www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniel 2:1-26 - Nebukadnezar ziet de toekomst, en is gealarmeerd

Door Howard - 4 mei 2020

()

Hoe belangrijk is het Boek van Daniël? Vergeet niet dat Jezus/Yeshua specifiek Daniël de Profeet noemde toen Hij Zijn discipelen vertelde over de tekenen van het einde van het tijdperk voordat Hij zou terugkeren om het Messiaanse Koninkrijk te vestigen (Matt 24; Marcus 13). Het Boek Openbaring verwijst ook vaak naar wat er in Daniël staat. Dit zou ons moeten zeggen hoe belangrijk Daniël is voor ons leren en onze voorbereiding. Vergeet ook niet dat aan het einde van het boek aan Daniël wordt verteld dat hij het moet verzegelen tot het einde van de tijd. We leven nu dus in de generatie die het nauwkeuriger en vollediger kan begrijpen. Jeshua gaf de vijgenboom (het nationale Israël) als de tijdmarkering voor de laatste generatie die zou leiden tot Zijn glorieuze terugkeer. Israël staat is nu bezig om haar 72e Onafhankelijkheidsdag te vieren. Laten we het boek van Daniël niet te licht opvatten.

Nebukadnessar was de Koning van Babylon die Juda (het Joodse volk), het zuidelijke koninkrijk van Israël, in gevangenschap begon te nemen in 606 v. Chr. En in 586 v. Chr. brandde hij op Tisha b'Av (de 9e van de 5e maand, Av genaamd) de Tempel af die ongeveer 400 jaar eerder door Koning Salomo was gebouwd, en hij nam de vaten van Gods Huis mee naar Babylon.

In hfst. 1 leren we dat YHVH God soeverein is. Hij is heilig; en Hij is de Helper in moeilijkheden, vooral voor hen die Hem eren en Hem gehoorzamen met geloof in Hem en in Zijn verbond. In hoofdstuk 2, vanaf vers 4b, gaat het boek over van het Hebreeuws naar het Aramees, tot het einde van hoofdstuk 7. We hebben dit besproken in ons overzicht van hoofdstuk 2.

Dan 2:1-13 - Eerder in Nebukadnezars bewind had hij dromen die zijn geest zeer verontrustten. Hij kon niet slapen. Hij riep de wijzen van Babel, d.w.z. de spiritistische wijzen, de heksen en tovenaars, de leidende beoefenaars van de religie van Babel. De koning wilde dat ze hem zijn droom zouden vertellen en wat hij betekende. In zijn denken wist hij wat hij had gedroomd, maar hij wilde de betekenis ervan weten, aangezien hij danig verstoord was.

Deze religieuze (bijgelovige) "wijze" mannen van Babylon vertelden de Koning om aan hen te vertellen wat hij had gedroomd, en dan zouden ze hem vertellen wat het betekende. Hij stond erop dat ze hem vertelden wat hij had gedroomd, en dan zou hij weten dat ze hem ook de betekenis ervan konden vertellen. Het was zo verontrustend voor hem dat hij hen bedreigde met extreem wrede straffen als ze het hem niet konden vertellen, en hij verleidde hen met speciale gaven en eer als ze het wel konden. Ze wisten dat ze het niet konden, en beweerden dat niemand anders dan de goden het konden, en die leven niet onder de mensen. Wij hebben een God die onder de mensen woont: YHVH, de God van de goden, is gekomen in de persoon van Jeshua, de Messias, Jezus Christus, om de zondaars te verlossen en te redden; en Hij komt weer om te wonen onder Zijn verloste volk Israël en onder massa's van andere volken, voor altijd!)

De Koning begreep dat deze "wijzen" tijd wilden winnen en hem gewoon willen vertellen wat ze dachten dat hij wilde horen, alleen maar goede en aangename dingen. (1Kn. 22:6-28) Hij besefte dat ze allemaal valse religieuzen waren, en valse priesters en profeten.

