www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniël 11: 36-45 - de Grote Verdrukking / Jacobs benauwdheid

Door Howard Bass - 25 oktober 2020

 

Foto: John Snyder / Wikimedia Commons

 

 

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15

Dan 11: 36-35

We hebben de opkomst van de Antichrist gezien; we hebben de gruwel van de verwoesting gezien. Nu zullen we zien wat er daarna komt.

Vorige week eindigden we met vers 35, dat ons vertelt dat zij die hun God kennen, sterk zullen zijn en actie zullen ondernemen, en grote vervolging zullen ondergaan, zelfs marteldood voor de naam van de Heer Jezus Christus. Dit is met het doel om het verlossende doel van de 70 weken profetie te voltooien, om het heilige volk en de heilige plaats van God klaar te maken. We worden in overeenstemming gebracht met het beeld van de Zoon van God. God redt ons misschien niet van het lijden, maar hij stelt ons in staat om over te komen door ons geloof in het aangezicht van lijden en verraad, net als Yeshua/Jezus. (Mk 10:27-31)

v 36-37: deze Koning van het Noorden – de verachtelijke persoon, de kleine hoorn, de Antichrist (v 21) – zal doen wat hij wil, dat is om de ontrouwe Joden met hem te laten samenwerken tegen degenen die trouw zijn aan YHVH en zijn heilige verbond. (v 30-34) En wat hij nu echt wil, is zichzelf verheffen, verheffen boven elke god; Satan is hem binnengegaan en leeft door hem. Hij zal in grote trots spreken tegen de God van de goden, dat wil zeggen, tegen YHVH, de Allerhoogste God, en de God van Israël. Hij zal erin slagen, totdat de toorn voltrokken is, want het is bepaald. Hij zal de God van zijn vaderen niet eren, noch de begeerte van de vrouwen, noch een god; want hij verheft zich boven alles. Hij is vol van zichzelf. (Dan 7:25; 8:25; 9:27; 2Thes 2:3-12; Openb 17:13-14)

De apostel Paulus citeert vandeze verzen iets in zijn tweede brief aan de gelovigen in Thessalonika over de openbaring van de Antichrist. Dit is die tijd! De duivel zegt dat hij God is. Hij zegt niet dat hij YHVH is, die hij niet eert. Hij staat op tegen Hem en neemt zijn plaats in, alsof het hij het zou kunnen. De duivel weet dat hij dat niet kan, maar hij heeft gelogen en deze verachtelijke persoon misleid — die zichzelf aan hem heeft overgegeven — om te denken dat het mogelijk is. Omdat er geen ware God is dan Yehovah, en de Antichrist feitelijk de Vader en Yeshua de Zoon ontkent, doet hij zich voor als zodanig om aanbeden te worden, omdat mensen iets of iemand nodig hebben om te aanbidden. Deze behoefte is van God, maar Satan wil YHVH – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – beroven van de glorie die alleen aan Hem toebehoort! Dit is precies de leugen van de slang in het begin, toen Hij Eva efficient vertelde dat als je niet echt gelooft dat YHVH God je de waarheid heeft verteld, je hem ongehoorzaam kunt zijn en als God kunt worden: je kunt doen wat je wilt. De Antichrist vervult dit in zichzelf, en natuurlijk, terwijl hij beweert God te zijn, is hij helemaal niet zoals YHVH — die liefde is — maar hij is volledig het satanische tegenovergestelde.

Joden, Moslims en Christenen belijden een God buiten zichzelf. Ze zullen zelfs zeggen dat ze de Schepper aanbidden. Maar de Antichrist zal doen wat zijn vaderen niet gedaan hebben: eisen dat hij, een mens, aanbeden wordt als God, met uitsluiting van ieder ander. Zelfs Jezus, die God in het vlees is, deed dit niet toen hij op de aarde was tijdens zijn eerste verblijf. Hij gaf alle aanbidding aan de Vader, in Zijn naam. Zelfs na de opstanding eiste Hij nooit aanbeden te worden. God wil dat de mensen Hem aanbidden. Dit is vergelijkbaar met wat de dienaren van koning Darius deden, die jaloers waren op Daniel, en wilden dat hij dit deed om Daniel te vangen en hem voor de leeuwen te gooien. (6:1-9) Maar Daniël kende zijn God en gebruikte dit! Darius werd gebruikt door slechte mensen; de verachtelijke Antichrist zal Satans aanbod van de hele wereld accepteren, als zij hem maar wil aanbidden. (Matt 4:8-10)

De gruwel van verwoesting halverwege de laatste 7 jaar (de 70e week van de profetie) is een van de drie specifieke tekenen die Yeshua aan zijn apostelen en discipelen gaf om naar te kijken in antwoord op hun vraag over het einde van het tijdperk en over Zijn Wederkomst. (Dan 9:27; Matt 24: 15-25; Marcus 13:14-23; Luk. 21:20-24) Het eerste specifieke teken is de vijgenboom die bloeit, een tijdmarkering van de laatste generatie, dat is de natie-staat van Israël vandaag. De generatie die dit ziet zal het einde zien, die zal de vervulling van al deze dingen zien, die zal de terugkeer van de Heer zien. (Matt 24:32-51; Marcus 13:28-37; Luk. 21:29-36) het tweede specifieke teken is de gruwel van de verwoesting in de heilige plaats. De derde is het teken van de Mensenzoon die op de wolken van de hemel komt. (Matt 24:29-31; Marcus 13:24-27; Luk. 21:25-28) de apostel Paulus vertelt de Tessalonika-gelovigen ook dat de opname (de opname van de gelovigen die in Messias/Christus leven bij zijn komst, en die verbonden is met de opstanding van de rechtvaardige doden) pas kan plaatsvinden enige tijd na de openbaring van de Antichrist, die plaatsvindt wanneer hij de gruwel begaat die verwoesting brengt op de afgesproken tijd. (2Thes 2:1-6; Openb. 13)

v 38: Deze koning eert een god van forten - een god van macht en controle. "Macht maakt het goed!"; "The survival of the fittest!" Maar wat zegt YHVH van de legerscharen? "Niet door macht, noch door geweld, maar door mijn Geest." (Zach 4:6) "De zachtmoedigen zullen de aarde/Land erven". (Ps 37:7-15; Matt 5: 5)

