www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniël 9:24-27 - De 70 weken durende profetie

Door Howard Bass - 24 augustus 2020


Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10

Dan 9: 24-27

Daniël werd belast met de belofte van de profetie van Jeremia dat de Babylonische gevangenschap en het oordeel over het Joodse volk en de stad Jeruzalem 70 jaar lang zouden duren, en dat God had beloofd om Zijn volk te verlossen terug naar hun land. Gabriël werd gezonden om hem te onthullen dat Gods plan van verlossing de rest van "de geschiedenis van deze wereld" zou overspannen, en dat deze terugkeer naar Juda en Jeruzalem niet het herstel van het Koninkrijk van God aan Israël zou zijn, maar dat het op een vaststaand toekomstig tijdstip zou zijn, verbonden met de dood van de Messias, oorlogen tot het einde, de Antichrist, het lijden van Gods volk, en een laatste Dag van de HEER (YHVH). Dan zou het Koninkrijk van God (YHVH) worden hersteld voor Israël, en voor alle heidenen. (Handelingen 1:1-11)

Voor degenen die in Daniël het visioen van hfst 8 lezen en bestuderen, dat Daniël zelf niet volledig begreep met betrekking tot het antichristelijke koninkrijk (Dan 8:22-27), geeft Gabriël nu aan Daniël het vermogen om het beter te begrijpen door hem te vertellen dat die gebeurtenissen met de tijd van het einde verbonden zijn, door deze profetie in Dan 9:24-27. En deze profetie is verbonden met het woord dat aan Daniël gegeven is in hfst 10 over de grote oorlog in de laatste dagen; en met de oorlogen van de Koning van het Noorden/Antichrist in hfst 11, en de gruwel die verwoesting brengt; en, in hfst 12, de grote verdrukking, de redding van Israël, en de opstanding van de doden. God heeft ons gegeven om het einde te zien vanaf het begin, en we kunnen terugblikken op het begin vanaf het einde. Elke droom en elk visioen in het boek voegt informatie toe aan de eerste droom van koning Nebukadnezar in hfst 2. We hebben ook Yeshua's eindtijdrede in Matt. 24, Marcus 13 en Luk. 21; we hebben 1 Thess. 4 en 2Thess. 2; en we hebben het boek Openbaring. Al deze werpen hun licht terug op Daniël.

Daniël werd door God gezegend met het bevel van de koning van Perzië, Cyrus, in 536 voor Christus, om de Joden naar hun land terug te laten keren en de tempel in de stad Jeruzalem weer op te bouwen, waardoor het aftellen van de eerste zeven weken, of 49 jaar, van de 70 weken, of 490 jaar, in gang werd gezet. Uit de Schriften blijkt dat de nadruk wordt gelegd op Cyrus en zijn decreet voor zowel de wederopbouw van de stad Jeruzalem als de oprichting van de Tempel. (Jes. 44:28; Ezra 1:1-8; 5:13; 6:1-14; 2 Kron 36:19-23) Zonder controle over de stad zou de toegang tot de Tempel worden betwist en belemmerd - en dat was ook zo - zoals we ook in onze eigen tijd zien met de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. (Ezra 4:1-5) Het merendeel van het Joodse volk heeft er toen, en ook nu, niet voor gekozen om terug te keren naar het land dat YHVH God als eeuwig bezit zal geven aan het volledige overblijfsel van alle stammen van Israël, "het gehele Israël [dat] zal worden gered".

Darius de Grote, bevestigde in 520 v. Christus, de eerste proclamatie van koning Cyrus, door het Woord van YHVH, en zorgde ervoor dat de missie werd uitgevoerd. De HEER zelf was nodig om het werk aan de tempel/het huis en de stad daadwerkelijk af te dwingen. (Ezra 6:14-15; Hag. 1:1-15; Zach. 1:1-17; Neh. 2:1-8) Zonder de Heer kunnen we niets doen! Door Zijn genade volbrengen we Zijn wil. Als Hij voor ons is, wie kan er dan tegen ons zegevieren? God zij de glorie!

