www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniël 5:17-31 - Het Eerste Koninkrijk verdwijnt

Door Howard Bass - 28 juni 2020

( )

Illustratie van de droom van koning Nebukadnezar in Daniel 2 (Afbeelding: screenshot YouTube)

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5

Dan 5:17-31

v 17 Daniël weigerde het aanbod van de koning aan geschenken en prestige en gezag, maar stemde ermee in hem de betekenis te vertellen van het geschrift op de muur dat Belshazar zo schokte.

v 18-21 Daniël vertelt aan koning Belsassar het verhaal van zijn vader/grootvader, koning Nebukadnessar. De Allerhoogste God had Nebukadnessar een koninkrijk, majesteit, glorie en eer gegeven. Alle volken, naties en talen beefden en vreesden hem. Alle personen stonden onder zijn heerschappij en gezag, en hij had de macht van dood en leven over hen. Hij had deze macht en het gezag - gegeven door God - om personen op te richten en neer te zetten, zoals hij wenste.

Door dit alles werd zijn hart verheven en zijn geest gesterkt voor het kwaad. Het was toen dat God hem onttroonde en zijn glorie van hem afnam. Hij werd uit de mensengemeenschap verdreven en zijn hart werd gemaakt als van de beesten (in plaats van als een mens). Hij werd gemaakt om te wonen met wilde ezels, en om gras te eten als vee, en om nat te worden door de dauw van de hemel. Dit alles (en het duurde zeven jaren!) totdat hij wist dat de Allerhoogste God vanuit de hemel regeert in het koninkrijk der mensen, en er over benoemt wie Hij kiest.

v 22-24 Daniël berispt de koning omdat hij de les van koning Nebukadnezar niet heeft geleerd en zichzelf niet heeft vernederd, ook al wist hij dit alles. Daniël vertelt hem dat hij zich tegen de Heer van de Hemel heeft verheven en hem gelasterd door de vaatwerk van Gods huis naar buiten te brengen, en dat hij en zijn vrouwen en concubines er wijn uit hebben gedronken. Jullie hebben de goden van zilver en goud, brons en ijzer, hout en steen geprezen, die niet zien, noch horen, noch weten dat jullie hen prijzen, en jullie hebben de God niet verheerlijkt van wie jullie leven afhangen en aan wie jullie verantwoording zullen afleggen.

Met deze dodelijke combinatie van hoogmoed, afgoderij en godslastering werden de vingers van de hand van God gezonden en dit geschrift werd op de muur geschreven:

v 25 Mene, Mene, Tekel, Upharsin...

v 26-28 Deze drie Aramese woorden (één herhaald) waren kort en bondig. Deze paar woorden bezegelden het lot van de koning en van het koninkrijk Babylon van goud. Niemand anders kende de betekenis, behalve Daniël:

Mene: God heeft je koninkrijk geteld, en heeft het beëindigd. (Met andere woorden, uw tijd is om!)

Tekel: Je bent in de weegschaal gelegd, en je bent te licht bevonden. (Met andere woorden, ongelijke gewichten: geen gelijke rechtvaardigheid; slechte daden wegen zwaarder dan goede daden; dode werken in plaats van de soevereine God van de Schepping te verheerlijken; overdreven hoogmoed en weinig of geen nederigheid; enz.)

Peres (Pharsin): Uw koninkrijk is verdeeld, en gegeven aan de Meden en Perzen. (Dit is het tweede koninkrijk van zilver van koning Nebukadnessar's droom. De profetie staat op het punt om te worden vervuld!)

v 29 De koning beloonde Daniël zoals hij had gezegd dat hij het geschrift op de muur zou kunnen interpreteren. Hij had geen berouw, noch riep Daniël hem daartoe op. Hij wist dat wat Daniël zei de waarheid van het geschrift op de muur was. Zijn lot was bezegeld, en Gods lankmoedigheid was tot aan zijn volledige genadeperiode gekomen. DIT IS EEN LES VOOR ONS ALLEN OVER DE LIEFDE EN WIJSHEID EN GERECHTIGHEID VAN GOD.

v 30-31 (5:30 - 6:1 Hebreeuws) Diezelfde nacht werd koning Belsasar van de Chaldeeërs gedood, en Darius de Meder ontving het koninkrijk op de leeftijd van ongeveer tweeëntwintig jaar. Darius was een volwassen man die de koning en het koninkrijk kwam vervangen. (Er zijn critici van de Bijbel in het algemeen, en van het Boek Daniël in het bijzonder, die de historische juistheid ervan ontkennen, en die zeggen dat er geen echte Darius was tussen de ineenstorting van Babylon en de opkomst van Cyrus de Perzische koning. Maar Jezus bevestigt Daniël als een profeet die het boek heeft geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest (2Tim 3:16-17; Mt 24:15). Daarom is het verslag waar.

