www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het land voor de tijd - deel 20: de strijd, verleden & toekomst

16 juli 2023 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19

Het is noodzakelijk dat de lezer begrijpt dat er een oorlog woedt. Deze entiteiten - gevallen engelen, Nephilim, Rephaïm, demonen en valse buitenaardse wezens - spelen allemaal voor hetzelfde team: Dat van Lucifer. Hij zei dat hij "als de Allerhoogste" wilde zijn en zijn doel is in duizenden jaren niet veranderd. Hij probeert nog steeds, maar faalt, om de Schepper te overheersen. Maar dat zal hem er niet van weerhouden het toch te proberen. Al deze entiteiten en alle toenemende activiteit die we vandaag de dag in de wereld zien leiden naar het grote spel van de vijand. De vijand wil dat elke mens vernietigd of verdorven wordt, zodat deze een hybride wordt, om te bewijzen dat de Allerhoogste Heer een leugenaar is.

Satan en zijn leger laten zich niet ontmoedigen, zijn niet voor rede vatbaar en ook niet logisch. "Leven en laten leven" komt niet in hun woordenboek voor! Hoe eerder Christenen zich realiseren dat we in oorlog zijn, hoe beter. Het is tijd om ons niet langer neer te leggen bij de plannen van de vijand en ze te noemen voor wat ze zijn: leugens uit de put van de hel!

Terwijl de kerk in slaap wordt gesust door de "zegen mij, zegen mij" boodschap van megakerken vandaag de dag, is er een strijd gaande en het is hoog tijd dat jij, de lezer, het gevecht aangaat. Besef dat de leugens van de vijand je bij elke gelegenheid willen laten struikelen. Maar zoek daarbij de Vader en Zijn Heilige Geest, en Hij zal je leiden, zoals we lezen in Spreuken 4:19-27:

Mijn zoon, let op mijn woorden, neig uw oor tot mijn woorden. Laat ze niet wijken van uw ogen; bewaar ze in het midden van uw hart. Want zij zijn het leven voor degenen, die ze vinden, en gezondheid voor al hun vlees. Bewaar uw hart met alle ijver, want daaruit zijn de zaken des levens. Doet weg van u een verbolgen mond, en perverse lippen verre van u. Laat uw ogen recht vooruitzien, en laat uw oogleden recht voor u zijn. Overdenk den weg uwer voeten, en laat al uw wegen vast zijn. Wend u niet naar de rechterhand, noch naar de linker; verwijder uw voet van het kwade. (nadruk toegevoegd)

Wij, jij en ik, hebben een keuze: We kunnen verstijven in angst of ons richten op de leugen dat "het koninkrijk helemaal om mij en mijn zegeningen draait". Zoals de Heer tegen Jozua zei, kiest deze schrijver ervoor om sterk en moedig te zijn en neemt hij geen genoegen met de leugen van comfort en veiligheid. Als onze Heer alles kon opofferen om ons van de boze te verlossen, dan is het minste wat wij kunnen doen hetzelfde.

Gary Stearman zei het misschien wel het beste:

Genesis 6:4, dat we eerder in een andere context onderzochten, geeft deze twee woorden een speciale betekenis:

"In die dagen waren er reuzen [of Nephilim, "de gevallenen"] op aarde; en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden, werden zij machtige mannen, die van oudsher mannen van aanzien waren" (Genesis 6:4).

De oude wereld van de Joden, Grieken en Romeinen was overladen met verhalen over hoe de goden neerdaalden en zich vermengden met de mensheid en zo halfgoden, helden en half-mens-half-beest gedrochten voortbrachten. De Ouden geloofden dat er een kern van waarheid in deze verhalen zat.

De Bijbel zegt zelfs dat dit gebeurde vóór de zondvloed van Noach en ook op een later tijdstip "...daarna...", dat wil zeggen na de grote zondvloed.

