www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniel 2 - Overzicht

()

15 maart 2020 - door Howard

Het boek Daniël werd verzegeld tot de tijd van het einde (Dan 12:4). Daarom kon het tot nu toe niet goed begrepen worden; en de interpretaties die gegeven werden terwijl het boek verzegeld was, zijn soms gebleven als algemeen onderwijs en begrip, maar wat werkt om onze eigen geest af te sluiten van het overwegen van het huidige licht waarin we leven in de geschiedenis en de profetie. Ik geloof dat Jeshua de Messias ons een belangrijk teken gaf om deze laatste generatie te markeren met de terugkeer van het Joodse volk om het nationale Israël in zijn eigen land te herstellen (de vijgenboom in bloei). (Matt 24:32-35)

Als we volharden in het accepteren van enkele oude leerstellingen over wat Jeshua en de apostelen tot ons spreken als zijnde de toekomst, maar als wij dan blijven zeggen dat ze al in vervulling zijn gegaan, dan doen we dezelfde dingen die de joodse rabbijnen hebben gedaan door bijvoorbeeld te zeggen dat de jonge vrouw die een mannelijk kind heeft gebaard, wiens naam Immanuel zou zijn, werd vervuld in de tijd van Jesaja de Profeet en koning Ahaz van Juda, en dat de profetie helemaal niet spreekt over de geboorte van Jeshua, die in feite "God met ons" is, die veel later, zo'n 700 jaar later, werd geboren. (Jes. 7:10-17; Matt 1:18-25) Of we leren en accepteren dat God klaar is met Israël als een natie in het beloofde land sinds de tijd van de vernietiging van de tweede tempel, en we hebben dan ook niet gezien dat de genade en de wijsheid van God spreekt over het herstel van het Joodse volk in het verbondsland in de laatste dagen, en het uiteindelijke herstel van het Koninkrijk van YHVH God voor Israël. We kunnen de profetie ontkennen die zich vlak voor onze ogen ontvouwt! Maar elke jota of tittle van de Wet en de Profeten moet in vervulling gaan.

Als we eenmaal zien wat nu open is en geopenbaard, helpt dat ons ook om andere passages van de Schrift en profetieën te begrijpen, en geeft het meer begrip. De Heilige Geest leidt ons in alle waarheid. Niemand van ons heeft alle waarheid, en het deel dat we wel hebben, zien we niet perfect. Maar de waarheid draagt bij aan de waarheid en bouwt ons geloof in het Woord van God op als nauwkeurig en relevant in onze eigen generatie, in deze eindtijd van de laatste dagen.

Hoofdstuk 2 van het Boek Daniël is interessant omdat het in het Hebreeuws begint, en dan in het Aramees overgaat vanaf het tweede deel van vers 4, helemaal tot en met hoofdstuk 7. Hebreeuws is de taal van de Joden, van Israël; Aramees was de overheids- en handelstaal van het Midden-Oosten, tenminste in de tijd van het Assyrische Rijk, en was oorspronkelijk de taal van de Arameeërs, in het huidige Syrië (Gen. 31:47; 2Kn. 18:26-28; Jes. 36:11-13) De Israëliërs leerden Aramees in de ballingschap. Het werd nog steeds gebruikt in Israël in de dagen van Jeshua, hoewel Grieks de "straattaal" was geworden, hoewel ik geloof dat Hebreeuws de lokale taal van de Joden was.
(https://www.streamsinthenegev.com/latest-news/hebrew-the-primary -language-of-jesus-in-israel-in-his-day-2-june-2014/ ) (Neh 13:23-24)

De niet-Joodse wereld had tijdens Jeshua's eerste komst al gehoord over de ware God in het Aramees door het getuigenis van het Boek Daniël via de koningen en heersers van de Assyrische, Babylonische, en de Meden en de Perzische rijken. De Israëli's en de Joden waren daar! Zowel het Aramees als het Grieks werden overheerst door de Arabische taal in het Midden-Oosten door de verovering van de Islam in de 7e eeuw na Christus. (Kronieken van de eindtijd, Hfst 9, Mark Davidson)

Een andere zeer interessante factor met betrekking tot Daniël 2 t/m 7 is dat in het Aramees is geschreven voor het verspreiden van de kennis van de ware God onder de niet-Joodse heersers, en van de toekomstige vooruitgang van de geschiedenis die leidt naar het eeuwige Koninkrijk van YHVH, God van Israël, dat dit in het Midden-Oosten was - in het centrum van de bewoonbare wereld - en ongeveer 500 voor Christus werd uitgegeven, ergens na Daniëls dood. Als we ervan uit gaan dat de Bijbelse chronologie van Adam tot Jeshua ongeveer 4000 jaar is, en dat het 1000-jarige Koninkrijk (Millennium) vrij snel komt, dan werd het boek midden in de menselijke geschiedenis 'gepubliceerd': ongeveer 3500 jaar na Adam, en 3500 jaar voor het einde van het Duizendjarige Koninkrijk, wat het einde is van de geschiedenis van deze Schepping. (Kronieken van de eindtijd, p. 57, Mark Davidson) De levende God van hemel en aarde maakte zichzelf bekend als de God van Daniël, de verbannen en gevangene Jood, en dat Hij alwetend, almachtig en soeverein was over alle koninkrijken in de wereld die Hij schiep en maakte.

