www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het komende Grote Waanidee - Deel 20: Zijn buitenaardsen engelen?

23 november 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 0 - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24

Een ander argument dat naar voren wordt gebracht en dat vele Christenen ongemakkelijk maakt, stelt dat de engelen in de Bijbel eigenlijk buitenaardsen zijn. Meestal komt deze bewering van ongelovigen, vaak vanuit het standpunt van de Oude Astronautentheorie. Het probleem hiermee is, dat om dit punt te beargumenteren en toch een niet-christelijke visie te handhaven, men verzen moet plukken om het te ondersteunen en andere moet negeren die het weerleggen. Op het eerste gezicht is deze methode intellectueel oneerlijk.

Hoewel de meesten die dit standpunt huldigen het waarschijnlijk niet accepteren om opzettelijk kwaadaardig te zijn tegenover het Christendom of om onwaarheden te verkondigen, maakt dit het nog niet minder onsamenhangend. Wat er waarschijnlijk gebeurt, is dat de meesten die dit standpunt huldigen de paar verzen kennen die in het argument betrokken zijn, maar niet op de hoogte zijn van de bijbelse tekst als geheel. Per slot van rekening zijn er predikanten en prominenten in de bediening die de hele Schrift niet volledig begrijpen en die moeite zouden hebben met het verdedigen van fundamentele leerstukken van het christendom.

Wanneer men de Schrift als geheel neemt, zou iemand die vastbesloten is het Christendom te verwerpen, niet de opvatting willen huldigen dat engelen verkeerd geïdentificeerde buitenaardse wezens zijn. Er zijn vier grote problemen met deze zienswijze. Ten eerste zouden sterfelijke lichamen vereist zijn van buitenaardsen als er werkelijke, buitenaardse lichamen zijn die zijn teruggevonden op UFO-crashplaatsen en ergens zijn opgeslagen. Echter, de Bijbel leert duidelijk dat engelen onsterfelijk zijn en geen vastgestelde levensduur hebben. Bijvoorbeeld:

Want wanneer zij [mensen] opstaan uit de dood, trouwen zij niet en worden zij niet in het huwelijk verbonden, maar zijn zij als engelen in de hemel. (Markus 12:25)

En de engelen, die hun eigen positie niet hebben behouden, maar hun eigen woning hebben verlaten, heeft Hij in eeuwige ketenen in de diepste duisternis bewaard voor het oordeel van de grote dag. (Judas 1:6)

Engelen in de hemel hebben geen behoefte aan voortplanting, omdat zij onsterfelijk zijn. Wat betreft de engelen die gevallen zijn, zoals beschreven in het boek Judas, als zij in eeuwige ketenen worden gehouden, zou het voor de hand liggen dat die engelen ook onsterfelijk zouden moeten zijn.

Ten tweede, engelen (mal'akim in het Hebreeuws) worden altijd afgebeeld in menselijke gedaante. Als we het alleen over engelen hebben, is er geen mal'ak beschreven in niet-menselijke gedaante. Natuurlijk zijn er Serafijnen, Cherubijnen, en Ophaniem die in niet-menselijke gedaanten verschijnen, maar zelfs deze hebben geen gelijkenis met de verschijning van wezens die gewoonlijk worden gerapporteerd in buitenaardse ontvoeringsscenario's. Het enige ras van buitenwereldse wezens dat ook maar enigszins lijkt op iets als engelen welke in de Bijbel worden beschreven zijn de "Nordics", maar ook daar zijn problemen, zoals we verderop zullen zien.

Ten derde, engelen worden nooit beschreven als mensen die een vliegtuig nodig hebben om van de ene plaats naar de andere te reizen. Zij zouden eerder worden beschreven als "extradimensionale" wezens dan als buitenaardse wezens. In sommige verzen worden strijdwagens en engelen samen beschreven (Psalm 68:18; 2 Koningen 6:17), maar een werkelijke relatie tussen voertuig en piloot werd nooit vastgesteld. Merk ook op dat de hemelse strijdwagens in de Schrift gewoonlijk worden beschreven met paarden. Buitenaardse ruimteschepen zouden, om voor de hand liggende redenen, niet door paarden worden getrokken.