Maar onder de huidige denkwijze maken theologen nu bezwaar tegen het idee dat onstoffelijke geesten (zelfs als ze bestaan) de fysieke wereld zouden kunnen binnendringen - en vooral om met menselijke vrouwen te paren. Maar in de millennia voorafgaand aan Sir Francis Bacon en de mannen van de moderne wetenschap, met hun methoden van empirische wetenschap en inductief redeneren, is dat precies wat werd onderwezen en geloofd. De fout in zijn methode is dat de mens aannames (hypotheses) maakt, gebaseerd op zijn eigen overtuigingen en vooroordelen.

Vanuit het oogpunt van de moderne mens is misschien wel het belangrijkste bezwaar tegen interacties tussen mensen en engelen dat ze gewoon niet "kloppen". Hij is geconditioneerd om te denken in termen van observatie en bewijs. De wetenschappelijke methode kan het bestaan van de geestenwereld niet bewijzen. En zelfs als dat wel zo was, dan is er nog een andere vraag: Hoe is het mogelijk dat een geestwezen zo "fysiek" wordt dat het zich onder mannen en vrouwen kan begeven?

Maar even nadenken onthult dat de Bijbel vele voorbeelden geeft van rechtschapen engelen die precies dat deden. In Genesis 18 ontvangt Abraham drie bezoekers die hij in zijn huis ontvangt voor een maaltijd. Blijkbaar zijn ze net als gewone mannen, zelfs tot op het punt van eten en drinken. Maar de gangbare uitleg is dat het engelen zijn die de gedaante van mensen hebben aangenomen. Hun houding is in alle opzichten "fysiek".

In Genesis 19 bezoeken twee engelen Sodom om Lot te waarschuwen dat hij de stad moet verlaten voordat deze goddelijk wordt vernietigd in een regen van vuur. Opnieuw lijken het mensen, in plaats van het gebruikelijke beeld van gevleugelde engelen in stralend witte kleding. Zelfs de perverse mannen van Sodom beschouwden hen als gewone mensen.

Engelen, gevallen engelen, demonen en zelfs de Rephaïm gaan nu met de mensheid om. Hoe moeilijk deze dingen ook te accepteren zijn vanuit ons 21e-eeuwse gezichtspunt, deze auteur gelooft niet in de gemakkelijke uitleg van "dat was allemaal in het verleden. Maak je geen zorgen, ga maar weer slapen." Als je dat doet, haal je jezelf uit de strijd en dat is precies wat de duivel wil. Wil je de Bijbel geloven? Zul je vechten? Als het Woord zegt "het zal zijn als in de dagen van Noach" en je kijkt om je heen en ziet dat dat precies is wat er aan de hand is, ga je dan de uitdaging van deze dagen aan en onderneem je actie?

Deze auteur kiest ervoor om te vechten.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

WAREN WACHTERS & GIANTS OUDE MEGALITHISCHE BOUWERS? ZE STAAN IN HET RAADSELACHTIGE BOEK VAN HENOCH - MOETEN WE HET VERTROUWEN?!

Solidair doel

In deze serie heb je veel gelezen. Toen je begon, was je waarschijnlijk verbaasd over sommige informatie. Desalniettemin ben je tot hier doorgegaan en vraag je je misschien af wat dit allemaal betekent. Met dat in gedachten stelt deze auteur ondubbelzinnig dat zijn enige doel is om de historische en bijbelse voorstelling van de reuzen en de dingen die over de aarde komen te corrigeren.

Het lichaam van Christus is over het algemeen niet voorbereid op wat direct voor ons ligt. We staan voor een tijd die de mensheid nog nooit heeft meegemaakt en ook nooit meer zal meemaken. De waarheid is dat de dingen die over het algemeen vanaf de kansels worden gepredikt niet de realiteit weerspiegelen waarmee we te maken zullen krijgen.

Neem Mattheüs 24 als voorbeeld. Er staat specifiek in vers 5:

Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen: Ik ben Christus, en zullen velen misleiden.

We nemen aan dat dit betekent dat we het zullen zien aankomen. Dat is gewoon niet het geval. Tenzij je zo denkt dat je alles wat je ziet in de reguliere en alternatieve media onder de loep neemt, zul je aannemen dat wat je ziet een feit is.

