www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het komende Grote Waanidee - Deel 4: Emanuel Swedenborg en buitenaardse "engelen"

4 november 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 0 - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24

De materialistische idealen van de Grieken manifesteerden zich in de afwijzing van een bovennatuurlijke bron voor de Bijbel. En als die boeken niet geïnspireerd waren, dan waren de woorden erin vrij om te worden geherinterpreteerd of verworpen op basis van de menselijke rede. Op dezelfde manier stonden bovennatuurlijke ervaringen open voor interpretatie gebaseerd op menselijke wijsheid, zonder gefilterd te worden door vergelijking met het Woord van God. Dit resulteerde in de vreemde mengeling van wetenschap en spiritisme die de nalatenschap is van Emanuel Swedenborg, een achttiende-eeuwse Zweedse wetenschapper, filosoof en mysticus. Hij was ongetwijfeld briljant, maar soms worden briljante mensen verblind door hun eigen licht.

Swedenborgs theologie omvat de volgende concepten:

De Bijbel is het Woord van God; de ware betekenis ervan verschilt echter sterk van de voor de hand liggende betekenis. Bovendien was Hij en alleen Hij, met de hulp van engelen, in de positie om licht te werpen op de ware betekenis en boodschap van de Schriften.

Swedenborg geloofde dat de wereld van de materie een laboratorium is voor de ziel, waar de materie wordt gebruikt om het geestelijke te "verfijnen".

In vele opzichten was Swedenborg vrij universeel in zijn concepten, want hij geloofde dat alle godsdienstige systemen hun goddelijke taak en doel hebben, en dat dit niet de enige deugd van het Christendom is.

Swedenborg geloofde dat de zending van de Kerk absoluut noodzakelijk is in zoverre dat, aan zichzelf overgelaten, de mensheid eenvoudig niet in staat is haar relatie tot God uit te werken.

Hij zag de werkelijke kracht van Christus' leven in het voorbeeld dat het aan anderen gaf en verwierp het concept van Christelijke verzoening en erfzonde ten stelligste.[i]

Swedenborg geloofde dat de engelen die contact met hem hadden opgenomen elders in het zonnestelsel leefden. Tot op de dag van vandaag biedt de Swedenborg Stichting een moderne vertaling van het werk van de mysticus uit 1758, Leven op Andere Planeten, een boek dat "Swedenborgs gesprekken beschrijft met de geesten van Jupiter, Mars, Mercurius, Saturnus, Venus en de maan, die hun leven op andere planeten bespreken en hoe hun culturen verschilden van die van het aardse leven."[ii] Swedenborgs leer over spiritisme en engelachtige ETI's is nog steeds in omloop, zij het in een nieuw jasje gestoken als de Nieuwe Kerk. (Het is een kleine sekte, met misschien tienduizend wereldwijd, maar heeft het idee van engelen op Jupiter die communiceren via visioenen vreemder dan ETI's uit "het aangrenzende universum" die boodschappen sturen voor de president van de Verenigde Staten via een gepensioneerde NASA-astronaut?

Nee, hij is het niet. En we zullen het later in deze serie over die astronaut hebben.

Joseph Smith en Mormonisme

Natuurlijk was Swedenborg, die in 1772 stierf, niet het laatste woord in de opkomst van het mystieke sciëntisme. Ook Joseph Smith, die ongeveer vijftig jaar na Swedenborgs dood het mormonisme stichtte, geloofde in een verband tussen de mensheid en het leven in de sterren. De door Smith ontwikkelde kosmologie omvatte het bestaan van vele werelden. Voor Smith was God van vlees en bloed,[iii] voorheen een sterfelijk mens die goddelijkheid had verdiend en blijkbaar het recht om meerdere aardes te scheppen.

29 En [Mozes] aanschouwde vele landen; en elk land werd aarde genoemd, en er waren inwoners op het aangezicht daarvan.

30 En het geschiedde, dat Mozes God aanriep, zeggende: Zeg mij, ik bid U, waarom deze dingen zo zijn, en waardoor Gij ze gemaakt hebt?