Ten vierde, als buitenaardsen in het Nieuwe Testament verkeerd werden geïdentificeerd als engelen, dan zou logica ons ertoe brengen om wat er verder in het Nieuwe Testament over deze wezens staat te accepteren. Met andere woorden, het zou onlogisch en incoherent zijn om de Bijbel te gebruiken om te bewijzen dat engelen werkelijk buitenaardse wezens zijn, maar vervolgens te verwerpen wat de Bijbel over deze wezens zegt. Dit brengt ons terug bij de kwestie van de Nordics, evenals alle andere veronderstelde buitenaardse wezens. Beschouw deze bijbelse beschrijvingen van engelen en probeer je voor te stellen dat je "engelen" vervangt door "buitenaardsen" om te zien of zij overeenstemmen met wat algemeen wordt onderwezen door Astronautentheorie-aanhangers.

1. Engelen redden alleen de volgelingen van Jezus bij de Opname/Tweede Komst (Matteüs 24:31; 1 Thessalonicenzen 4:16-18; 2 Thessalonicenzen 1).

2. Engelen kondigden aan dat Jezus de Messias en Redder van de hele mensheid was (Lucas 2:10-15).

3. Engelen zijn minder en onderworpen aan Jezus Christus (1 Petrus 3:21-22).

4. Engelen voeren de toorn van God uit over de aarde en de ongelovigen in de eindtijd (Openbaring 14:17-15:1)

Er zijn natuurlijk nog vele andere zoals deze, maar deze korte lijst zou genoeg moeten zijn om de logische loskoppeling aan te tonen tussen bijbelse engelen en moderne beschrijvingen van wezens waarvan men getuige is geweest tijdens ontvoeringsscenario's.[i]

Zouden we werkelijk willen dat Gerichte Panspermia ons oorsprongsverhaal zou zijn?

Hoewel het waar is dat het Christendom een plaats kan bieden aan een werkelijke buitenaardse werkelijkheid, zijn er nog steeds aspecten van het debat die de Christelijke theologie zou verwerpen. Een van deze aspecten is het idee dat buitenaardsen de mensheid schiepen (wat soms bekend staat als "gerichte panspermia"). Nogmaals, deze opvatting neemt de vraag naar de uiteindelijke Schepper niet weg. Stellen dat buitenaardsen de mensheid schiepen verwijdert iemand niet van God. De volgende voor de hand liggende vraag zou zijn: "Waar kwamen zij dan vandaan?" Sommigen kunnen zelfs in de verleiding komen om te stellen dat God Zelf een buitenaardse is, maar dit is onzin, omdat deze theorie niet alleen op dezelfde problemen stuit als de buitenaardsen-als-engelen positie, maar het verklaart ook niet de oorsprong van materie. Niemand die serieus wordt genomen beweert bijvoorbeeld dat buitenaardse wezens van een andere planeet het heelal hebben geschapen.

Er zijn nog enkele andere grote problemen met het idee van panspermia, niet alleen voor christenen, maar ook voor niet-christenen. Het idee dat buitenaardse wezens, in het bijzonder degenen die mensen ervaren in ontvoeringsscenario's, de mensheid hebben geschapen, is tegenwoordig voor veel mensen zeer aantrekkelijk. Maar als we dieper op de kwestie ingaan, ontdekken we dat dit idee misschien niet zo aantrekkelijk is als we alle vertakkingen en gevolgen ervan in overweging nemen.[ii]

Typisch zijn zij die deze visie aanhangen het eens over een aantal dingen. Zij zijn het er meestal over eens dat de mensheid werd geschapen door buitenaardsen die lang geleden naar de Aarde kwamen. Zij geloven dat deze wezens en hun schepping van de mensheid beschreven worden in oude Mesopotamische teksten die weerspiegeld worden in de Bijbel. Ook geloven zij dat deze buitenaardsen de oude goden van de mensheid zijn, verward als godheden, maar nog steeds onze scheppers.

