www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniel 11:5-14 - In de aanloop naar de Antichrist

Door Howard Bass - 18 september 2020

 

Foto: John Snyder / Wikimedia Commons

 

 

 

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
- Deel 11 - Deel 12

Dan. 11: 5-14

19 september is de eerste dag van de zevende maand op de Hebreeuwse kalender. In de Bijbel wordt dit genoemd de herdenking van het blazen van bazuinen (Lev 23: 23-25). Deze bestemde tijd heeft te maken met de eindtijd-oproep van God aan zijn volk om berouw te tonen en hun zonden tegen hem op te biechten, en het verzoenende offer van het evangelie te ontvangen door de onschuldige zondebok die voor ons tot zonde werd gemaakt - en alle ongerechtigheden en overtredingen en zonden van het volk droeg — en die op de Grote Verzoendag uit het kamp werden gezonden. Op basis van de "heel Israël [dat is] gered" - diegene die de offerdood aan het kruis van Yeshua/Jezus accepteert, en Zijn opstanding uit de doden - zal YHVH de God van Israël tabernakelen/verblijven tussen zijn vergeven, gerechtvaardigde en geheiligde volk voor altijd. (Lev 16; Zach 12:10-14; Rom. 11:25-27; Jes. 65:17-25; Jer. 31:31-37; Openb 21:1-5; Matt 23:37-39)

God heeft het boek van Daniel voor ons geopend in deze laatste dagen. Het is een "bazuingeschal", een luide oproep tot ontwaken en een oproep om samen te komen – allereerst tot het huis van geloof onder de Joden en heidenen die de Heer kennen! Het doel van de profetie van de 70 weken is het bereiken van de zaligheid van Gods uitverkoren volk — de nakomelingen van Abraham, van Isaak en van Jacob – omwille van zijn heilige naam. Door het evangelie van het Nieuwe Verbond, breidt hij deze genade en barmhartigheid uit tot elke stam en taal en mensen en natie!

Dan. 11:5-14

Terwijl we zagen dat er in de eerste verzen van dit hoofdstuk duidelijke verwijzingen zijn naar Alexander De Grote die het Perzische Rijk verslaat, en ook naar zijn eigen koninkrijk dat na zijn dood in vieren verdeeld is, moeten we ons nog steeds herinneren dat de goddelijke Man aan Daniël vertelde dat het woord dat geopenbaard werd aan Daniël te maken had met wat er zou gebeuren met Daniëls volk in de laatste dagen (10:14). Er zijn mensen die denken dat de verzen van deze huidige leer allemaal geschiedenis is; terwijl er anderen zijn die geloven dat de volledige vervulling van deze verzen en oorlogen nog moet komen. Ik behoor tot de laatste groep. Er is zowel gedeeltelijke bijna als volledige verre vervulling in de profetieën. Zoals ik vorige week al zei, kan God in korte tijd veel bereiken als bewijs dat Hij Zijn Woord deels en volledig trouw is. (Ezech. 12:21-28; 2Pt 3:1-9)

Israël is, zoals mijn vriend, Kelvin Crombie, zegt, "het land tussen de rijken". Israël is de landbrug in Azië die strategisch tussen Afrika en Europa ligt. Het heeft vele oorlogen meegemaakt en is een sleutel tot het beheersen van de regio in het Midden-Oosten door welk rijk dan ook. De koning van het noorden en de koning van het zuiden zullen te dien dage, als de Heer op aarde regeert, vrede hebben, met Israel als een zegen in het midden (Jes 19:23-25). In de tussentijd is er oorlog... veel oorlog, en geweld in de straten. Kom, Heer!

Historisch gezien, nadat Alexander De Grote stierf in 323 v.Chr., stonden vier van zijn generaals op en kregen de controle over het verdeelde Griekse Koninkrijk in de vier regio's van het rijk. Van deze vier werden er twee belangrijk: de Seleucidische koning van het noorden (Turkije, Syrië, Libanon, Iran, Irak) en de Ptolemaische koning van het zuiden (Egypte, Libië, Soedan). De achtste koning van de Seluecidische dynastie was Antiochus IV Epiphanes), en de Israëlische priesterlijke familie van de Hasmoneans (oftewel Maccabeeën) vochten tegen Antiochus en de heidense Hellenistische invloed op het Joodse volk en de aanbidding in de Tempel — en tegen de Hellenisten onder de Joden — en wonnen in 165 voor Chr., vanwaar het feest van Chanoeka afkomstig is, gevierd op de 25e van de negende maand, op de hebreeuwse kalender (Kislev/december, de negende maand vanaf het Pascha in Nisan/april).

