www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniel 12:1-13 — Het licht zal helder schijnen uit de duisternis

Door Howard Bass - 2 november 2020

( )

Foto: John Snyder / Wikimedia Commons

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16

Dan 12:1-13

Daniël hfst. 10 tot 12 heeft alles te maken met het woord dat Daniël in hfst. 10:1-14 werd geopenbaard: de boodschap in dat woord is waar, en hij zag een groot leger; en het had te maken met zijn volk in de laatste dagen. Jezus vertelde ons in het Evangelie van Marcus dat hij ons van tevoren alles heeft verteld over wat er gaat komen voordat Hij weer komt. Daniel geeft ons, zoals de Heer en de Heilige Geest ons hebben opgedragen, veel over wat we in de eindtijd kunnen verwachten. Letten we er op? Vragen we niet wat er aan de hand is en wat je denkt wat er gaat gebeuren?", over het corona virus en de regels; en we willen dat iemand met gezag het ons duidelijk vertelt.

We eindigden de laatste keer met het einde van de Antichrist. Dit beest dat angst in de harten van de mens brengt door macht en manipulatie, het komt aan zijn roemloze einde door de adem van de Heer Yeshua, de Messias/Jezus Christus bij zijn glorieuze komst. De adem van God is veel te sterk voor een stoffelijk iemand. Het licht komt in de duisternis, en de duisternis kan zich niet verbergen of het afweren! En we weten aan het einde van de Bijbel dat deze meest kwaadaardige man, samen met de valse profeet, levend in de poel van vuur wordt geworpen, die brandt met zwavel. Zij weten wat zij doen en worden op korte termijn geoordeeld en veroordeeld. Ze krijgen niet eens de waardigheid om voor de Grote Witte Troon te verschijnen. (Openb. 19:19-20)

v 1 Op die tijd verwijst het naar de tijd van de opkomst en ondergang van de verachtelijke koning van v 21, de Antichrist, waarin de aartsengel Michaël, die de beschermengel van Daniëls volk Israël is, opstaat in deze tijd van ongekende nood voor het Joodse volk. Op dat moment, aan het einde, zal het volk worden verlost, allen wiens namen in het boek zijn geschreven.

Dit is de tijd dat Michael de grote draak — die oude slang, de duivel en Satan — uit de hemel gooit. Dit markeert het begin van zijn einde, maar er zijn 1260 dagen vastbesloten om zijn grote toorn los te laten. (Openb. 12:6-17)

()

Jacobs Benauwdheid, de Grote Verdrukking, is de toorn van Satan: een tijd van ongekend en ongeëvenaard lijden ook voor christenen, de nieuwe volgelingen van Yeshua/Jezus. Dit gebeurde niet in 70 AD, noch was het de Holocaust, die vóór het teken van de vijgenboom plaatsvond. Sindsdien is het Joodse volk terug in het land als een soevereine natie. Er mist nog steeds het herstel van de dierenoffers, die de Antichrist zal stoppen, en de gruwel der verwoesting op de heilige plaats. De Grote Verdrukking/Jakobs benauwdheid is de 3½ jaar vanaf die gruwel tot aan de terugkeer van de Heer. Dit woord, dat Daniel ontving, maakt deel uit van een gedeelte dat leidt tot de opstanding der doden, wat nog niet in de geschiedenis is gebeurd. (Openb. 12:6-9; Dan. 11:30-33; Joël 2:2; Jer 30:7; Mt. 24:21; Openb. 20:4-6; Rom. 11:26; Deut. 4:29-30; 30:1-6; 32:36; Jes. 26:16-17; Zach. 12:8-14)

v 2: Er zijn twee verschillende bestemmingen voor de mens: ofwel een wederopstanding naar het eeuwige leven, ofwel een wederopstanding naar het eeuwige bestaan in schaamte en verachting. Beide zijn voor altijd. (Het Hebreeuwse woord is precies hetzelfde.) De een is voor altijd bij Yeshua/Jezus; de ander is voor altijd gescheiden van God. De Schepper heeft de keuze voor ieder mens gesteld: ofwel bekeren we ons en geloven we het evangelie; ofwel veroordelen we onszelf, volgens het Woord van YHVH. Of we kiezen ervoor om meer van Hem te houden dan al het andere en het eeuwige leven te hebben, of we kiezen om te bestaan met de anderen die ervoor gekozen hebben dat niet te doen. (Openb. 21: 27; Joh. 5:24-30; Hand. 24:14-15; Jes. 26:18-19; Deut 30:15-20)