Terwijl Daniël zich vooral bezighield met God die Zijn belofte hield om het Joodse volk terug te sturen naar het Land Israël, ondanks al haar zonden, maar in overeenstemming met Gods gerechtigheid en barmhartigheid, ging het antwoord dat hij kreeg veel verder dan deze "kleine kwestie" en de zware last die hij droeg. De welvaart die gepaard gaat met de terugkeer naar het land zou niet betekenen dat er geen verdere kastijding en oordelen zouden komen. De hele kwestie van het wegdoen van zonde, overtreding en ongerechtigheid is Gods doel, niet alleen dat we moeten belijden dat we zonde doen en Hem bedanken voor het vergeven van ons. God heeft de definitieve verlossing in zijn hart en geest! Dit 'wiskunde probleem' van de 70 weken overbrugt het Tanach/Oude Testament met het Nieuwe Testament en profeteert de timing van de komst van de Messias - het zaad van de vrouw op aarde, de Zoon van David en de Zoon des mensen uit de hemel - en Zijn "afgesneden" worden voor de zonden van Zijn volk, en van de hele wereld. Deze kosmische gebeurtenis op aarde is het middelpunt van de hele geschiedenis! (1Cor 11:26; Openbaring 13:8; 1Pt 1:17-21; Jes 53; Lk 23:34)

v 24 Er zijn zes doelstellingen die Gabriël gaf, die zouden worden bereikt door de komst van de Messias, die "afgesneden zou zijn, en niets zou hebben".

Zeventig weken [van jaren] zijn bepaald voor Daniëls Joodse volk en voor hun heilige stad, Jeruzalem:
1. om de overtreding te beëindigen: opstand en ontrouw van Israël tegen YHVH en verbonden,
2. om een einde te maken aan de zonde: niet meer zondigen; God zal onder Zijn heilig volk wonen,
3. om boetedoening te doen voor ongerechtigheid: om hen te vergeven en om hun zondige aard weg te nemen,
4. om eeuwige gerechtigheid in te brengen: als resultaat van de eerste drie, en God is gerechtvaardigd.
5. om het zicht en de profeet te verzegelen: Jeshua is DE Profeet: elke andere persoon die beweert een profeet te zijn op gelijke voet met Jezus, of die een andere religie of wereldbeeld vaststelt, is een valse profeet; YHVH is God en Koning van zijn volk.
6. tot zalving van het Allerheiligste: het altaar en de tempel is voor eeuwig geheiligd tot de enige ware God.

God werkt ook nu nog aan een scheiding van licht en duisternis; waarheid en leugens; heilig en onheiligheid; zuiver en bezoedeld; zij die Jeshua boven alles liefhebben tegenover hen die dat niet doen; leven tegenover dood. Hij zal dit alles volbrengen op basis van het offer van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus/Jeshua de Messias, aan het kruis in Jeruzalem, om de zonde van de wereld voor eeuwig en altijd weg te nemen. Amen. Kom, Heer Jezus! Jeshua's offer wordt in werkelijkheid in het vlees vervuld, wat God voorzegde voor de stichting van de wereld, en het is het fundament van het Nieuwe Verbond, en stelt God in staat om het verlangen van Zijn hart naar Israël, de naties, en naar wedergeboren gelovigen, op een rechtvaardige manier te vervullen.

v 25: Gabriël vertelt Daniël dat hij moet overwegen en begrijpen dat er een bevel zou zijn om Jeruzalem te herstellen en te bouwen, en dat er 7 weken (49 jaar) en 62 weken (434 jaar) zouden zijn tot de Messias de Vorst. De stad zou worden herbouwd, zelfs in moeilijke tijden. Er was veel weerstand tegen de restauratiewerkzaamheden (zie Ezra en Nehemia).

v 26a: Na de 62 weken zal de Messias worden afgesneden, en niets meer hebben.

Toen Jeshua aan het kruis stierf, leek het alsof de verwachte en beloofde verlossing was mislukt. Zelfs zijn discipelen geloofden niet volledig, totdat ze Hem na zijn opstanding levend zagen, en zelfs meer nog, nadat ze in de Heilige Geest gedoopt waren. (Luc. 24; Marcus 16:14; Handelingen 4:33) Merk op dat Gabriël zegt dat "na de 62 weken", 434 jaar - niet na 69 weken, 483 jaar - de Messias zou worden afgesneden. Dit geeft mij aan dat er een betekenisvolle kloof van jaren bestaat tussen de eerste 49 jaar (7 weken) en de andere 434 jaar van de 62 weken.

De geboorte en de dood van de Messias zou plaatsvinden voor de vernietiging van de tweede Tempel, die plaatsvond in 70 na Christus. Ten tijde van Daniël was die tweede tempel nog niet gebouwd.

-7 + 62 weken = 69 weken = 483 jaar rekenen vanaf de tijd van "het gebod om Jeruzalem te herstellen en opnieuw op te bouwen" tot Zijn "afgesneden"/geofferd worden enige tijd na de 62 weken. (Er is ook Talmoedische bevestiging dat Jeshua's dood 40 jaar voor de vernietiging van de Tempel was: Talmudic Evidence for the Messiah at 30 C.E.

