www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniël 10:1 – 11:1 – Daniël voorziet een groot oorlogsleger

Door Howard Bass - 13 september 2020

 

(Foto: John Snyder / Wikimedia Commons)

 

 

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
- Deel 11

Daniël hfst. 10 leidt ons naar hfst. 11. De hoofdstukken 10-12 zijn alle met elkaar verbonden door het woord dat aan Daniël in dit hoofdstuk 10 werd geopenbaard. We willen dus aandacht besteden aan wat hier wordt gezegd om beter te begrijpen wat er volgt.

Dan 10:1-21; 11:1

10:1 In het derde jaar van Cyrus, koning van Perzië, werd een woord of een boodschap geopenbaard aan Daniël, ook wel Beltsazar genoemd. (1:7) Het woord is waar en betrof een groot leger voor een oorlog. (11:13) Daniël begreep het woord door een visioen dat hem werd gegeven.

De specifieke data die Daniël noteert voor zijn visioenen en voor andere gebeurtenissen geven geloofwaardigheid aan zijn boek, dat hij schreef, als zijnde een accuraat historisch verslag. Om de een of andere reden worden de Hebreeuwse woorden "tzava gadol" in Bijbelvertalingen anders vertaald. De eenvoudige betekenis, en in overeenstemming met de context hier, is "een groot leger". Dit was Daniëls vierde en laatste visioen.

V2: In die dagen rouwde Daniël drie weken (21 dagen).

Het zou kunnen zijn dat Daniël rouwde omdat de Joden was toegestaan en aangemoedigd om terug te keren naar Judea en om de tempel en de stad Jeruzalem te herbouwen, maar dat de meesten van hen ervoor hadden gekozen om dat niet te doen, en het werk werd ook belemmerd door degenen die tegen de terugkeer uit ballingschap waren en tegen het herstel van de aanbidding van YHVH in zijn gekozen stad.

V3: Daniël onthield zich van zijn normale en geregelde routine bezigheden gedurende deze drie weken.

Als men in nood is, wordt normaal eten en persoonlijke toegeeflijkheid minder belangrijk of noodzakelijk. Daniël heeft zichzelf gedisciplineerd gedurende de drie weken vanwege een hogere prioriteit die op hem drukte dan van zichzelf houden. Hij was in een gedeeltelijke vasten, beroofde zichzelf van aangename dingen. Hij presenteerde zichzelf als een levend offer voor God. (Rom. 12:1-2)

V4: Daniël stond op de 24e dag van de eerste maand aan de oevers van de rivier Tigris, slechts een paar dagen na het Pascha en de Week van Ongezuurd brood (dat in de eerste maand op de Hebreeuwse kalender plaatsvindt).

Daniël rouwde zelfs tijdens de week van Pascha. Dit is de tijd dat het Joodse volk viert dat God hen uit Egypte haalde en uit de slavernij om hen in het land Kanaän te brengen als hun erfenis. Maar de meeste Joden identificeerden zich niet hiermee, noch waren ze enthousiast over YHVH en Zijn hartewens.

V 5-6: Daniël keek op en zag daar een man die leek en klonk als "onaards".

De beschrijving die hier gegeven wordt is vergelijkbaar met wat Ezechiël zag, en wat Johannes de apostel zag, toen zij elk YHVH/Yeshua/Jezus zagen met de glorie zoals Hij was voor zijn incarnatie, en na zijn terugkeer naar de hemel. (Ezech 1:28; Joh. 17:5; Openb 1:13-15)

V7: Daniël was de enige die het visioen zag; de andere mannen met hem zagen het ook wel, maar zij waren doodsbang, en vluchtten en verborgen zich.

Die andere mannen wisten duidelijk, zoals degenen met Saulus op de weg naar Damascus, dat er iets aan de hand was, maar de Heer koos Daniël en Saulus uit om te zien wat er werkelijk gebeurde.

V 8-9: Daniël werd alleen gelaten nadat zijn metgezellen vluchtten, kijkend naar het visioen, en het bloed trok weg uit zijn gezicht. Hij hoorde de Man spreken, en viel in een diepe slaap, met zijn gezicht op de grond.