v 3: Zoals ik vele malen heb gezegd tijdens deze serie (want we kunnen het begin van het einde kennen), wil God dat we weten wat Hij doet, dat we kunnen schijnen met de helderheid van het firmament en de sterren, en nuttig voor Hem kunnen zijn om velen tot gerechtigheid te wenden. Dit is de opleving die we allemaal willen zien, en het zal door de donkerste periode van de geschiedenis heen gaan. De berouwvolle dief in zijn lijden aan zijn kruis zag zijn Verlosser-Koning in zijn verlossende lijdensweg aan het kruis. Ik geloof dat dit de doop van vuur is aan het einde van het tijdperk waarmee Yeshua ons [Opmerking vertaler: óf het volk, het overblijfsel] zal dopen om Zijn heilige bruid en volk te zuiveren. (Deut 32:28-29; Je.r 9:12; Hos. 14:9; Richt. 5:31; Matt 13:41-43; 3:10-12)

[Opmerking vertaler: Wij geloven dat de bruid vóór die vuurdoop zal worden opgenomen en geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus, en wat niet goed is zal dan verbranden, 2Kor.5:10 en 1Kor.3:10-15]

()

V 4: Hoewel het waar is dat onze generatie een explosie van internationale reizen en van wereldse kennis heeft gezien, zullen wij voor de gelovigen heen en weer gaan in het boek van Daniël, en de rest van de Bijbel, en de kennis zal toenemen naarmate de gebeurtenissen van de tijd van het einde plaatsvinden, zoals ze geschreven zijn. God heeft het boek voor ons geopend, dat gesloten en verzegeld was tot aan de laatste dagen. Het is zo'n 2550 jaar geleden geschreven! Er zijn vele details om ons geloof te versterken terwijl we ze zien gebeuren. Lees verder Daniel voor verdere kennis en begrip en wijsheid in de vreze van YHVH (Openb. 22:10; 10:8-11; Ezech. 12:26-28)

v 5-6: Hoe lang tot het einde van deze wonderen, deze verschrikkelijke dingen?! (Ps. 94:1-3; Openb. 6:9-11; 13:5)

v 7: Een van de twee mannen/engelen die Daniel aan weerszijden van de rivier zag, stond boven het water, tilde zijn handen naar de hemel, en zwoer bij de altijd levende, dat het een tijd, tijden en een halve tijd zou duren (3½ jaar; 1260 dagen; 42 maanden). Het zou alleen eindigen als het heilige volk volledig zonder kracht is. Dit is wat Mozes ook schreef toen hij het volk van Israël vertelde hoe hun verbondsrelatie met YHVH eruit zou zien. (Deut. 32:36-43)

Deze absolute zwakte wordt door de Heer teweeggebracht door de kwaadaardige daden van de satanische Antichrist die het plan heeft van een totale genocide. De Broeders van Jozef kenden hun zorgen en wanhoop toen zij hem voor het eerst in Egypte ontmoetten, vanwege wat zij hem, de geliefde zoon van hun vader, hadden aangedaan. God de Vader huilt vanwege Zijn uitverkoren eerstgeboren zoon Israël om hun overtreding tegen Hem op te biechten en om Zijn vergeving te ontvangen. (7:25; 8:24; Gen. 42:8-24; Openb. 13:5; Zach. 4:6; 12:10-14; Lev. 26:40-45; Hos. 5:15; Matt. 21:33-44; 23:37-39)

V 8-9: Daniel hoorde het, maar begreep het niet: "Wat is het einde van deze dingen, mijn Heer?!" En hem werd verteld dat het niet aan hem was om dit te weten, want de woorden zijn gesloten en verzegeld tot het einde. (Handelingen 1:6-7; Openb. 22:10)

()

We zien opnieuw dat wat geschreven staat, zijn focus heeft op de toekomst, niet op het verleden. Het is voor ons die vandaag in deze generatie leven, die getuige zijn geweest van de vijgenboom – Israël — die opbloeit.

v 10 Velen zullen gezuiverd, wit gemaakt en verfijnd worden, maar de goddelozen zullen kwaad doen. Niemand van de goddelozen zal het begrijpen, maar de wijzen zullen het begrijpen. (11:33-35; Hos. 14:9; 3:4-5; 2Tim 3:10-15; Openb. 13:18; 22:6-15)