KIJKEN: MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI... EEN REPTIELACHTIGE BEDRIEGER... EN DE MODERNE UFO-ALIENS KWESTIE

Er zijn een aantal logische en negatieve conclusies die uit dit idee voortkomen, hoewel deze meestal niet worden besproken in de mainstream. Bijvoorbeeld, als buitenaardsen de mensheid schiepen, dan bezitten menselijke wezens geen inherente waardigheid. Volgens oude Mesopotamische scheppingsmythen werden mensen als slaven geschapen door de Anunnaki goden. Uit het Epos van Atrahasis:

De zeven grote Anunna-goden waren belasttend

de Igigi-goden met dwangarbeid...

Ea maakte zich klaar om te spreken,

en zei tegen de goden, zijn broeders:

"Wat voor laster leggen wij hen ten laste?

Hun dwangarbeid was zwaar, hun ellende te veel!

Elke dag...

was de schreeuw luid, we konden het lawaai horen.

Er is...

Belet-ili, de vroedvrouw, is aanwezig.

Laat haar dan een mens scheppen, een man,

Laat hem het juk dragen.

Laat hem het juk dragen.

Laat de mens het gezwoeg van de god op zich nemen."

Belet-ili, de vroedvrouw, is aanwezig.

Laat de vroedvrouw een mens scheppen!

Laat de mens het gezwoeg van de god op zich nemen.

Het komt erop neer dat de goden belast waren met zwaar werk, dus besloten ze mensen te scheppen om het werk in hun plaats te doen. Volgens deze oude teksten zijn mensen niets meer dan een slavenras.

Men kan zich afvragen of, in deze context, de mensheid werd geschapen naar het beeld van de goden, op dezelfde manier als de Bijbel leert dat wij zijn geschapen naar het beeld van YHWH. In tegenstelling tot wat sommige oude astronautenliteratuur beweert, komt het beeld van God niet voor in Mesopotamische teksten; het is puur een bijbels en theïstisch concept. In feite komt het woord voor "beeld" nooit voor in het Mesopotamische verslag van de schepping van de mensheid.[iv] In plaats daarvan werden wij in Mesopotamisch begrip ver beneden elk "beeld"-concept geschapen. We werden geschapen als slaven.

Natuurlijk botst dit drastisch met wat veel buitenaardse ontvoerden en ervaringsdeskundigen is verteld over de mensheid. Velen van hen, zelfs op individuele basis, wordt verteld dat ze speciaal en geliefd zijn. Maar tegelijkertijd wordt van hen verwacht dat zij de tegenstrijdige scheppingsverhalen van veronderstelde Anunnaki buitenaardse wezens geloven. Hoe kan de boodschap van speciaal zijn dan worden vertrouwd door de ontvoerde/ervaren persoon? Zouden buitenaardsen niet op de hoogte moeten zijn van wat hun voorouders over hen zeiden? De tegenstrijdige verslagen kloppen gewoon niet.

We kunnen dit scheppingsverhaal afzetten tegen het bijbelse. In een bijbels wereldbeeld heeft iedere man, vrouw, kind en zelfs ongeborene inherente waarde als beelddrager van God. De Bijbel leert, zoals we eerder zagen, dat het leven heilig is. Wij zijn Gods vertegenwoordigers op aarde. Door het bijbelse onderwijs is ieder mens werkelijk bijzonder, uniek en geliefd in Gods ogen.

Als het buitenaardse schepper-wereldbeeld juist is, is er geen hoger doel voor het leven van een mens. Niemand is echt speciaal. Er is geen concept van eeuwige beloning in de Hemel van een persoonlijke en liefhebbende God. In feite, als elk concept dat mensen van God hebben feitelijk een fysieke, buitenaardse levensvorm is die ontstond door naturalistische, evolutionaire middelen, dan beperkt dit de werkelijkheid tot het fysieke universum. Er zou geen notie zijn van een geestelijke werkelijkheid buiten de materiële werkelijkheid, waaruit de fysieke werkelijkheid voortkomt. In wezen en logisch gezien zou elk gevoel van spiritualiteit moeten worden opgegeven; anders zou het onlogisch en inconsistent zijn om te zeggen dat buitenaardse wezens niet door een soort God zijn geschapen, maar toch geestelijke wezens zijn zoals wij met een ziel. Waar komt de buitenaardse ziel vandaan? Moeten we aannemen dat die ook geëvolueerd is? Het is gewoonweg onlogisch, maar toch zijn deze tegenstrijdige ideeën wat veel ontvoerden beweren verteld te hebben gekregen van hun buitenaardse bezoekers.