31 En zie, de heerlijkheid des Heren was over Mozes, zodat Mozes stond in de tegenwoordigheid Gods, en met Hem sprak van aangezicht tot aangezicht. En de Here God zeide tot Mozes: Voor mijn eigen doel heb Ik deze dingen gemaakt. Hier is wijsheid en zij blijft in Mij.

32 En door het woord van mijn kracht heb ik ze geschapen, die mijn eniggeboren Zoon is, die vol van genade en waarheid is.

33 En de werelden zonder getal heb Ik geschapen, en Ik heb ze ook geschapen voor Mijn eigen doel, en door de Zoon heb Ik ze geschapen, die Mijn Eniggeborene is.

34 En de eerste mens van alle mensen heb Ik Adam genoemd, die velen is.[iv]

Een volledige analyse van de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen is meer dan we in deze serie kunnen behandelen, maar denk er eens over na: Een tweehonderd jaar oude godsdienst die vijftien miljoen aanhangers heeft - van wie Mitt Romney president van de Verenigde Staten had kunnen worden - leert officieel dat er vele bewoonde aarden verspreid zijn over het heelal. Zoals we zullen zien, is de Mormoonse kerk niet de enige die haar theologie vermengt met een geloof in buitenaards leven.

De zusters Fox en Spiritisme

Beginnend met het Tweede Grote Ontwaken in de jaren 1790, dat zelf een reactie was op het rationalisme en deïsme van de Verlichting, zag men in het negentiende-eeuwse Amerika opeenvolgende golven van spirituele bewegingen over de Verenigde Staten trekken, die zich als bovennatuurlijke tsunami's van oost naar west verspreidden. Een reeks opwekkingen, sektes en kampsamenkomsten volgden de Europese kolonisten westwaarts naarmate het land groeide en bloeide. De ruwe, ongerepte natuur van het grensgebied droeg bij tot een verlangen om het christendom in een zuiverder vorm te herstellen, vrij van de formaliteit en hiërarchie van de kerken in Europa.

Het Tweede Grote Ontwaken, dat vooral het aantal Baptisten en Methodisten deed toenemen, bereikte zijn hoogtepunt in het midden van de negentiende eeuw, maar andere spirituele bewegingen volgden kort daarna. De spiritistische beweging, die ontstond in dezelfde streek van de westelijke staat New York die Joseph Smith en de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen voortbracht, het zogeheten Burned-over District, verscheen voor het eerst aan het eind van de jaren 1840. De zusters Kate en Margaret Fox, 12 en 15 jaar oud, beweerden met geesten te communiceren door middel van gecodeerde klopjes of "rappings". Zij overtuigden hun 17-jarige zuster Leah (of namen haar in de maling), die dan de leiding over de twee jongsten op zich nam en jarenlang hun carrières leidde.

De zusters Fox hadden niet alleen een lange carrière als medium, ze lieten ook een erfenis na die tot op de dag van vandaag doorwerkt in het werk van televisie mediums als John Edward, Theresa Caputo, en Tyler Henry. In feite, zoals we in een later artikel zullen bespreken, is communicatie van geesten zonder lichaam een veel groter deel van de moderne UFO beweging dan serieuze onderzoekers prettig vinden. En dat, ondanks het feit dat Margaret en Kate in 1888 toegaven dat zij het allemaal hadden verzonnen:

De meesten van u weten ongetwijfeld dat ik een hoofdrol heb gespeeld in het bedrog van het Spiritualisme bij een te goedgelovig publiek. Het grootste verdriet in mijn leven is geweest dat dit waar is, en hoewel het laat in mijn dagen is gekomen, ben ik nu bereid de waarheid te vertellen, de hele waarheid, en niets dan de waarheid, zo helpe mij God!... Ik ben hier vanavond als een van de grondleggers van het Spiritualisme om het van begin tot eind aan de kaak te stellen als een absolute leugen, als het zwakste bijgeloof, de meest verderfelijke godslastering die de wereld kent.[v]

