www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniël 7:15-28 - De koninkrijken van deze wereld worden het koninkrijk van onze Heer en zijn Messias.

()

Door Howard Bass - 26 juli 2020

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

Dan 7:15-28

In de eerste helft van dit hoofdstuk had Daniël een droom en zag hij visioenen op aarde en in de hemel. In deze tweede helft, vanaf vers 15, krijgen hij - en wij - de interpretatie van zijn droom. Daniëls droom komt overeen met de droom van koning Nebukadnesar (Hfst 2) meer dan 50 jaar eerder. De koninkrijken zijn hetzelfde, en dat is ook de uitkomst: "De koninkrijken van deze wereld worden het Koninkrijk van onze Heer en van Zijn Messias, en Hij zal voor eeuwig en altijd regeren!" (Openbaring 11:15)

v 15 De droom verontrustte en verstoorde Daniël omdat hij het niet kon begrijpen, en vooral het vierde beest was angstaanjagend en zeer krachtig, anders dan alle vorige beesten. (v 7-8)

v 16 Daniël vroeg een van hen die daar staan - blijkbaar onder de grote menigte die de Ouden van dagen aanbidt (v 9-10) - naar de ware betekenis van wat hij zag. Dus vertelde hij hem de interpretatie.

v 17-18 De vier grote dieren zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan, maar de heiligen van de Allerhoogste zullen het Koninkrijk ontvangen en zullen het voor eeuwig en altijd bezitten - ja, voor eeuwig en altijd.

v 19 Daniël wilde meer weten dan die korte samenvatting. Maar dit is de boodschap die God wil dat we krijgen! (Willen we ook meer weten over de betekenis van de Schrift; of zijn we tevreden met een kort onderricht zoals ik hier geef)?

Hij wilde vooral de waarheid weten over het vierde beest, dat zo anders was dan de andere, buitengewoon vreselijk en destructief.

v 20 Dit beest had ook de tien hoorns op zijn hoofd, en de andere hoorn die opkwam en drie van de tien deed vallen - de hoorn die ogen had en een mond die hoogdravende woorden sprak, en waarvan het uiterlijk grootser was dan dat van zijn soortgenoten.

Deze "andere hoorn" begint klein, misschien zelfs onbeduidend, maar wordt groter dan degenen die al aan de macht zijn. Het beste voorbeeld dat we in ons geheugen hebben is Adolf Hitler. Niemand wist wie hij was toen hij voor het eerst de politieke macht zocht. Maar daarop werd hij gekozen en groeide hij uit tot een buitengewoon kwaadaardige man, niet alleen in zijn denken, maar ook in zijn woorden en daden. Veel wereldleiders kwamen onder zijn macht en invloed en werkten met hem samen in zijn kwaadaardigheid, en hij vervolgde miljoenen van de uitverkorenen van God, evenals vele anderen, tot een vreselijke dood. Hitler is een recent voorbeeld voor ons om te overwegen hoe de antichrist zal ontstaan.

v 21 Daniël keek toe, en zag dat deze hoorn oorlog voerde tegen de heiligen, en over hen heerste...

Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden: De Heer zal de gelovigen overgeven aan de Antichrist. (Mt 24:21-22; Openbaring 12:13-17; 13:1-10) De heiligen zijn de gelovigen. In de context van Daniëls boek zouden de heiligen hier specifiek spreken over Israëlische, Joodse gelovigen - die van Daniëls eigen volk. Maar alle niet-Joodse christenen worden in Gods nieuwe verbondsplan voor de verlossing van zijn volk gebracht en de heiligen spreken hier - en ook in het Nieuwe Testament - over al het volk van God, vooral over hen die geloven en trouw zijn aan Gods verbonden - de heiligen van de Allerhoogste.

v 22 Totdat de Oude van dagen kwam - dat wil zeggen, Jesjoea/Jezus - en er een oordeel werd geveld ten gunste van de heiligen van de Allerhoogste, en de tijd kwam voor de heiligen om het Koninkrijk te bezitten!

Nogmaals, de komst van de Heer is de gezegende hoop van alle verlossings-geschiedenis; en het zijn de gelovigen in Jezus/Yeshua van alle tijden die het koninkrijk krijgen om met Hem te regeren voor 1000 jaar, en wiens koninkrijk nooit eindigt. (1Cor 15:20-28; Openbaring 20:1-7) Uit de tekst blijkt duidelijk dat dit na de verdrukking van die tijd gebeurt.

v 23 Degene die het aan Daniël uitlegt, gaat voort met de waarheid over de droom en de visioenen te geven: het vierde beest zal een vierde koninkrijk op aarde zijn, en zal anders zijn dan alle andere koninkrijken, en de hele aarde verslinden, vertrappen en in stukken breken.

In de Bijbel kan de "hele aarde" verschillende dingen betekenen, afhankelijk van de context. Hetzelfde geldt voor het woord "voor altijd". De "hele aarde" kan de hele wereld betekenen; het kan een hele regio betekenen; het kan de bekende wereld op dat moment betekenen; het kan het territorium van een koninkrijk en een bredere invloed betekenen. "Voor eeuwig" kan betekenen voor de eeuwigheid; het kan betekenen tot het einde van deze wereld en de schepping; het kan betekenen tot het einde van het eigen leven.