Er zijn velen die deze oorlogen en die ontheiligende gebeurtenis maken tot het hoogtepunt van het kwaad in dit hoofdstuk; echter, Jezus/Yeshua wil dat de lezer begrijpt dat dit niet de vervulling van dit hoofdstuk is, maar dat het spreekt van de oorlogen tussen koninkrijken en naties in de laatste dagen, en van de gruwel van verwoesting door de Antichrist aan het einde van de tijd, 3½ jaar voor zijn terugkeer. (Matt 24: 6-22)

In onze verzen voor vandaag, zien we voortdurende oorlog en politieke intriges tussen de koninkrijken van het noorden en het zuiden. Deze dingen vinden ook in onze tijd plaats tussen concurrerende machten en degenen die bescherming zoeken — hetzij door hen, hetzij voor hen. Ik wil niet ingaan op alle details in dit deel van het hoofdstuk, maar ik wil wel een paar specifieke verzen bekijken om na te denken over hun belang voor onze studie.

()

vs 6: aan het einde van de jaren...

Hoewel dit zou kunnen verwijzen naar het einde van de heerschappij van de eerste koning van het zuiden (Ptolemaeus), zou het ook vooruit kunnen kijken naar de tijd van het einde van het tijdperk, wanneer deze profetische types volledig zullen worden gerealiseerd, voorafgaand aan de openbaring van de Antichrist.

vs 10: de zonen van de koning van het noorden zullen zich voorbereiden op de oorlog tegen de koning van het zuiden, en een groot leger bijeenbrengen (10: 1)

vs 11: De koning van het zuiden is woedend en trekt ten strijde tegen de koning van het noorden, die een groot staand leger heeft opgericht, maar zal verslagen worden.

vs 12: De koning van het zuiden zal zijn hart verheffen [met trots], en duizenden afslachten, maar zal niet sterk blijven.

Trots komt voor een val, en de koning van het zuiden overwoog niet dat hij kwetsbaar was.

vs 13: De koning van het noorden zal terugkeren met een nog groter leger dan voorheen, en zal aan het einde van de jaren komen met een enorm leger en veel uitrusting.

vs 14: en in die tijd zullen velen opstaan voor de koning van het zuiden. En gewelddadige/krachtige mannen van jouw volk, [Daniël] zullen zichzelf verheffen om het visioen te vervullen, maar zij zullen falen. (Matt 11:12; Luk. 16:16; Matt 5:3-10; Zach. 4:6)

Wat we tot nu toe in deze zes verzen zich hebben zien herhalen, zijn "de koning van het zuiden, de koning van het noorden"; het "grote oorlogsleger" en het "einde der jaren". In het woord dat werd geopenbaard aan Daniël in hfst 10:1, zag hij "een groot leger". In 10:14 werd Daniël verteld dat dit te maken had met "zijn volk in de laatste dagen". We zien hoe het land Israël is gelegen tussen de twee koninkrijken van het noorden en het zuiden, die voortdurend strijden en samenzweren tegen de ander, wat uiteraard invloed heeft op de Joden en Arabieren die in die tijd in het "prachtige/glorieuze land" wonen. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 zijn er talloze oorlogen geweest tegen Israël van vijanden in het noorden, zuiden en oosten, evenals pogingen van deze landen – en van het Westen — om delen van het Heilige Land te controleren tegenover de soevereiniteit van het Joodse volk, niet alleen door YHVH God verleend, maar ook herhaaldelijk door de wereldmachten sinds 1920.

Yeshua vertelde zijn discipelen dat vóór zijn terugkeer om het Koninkrijk van God te herstellen voor Israël, dat zij (en wij) niet bedrogen moeten worden, [ook al is Israël hersteld als een soevereine natie in het land]. Er zouden valse Messiassen/Christussen zijn die velen bedriegen. Er zouden oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, maar maak je geen zorgen, want deze dingen moeten gebeuren, maar het einde is het nog niet. Want natie zal opstaan tegen natie, en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hongersnoden, pestilenties en aardbevingen zijn op verschillende plaatsen. Dit alles is het begin van de weeën. (Matt 24:4-8)

We weten dat Israël vandaag een vredesakkoord heeft met Egypte, en er zijn velen in Israël die zich scharen achter Egypte tegen de plannen van Syrië en Iran tegen Israël. Egypte helpt Israël ook tegen Hamas in Gaza en Hezballah in Libanon. Israël heeft ook een vredesakkoord met Jordanië, en zeer recentelijk met de VAE en Bahrein. Al deze naties die samenwerken met Israël zijn Soennitisch, terwijl de naties van het noorden voornamelijk Shia-Islamitisch zijn. Deze moslimfacties vechten tegen elkaar, vechtend om de kalief te worden van het Islamitische koninkrijk — het vierde Koninkrijk en Beest. Israël stelt zijn vertrouwen in zichzelf en in "Egypte" (en, natuurlijk, de VS) – de vleselijke arm — in plaats van in de Arm van YHVH, God van Israël. Dit vertrouwen en deze hoop zullen niet slagen; dat zal alleen het aanroepen van de naam van YHVH, de Heer Jezus Christus/Yeshua de Messias!