Jeshua werd geboren voor de dood van koning Herodes de Grote, die stierf in 4 voor Christus. Voor degenen die Jeshua's geboorte ofwel eerder dan 5 v.Chr. plaatsen, ofwel later, en die Zijn offer "afsnijden" na 30 n.Chr., op welke basis dan ook, houden ofwel geen rekening met de dood van Herodes, ofwel houden ze geen rekening met de leeftijd van Jeshua. Jeshua werd gedoopt in 26 n.Chr. toen Hij ongeveer 30 jaar oud was, en Zijn openbare bediening was voor 3 1/2 jaar.

v 26b: "En het volk van de toekomstige vorst zal de stad en het heiligdom vernietigen".

De meeste commentatoren die hierover hebben geschreven terwijl het boek Daniël werd gesloten en verzegeld, hebben rationeel geleerd dat het "volk van de komende vorst" spreekt over Romeinen en over een Romeinse antichrist, aangezien de "Romeinen" de 2e tempel en de stad Jeruzalem vernietigden in 70 n.Chr. en zij over Judea regeerden. Ik geloof dat er sprake is van de komende antichrist, maar we hebben in onze studie van Daniël ook gezien dat Rome niet het vierde koninkrijk of het vierde beest is: Rome is niet het Antichristelijke koninkrijk, noch is een Romein de Antichrist. Ten tijde van de heerschappij van het Romeinse Rijk in Judea tijdens de generatie van de Messias, gebruikten zij geen Italianen om het volk in hun wijdverspreide koninkrijk te regeren, maar plaatselijke bewoners waarvan zij dachten dat het gemakkelijker zou zijn om de bevolking te rekruteren en te beheersen.

De meeste mensen die betrokken waren bij de kruisiging van de Heer en bij de vernietiging van de Tempel en van Jeruzalem waren van het 10e legioen - meestal bestaande uit Syriërs en Arabieren. Dit zijn de volken die altijd al een grief hebben gehad tegen het Joodse volk terwijl ze vreedzaam met hen leefden in het beloofde land en de heilige stad Jeruzalem, en vandaag de dag zijn ze bijna allemaal islamitisch. (Neh 4:7-8) Dit komt overeen met alle andere profetieën, dromen en visioenen die voor ons zijn vastgelegd in het boek van Daniël.

v 26c: "Het einde ervan zal zijn met een overstroming, en tot het einde van de oorlog zijn de verwoestingen bepaald.

Tot het einde zullen er verwoestende oorlogen en verwoestingen zijn met betrekking tot Jeruzalem. De Messias is gekomen, maar de vrede is nog niet gekomen, behalve in de harten van hen die in Hem geloven. Er is oorlog tot het einde toe. (Ps. 2:2,9; 110:1; Matt. 10:32-43; Marcus 13:5-8; Joh. 14:25-27)

v 27 "Dan zal hij een verbond met velen bevestigen voor een week (de 70e week; de laatste 7 jaar); maar in het midden van de week (na 3 ½ jaar) zal hij een einde maken aan het offeren en het offer stoppen (let op: zowel met als zonder bloed). En op de vleugel der gruwelen zal iemand zijn die verwoest (de gruwel van verwoesting), zelfs tot aan de voleinding, die vaststaat, en op het troosteloze wordt uitgestort".

De "hij" verwijst hier naar de "vorst die zal komen" - de Antichrist, wiens volk de stad het heiligdom heeft verwoest. Hij is de laatste koning van het laatste beestachtige koninkrijk van ijzer vermengd met klei. Zoals we in heel Daniël hebben gezien, zijn deze mensen verwant, hetzij in het vlees, hetzij in de geest, aan degenen die een eeuwige haat hebben tegen het Joodse volk en Israël, en die in het Midden-Oosten rondom Israël wonen. Zij zijn tegenwoordig bijna allemaal islamitisch/moslim. Deze "hij" - de kleine hoorn - zal een verbond voor zeven jaar bevestigen (geen verbond sluiten, maar een bestaand verbond bevestigen), maar zal dit verbond, of verdrag, in het midden van de overeenkomst verbreken. Hij zal de offers [in de heilige plaats; een derde 'tempel'] doen ophouden, en zal de gruwel van de verwoesting begaan, die de laatste halve week/3 1/2 jaar/42 maanden/1260 dagen brengt om de reiniging van de tempel en van het volk te voltooien, zoals is vastgesteld. (Hos. 5:15; Micha 5:1-3; Zach. 12:10-14; Handelingen 3:17-21; Matt. 24:3-22; Marcus 13:14-23; 2 Thess. 2:1-12; Opb. 13; 14) De Dag van YHVH zal het einde brengen van het "afschuwelijke beest" en de valse profeet, en het hele beeld van Nebukadnezars droom zal neergestort worden, volkomen en onherstelbaar vernietigd voor altijd door de Steen van Boven!