De zusters Fox gebruikten een verscheidenheid van technieken om de geluiden te produceren die goedgelovige toehoorders deden geloven dat geesten hun vragen beantwoordden, één daarvan was het eenvoudig kraken van hun teengewrichten.[vi] Maar zelfs nadat hun bekentenis was gepubliceerd door een krant in New York City, sloeg de spiritistische beweging geen slag over. Tot op de dag van vandaag "laten veel verslagen over de zusters Fox hun bekentenis van bedrog weg en stellen ze de rappings voor als echte manifestaties van de geestenwereld."[vii]

Met andere woorden, de beweging leeft voort, ook al gaven de oprichters toe dat hun act net zo echt was als professioneel worstelen.

Waarom wilden Amerikanen en Britten, die ook massaal naar theatershows met mediums en paranormaal begaafden kwamen, dit zo graag geloven? Geleerden speculeren dat de Industriële Revolutie mensen ertoe bracht spirituele grenzen te verkennen om betekenis te vinden in de snel veranderende levens.[viii] De snelle aanvaarding door prominente Quakers in New York verbond de Spiritualistische beweging met verschillende radicale religieuze doelen, waaronder abolitie (wat de reden kan zijn waarom het nooit op grote schaal aansloeg in het Zuiden) en vrouwenrechten.

Wat ook de oorzaak van haar populariteit was, de Spiritualistische beweging ging door tot in de twintigste eeuw en trok een aantal bekende gelovigen aan. Sir Arthur Conan Doyle, de schepper van Sherlock Holmes, was er een van; Doyle schreef in 1926 The History of Spiritualism (De geschiedenis van het spiritisme) en hij noemde 31 maart 1848 - de allereerste keer dat Kate en Margaret Fox beweerden van geesten te horen - als de begindatum van de beweging.

Helena Blavatsky en Theosofie

In het vierde kwart van de negentiende eeuw kreeg de Spiritualistische beweging op het spirituele toneel gezelschap van de nieuwe Theosofische beweging, een mengeling van Oosterse en Westerse mystieke tradities die vruchtbare grond vond onder stedelijke elites. In navolging van hun stichter zagen Theosofen het Spiritualisme als ongenuanceerd en provinciaals. Spiritualisten van hun kant verwierpen Theosofie als onwetenschappelijk occultisme."[ix]

De stichteres van de Theosofie, Helena Petrovna Blavatsky, is een raadselachtig personage, deels omdat het moeilijk is om veel van wat zij over zichzelf zei en schreef te bevestigen. Volgens de officiële geschiedenissen was zij de dochter van een Russisch-Duitse edelman die in de jaren 1850 en 1860 veel door Europa en Azië reisde. Door tradities uit Oosterse bronnen bij elkaar te sprokkelen, legde Blavatsky de basis voor het moderne UFO-fenomeen en de ET-onthullingsbeweging.

Hele boeken zijn gewijd aan het leven en de beweringen van Madame Blavatsky, en we hebben hier geen tijd of ruimte om diep in het materiaal te duiken. Er is veel te doen voordat we bij de index komen, dus we gaan alleen maar wat aan de oppervlakte krabben om te laten zien waarom Blavatsky's spirituele gedachtegoed belangrijk is voor het moderne UFO-fenomeen.

KIJKEN! NU ONZE REGERING UFO'S BEVESTIGT, WAT IS HET VOLGENDE?