Belsasar werd niet beloofd dat zijn koninkrijk zou worden hersteld, zoals Nebukadnezar dat deed. Zijn opstand had niet alleen gevolgen voor hemzelf, maar voor allen die met hem en zijn koninkrijk verbonden waren.

Daniël bleef een zeer belangrijk persoon in de overgang van het koninkrijk, en nog enige tijd daarna (Dan 1:21; 6:28; 9:1-2). Zijn eer was van God.

Enkele lessen voor ons:

Trots is dodelijk! God haat het. De geest van de wereld zegt juist dat we er meer van nodig hebben! Het wordt "eigenwaarde" genoemd in de huidige cultuur; het vinden van betekenis in ons zelf, in plaats van in God. Voor degenen onder ons die de Heer Jezus Christus kennen, is onze betekenis te vinden in HEM. Het kennen van de Vader en de Zoon levert terecht nederigheid op in plaats van goddeloze trots. God heeft de heersers veel macht en gezag gegeven; het is de manier waarop ze die hanteren die hun aanzien en oordeel bepalen bij de Heer.

Trots of vooroordelen kunnen ons ervan weerhouden om hulp te krijgen van hen die God daarvoor heeft gegeven. Belsassar heeft de hulp van Daniël, de Joodse gevangene in ballingschap, niet ingeroepen, omdat hij hem niet erkende of respecteerde, hoewel hij wist wat hij voor zijn vader/grootvader, Nebukadnezar, en het Koninkrijk enkele jaren daarvoor had gedaan.

De wijsheid van deze wereld druist in tegen de wijsheid van God. De wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God. God heeft ons de waarheid geopenbaard in de Bijbel. Hij kan niet liegen. Elke "waarheid" die de wereld als zodanig beweert, moet in overeenstemming zijn met wat YHVH heeft gezegd en de Heilige Geest heeft de schrijvers van de Schrift geïnspireerd om te schrijven. Als het niet zo is, dan is het niet de waarheid. Zelfs over onderwerpen waarvan we denken dat het anders moet, zal God altijd waar worden gevonden. Geloof, als een kind, geloof Abba.

God werkt in de geschiedenis in de zaken van de mensen. Gods redenen voor de vernietiging van Babylon zijn geestelijk; de wereldgeschiedenis van de val van dat koninkrijk is militair en politiek. God gebruikt politieke en militaire middelen om Zijn rechtvaardige oordelen te volbrengen, en Hij brengt de drie tegelijk samen. Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden als een offer van God, zodat we vergeven kunnen worden van onze zonden en de gave van het eeuwige leven met Hem kunnen ontvangen. Vanuit het oogpunt van het Joodse volk werd Jezus gedood omdat zij dachten dat Hij een valse profeet, een sabbat-breker en een godslasteraar was. De Romeinen voerden de executie uit in onverschilligheid, en ook om de orde in hun eigen koninkrijk te handhaven. Welke historische verklaring voor de dood van de Zoon van God heeft ons leven zo verandert?

Wij moeten de mensen helpen om de zinloosheid van hun valse religies en goden te zien en hen voldoende lief te hebben om hen de waarheid te vertellen van de ware God van Hemel en Aarde - de Allerhoogste God, de God van Abraham, van Isaak en van Jakob/Israël - en van de Zoon van God, Jezus de Messias.

God kan heel snel en plotseling handelen - en ons overrompelen - wanneer de tijd is gekomen die Hij heeft ingesteld. Jeshua zegt aan het einde van de Bijbel dat Hij snel komt. Hij heeft bijna 2000 jaar geleden niet gezegd dat Hij snel komt, maar plots. Laten we wakker zijn met betrekking tot de tijden die de Vader in zijn eigen gezag heeft bepaald. (Matt 25:1-13) Het staat in het boek geschreven! (Openbaring 22:16-21)

Bron: Daniel 5:17-31 — The First Kingdom Expires » Kehila News Israel