelijke vorm van de bijbelse tekst, zijn ze één en dezelfde. Hij kon de naam Tsedeq dragen en naar hem verwijzen als de Allerhoogste, omdat Tsedeq Jahweh was.[vi]

Heiser erkent verder wel dat niet iedere geleerde tot deze conclusie komt. Ik wil echter Heisers podcast even verlaten en mijn eigen geleerde gedachtenspoor volgen: Terug naar de "wie zei het eerst?" vraag... Waarom betekent tsedeq "gerechtigheid" in het Hebreeuws als dat de preëxistente naam was van een heidense god die niets met Jahweh te maken had? En op wiens menselijke gezag zou het ooit een goed idee zijn om die titel als voor Jahweh te behouden, zoals we al weten dat ze deden (Jehovah Tsidkenu, "De Heer is onze gerechtigheid")? Waarom zouden de bijbelschrijvers Jahweh's eigenlijke Naam "Gerechtigheid" maken in zoveel verzen binnen het Oude Testament, gebruikmakend van variaties van de eeuwenoude "Tsedeq-deity" spelling, zoals we weten dat ze deden (Jesaja 41:10; 45:19; 51:1, 5; 61:3; Psalm 4:6; 9:9; 17:1; 48:11; 58:2; 94:15; 98:9; 118:15-20; Jeremia 33:16)? Alleen al de associatie met "een heidense godheid" zou een creatievere oplossing vergen dan dat de Israëlieten die term zouden behouden voor hun ware Allerhoogste God. Een heidense naam voor Hem houden zou belachelijk en ontrouw zijn, een totale "Jezebel" zet op het spreekwoordelijke schaakbord met God die geen ander resultaat heeft dan een verpletterende schaakmat van een boze God.

Niet overtuigd? Bekijk het eens op deze manier: In de huidige westerse, Engelstalige cultuur zou dat hetzelfde zijn als te besluiten dat, omdat de naam van de godheid "Lucifer" zoiets moois betekent als "morgenster" of "lichtdrager", we "Lucifer" op zijn minst een deel van een van onze namen voor Jezus kunnen maken, omdat Jezus ook licht in de wereld bracht. De hemel verhoede dat onze logica ons ooit zou toestaan de machtige naam van Christus te verbinden met Lucifer, alleen omdat zij een gemeenschappelijk kenmerk of eigenschap hadden. Het is absurd dat wij dat zouden doen, en het is even absurd dat de Israëlieten die grief zouden begaan...tenzij Tsedeq en Jahweh eigenlijk dezelfde godheid waren. Dan valt het allemaal op zijn plaats.

We zouden op dit punt kunnen komen en ons afvragen waarom, als Jeruzalem al bekend stond als een gebied gewijd aan en zelfs genoemd naar diezelfde Jahweh onder de Kanaänitische uitspraak "Tsedeq", de Israëlieten erop uitgestuurd zouden zijn om dat gebied te veroveren. Als het al een gebied was dat, afgezien van de etymologie, toebehoorde aan de God van de Bijbel, dan lijkt het, ongeacht hoe men een naam uitspreekt, vreemd dat de Israëlieten erop uitgestuurd werden om het in te nemen tijdens de Davidische heerschappij. Toch?

Natuurlijk is dat zo. Maar vergeet niet dat er honderden jaren lagen tussen de Hoogste-God-aanbiddende Melchizedek en de Adonizedek van Jozua 10, en er zijn veel verbanden tussen Tsedeq en zonaanbidding in sommige van de naburige culturen. Heiser legt uit:

Wat we zeker weten is dat tegen de tijd dat David daar binnenkomt en de stad overneemt, er geen onduidelijkheid is over wie David aanbidt. Wanneer de historische boeken geschreven worden, zullen zij een theologische revolutie weerspiegelen die zegt: "Nee, wij komen niet als aanbidders van Jahweh naar Jeruzalem en jullie doen hier je Tsedeq-ding ....". David gaat naar binnen en zegt: "Wij eisen deze grasmat op, omdat deze aan onze voorvaderen is gegeven door Jahweh, de Allerhoogste God. We eisen dit gebied op, deze stad. Dit wordt mijn hoofdstad. Ik ben door God uitverkoren om koning te worden. Dit wordt zijn plaats, en we rommelen niet met al die andere namen van goden. Als er hier sprake is van de Allerhoogste, dan gebruiken we niet de term Tsedeq, maar de term Jahweh."[vii]

Ik denk dat we tot nu toe bewezen hebben dat het geen impulsieve of roekeloze conclusie is om aan te nemen dat Melchizedek de koning-priester van Tsedeq-Yahweh was. In Psalm 110, vers 4, vangen we nog een glimp op van deze historische figuur, in een vers dat de Messias beschrijft: "De Heer heeft gezworen en zal het niet berouwen: 'Gij [Jezus] zijt priester tot in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.'"

VOLGEND DEEL: Het lot, de betekenis van namen, en waarom Christus nooit "van" de Aäronitische bloedlijn hoefde te zijn

Eindnoten

[i] Please note: This section of Scripture was taken from the KJV. Originally, “Most High” would not be capitalized, but I made that adjustment to the text because: 1) This is how it would and should appear in any modern translation since the God being referenced in this verse is undoubtedly Yahweh, and 2) so that the readers of this book could more smoothly follow along with these words in the context of this study.

[ii] Michael Heiser, “Naked Bible Podcast,” Episode 166: Melchizedek Part 1a, July 9, 2017; transcript last accessed February 19, 2021, https://nakedbiblepodcast.com/wp-content/uploads/2017/07/NB-166-Transcript.pdf .

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] Dr. Michael Heiser, “Naked Bible Podcast,” Episode 167: Melchizedek Part 1b, July 15, 2017; transcript last accessed February 19, 2021, https://nakedbiblepodcast.com/wp-content/uploads/2017/07/NB-167-Transcript-1B.pdf .

[vi] Ibid. Also note: Heiser uses the alternate spelling, “Tsedek,” in his podcast transcript. However, because the spelling could technically go either way and still refer to the same deity/Deity, we have changed the final letter to a “q” to match the Hebrew spelling for “righteousness” to avoid any further confusion.

[vii] Ibid. See previous endnote for a comment on spelling.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 14: THE MYSTERY OF MELCHIZEDEK » SkyWatchTV