Denk aan voorbeelden van sportklokken, strafbank, werkweek: real time vs. speel- of werktijd. Een 48 minuten durende basketbalwedstrijd kan 2 uur duren om daadwerkelijk te worden uitgespeeld. "Time-out" is de huidige situatie voor het 70-weken-plan van verlossing. Het verschil tussen de 69e week en de 70e week wordt niet meegerekend, ook niet als de wedstrijd of het werk of de oorlog doorgaat. De tijdklok blijft lopen terwijl het evangelie naar iedereen uitgaat en de boze zijn leugens op bedrieglijke wijze verspreidt. Deze tijd wordt niet meegerekend in het 490-jarenplan voor Israël/het Joodse volk en voor Jeruzalem, ook al "gaat het leven door, en gaat de tijd voorbij." Wanneer de Antichrist een verbond of een verdrag met verbondsbrekers bevestigt, zal de tijd weer beginnen voor het laatste stuk. Laten we de goede strijd van het geloof aangaan en de race beëindigen! Dit toont ook aan dat Jacobs benauwdheid nog niet is gebeurd, en dat de huidige terugkeer van de Joden naar Israël nog niet de volledige vervulling is van de vele profetieën daarover. Als de volheid van de heidenen binnenkomt, dan is heel Israël gered, en zal het koninkrijk in Israël worden hersteld. De tijd van de heidenen is "lopend" zolang Jeruzalem door de heidenen met voeten wordt getreden. Het Duizendjarige Rijk herstelt de orde van God.

Eindelijk! Prijs de Heer! De enige hoop op redding die iemand heeft, is door te geloven in de naam van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, en dat God hem uit de doden heeft opgewekt. (Rom 10:9-13)

Verschillende aannames over chronologie en datering leiden tot discrepanties in de bepaling van de data. Uit de Schrift blijkt dat het begin van de zeventig weken begon met het decreet van Cyrus, de koning van Perzië, in 536 voor Christus, gevolgd door een onderbreking van ongeveer 16 jaar voordat het decreet opnieuw werd bevestigd door Darius in 520 voor Christus, en de bouw van de Tempel en de stad opnieuw werd gestart en voltooid. (Jes 44:28; Hag. 1; Ezra 6:1-12)

-2 Kron. 36:22-23; Ezra 1:1-4; 4:12; Hag. 1:4; Lev. 25:8-10. Cyrus gaf het decreet, dat hij erkende als zijnde van YHVH. Hij verkondigde een Jubeljaar - vrijheid voor de gevangenen en een terugkeer van hun bezittingen - en het einde van de eerste van de 7 weken/49 jaar markeerde het begin van het volgende Jubeljaar.
-Jes. 44:28; 45:1-13 Profetieën over Cyrus, de gezalfde HEER, voordat hij werd geboren! Cyrus zou het decreet uitvaardigen en de vrijheid verkondigen voor de gevangenschap van Israël.
-Ezra 6:1-15; Neh 2:1 een stopzetting van het werk in moeilijke tijden, maar Cyrus' decreet werd bevestigd door Artaxerxes (Darius de Grote?) in 520 voor Christus.

Ik heb besloten tegen het vermeende bevel van Artaxerxes Longimanus rond 445 voor Christus, zo lang nadat Cyrus het zijne had gegeven. En als er een gat zit tussen de 7 weken en de 62 weken, dan klopt de wiskunde nog steeds niet. Hij wordt ook niet herinnerd in de Joodse overlevering; maar de Perzische koningen Cyrus en Ahaseurus, de koning van koningin Esther, wel.