Zijn vertrouwen is in zijn rijkdom, zijn leger, zijn capaciteiten – en hij gebruikt deze om onderwerping te brengen door angst en intimidatie; hij vreest YHVH niet, noch accepteert hij Zijn soevereine gezag, als Rechter of Wetgever of als Koning. Hij denkt ook niet dat hij gered moet worden van de zonden en de gevolgen ervan. Hij is, zoals de Schrift zegt, een verachtelijk, eigenwillig persoon. Slechte mensen zijn vanaf het begin bij ons geweest, ze matigen zichzelf alles aan ten koste van anderen. (Gen 4:3-9, 19-24)

v 39: De Antichrist voert oorlog in het land Israel, en velen van de Joden aanvaarden hem niet. Hij geeft heersers over delen van het land, en verdeelt het land voor een prijs aan degenen die ontrouw zijn aan het heilige verbond. (Openb. 12:13-17)

v 40: De koning van het zuiden (waarschijnlijk Egypte) probeert een laatste keer de Koning van het Noorden te verslaan (Midden-Oosten; Assyrisch; Gog). Wanneer? Op het moment van het einde. (Deze hele uitleg aan Daniel in dit hoofdstuk van het woord dat aan hem geopenbaard is, kijkt naar de eindtijd. De Koning van het Noorden verslaat hem uiteindelijk, en ook andere naties, die zowel een leger als een marine in dienst hebben.

v 41: Hij komt in het prachtige/glorieuze Land (Israël), en velen zullen vallen. De Antichrist eist aanbidding van hem, of anders te worden gedood. Edom, Moab en de prominente mensen van Ammon ontsnappen aan de vernietiging van het beest. (Deze groepen vormen allemaal het moderne Jordanië, en misschien een deel van Saoedi-Arabië.)

Het is mij niet duidelijk waarom deze groepen ontsnappen, maar we weten wel uit andere passages in de Bijbel dat deze naties historisch vijandig tegenover Israël zijn geweest. Moab en Ammon waren de zonen van Lot en zijn dochters (!), na de vernietiging van Sodom. Het zou ook kunnen zijn dat God dit gebied heeft voorbereid als een toevluchtsoord voor het Israëlische volk om voor de draak te vluchten na de gruwel van de verwoesting. (Openb. 12:6; Jes. 16:1-5; Ps 83)

[Opmerking: dus voor de de gelovigen van Israël is er een ontsnapping maar voor rest van de gemeenten niet? Of wordt dan de gemeente ook weggenomen in deze uitlegging?]

v 42-43: hij zal Egypte verslaan en de controle over haar rijkdom en bezittingen overnemen. De Libiërs en Soedanezen (en/of Ethiopiërs) zullen onderworpen zijn aan de Koning van het Noorden, als gevangenen, of als bondgenoten, dat is niet zeker. Maar hoe dan ook, we zien dat Libië en Soedan/Ethiopië deel uitmaken van het binnenvallende leger van Gog (vanuit het noorden) tegen het Land Israël in de laatste dagen. (Ezech. 38:1-9)

 

Kaart van de veroveringen van de antichrist

 

 

v 44: Geruchten uit het noorden en uit het oosten zijn zorgen voor de Antichrist. Hij gaat met grote woede uit om velen te verslaan en te vernietigen. Kan het gerucht uit het oosten te maken hebben met het 200 miljoen man grote leger dat van die kant komt? (Openb. 9:12-21)

v 45: Hij zal zijn luxueuze tent opzetten tussen de zeeën en de glorieuze heilige berg – wat waarschijnlijk betekent tussen Tel Aviv en Jeruzalem. En daar zal hij aan zijn einde komen, en niemand zal hem helpen.

Het einde van deze zeer kwaadaardige man en heerser zal niet uit menselijke handen komen, noch door ziekte, noch in vrede, maar door de adem van de ware Messias en rechtvaardige koning, Yeshua/Jezus, de Leeuw van de stam van Juda, het Lam van God! (2Thes 2:8) zelfs zo, kom, Heer!

God heeft een plan van verlossing: er is een begin, en een einde, en een bepaalde tijd. Hij laat ons weten wat het is. Jezus noemt ons vrienden, en de Heilige Geest leidt ons in alle waarheid om ons te bevrijden en ons te heiligen. We zien de overwinning van de Heer Jezus Christus, en van degenen die in Hem geloven tot aan het einde. De apostel Paulus vertelt ons dat het huidige lijden niet te vergelijken is met de komende glorie. De poorten van de hel kunnen ons niet verslaan. Als God voor ons is, wie kan ons dan overwinnen?! Natuurlijk kunnen velen zich tegen ons verzetten, ons vervolgen, ons doden. Maar we hebben de gezegende hoop van de opstanding in Messias, die de wereld heeft overwonnen!

Bron: Daniel 11:36-45 — The Great Tribulation/Jacob’s Trouble » Kehila News Israel