Blavatsky erkende het bestaan van Spiritualistische fenomenen, maar ontkende dat mediums in contact stonden met geesten van de doden. Madame Blavatsky onderwees dat God een "Universeel Goddelijk Principe is, de wortel van Alles, waaruit alles voortkomt, en waarin alles zal worden opgenomen aan het einde van de grote cyclus van Zijn."[x] Als je de Oosterse smaak van haar leerstellingen opmerkt, dan heb je gelijk - Madame Blavatsky verweefde Hindoeïstische en Boeddhistische concepten in haar filosofie, en er wordt beweerd dat zij en Henry Steel Olcott, met wie zij in 1875 de Theosophical Society in New York City oprichtte, de eerste Westerse bekeerlingen tot het Boeddhisme waren. Het succes van de Theosofie in de V.S. en het V.K. heeft veel bijgedragen tot de verspreiding van de Oosterse mystiek in het Westen, en de New Age Beweging is schatplichtig aan Helena Blavatsky.

Door haar beroemdste boeken, Isis Ontsluierd, gepubliceerd in 1877, en haar magnum opus, De Geheime Leer, gepubliceerd in 1888, trok Blavatsky internationale aandacht voor haar genootschap en haar doel om de wereld in broederschap te verenigen door de filosofieën van Oost en West te vermengen door middel van de studie van vergelijkende religie, filosofie en wetenschap.[xi]

In De Geheime Leer, waarvan Blavatsky beweerde dat het gechanneld was uit een prehistorisch werk genaamd Het Boek van Dzyan (waarvan critici haar ervan beschuldigden dat zij het zonder bronvermelding overnam uit een aantal bronnen, waaronder de Sanskriet Rigveda), schreef zij:

Lemurië was het thuisland van de mensheid, de plaats van de eerste schepping. Verder zouden er zeven Stamrassen zijn die achtereenvolgens over de Aarde zouden heersen, waarvan de huidige mensheid slechts een vijfde was. Het vierde deel van deze rassen waren de Atlantiërs, die door zwarte magie werden vernietigd. Lemurië zou opkomen en ten onder gaan om nieuwe rassen voort te brengen totdat het Zevende Stamras, in alle opzichten volmaakt, zijn rechtmatige plaats als meester van de wereld zou innemen.[xii]

Wie, vraagt u, waren de Atlantiërs, en wat is Lemurië? In de negentiende eeuw gaf dit vreemde huwelijk tussen Spiritualisme en Modernisme aanleiding tot concurrerende beweringen dat het menselijk ras ofwel evolueerde ofwel devolueerde. Spiritualisten aanvaardden de Darwinistische evolutie omdat dit hun geloof in de voortdurende ontwikkeling van de geest na de dood ondersteunde. Blavatsky en haar volgelingen daarentegen geloofden dat de mensheid een gouden tijdperk had achtergelaten dat ineenstortte toen Atlantis onder de golven verdween.

Lemurië was, net als Atlantis, een ander verloren continent dat ergens in de Stille of Indische Oceaan zou zijn ondergedompeld. Het kreeg zijn naam in 1864 toen de zoöloog Philip Sclater opmerkte dat bepaalde fossielen van primaten voorkwamen in Madagaskar en India, maar niet in Afrika of het Midden-Oosten. Sclater dacht aan een verloren continent dat Madagascar en India met elkaar verbond om de fossielen van de maki's te verklaren - vandaar Lemurië. Ja werkelijk.

Terwijl het mogelijke bestaan van Lemurië door de wetenschappelijke gemeenschap terzijde werd geschoven toen de plaattektoniek en de continentale drift zich doorzetten, werd het verloren continent in leven gehouden door de verbeelding en de leer van pseudo-wetenschappers en spirituele leiders zoals Helena Blavatsky.

Mysterieuze symbolen, tragische geschiedenis, en herinneringen aan een glorieus, gouden verleden die door onstoffelijke Meesters via "astrale helderziendheid" aan Blavatsky (en latere Theosofen zoals C.W. Leadbeater) werden doorgegeven, beroerden blijkbaar iets in de harten van hen die De Geheime Leer lazen. Met niets anders dan de kracht van haar krachtige wil, overtuigde Madame Helena Blavatsky duizenden dat de geschiedenis die hun was geleerd een leugen was, en dat de toekomst van de mensheid de terugkeer was naar de gouden eeuw die verloren was gegaan toen Atlantis onder de golven weggleed.