Ik ben van mening dat de hele aarde betekent dat de invloed van het vierde dier/rijk en de koning wereldwijd zal zijn, maar dat het centrum van zijn gezag zich bevindt in het Mediterrane Midden-Oosten - het centrum van de aarde. Voor altijd, in de context van het Koninkrijk van de Heer en van Zijn Messias, met de heiligen, zal het een eeuwig koninkrijk zijn dat nooit zal eindigen.

v 24 De tien hoorns zijn tien koningen die uit dit vierde koninkrijk voortkomen. Een andere koning zal opstaan, die anders zal zijn dan de anderen; en hij zal drie van die koningen onderwerpen. (11:40-43)

v 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en bedenken om de tijden en de wet te veranderen. Dan zullen de heiligen voor een tijd en tijden en een halve tijd in zijn hand worden gegeven. (Dan 12:7-13; Opb. 11:2-3; 12:6, 13-17; 13:5)

De kleine hoorn zal bedenken om anderen onder zijn "tijden" van zijn koninkrijk - heilige dagen - en zijn wet en oordeel te brengen. In de Islam gebruiken ze een andere kalender die alleen gebaseerd is op de maan en hun tradities, en een andere wet, de Sharia. De kalender van YHVH is zowel op de maan als op de zon gebaseerd, en Zijn wet is die van Mozes en van de Messias. Zijn Wet is liefde.

De kleine hoorn is gezag gegeven door YHVH om oorlog te voeren tegen Israël en tegen de gelovigen voor 3½ jaar, gelijk aan 42 maanden, en aan 1260 dagen. De uitverkorenen worden gered en gered van deze satanische moorddadige haat als Jezus terugkeert in grote kracht en glorie. (2Thes 2:7-10)

Deze hoorn wordt in het Nieuwe Testament met verschillende namen genoemd: In 2:3 wordt de kleine hoorn de 'man van de wetteloosheid / de man van de zonde / de zoon van de verdoemenis' genoemd. Openbaring 13:1-2 noemt de kleine hoorn het 'beest'. De naam die we het meest kennen staat in 1Jn 2:18-24 waar Johannes de kleine hoorn de "Antichrist" noemt. Hij is gedoemd tot vernietiging in de poel van vuur. (Openbaring 19:19-20)

v 26 De [hemelse] voorhof zal zich zetten en zijn heerschappij wegnemen, om het volledig te vernietigen [om nooit meer te bestaan].

v 27 En de grootheid der koninkrijken onder de gehele hemel zal worden gegeven aan het volk, de heiligen der Allerhoogsten. Zijn Koninkrijk is eeuwig en alle heersers en vorstendommen zullen Hem aanbidden en gehoorzamen. (Dan 7:18,22,27; Lk 12:31-32; Opb. 2:25-28; 3:21; 11:15-18; 20:6) Er wordt opnieuw gezegd dat het koninkrijk aan de heiligen is gegeven na de moeilijkheden van die dagen.

v 28 Hiermee eindigt de uitleg van de waarheid van de droom en de visioenen. Daniël was zeer verontrust, en zijn gezicht liet het zien, maar hij hield de zaak voor zichzelf.

Ook wij kunnen verstoord worden door het scenario dat ons door Daniëls droom is gegeven. Toch geeft de Heer ons zijn vrede, want Hij vertelt ons wat we moeten weten om voorbereid te zijn en gesterkt te worden door de hoop die we in Hem hebben. De waarheid bevrijdt ons en is ook een bewaker tegen misleiding. Laten we deze dingen in ons hart houden, ook al proberen we meer te weten en te begrijpen naarmate het woord van de profeten komt.

De eerste drie beestachtige en metalen koninkrijken regeerden allemaal historisch gezien voor de geboorte van de Messias, dat wil zeggen voor Christus. Het laatste en vierde beest en metaal/klei koninkrijk(en) ontstaat na de Messias, dat wil zeggen na Christus. Ik ben van mening dat de Islam het laatste koninkrijk van deze wereld is, het laatste koninkrijk van de heidenen.

Het is veel anders dan alles wat ervoor was (Rome was gewoonweg niet zo veel anders dan de anderen ervoor):

-Het is buitengewoon wreed en destructief voor alles wat niet islamitisch/moslim is;

-Het vereist volledige onderwerping van niet-moslims in zijn religieuze en politieke wereldbeeld;

-Het staat openlijk tegenover de geopenbaarde waarheid van het Oude en het Nieuwe Testament (dat wil zeggen, de Bijbel), en tegen de ene ware Vader God en Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, en tegen de unieke verbondsrelatie van YHVH met Abraham, Isaak en Jakob/Israël, met de blijvende beloofde erfenis van het Land Kanaän aan de kinderen van Israël, YHVH's eerstgeboren zoon als een natie; en tegen de nieuwe verbondsrelatie met allen die zich bekeren en het evangelie geloven, die de vergeving van hun zonden tegen hun Schepper en Verlosser ontvangen.