Degenen die in de categorie vallen van hen die geloven dat het universum zelf leven heeft en het behandelen als een levend wezen of "biokosmos" hebben ook een logische inconsistentie. Hoe spiritueel zij ook denken dat het universum is, zonder een Schepper is het nog steeds samengesteld uit materie en niets daarbuiten. Gewoonlijk beschouwen degenen die deze zienswijze aanhangen het universum als zijn eigen schepper. Door het zo te zien wordt het idee vermeden van een persoonlijke godheid die de schepping overstijgt. Dit is een aantrekkelijk idee voor sommigen, omdat dit het individu in staat stelt religie, de Bijbel en de persoonlijke verantwoordelijkheid die het Christendom leert te vermijden, terwijl men toch een geloof behoudt in iets dat groter is dan het eigen ik. Maar, nogmaals, de logische conclusie van deze zienswijze is dat er niets is buiten de gewone materie. Niemand is speciaal of uniek. Niets wat we doen of geloven doet er echt toe in het grote geheel der dingen, omdat er geen groot geheel der dingen is. Natuurlijk zullen de meesten die deze zienswijze aanhangen het niet eens zijn met deze conclusie - maar daarin ligt de tegenstrijdigheid. Hoe kan een spiritueel begrip bestaan zonder een spirituele realiteit?

Als buitenaardse wezens mensen hebben geschapen, dan is er geen hoger doel voor het leven aan een mens gegeven. Dit betekent dat mensen eenvoudigweg een hogere vorm van dieren zijn en als minderwaardiger zouden worden beschouwd dan de buitenaardse wezens die de mensheid schiepen. Het enige uitgesproken doel van de mensheid is dienstbaarheid/slavernij aan de buitenaardse scheppers.

Natuurlijk kunnen sommigen aanvoeren dat er meerdere rassen buitenaardse wezens zijn, en dat sommigen ons willen helpen ons volledige potentieel te bereiken. Dit schept echter ook problemen. Hoe kunnen we het verschil weten tussen de goede en de slechte buitenaardsen? Het lijkt erop dat de "slechte" buitenaardsen zichzelf niet als zodanig identificeren, en dat alle buitenaardsen beweren "goed" te zijn. Volgens de oude Mesopotamische scheppingsmythen gedragen de goden zich hetzelfde als de mensen, hetgeen betekent dat zij in staat zijn tot bedrog en louter uit eigenbelang kunnen handelen. Hoe kunnen wij weten of zij te vertrouwen zijn en wie wij kunnen vertrouwen? Als buitenaardse ontvoeringsscenario's waar zijn, hoe kunnen de schendingen die mensen moeten doorstaan dan als welwillend worden beschouwd? Als een mens een persoon zou ontvoeren en hem of haar zou onderwerpen aan gedwongen medische ingrepen, zouden wij er dan hetzelfde over denken? Waarom zou dit anders zijn, alleen omdat het een buitenaards wezen is, en niet een mens, die het misbruik veroorzaakt? Waarom hebben 's werelds meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van ontvoeringen door buitenaardse wezens, zoals Dr. David Jacobs, geconcludeerd dat de beweegredenen van buitenaardse wezens niet in ons beste belang of in ons voordeel zijn, maar in hun eigen belang?