Vers 14 is zeer belangrijk om op te merken: velen zullen opstaan voor de koning van het zuiden tegenover de koning van het noorden. Dit noordelijke koninkrijk zal zijn tegenstanders hebben: het zal niet door iedereen worden geaccepteerd. De Antichrist, die daaruit zal voortkomen, zal niet door iedereen geaccepteerd worden, ook al probeert hij zijn gezag over iedereen op te leggen.

Maar ook in dit vers wordt ons verteld dat vanuit het Israëlische Joodse volk er mensen zullen zijn, die zichzelf verheffen met trots en kracht om de visie te vervullen. Dit zijn geen godvrezende Joden, maar wetsovertreders en oproerkraaiers, ontrouw aan de weg van YHVH (Gen 18:17-19). (Ik heb het niet over het leger dat een door God gegeven verantwoordelijkheid heeft om de burgers en grenzen van hun eigen land te verdedigen; noch over degenen die weten dat er echte vrede moet zijn met gerechtigheid, want de Schepper en Verlosser heeft erover gesproken, en zij zijn diep verontrust dat het zo onwaarschijnlijk lijkt hoe de dingen gaan.)

Welk visioen? Ik geloof dat, zoals we het kunnen zien gebeuren in onze eigen dagen, dat er mensen onder ons zijn die geweld zullen gebruiken om het beloofde land te bezitten en te beërven, zonder berouw tegenover God en geloof in de Heer Jezus Christus. (Dit is precies waar we het over hebben met betrekking tot de huidige feestdagen/vastgestelde tijden!). God mag het hen laten volbrengen, misschien ook niet. Israël blijft nog steeds in de huidige tijd vijand van het evangelie omwille van de niet-Joden, maar geliefd omwille van Abraham, Isaak en Jakob. Afgezien van de gerechtigheid van God door het geloof in Yeshua, zullen zij niet slagen; maar falen om de ware vrede en veiligheid te brengen. Het zal geen einde maken aan overtreding en zonde, noch verzoening tot stand brengen voor de ongerechtigheid. Dit zijn doelstellingen van de 70 weken voor God, om de visie en profetie te vervullen, en om de Allerheiligste te zalven. God zal die volken en personen richten, die trachten Zijn volk en zijn land te vernietigen, hetzij van binnenuit, hetzij van buitenaf.

Yeshua zegt ook iets gelijksoortigs in het Nieuwe Testament: "En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het" (Matt 11:12). "De Wet en de Profeten zijn er tot op Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan" (Luk. 16:16). Ik weet dat er verschillende vertalingen van deze verzen zijn, en in het bijzonder verschillende interpretaties ervan. Maar ik geloof dat dit vers overeenkomt met Daniël 11:14. Er zijn mensen in het lichaam van Messias/Christus die "de wereld voor Jezus willen nemen" – zelfs met kracht van wapens, indien nodig — afgezien van zijn werkelijke fysieke terugkeer om de wereld die van Hem is terug te nemen, en Gods koninkrijk voor Israël en alle naties en het gehele geschapen universum te vestigen. Tot aan het einde van de eeuw wordt ons bevolen om het evangelie aan iedereen te prediken. YHVH is van plan om persoonlijk in het midden van zijn volk Israël te wonen en de komende 1000 jaar vanuit Jeruzalem op deze aarde te regeren, nadat hij alle oppositie tegen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heeft neergeslagen. Hij geeft het koninkrijk aan de heiligen om het te erven met de Heer!

Op de dag van de herinnering als de bazuin klinkt, en in de tien dagen van ontzag voor Yom Kippur/Verzoendag, laten we ons hart voorbereiden om God Zijn beloften te laten vervullen, en voor altijd dankbaar zijn voor de vergeving van onze zonden en de vrije gift van het eeuwige leven met Hem door te geloven in de naam van de Zoon van God, Jezus Christus/Yeshua de Messias. Laten we ook niet vergeten om te bidden dat het Joodse volk, en alle anderen, gered worden nu het nog "vandaag"is.

Bron: Daniel 11:5-14 — Leading Up to The Antichrist » Kehila News Israel