Wat we leren van de wereldgeschiedenis kan ons begrip van de Bijbelse profetie beïnvloeden. Laten we altijd onthouden: de "wereld", onder invloed van de bedriegende en liegende Duivel, wil niet dat we de waarheid over de geschiedenis kennen; en in feite wil de "menselijke wereld" die waarheid niet kennen, maar heeft de voorkeur gegeven aan de leugens van Satan en zijn engelen. (Joh. 3:19; Matt. 25:41) De Bijbel geeft ons details, als uitdaging naar de aannames van de wereld - ook in Gen 1 - 12 - als zelfs goddelijke mannen en vrouwen ook beïnvloed worden door wat ze op school leren. Als voorbeeld heb ik geleerd dat er drie monotheïstische religies zijn, die allemaal dezelfde God aanbidden. Dit is niet waar. Het zou waar kunnen zijn dat het Jodendom, het Christendom en de Islam beweren dat er maar één God is, maar ze zijn het niet eens over WIE deze ware God is, of hoe Hij is. (Jac. 2:19; Jes. 45; Fp. 2:5-11) In de geschiedenislessen leerden we veel over de slechte dingen die de Joden en christenen in de geschiedenis hebben gedaan, maar we leerden weinig over het kwaad van de Islam.

Een grote vraag die een antwoord vereist in onze studie van Daniël is of het Vierde Koninkrijk in hoofdstuk 2 en het Vierde Beest in hoofdstuk 7 over Rome spreken, of dat ze over de Islam spreken. Als het boek open is in onze dagen, en we leven in de tijd van het einde, dan moeten de profetieën vandaag de dag iets tegen ons te zeggen hebben dat zinvol is, omdat we de tijden waarin we leven begrijpen. Ik geloof dat we in de eindtijd leven, dat het boek Daniël nu meer open is om te lezen en te begrijpen, en dat het zeer relevant is in onze dagen als de komst van de Zoon des mensen uit de hemel om Gods rechtvaardige Koninkrijk op aarde te vestigen relevant is, samen met de heiligen die geloven dat Jeshua/Jezus de Zoon van God en de Zoon des mensen is. (Dan 2:44-45; 7:11-27; Openbaring 20:4-6; Js 2:1-4; Micha 4:1-3) Het is mijn gebed dat onze studie van dit boek uw geloof in deze waarheid zal versterken.

(Ik wil erkennen dat ik veel te danken heb aan de boeken en internetblogs van Joel Richardson, Mark Davidson en Nelson Walters voor het versterken van mijn eigen geloof en kennis in de details en relevantie van het Boek van Daniël. Ik ben misschien niet met alle details en conclusies eens die elk van hen op dit moment vasthoudt, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze op de goede weg zijn om het Lichaam van Christus/Messias te helpen zich bewust te zijn van en beter voorbereid te zijn op wat er te verwachten valt in de aanloop naar de wederkomst van de Heer).

Nebukadnessar wist wat hij van het "beeld" had gedroomd; hij was zo geschokt door de droom dat hij er absoluut zeker van moest zijn dat hij de ware interpretatie had. Daarom had hij iemand nodig om hem te onthullen welke droom er in zijn gedachten zat. Op die manier zou hij ook zeker weten wat de droom betekende.

Nebukadnessar wordt in de Talmoed "de goddeloze man" genoemd. De Heilige Schrift bevestigt zijn grootheid en wreedheid, maar vertelt ons ook dat hij een dienaar van God is geworden, en hoe dat tot stand is gekomen. Het was een proces, net als voor ieder van ons die zich uiteindelijk heeft bekeerd en het evangelie heeft geloofd.

Daniël 2 geeft ons een overzicht van het Midden-Oosten en de wereldgeschiedenis sinds Daniëls tijd. Wij, als gelovigen, zitten met de Messias in de hemelse gewesten en "kijken" neer op de historische vooruitgang van Gods profetische woord.

In Daniël 2 staat koning Nebukadnessar als de sterkste en meest gevreesde heerser in zijn tijd, aan wie de God van Israël zou laten zien dat Hij alleen de Soevereine Koning is in de hemel en op aarde, en dat Zijn Koninkrijk van eeuwigheid tot eeuwigheid is - niet zoals de koningen en koninkrijken van deze wereld. Nebukadnessar werd in 604 voor Christus koning van Babel, voordat Babel een koninkrijk werd. Hij wordt meer dan negentig keer genoemd in het Oude Testament. Hij was zeker een wrede en boosaardige tiran. Toch diende Daniël deze koning, in vreze voor YHVH, en kreeg hij het respect van deze tiran omdat Daniël de koning eerde, maar hij was niet bang voor hem, noch hield hij meer van zijn eigen leven dan hij vreesde en hield van zijn God, de God van Israël. (1Petrus 2:17; Openbaring 12:11; 2:10-11) We zien ook de genade van de HEER in het feit dat hij deze "goddeloze" veranderde in een ware dienaar van God, dezelfde term zoals hij ook Abraham, Job, Jakob, Mozes, David, Jezus en anderen noemde. Niemand is buiten het bereik van de levende God om zich tot het heil te bekeren! Zelfs niet Saul, die Paulus heet, ook jij en ik niet.

Bron: Daniel Chapter 2 — Overview – Streams in the Negev