Daniël ziet de Heer in glorie, en wordt als een dode man. Hij is zeer bedroefd, en voelde zich hulpeloos, zonder kracht in zijn lichaam. Het feit dat Daniël in een diepe slaap viel terwijl hij naar de Man luisterde, geeft aan dat de stem kalmerend was, niet bedreigend of alarmerend, hoewel hij werd getroffen door het grote visioen dat hij net had gezien.

V 10: Een hand raakte Daniël aan, en liet hem opstaan met trillende handen en voeten. Hij had geen fysieke of emotionele kracht om op zijn voeten te staan.

V 11: Voor de tweede keer wordt Daniël verteld dat hij zeer geliefd is. En de Man zei hem, om de woorden te verstaan, dat Hij gezonden was, om tot hem te spreken, en om op te staan in zijn plaats. Toen Daniël dit hoorde, stond hij rechtop, bevend.

Daniël zou zeker gerustgesteld zijn te horen dat hij zeer geliefd was, maar hij wist niet wat hij moest verwachten, en stond bevend op toen de Man hem vertelde te gaan staan.

V 12: De Man vertelde Daniël niet bang te zijn, en dat vanaf de eerste dag, dat Daniël zich nederig betoonde en bad om zijn woorden te begrijpen, door God gehoord was, en dat de Man naar hen gezonden werd om hem het antwoord te geven.

De Man wil dat Daniël zich veilig voelt, en weet dat zijn gebeden zijn gehoord vanaf het begin ervan, drie weken geleden. Het antwoord op de gebeden voor begrip was al in gang gezet.

Voor ons is het belangrijk om te weten dat als onze harten recht voor God staan, en we zijn op zoek naar begrip over een last die van God is (waarvan we weten dat dat zo is in Daniëls geval, van alles wat we al gelezen en bestudeerd hebben), onze Vader in de hemel zal horen en antwoorden. Het antwoord komt misschien niet onmiddellijk, maar we zullen blijven bidden en bemiddelen in geloof totdat het antwoord komt. We krijgen misschien niet een hemelse boodschapper gestuurd met het antwoord, en het kan niet altijd verbonden zijn met geestelijke oorlogvoering in het Hemelse Rijk.

Daniël is een groot man van echt gebed, geheel afhankelijk van God, en vol van geloof en wijsheid. Dat moeten wij ook worden, als we de kwade machten van deze wereld, die tegen ons zijn geleid, willen overwinnen, vooral in de laatste dagen. Dit zou de centrale boodschap kunnen zijn voor ieder van ons persoonlijk en zijnde het lichaam van Messias van wat we leren uit onze studie van het boek Daniël de Profeet.

Wij zijn ook geliefd door de Vader omdat we zijn geliefde Zoon, Yeshua/Jezus, liefhebben.

We moeten horen en geloven wat de Heer zegt, zodat we op de rots staan als de storm toeslaat.

V 13: De vorst van het Perzische koninkrijk verzette zich 21 dagen tegen de "Man", de drie weken dat Daniël aan het bidden was en zichzelf de normale geneugten ontzegde van eten en lichamelijke verzorging. Toen kwam Michael, een van de belangrijkste vorsten, om de "Man" te helpen, die werd tegengehouden door de koningen van Perzië.

Dit is een duidelijk voorbeeld van geestelijke oorlogsvoering die plaatsvindt in de hemelse gewesten. (Ef 3:10) We hebben hier een van die scènes die voor ons pauzeert, terwijl we overwegen wie de "Man" is, en waarom hij Michael nodig zou hebben om hem te helpen. Uit de beschrijving die Daniël in vv 5-6 schreef, is duidelijk dat het alleen van toepassing kon zijn op de Zoon van God. Dat deze Man niet ook Michaël is, de Aartsengel, is ook duidelijk uit dit vers 13: Michaël ging de Man helpen, en wordt een van de belangrijkste vorsten genoemd. Hij en de Man zijn duidelijk niet dezelfde entiteit.

Voor ons als gelovigen in Jezus is er een duidelijke vraag: waarom zou de Heer hulp nodig hebben om een vijand te verslaan?