Lees het huidige nieuws en zie welk "koninkrijk" de wereld intimideert die God heeft gemaakt, en van wie mensen en regeringen doodsbang zijn. Welk "koninkrijk" leeft bij het zwaard en is tegen iedereen? Welke religie rechtvaardigt wraak als een deugd? Welke grote wereldgodsdienst, die eeuwen na de dood, de begrafenis, de opstanding en de hemelvaart van de Zoon van God is ontstaan, heeft in zijn Heilige Boek staan dat God geen Vader is en geen Zoon nodig heeft? Dit is de antichrist! (1Joh 2:22) Welke religie en welk politiek systeem weigert het internationale recht te accepteren dat het legitieme recht van het Joodse volk geeft om terug te keren naar zijn beloofde erfenis en om een soevereine natie te zijn? Welke religie en welk politiek systeem probeert de herinnering aan de Joodse en christelijke geschiedenis in de door de islam gecontroleerde gebieden en naties (en ook de religieuze geschiedenis van andere religies) uit te wissen? Welke religie houdt meer van de dood dan van het leven? Dit koninkrijk van de islam is niet beperkt door grenzen, zoals andere nationalistische politieke koninkrijken dat zijn geweest. Moslims hoeven niet de gekozen heersers te zijn om regeringen en naties onder druk te zetten om zich aan hun agenda te onderwerpen. Men hoeft geen terrorist of gelovige moslim te zijn om met hen samen te werken tegen YHVH en tegen Zijn Gezalfde. (Niet alle moslims geloven in hun hart de doctrines van de Islam; en sommige ontrouwe joden en christenen wel). Een bittere wortel verontreinigt velen!

(Ik zeg niet met dit alles dat er geen "goede" dingen in de heilige boeken van de Islam staan, of dat er niet veel moslims zijn wiens hart openstaat voor de waarheid van de ware God door de Schepping en de zoektocht naar de eeuwigheid die Hij in ieder wezen heeft gelegd. Dit is zo in vrijwel alle religies en wereldse wijsheid. Prijs God dat de Heilige Geest overal ter wereld actief is! Maar "het Woord van God is levend en krachtig, en scherper dan welk tweesnijdend zwaard dan ook, en doordringt zelfs de verdeling van ziel en geest, en van gewrichten en merg, en is een waarnemer van de gedachten en intenties van het hart. En er is geen schepsel dat voor Zijn ogen verborgen is, maar alle dingen zijn open en bloot voor de ogen van Hem aan wie we rekenschap moeten afleggen". Het Woord van God noemt het vierde beest "buitengewoon vreselijk en verschrikkelijk". De duivel is een bedrieger en een leugenaar, moordenaar en dief... en hij is er goed in).

Het is interessant dat in deze laatste dagen dezelfde naties als toen weer soeverein zijn, en ieder probeert zijn oude glorie te herstellen: Babylon is Irak, en onder Saddam Hoessein zag hij zichzelf als Nebukadnezar en wilde hij zijn grote rijk weer opbouwen; Perzië is Iran, en we kennen het gevaar en de ambities van het islamitische leiderschap daar; Yavan is Griekenland/Turkije, en terwijl Griekenland niet meer relevant is, probeert Turkije het Ottomaanse Rijk te herstellen en de kalief van de moslimwereld te zijn. Al deze naties zijn vandaag de dag islamitisch. Het islamitische Ottomaanse Rijk werd verslagen in de Eerste Wereldoorlog, en zijn land verdeeld in verschillende soevereine naties. Vandaag de dag herstelt het zich en zweert het alles wat het verloren heeft terug te winnen, plus nog veel meer.

Daniël de Profeet was diep verontrust over de waarheid van het vierde beest en zijn laatste arrogante koning. Hij zag en kreeg te verstaan dat de hele wereld, en zelfs de heiligen van de Allerhoogste, er zwaar onder zouden lijden.

Maar God gaf hem ook te weten dat er een einde zou komen aan dit kwaad en dat de koninkrijken van deze wereld het Koninkrijk van onze Heer en van zijn Messias zouden worden, samen met degenen wier hoop en vertrouwen in Hem is, en Hij zal voor altijd en eeuwig regeren!

Laten we elkaar met deze woorden bemoedigen. Onze namen staan geschreven in het Boek van het Lam van het Leven in de Hemel! De Heilige Geest maakt ons bekend wat er zal leiden tot de wederkomst van de Heer. Jezus houdt van ons en laat ons alles weten wat de Vader bekend maakt. We zijn zijn getuigen in de wereld en we willen trouw blijven aan Hem als we anderen helpen om te ontdekken wat er aan de hand is. Hij is nog steeds aan het werk om te bekeren tot verlossing, wie dan ook.

Kijk, en bid altijd.

Wie tot het einde toe in het geloof blijft, zal gered worden. Help ons, Heer!

Kom toch, Heer Jezus!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Streams in the Negev, 25 juli 2020, en werd met toestemming opnieuw geplaatst.

Bron: Daniel 7:15-28 — The Kingdoms of This World Become The Kingdom of Our Lord and of His Messiah » Kehila News Israel