Een ander punt, dat we wat later in meer detail zullen behandelen, is het volgende: Als de zienswijze van de buitenaardse schepper juist is, zou het idee van rassensuperioriteit en -ongelijkheid waar en consistent zijn. Deze conclusie komt uit de Mesopotamische teksten die ons vertellen dat de goden het koningschap voor de mensheid schiepen. In bepaalde werken van de moderne Oude Astronautenliteratuur wordt weerspiegeld dat in bepaalde mensen meer Anunnaki bloed is gekomen dan in andere. Dit betekent dat bepaalde bloedlijnen inherent superieur zijn omdat ze koninklijk zijn. Degenen die dit standpunt huldigen zouden zich logischerwijs moeten afvragen of zij tot de koninklijke bloedlijn behoren. Zijn zij even raciaal begaafd door de goden als andere mensen? Behoren andere niet-Kaukasische rassen tot de koninklijke bloedlijn? Als het idee van raciale superioriteit waar is, moeten we het dan verdedigen? Zullen de goden dit idee afdwingen wanneer zij terugkeren? Zullen er bepaalde bloedlijnen zijn die heersen en andere bloedlijnen die dienen? Natuurlijk zullen de meesten die dit geloven elke vorm van racisme of rassensuperioriteit verwerpen - maar nogmaals, dit is een logische inconsistentie. Als buitenaardsen mensen schiepen, vooral als de oude Mesopotamische tekst een nauwkeurige weergave is van het scheppingsproces zoals veel Astronautentheorie aanhangers beweren, dan hebben de goden, volgens de woorden van de oude teksten zelf, voor sommigen het koningschap geschapen en voor anderen niet. In deze visie zijn standaard, en op het eerste gezicht, sommige bloedlijnen superieur en andere inferieur.

Het bijbelse begrip van de schepping in haar oorspronkelijke context daarentegen houdt in dat alle rassen gelijk zijn omdat alle rassen mensen zijn. Alle mensen, man en vrouw, zijn Gods beelden. Mensen die Gods plan voor verlossing volgen, worden allen beschouwd als koninklijke nakomelingen. Zij worden beschouwd als zonen van God die met Hem zullen heersen over een nieuwe aarde.[v] Dit voorrecht is beschikbaar voor iedereen die het wil. Het hangt niet af van iemands bloedlijn, ras, of positie in het leven. Het is een geschenk dat voor iedereen beschikbaar is door het vergoten bloed van Jezus Christus aan het kruis.

Een laatste punt: Als de buitenaardse schepper-visie waar is, zijn de buitenaardse scheppers precies dat: schepper-meesters. Zij zijn geen broeders. Dit komt vrij vaak voor in de buitenaardse ontvoeringsliteratuur en ook in die van Astronautentheorie aanhangers. Gewoonlijk beweren buitenaardse wezens dat zij zowel onze scheppers als onze broeders zijn; maar dat soort relatie wordt nooit uitgelegd. Als buitenaardse wezens onze scheppers zijn, kunnen zij logischerwijs niet onze broeders zijn en op hetzelfde speelveld staan als de mens. Zij zouden superieur zijn, niet alleen in intellect en technologie, maar ook in status. Wij, als hun schepping, zouden onder hen staan. Zij zouden het eigendomsrecht hebben over onze lichamen, zielen, levens, en zelfs kinderen. Alles wat zij ons aandoen zou volledig gerechtvaardigd zijn.

Dit betekent ook dat het koninklijk koningschap een monarchie zou zijn, geen democratie. De schepper schept en het schepsel gehoorzaamt. De elite beveelt en de rest van ons onderwerpt zich - of ondergaat anders de gevolgen. Wat die gevolgen ook zijn, zelfs als ze marteling of de dood zijn, ze zouden het recht van de schepper zijn en dus gerechtvaardigd. Mensen zouden niet het recht hebben om te klagen over ontvoering of mishandeling. Geen mens zou het recht hebben om gerechtigheid te eisen. De buitenaardse wezens zouden wettelijke aanspraak hebben op ieder mens en zouden vrij zijn, zelfs moreel, om met ons te doen wat zij willen.

Om nogmaals in contrast te staan met de bijbelse theologie: volgens de Bijbel zijn wij allen voorbestemd om koningen te worden. Iedereen die aanspraak wil maken op deze bestemming is vrij om dat te doen. De beeld van God-status is gedemocratiseerd in die zin dat alle mensen nakomelingen van God zijn en voorbestemd zijn om heersers te zijn. Wij zijn zelfs voorbestemd om te oordelen en te heersen over de engelen.[vi] Jezus Christus is niet alleen onze Heer en Redder, maar als God die in het vlees is geboren, is Hij ook onze broeder en niet onze eigenaar. Wij vinden dit in het boek Hebreeën:

Ergens is getuigd: "Wat is de mens, dat Gij op hem bedacht zijt, of de zoon des mensen, dat Gij u om hem bekommert? Gij hebt hem een tijdlang lager gesteld dan de engelen; gij hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer, en hebt alles aan zijn voeten onderworpen." Door alles aan hem te onderwerpen, heeft hij niets aan zijn macht onttrokken. Op dit moment zien wij nog niet alles aan Hem onderworpen. Maar wij zien Hem, die voor een korte tijd lager werd gesteld dan de engelen, namelijk Jezus, gekroond met heerlijkheid en eer vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor iedereen de dood zou smaken. Want het was passend dat Hij, voor wie en door wie alle dingen bestaan, door vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de grondlegger van hun heil volmaakt zou maken door te lijden. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben allen één bron. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen, zeggende: "Ik zal mijn broeders van uw naam vertellen; in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen." (Hebreeën 2:6-12, ESV)

Andere vragen komen op in de buitenaardse schepper-visie, zoals: Houden buitenaardse wezens werkelijk van mensen en hoe zouden wij dat weten? Als de verhalen over de goden in oude teksten waar zijn, waarom zijn zij dan zo enorm verschillend van de boodschappen die door ontvoerden en ervaringsdeskundigen worden ontvangen? Kunnen deze wezens worden vertrouwd? Wat voor liefde voelen zij voor de mensen die zij bezoeken en met wie zij converseren? Is het een opofferende liefde? Of is het het soort liefde dat men zou hebben voor een huisdier of een ding? Op welk niveau is hun emotionele gehechtheid? Houden deze buitenaardse wezens van de mensen met wie zij omgaan zoals je van je kind zou houden? Als ze echt op deze manier van mensen houden, waarom hebben ze ons dan als slaven gemaakt? Waarom hebben ze ons gemaakt en zijn ze weggegaan? Waarom creëerden ze ons en verstopten ze zich? Waarom kan niemand een persoonlijke relatie met hen hebben als hij of zij dat wil? Waarom zouden deze wezens hun "kinderen" of hun "broeders" ontkennen?

Volgens deze opvatting is de mensheid namelijk op zijn best een experiment en geen geliefd kind. Daarom zou het Christendom het idee verwerpen dat buitenaardsen de mensheid zouden hebben geschapen. De God van de Bijbel heeft een emotionele investering in ons. Buitenaardsen die beweren de scheppers van de mensheid te zijn, hebben dat echter niet. Voor hen, als wat zij beweerden waar was, is de mensheid niets meer dan een afstandelijke wetenschappelijke curiositeit. De scheppende buitenaardse wezens zelf zouden in het beste geval vergelijkbaar zijn met een afwezige ouder, en in het slechtste geval met een koude, liefdeloze, en afstandelijke onderzoeker. Denk er eens zo over na: Houden we zo van onze kinderen? Is dit hoe we willen dat onze kinderen zich hun jeugd herinneren? Natuurlijk niet. Er is iets veel beters dan de buitenaardse schepper-visie. De Bijbel beschrijft een Schepper die heel anders is dan de logische conclusies die volgen uit een buitenaards schepper-begrip van de mensheid. Voor Christenen zijn wij geliefd met een opofferende liefde van een Vader die er altijd is en die Zijn beloften consequent en zonder mankeren nakomt. Dit is de reden waarom het Christendom als geheel het idee van gerichte panspermie niet zou accepteren. Het is eenvoudigweg inferieur aan en minder aantrekkelijk dan alles wat hoort bij de bijbelse beschrijving van God als Schepper van de mensheid.

VOLGEND DEEL: De bedrieglijke buitenaardse wezens van vandaag vanuit een Christelijk standpunt

Eindnoten:

[ii] For more information on this topic, watch The Dark Side of Panspermia by Dr. Michael S. Heiser, PhD: https://youtu.be/ov9Wx8GcCGc.

[iii] The Epic of Atrahasis can be read in full at http://www.livius.org/sources/content/anet/104-106-the-epic-of-atrahasis/.

[iv] The Dark Side of Panspermia by Dr. Michael S. Heiser, PhD: https://youtu.be/ov9Wx8GcCGc.

[v] Hosea 2:1; Daniel 7:27; John 1:12; Galatians 3:29; 1 John 3:1.

[vi] 1 Corinthians 6:3.

Bron: THE COMING GREAT DELUSION—PART 20: Are Extraterrestrials Angels? » SkyWatchTV