In de media, of sociale normen, begrijpen we dat de reuzen van weleer er niet meer zijn. We zien dit als oude geschiedenis, die nooit meer herhaald zal worden. Dat is gewoon niet het geval, zoals hierboven wordt geïllustreerd. Zoals eerder gezegd, gaat dit niet over "oude botten" die dood en verdwenen zijn. Dit gaat niet over mooie sprookjes die je aan je kinderen kunt voorlezen. Dit gaat over leven en dood. Dit gaat over de waarheid en de leugen. Dit gaat over overleven.

Deze verhalen over reuzen, waar de maatschappij zo onschuldig naar verwijst, zijn gebaseerd op feiten. Dit is de waarheid. Zonder waarheid worden overtuigingen en beslissingen gebaseerd op leugens. En als de krachten achter de schermen de kenmerken van die onwaarheid beheersen, kunnen ze jouw overtuigingen en beslissingen beïnvloeden.

Aldous Huxley, een bekend voorstander van evolutie, zei het misschien wel het beste in zijn boek Brave New World:

Wie het heden beheerst, beheerst het verleden en wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst.

Of het nu de grote breinen bij CERN zijn, de mensen die de schoolboeken van je kinderen hebben gemaakt of zelfs het vertrouwde, schijnbaar gouvernementele Smithsonian Institute, als ze de waarheid verbergen en leugens presenteren, zullen ze jouw visie op het verleden beheersen. Als jouw kijk op het verleden niets bevat dat hun "visie" op de toekomst tegenspreekt, dan kunnen ze je overtuigen om de consensus te accepteren die zij wensen.

Wat dan gebouwd is voor degenen die alleen de "waarheid" zien die aanwezig is, is een kooi die sterker is dan ijzeren tralies. Het bedrog is onzichtbaar en voor de meeste mensen totaal onverdacht. Desondanks houdt het degenen die erin zitten net zo gevangen als een gevangenis ooit zou kunnen.

Het is meer dan tijd om los te breken uit de leugen die voor jou is gemaakt. Om dat te doen, moet je bereid zijn te accepteren dat de geschiedenis, zoals die is voorgesteld, mogelijk een leugen is. Met zo'n standpunt kom je meteen op gespannen voet te staan met de norm van de samenleving. Maar, zoals Jezus zei: "Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken."

Aan die vrijheid hangt een prijskaartje. Niet alleen moet je je leven aan Christus overgeven, je hebt ook de taak om, zoals in Matteüs 24:11 staat, de valse profeten uit te dagen die velen komen misleiden. In onze tijd vertellen "deskundigen" ons hoe we moeten denken. We worden berispt om de onwaarheden te accepteren die worden uitgespuwd, zonder dat ze worden aangevochten. Moeten we buigen voor hun wil of gemarginaliseerd worden als extremisten? Wat voor een wereld is het als wij, die het Woord van God op zijn juiste waarde schatten, als extremisten worden beschouwd?

Deze auteur wordt herinnerd aan wat Jozua zei in Jozua 24:15:

En indien het u kwaad schijnt de Here te dienen, kiest dan heden wie gij dienen zult; hetzij de goden, die uw vaderen gediend hebben, die aan de overzijde van de vloed waren, hetzij de goden der Amorieten, in wier land gij woont; maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen.

Beslis. Beslis vandaag wat je bereid bent te accepteren. Ben je bereid om de leugen te aanvaarden, of wil je God dienen en aanvaarden wat Hij je heeft gezegd dat er zou gebeuren?

Wat er zal gebeuren

Dit zijn de dagen waarin we leven. Het maakt niet uit hoe ik wil dat de dingen gaan. Ik kan Gods arm niet verdraaien met de bezwering van duizend verzen om Hem mij te laten zegenen. Ja, Hij houdt wel van je, maar de wereld is groter dan jij. Tijd is groter dan jouw levensduur. Hij heeft een toekomst uitgestippeld en kent het einde van het begin. En al die tijd, als we bereid zijn om ZIJN doelen te accepteren, zijn we in staat om te rusten in de schaduw van Zijn vleugels (Psalm 91:4), wat er ook gebeurt.