Een serieuze tijd om een standpunt in te nemen komt voor de hele mensheid, maar eerst voor de Joden en de christenen – zij die een verbond hebben met YHVH God. Aan ons is het Woord van God in de Bijbel gegeven; en voor Westerse gelovigen, en hier in Israël, hebben wij het geheel van de geschriften in vele talen voor ons beschikbaar. We hebben geen excuses! We moeten ervoor kiezen om Jezus standvastig te volgen, waar het Lam ons ook heen zal leiden. Er is hoop. Er is licht boven de donkerste wolken, en dat licht gaat komen! Ondertussen zijn we hier als licht in deze donkere wereld. Laat ons tot die dag schijnen in de glorie van de naam van de Heer Jezus Christus/Yeshua de Messias.

v 11: Er zullen 1290 dagen zijn vanaf de tijd dat het dagelijkse offer – in de avond en de ochtend – wordt weggenomen en de gruwel der verwoesting wordt opgesteld. Waarom zijn er 30 extra dagen bij de 42 maanden van 1260 dagen? Misschien is dit de periode waarin de toorn van God komt die uitgestort moet worden? (9:27; 11:21,31; 8:8-17; Openb. 15) de toorn van God duurt geen zeven jaar, zelfs geen 31/2. Het is een relatief korte periode in vergelijking met de gehele 70e week van de jaren.

v 12: Gezegend is hij die wacht, en de 1335 dagen bereikt.

Hier zijn nog 45 dagen extra, dus een totaal van 75 dagen - 2½ maand - vanaf het einde van de grote verdrukking/Jacobs benauwdheid. Misschien zijn deze extra 45 dagen voor Yeshua om te oordelen over de schapen- en geiten-volken, voorafgaand aan de oprichting van het Duizendjarige Koninkrijk? (De schapen zijn niet de wedergeboren gelovigen, die tot nu toe al herrezen of opgenomen zijn. Gelovigen worden gered door het geloof; aan deze rechtschapen heidenen wordt genade en mededogen getoond vanwege hun rechtvaardige werken, waarbij zij hun leven wagen, ten opzichte van de minste broeders van Yeshua, in hun donkerste periode.) (Matt 25:31-46; Luk. 21:34-36)

v 13: "Maar gij, ga tot het einde, want gij zult rusten, en opstaan tot uw erfenis aan het einde der dagen."(Jes. 57:1-2; Joh. 11:23-27; 1Thes 4:13-18)

Het hele visioen van het woord dat werd geopenbaard aan Daniël in hfdst. 10, brengt ons naar de opstanding van de rechtvaardigen aan het einde der dagen. Het hele boek van Daniël kijkt naar de eindtijd, zoals we hebben gezien vanaf de allereerste droom van Nebukadnezar. De individuele verhalen die in het boek worden verteld, helpen ons te weten hoe we moeten leven als mensen van geloof in de Allerhoogste God, die heerst in de hemel en op de aarde, in de dagen van moeilijkheden die in overeenstemming komen met het profetische woord dat we hebben bestudeerd in Daniël, en die worden bevestigd in het Oude en Nieuwe Testament.

Profetie, zoals we al zeiden, wordt niet alleen gegeven om kennis te hebben – dat kan ons opgeblazen laten zijn – maar wordt gegeven zodat we kunnen leven in het licht van Gods eeuwige doeleinden en plan, die hij ons heeft geopenbaard door de Geschriften. Het wordt ook gegeven om ons geloof in de waarheid van Gods Woord te versterken, die het einde vanaf het begin kent, zoals het vervuld is, zelfs direct voor onze ogen en voor onze neus. Yeshua kwam om ons te vertellen dat alles vervuld zal worden; hij kwam niet om iets te annuleren dat geschreven is in de wet en de profeten, maar om ze volledig te vervullen. Hij zal alle doelen van de Vader in de 70 weken bereiken. Hij wil dat we waakzaam zijn en in gebed, net als Daniël, als we de tijden onderscheiden waarin we leven: in de generatie die [waarschijnlijk] de terugkeer van de Heer Jezus Christus in grote kracht en glorie zal zien om alle koninkrijken van deze wereld die zich verzetten tegen de liefde en de waarheid van YHVH God volledig te vernietigen. Staan we achter Hem of tegenover Hem? Of zitten we tussen twee meningen, en weten we het gewoon niet? We moeten deze vragen zelf beantwoorden! (Luk. 11:16-23)