Yeshua/Jezus is YHVH van de legerscharen/legers (Jozua 5:13-15; Joh. 12:37-41; Jes. 6:1-13), en van wat we weten over de kracht van de Heer, is hij ongeëvenaard. Hij is de 8-sterren generaal, en heeft gezag over de engelen, die tot zijn dienst staan. Daarom, net zoals Hij kwam als een mens van vlees en bloed (Bar/Ben Enosh), maar de "sterkere" geest overwon -zijnde Satans verleidingen in de woestijn, en de duivel versloeg door zijn dood aan het kruis, is de Zoon van God in zwakte sterker dan alle engelen en demonische krachten samen. Hij heeft hen allen geschapen en niemand kan hem verslaan. Dus, tijdens de geestelijke gevechten die nu worden gevoerd tot de laatste voltooiing komt, die bepaald is, kan Jezus zijn macht nog steeds terughouden totdat de afgesproken tijd komt voor de laatste strijd in de grote oorlog. (Openb. 19:11-21) dit is wat Hij ook deed toen hij worstelde met Jacob: Hij liet Jacob de hele nacht met hem worstelen, en zei dat Jakob de overhand had gehad. Maar om Jacob eraan te herinneren wie sterker is, maakte hij Jacobs heup kreupel. (Gen 32:22-31) de Heer roept ons ook op om de krachten met hem te bundelen, en de Heilige Geest stelt ons in staat om de goede strijd van het geloof te bestrijden ter wille van het evangelie en van het Koninkrijk van God, en de naam van Jezus Christus/Yeshua de Messias te verheerlijken. (2 Cor 10:3-6)

We zien ook dat blijkbaar elke natie zijn heersende engelenvorst heeft. Hier hebben we een onbekende die de Vorst van Perzië is, en een andere in v 20 die de vorst van Griekenland is, en hier en in hfst. 12 van Daniël, een engel genaamd Michaël, wordt de Grote Vorst genoemd die opkomt voor Daniëls volk – de Joden. (Gabriël is de enige andere genoemde engel in de Bijbel. Yeshua is de Koning van de koningen en Heer van de heren; Hij heeft gezag gedelegeerd aan anderen onder zijn soevereine heerschappij. De engelen zijn zijn gezanten en dienaren. (Ps 104:4; Heb 1:7) zelfs nu heeft Onze Vader in de hemel engelen die waken over kinderen die naar Yeshua zijn gekomen. (Matt 18: 1-12) gedurende het duizendjarige koninkrijk dat nog moet komen, zal de Heer de koning zijn, en zal het de heiligen gegeven worden om met hem te regeren. (Openb 20:4-6; Dan 7:25-27)

Het kan ook zijn dat de vijand van God en van zijn volk het gevoel had dat Daniëls gebed erg belangrijk was, en dat hij hem wilde ontmoedigen om een antwoord van een hemelse boodschapper te krijgen. Het hele boek Daniël is onder een geestelijke aanval geweest: in het jodendom is het verwezen naar de 'geschriften', in plaats van geplaatst te worden bij de profeten; het wordt zowel in het jodendom als in het christendom geleerd dat Daniël niet de auteur van het boek is, en dat het boek eeuwen later is geschreven door iemand die Daniëls naam gebruikt; er wordt beweerd dat een aantal specifieke profetische details niet bekend konden zijn voordat ze gebeurden (deze critici geloven blijkbaar helemaal niet in profetie of dat de geschriften het Woord van God zijn, die alles weet en overziet); de details over de toekomstige oorlogen in de eindtijd - tot de komst van de Steen en de Zoon des mensen uit de hemel om voor altijd de koninkrijken van deze wereld te vernietigen — zijn zeker dingen die de duivel wil dat ze genegeerd worden, zelfs door de uitverkorenen.

V 14: De Man zegt, dat hij gekomen is, om Daniël te doen begrijpen, wat er in de laatste dagen met zijn volk, het Joodse volk, zal gebeuren, want het visioen is voor de toekomstige dagen.

Opnieuw hebben we een duidelijk woord dat het visioen over Daniëls volk gaat over een latere tijd na Daniël, en we zullen leren dat de volledige boodschap over de "grote oorlog" volledig vervuld moet worden op het moment van het einde. Wat Daniël al wist was zeer verontrustend voor hem.

V 15: Terwijl de Man met Daniël sprak, lag Daniël met zijn hoofd op de grond, en kon niets zeggen.

V 16-17 laat iemand zien die eruit ziet als een mens, de lippen van Daniël aanraakte, en Daniël opende zijn mond en begon te spreken tot degene die voor hem stond: "Hoe kan de dienaar van deze mijn Heere dan spreken met U, mijn Heere? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven."