Als we naar waarheid naar de nabije toekomst kijken, reuzen en al, dan weten we dat Hij ons heeft verteld wat er gaat gebeuren. We zien deze bestemming in Openbaring 9:1-6:

En de vijfde engel klonk, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen; en aan hem werd de sleutel van de bodemloze put gegeven. En hij opende de bodemloze put; en er kwam rook uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En er kwamen sprinkhanen uit de rook op de aarde; en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd geboden, dat zij het gras der aarde niet zouden krenken, noch enig groen ding, noch enige boom; maar alleen de mensen, die het zegel Gods niet in hun voorhoofden hebben. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij vijf maanden zouden worden gekweld; en hun kwelling was als de kwelling van een schorpioen, wanneer hij een mens treft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.

En de gedaanten der sprinkhanen waren als paarden, die ten strijde toebereid waren; en op hun hoofden waren als gouden kronen, en hun aangezichten waren als mensengezichten. En zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als leeuwentanden. En zij hadden borstplaten als ijzeren borstplaten en het geluid van hun vleugels was als het geluid van strijdwagens met vele paarden die ten strijde trekken. En zij hadden staarten als schorpioenen, en er waren steken in hun staarten; en hun macht was om mensen vijf maanden te kwetsen. En zij hadden een koning over hen, die de engel van de bodemloze put is, wiens naam in de Hebreeuwse taal Abaddon is, maar in de Griekse taal is zijn naam Apollyon.

Vers 1, "Ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen," doet ons denken aan Lucas 10:18.

En hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

Laten we vervolgens vers 2a uit Openbaring 9 bekijken:

En hij opende de bodemloze put.

De volgende verzen spreken over de onaangename dingen die uit de bodemloze put komen. Omdat we begrijpen dat gevallen engelen gedaanteverwisselaars zijn, begrijpen we dat dit wezens zijn die een andere "gedaante" hebben aangenomen om de mensheid te kwellen. Maar we zien dat ze hem niet voor altijd kwellen. Vers 10 zegt specifiek dat ze het maar vijf maanden doen. Dit is belangrijk. Onthoud die tijdlijn als we verder gaan in de discussie: Vijf maanden.

Dan zegt vers 11:

En zij hadden een koning over hen, die de engel van de bodemloze put is, wiens naam in de Hebreeuwse taal Abaddon is, maar in de Griekse taal is zijn naam Apollyon. ([nadruk toegevoegd])

In vers 1 zagen we een "ster", wat normaal gesproken een synoniem is voor een engel, uit de hemel vallen. We zagen in Lucas 10:8 dat Satan, een "ster" in die volkstaal, als een bliksemschicht uit de hemel viel. We zien in vers 11 dat een koning, "de engel van de bodemloze put", over de andere engelen in de afgrond heerst. We weten ook dat, volgens Openbaring 20:1, een engel de sleutel heeft tot de bodemloze put, vandaar de afgrond.

Zou het kunnen dat Satan, de duivel, de engel is die viel, of beter gezegd, uit de hemel werd geworpen, en dat hij in staat was om met een soort "sleutel" de bodemloze put te openen?

Als je je onze discussie over CERN nog herinnert, Anthony Patch maakte een argument dat dit precies is wat de wetenschappers van de LHC onbewust, of bewust, probeerden te doen: de bodemloze put openen met een "sleutel"! Hier wordt het echt.

Begrijp je dat we in een tijd leven waarin profetieën uit de Schrift zich letterlijk voor onze ogen afspelen? En, zoals Mattheüs 24:22 zegt:

En tenzij die dagen verkort zouden worden, zou er geen vlees behouden worden; maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden.

Is dit een correlatie met Openbaring 9:10, waarin staat dat God deze dagen heeft ingekort, vijf maanden, omdat het bloedbad zo verschrikkelijk was? En, als we de Schrift moeten geloven, deed Hij dat omwille van Zijn uitverkorenen? Hoe kon zoiets gebeuren?