Of deze grote en wrede koning dacht dat er geen echte God bestaat en dat hij gewoon zou worden alsof hij God was, of dat hij echt wilde weten of er echt een God is die het aanbidden waardig is, kan ik niet zeggen. Maar hij concludeerde dat de goden en de religie van Babylon nep en waardeloos waren, en hij beval dat alle priesters en profeten van Babylon ter dood zouden worden gebracht. Daniël en zijn drie vrienden, Hanania, Mishaël en Azaria, behoorden ook tot de wijzen, want ook zij waren onderwezen en voorbereid op het dienen van de koning in deze hoedanigheid.

Vers 14-19 - Daniël begint met nederige wijsheid en tact. (Let op: we moeten van Daniël leren en weten hoe we degenen die de macht en het gezag over ons hebben, die de macht van het zwaard hebben, moeten benaderen en met hen moeten spreken). Hij vroeg de kapitein van de wacht van de koning wat er aan de hand was, en waarom het zo dringend was. Daniël rende niet boos en schreeuwend naar Arioch; ook ging hij niet rond bevend en bibberend van angst. Hij had zijn geest onder controle als iemand die zijn Helper in moeilijkheden kent. Toen Arioch het hem vertelde, vroeg Daniël de koning om tijd, en hij zou hem de interpretatie geven. Daniël deelde de zaak met zijn drie vrienden en zij zochten de barmhartigheid van de God van de hemel om dit geheim te onthullen, zodat zij niet zouden worden gedood met de rest van de wijzen van Babylon. God gaf Daniël een nachtvisioen met de kennis van de droom én de oplossing ervan. Toen zegende Daniël de God van de Hemel.

Vers 20-23 - Daniël begint met het zegenen van de naam van God voor eeuwig en altijd. Hij is soeverein over tijden en seizoenen, en vestigt koningen en verwijdert ze. Hij is de onthuller van geheime dingen en geeft wijsheid en kennis aan hen die zoeken. De duisternis is als licht voor Hem; niets is voor Hem verborgen. Daniël dankt en prijst de God van zijn vaders, Die zijn gebed heeft verhoord om hem bekend te maken wat de koning eiste. (God heeft de apostel Paulus het mysterie van het evangelie bekend gemaakt, dat ook van kracht blijft tot het einde van de tijd, net als de niet-Joodse koninkrijken van deze wereld).

Vers 24-26 - Daniël gaat naar Arioch, die werd uitgezonden om de wijzen van Babylon te doden. Daniël zegt hem dat hij niet meer mag doden en hem naar de Koning moet brengen. Arioch neemt Daniël de Jood snel mee naar de Koning, en vertelt hem dat hij kan laten weten wat de Koning droomde. De koning vroeg aan Daniël, die Belteshazar heette, of hij dat kon doen.

De ene, ware, levende God was daar op dat moment om de visioenen in het hoofd van de machtigste koning te onthullen en de uitlegging ervan. YHVH God was er, door de persoon van Daniël. Er zijn vandaag de dag miljarden mensen die bang zijn voor de dood en voor de toekomst. God is ook in ons om Zijn instrumenten van genade en waarheid om er te zijn voor hen die moeten weten wat het Woord van God en de Heilige Geest ons heeft laten weten, zodat zij zich kunnen bekeren en gered worden. Wij zijn ambassadeurs van Zijn Koninkrijk, en van Jezus/Jeshua de Koning van alle koningen (Handelingen 17:22-31).

We zijn klaar voor de openbaring voor een van de meest verbazingwekkende profetieën in de Bijbel! Sinds die tijd is het door de geschiedenis heen gestroomlijnd en vond weerklank terwijl de vervulling ervan niet ver weg is! En daarom, kom, Heer Jezus!

Bron: Daniel 2:1-26 – Nebuchadnezzar Sees The Future, and Is Alarmed | Streams in the Negev