Daniël identificeerde zich diep met zijn mensen in de toekomst ... met het lijden dat hem gegeven werd om te zien. (9:26-27; 8:23-26; 7:23-27; 12:1). Ik geloof dat wij ook verontrust moeten zijn over wat nog moet komen, ook al hebben wij een gezegende en levende hoop op de toekomstige redding van Israël, en in de glorie die zal komen, zowel aan de Heer Yeshua, als aan ons in wiens vertrouwen en hoop in Hem is. We kunnen niet echt bemiddelen als we ons niet identificeren met een zeer zacht hart, zoals Daniël, in de overweldigende realiteit. Jezus weende over zijn stad Jeruzalem vanwege wat hij wist dat naar de stad en naar het volk toe zou komen, dat zij niet tot Hem zouden komen voor leven en vrede. (Luk. 19:37-44)

V 18-19: Weer raakte diegene die eruit ziet als een man Daniël aan, en gaf hem kracht. De Man vertelde Daniël niet bang te zijn, en opnieuw dat hij zeer geliefd was. Vrede zij met u! Wees sterk! "Daniël werd gesterkt, en zeide tot zijn Heer om te spreken, omdat Hij hem kracht gaf.

Daniël was nu in zijn geest voorbereid om te horen wat de Man hem kwam vertellen, ook al zou het moeilijk zijn om op te nemen. Daniël was een volwassen man van God.

V 20, De Man vroeg Daniël of hij wist waarom hij naar hem was gekomen. Hij zou snel moeten terugkeren om te vechten met de vorst van Perzië, en dat als hij heen zou gaan, de vorst van Griekenland zou komen.

Er is oorlog in de hemelse gewesten tussen engelen die loyaal zijn aan YHVH en degenen die dat niet zijn. (Openb 12:7-12)

V 21: Voordat de Man terug zou gaan om te strijden tegen de vorsten van Perzië en van Griekenland, zou hij Daniël vertellen wat er geschreven staat in de Schrift der Waarheid. Hij vertelt Daniël ook dat alleen Michaël, de engel-vorst van Israël, hem kwam steunen tegen deze vijanden.

Als Michaël, de aartsengel, vrijwillig zijn Heer ging helpen, laten we ook bereid zijn om ons vrijwillig op te geven op de dag van zijn macht om te staan voor gerechtigheid, voor waarheid, voor de naam van de enige ware God en Redder – God onze Vader en de Heer Jezus Christus/Yeshua de Messias. (Ps 110: 3a)

11:1 De Man vertelde Daniël ook, dat hij in het eerste jaar van Darius de Medieër (539 v.Chr.) hem bijstond om hem te versterken en te beschermen.

Deze Darius was de koning die de Babyloniërs versloeg die nacht waarin de Babylonische koning Belsazar werd gedood, en het schrift op de muur stond. Dit is de Darius die Daniël zeer respecteerde, en erg blij en opgelucht was toen Daniël werd beschermd tegen de leeuwen door de God van Israël. (5:30-31) Hij verklaarde aan zijn hele koninkrijk dat Daniëls God de levende God is en gevreesd en gerespecteerd moet worden. (6:19-28)

We leren van de man Daniël, en van zijn boek, dat om trouw te zijn in onze eigen generatie, wij mensen van gebed moeten zijn die weten en geloven wat God zegt. Hij heeft ons Zijn woord gegeven in de Bijbel. We zien dat de meesten van Daniël spreken over wat er zal gebeuren in de eindtijd, in de tijden dat we leven en binnengaan in de aanloop naar de glorieuze terugkeer van de Heer Jezus Christus om de naties te oordelen en het Koninkrijk van de hemel op aarde te vestigen. Laten we leren het Woord van God te geloven en er naar te bidden, zodat we, net als Daniël, getrouwe en ware getuigen zullen zijn van onze God en Verlosser, en anderen kunnen helpen het geschenk van het eeuwige leven te ontvangen dat wij vrijelijk hebben ontvangen door geloof in de naam van Jezus/Yeshua voor verlossing.

Bron: Daniël 10:1 – 11:1 – Daniël Foresees a Great War Army » Kehila News Israel