We hebben gezien hoe precies de profetieën in Daniel zijn over de eerste komst van Messias. In het jodendom is het boek van Daniel verplaatst van de Profeten naar de Geschriften. Ook zeer exacte profetieën worden gegeven over de Antichrist en de gruwel der verwoesting, de grote verdrukking, en de terugkeer van Messias om het Koninkrijk van God – met de heiligen — te vestigen in Israël en over de naties. Het boek is geopend in de laatste dagen van de eindtijd. Jezus zei dat wanneer we de vijgenboom zien bloeien – en het Joodse volk terug is in het beloofde land als een soevereine natie in de laatste dagen — en wanneer we de gruwel der verwoesting zien staan op de heilige plaats – een plek waar de Joden dierenoffers aanbieden — dat we moeten weten dat deze generatie de vervulling is van deze profetieën en Zijn glorieuze terugkeer zal zien.

Daniel kreeg tweemaal geschenken en grote eer aangeboden... wat werd geweigerd; Abraham werd oorlogsbuit aangeboden door de koning van Sodom, en dat werd geweigerd; Mozes koos ervoor zich te identificeren met zijn volk in plaats van met de schatten van Egypte; Esther kreeg de helft van het Koninkrijk aangeboden, maar besloot haar eigen leven te riskeren om haar volk te redden van een genocide; Yeshua weigerde Satans aanbod van alle koninkrijken van de wereld (wat de Antichrist zal accepteren). Ons wordt het hele koninkrijk van God aangeboden met de Messias/Christus; God werkt door de geschiedenis heen, en hij heeft niet alleen een doel voor ieder individu of natie, maar hij produceert ook een bijbehorend persoon – de bruid van het Lam, het lichaam van Christus, een nieuwe mens als de Messias. Heel Israel zal gered worden, niet alleen het behouden overblijfsel van de stam van Juda, maar van alle stammen van de kinderen van Jakob. Wij, die het voorrecht hebben om te leven als het einde van de tijd nadert, vertegenwoordigen al die heiligen die ons zijn voorgegaan, en het werk afmaken dat zij begonnen zijn en bleven doen. Het kan worden vergeleken met een estafette: sommigen hebben geplant, anderen hebben water gegeven; God zal de vermeerdering en de oogst brengen aan het einde van dit huidige kwade Tijdperk. Wij zijn de werken van hen die voor ons waren binnengegaan. Laten we de race en het goede strijd beëindigen, terwijl we geduldig wachten tot de oogst zijn vruchtbare overvloed zal genieten! (Hebr. 11:39-40) aan God zij de heerlijkheid, en aan het Lam op de troon!

()

Ik heb zelf nog een aantal vragen, maar het kader is voor mij opgehelderd – en ik bid het volgende voor u – uit onze studie: het boek Daniel spreekt over de laatste dagen, de toekomstige dagen waarin we momenteel leven; het Koninkrijk van de Antichrist is het Midden-Oosten en is Islamitisch; de tijden van de heidenen is tot de terugkeer van Yeshua/Jezus; het lichaam van Messias zal door de Grote Verdrukking/Jacobs benauwdheid met het Joodse volk gaan, en lijdt onder onze verbondsrelatie met de ware God en Redder; God wil dat wij zijn goede en trouwe dienaren zijn in deze donkerste uren, stralend door onze goede werken van geloof, hoop en liefde; en onze hoop is in de wederkomst van de Heer Jezus Christus, die de opstanding van de rechtvaardigen brengt, en de vestiging van het Koninkrijk van God op aarde, gecentreerd in Jeruzalem, Israël, met de heiligen die heersen met de Koning der Koningen, en de Heer der heren. Maranatha!

()


()

Samenvatting in foto ' s:

Hfst. 1

()

Hfst. 2 (Niet Rome, maar Islam)

()

()

()

Hfst. 3

()

()

Hfst. 4

()

Hfst. 5

()

Hfst. 6

()

()

Hfst. 7

()

()

Hfst. 8

()

()

Hfst. 9

()

Hfst. 10

()

Hfst. 11

()

Hfst. 12

()

()

Maar toch, kom, Heer Jezus!


Bron: Daniel 12:1-13 — The Light Will Shine Brightly Out From The Darkness » Kehila News Israel