Eenvoudig gezegd gaf Helena Blavatsky in Theosofie de wereld een religieus geloof in de menselijke evolutie als een integraal onderdeel van de kosmische evolutie. Het uiteindelijke doel was volmaaktheid en bewuste deelname aan het evolutieproces - een zelfgeleide evolutie, een concept dat de Eugenetische beweging van de late negentiende en vroege twintigste eeuw (en, hoewel ze het niet toegeven, de Transhumanistische beweging van vandaag) stimuleerde. Blavatsky onderwees dat dit proces werd overzien door de Meesters van de Oude Wijsheid, een hiërarchie van spirituele wezens die de ontwikkeling van de mensheid al millennia leiden.

Vanuit een christelijk perspectief is het gemakkelijk om het bedrog te herkennen dat de doctrines van de Theosofie belichamen. Hoewel Blavatsky's critici haar ervan beschuldigden haar geloof uit het niets te hebben uitgevonden, kan een kritische volgeling van Jezus Christus een aantal veel voorkomende leugens herkennen: De mensheid is het product van willekeurig evolutionair toeval; ooit beleefden we een gouden tijdperk waarin we leefden als goden; en het is ons lot om die verheven status terug te krijgen door de juiste geestelijke discipline, om uiteindelijk één te worden met God en de kosmos. Dit beschrijft een algemeen geloofssysteem dat Dr. Peter Jones "één-isme"[xiii] noemt.

Het is duidelijk dat dit fundamenteel in strijd is met het christelijk geloof, dat bovenal erkent dat wij zeer zeker niet God zijn. Maar het idee dat wij de vonk van goddelijkheid in ons dragen is aanlokkelijk. Het is een goede leugen. In feite is het letterlijk de oudste leugen in het boek: "Gij zult zijn als goden."

En naarmate deze serie vordert, ook al is het nu misschien niet duidelijk, zullen we laten zien hoe deze oude leugen de kern vormt van de moderne ET-onthullingsbeweging.

VOLGEND DEEL: Crowley en Cthulhu

Eindnoten:

[i] Rev. Simeon Stefanidakis, “Forerunners to Modern Spiritualism: Emanuel Swedenborg (1688-1772), http://www.fst.org/spirit2.htm, retrieved 7/25/17.

[ii] http://www.swedenborg.com/product/life-planets/, retrieved 7/25/17.

[iii] Doctrine and Covenants 130:22. https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/130.22?lang=eng#21, retrieved 7/30/17.

[iv] The Pearl of Great Price , Moses 1:29–34. https://www.lds.org/scriptures/pgp/moses/1.29-34?lang=eng#28, retrieved 7/30/17.

[v] Margaret Fox Kane, quoted in Davenport, Reuben Briggs. The Deathblow to Spiritualism. New York: G.W. Dillingham, 1888, pp. 75–76.

[vi] Ibid., p. 77.

[vii] Zusne, Leonard; Jones, Warren. (1989). Anomalistic Psychology: A Study of Magical Thinking . Lawrence Erlbaum Associates. p. 212.

[viii] Carroll, Bret E. The Routledge historical atlas of religion in America . New York: Routledge, 2000, p. 74.

[ix] Hess, David J. Science in the New Age: The Paranormal, Its Defenders and Debunkers, and American Culture. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1993, p. 20.

[x] Blavatsky, Helena P. The Key to Theosophy . London: Theosophical Publishing Society, 1889, p. 43.

[xi] Kuhn, Alvin Boyd. Theosophy: A Modern Revival of Ancient Wisdom . (PhD thesis). American Religion Series: Studies in Religion and Culture. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 1992 (originally published 1930), pp. 63–64.

[xii] Colavito, Jason. T he Cult of Alien Gods: H.P. Lovecraft And Extraterrestial Pop Culture (Kindle Locations 364–366). Kindle Edition.

[xiii]

Bron: THE COMING GREAT DELUSION—PART 4: Emanuel Swedenborg and Alien “Angels” » SkyWatchTV