- De eerste 7 zevens, ofwel 49 jaar, vallen samen met het werk van Nehemia om Jeruzalem en de tempeldienst te herstellen. Er was een belangrijke spirituele heropleving, die de reiniging van de Tempel en het herstel van de orde en de dienst van de Tempel zag. (Neh. 7:1; 12:44; 13:9)

- 7 x 7 = 49 jaar
7 x 62 = 434 jaar (tot Jeshua's dood in zijn 34e jaar van menselijk leven; of, misschien, tot Jeshua's doop in 26 AD, toen Hij aan Israël werd geopenbaard - Joh. 1:29-36; Matt. 21:24-27
7 x 69 = 483 jaar

- De 70e "week van Daniël" (de laatste 7 jaar van de 490) is ergens na de dood van de Messias, en ook na de verwoesting van de tweede Tempel en van Jeruzalem wat plaatsvond in 70 na Christus, en begint met de bevestiging door de Antichrist die een verbond in ontrouwe door het Israëlische volk (en met de goedkeuring van de ontrouwe Nieuwe Verbondschristenen, als onderdeel van het wegvallen van het volk). In overeenstemming met andere eindtijdprofetieën geloof ik dat deze laatste jaarweek de tijd van de heidenen ten einde brengt, en dan wordt het koninkrijk weer in Israël hersteld.

Wat hier echter belangrijk is, ook al wordt de precieze berekening nog steeds besproken, is dat de Messias tegen het einde van de Tweede Tempelperiode zou aankomen. Jezus zei dat het Joodse leiderschap de tijd van Zijn bezoek hadden moeten kennen, en vertelde hen dat, omdat zij dat niet deden, hun de vrede zou worden ontnomen. (Lucas 19:41-44; 12:54-56; Gal. 4:4) Dit blijft de stand van zaken tot op de dag van vandaag. De voltooiing van de zes doelstellingen is nog steeds toekomstgericht, maar niet zo ver weg. Het Woord van God zal als waar en accuraat worden beschouwd.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Als iemand van jullie lezers het zelf kent, of iemand anders kent die weet, hoe je de eerste 69 weken (483 jaar) van Daniëls 70-weken-profetie moet uitleggen, laat het me dan weten. Ik heb een aantal basisaannames die ik zoek in het oplossen van deze berekening, die ik zelf nog moet oplossen (zelfs dit onderwijsartikel toont een aantal van de onzekerheden in mijn denken), of om iemand anders te vinden die dat wel weet:

1. De profetie is verknipt in een periode van 7 weken (49 jaar) en een periode van 62 weken (434 jaar), en de laatste 1 week (7 jaar) die nog toekomstig is (maar niet zoveel meer) als tijdens dit schrijven. De profetie zegt specifiek dat "na de 62 weken de Messias zou worden afgesneden; daarom lijkt het erop dat in de berekening niet simpelweg 69 weken, of 483 jaar, vanaf de begindatum moet tellen.
2. De perioden zijn sabbatical, en verbonden met Jubeljaren.
3. Cyrus heeft in 536 voor Christus het decreet uitgevaardigd dat de Joden uit hun gevangenschap moesten terugkeren en de Tempel moesten herbouwen, wat ook betekent dat Jeruzalem ook herbouwd zou worden. Daniël had gebeden dat de Heer snel zou handelen omwille van Zijn heilige naam en dat de stad herbouwd zou worden. (Dan 9:19) Het proces begon, en stopte toen, en de Tempel werd niet in ijver voltooid tot de tijd van de profeten Haggai en Zacharia in 520 voor Christus.
4.Jeshua/Jezus werd geboren voor de dood van koning Herodes, die over het algemeen aangenomen in april 4 v.Chr. is overleden.
5. Jesjoea begon zijn openbare bediening toen hij ongeveer 30 jaar oud was, en hij diende 3½ jaar lang. Dat betekent dat Jezus' geboorte in december 5 voor Christus was, zijn doop door Johannes - die hem aan Israël onthulde - in oktober 26 na Christus en zijn dood in april 30 na Christus. Alle andere dateringsberekeningen (inclusief astronomische) houden ofwel geen rekening met het tijdstip van overlijden van Herodes, of houden geen rekening met de leeftijd van Jezus.

Wat voor mij duidelijk is, is dat de Messias kwam en werd afgesneden voor de vernietiging van de tweede tempel en Jeruzalem in 70 na Christus. Het hele Boek Daniël brengt ons naar voren naar de "tijd van het einde" en de voleinding van alle dromen, visioenen, profetieën die voor ons in het boek zijn geschreven.

Het is mogelijk dat mijn parameters mij beperken in het zien van een bevredigende uitleg. Heeft iemand dit alles al eens uitgezocht hoe de getallen bij elkaar opgeteld of afgetrokken worden?

Bron: Daniel 9:24-27 — The 70 Weeks Prophecy » Kehila News Israel