Is het in deze tijd dat Satans verbanning naar de "aarde" absoluut is? De straf van hem en zijn mede-samenzweerders is dat hij en zij niet langer de mogelijkheid hebben om technologie te gebruiken om tussen dimensies te reizen en buitenaards te poorten met hun sterrenpoorten. Ze zijn "uitgeschakeld". Ze zijn hier voor een bepaalde tijd en ze zijn boos.

Hoe zou een wereld eruit zien waarin alle satanische krachten van het kwaad, gevallen engelen, Rephaïm, reuzen in houding en demonen samen met de mensheid op aarde vastzitten?

Het zou een wereld zijn die de harten van mensen zou kunnen doen bezwijken van angst.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

SLANGENHEUVELS GEVONDEN BIJ HET GILGAL REPHAIM 'REUZENRAD'

BEWIJS VAN NEPHILIM REUZEN & REPTILIANS GEVONDEN OVER DE HELE WERELD?

Wat je tot nu toe hebt gelezen - een samenvatting

Aan het begin van het eerste deel van deze serie werd een pleidooi gehouden voor een interpretatie van Genesis 1:1-2 die zinspeelt op een pre-Adamitische schepping. We hebben ook uitgebreid gesproken over hoe een antediluviaanse wereld van voor de zondvloed eruit moet hebben gezien. De Tafel der Koningen werd onder de aandacht gebracht op basis van Soemerische spijkerschrift tafelen en er werd onthuld dat, als dit waar is, engelen naar de aarde kwamen lang voor een Adamische schepping. OOParts, Out-of-Place Artifacts, werden besproken als bewijs van een langvergeten tijd waarin engelen over de planeet heersten. In dat deel van dit werk bespraken we ook hoe God het oordeel over de planeet uitsprak vanwege de acties van de engelen, net zoals Hij deed in Genesis 6.

Ten tweede volgde een bredere discussie over OOParts en spraken we over een energieraster, leylijnen, waarin alle monolithische bouwwerken uit de oudheid waren gebouwd. We spraken over het fossielenbestand en wat de slang in de hof werkelijk was. Er ontstond een discussie over het verschil tussen Gods engelen en de gevallen engelen en er werd gekeken naar wie de piramides echt gebouwd heeft. We bespraken ook hoe verstrekkend de Egyptische beschaving was, in die zin dat er bewijs is dat deze tot in Amerika reikte.

Ten derde verwonderden we ons over de bouw van de Grote Piramide en andere bouwwerken uit de oudheid waarvan we veronderstelden dat ze niet door Adams nageslacht gebouwd konden zijn. Het concept van sterrenpoorten werd gepresenteerd als een middel waarmee gevallen engelen in hun beperkte toestand konden reizen nadat ze hun eerste nalatenschap hadden verlaten. We bespraken het werk van David Flynn met betrekking tot Mars en beargumenteerden dat de Grote Piramide direct gerelateerd was aan de Rode Planeet.

Ten vierde bespraken we een hemelse cataclysme binnen ons eigen zonnestelsel. Tegelijkertijd bekeken we de Mahabharata, waarin wordt gesproken over nucleaire oorlog en oude technologie die naar de aarde kwam lang voordat Adam werd geschapen. We leidden daaruit af dat dit verboden engelentechnologie was die de mensheid nooit had mogen ontvangen. De Wet van Bode werd geïntroduceerd, die aangaf dat er een planeet tussen Mars en Jupiter moest zijn die Rahab heette. Rahab werd verbrijzeld en de stukken ervan werden door het zonnestelsel verspreid, waardoor de atmosfeer van Mars werd weggevaagd en de aarde werd teruggebracht naar de toestand van voor de schepping.

Daarna zagen we dat de gevallen engelen hun oude trucjes weer oppikten en als gevolg daarvan gingen ze na de zondeval Gods schepping corrumperen. We stelden vast dat het instrument van Gods oordeel Nibiru was en onderzochten overtuigend bewijs dat aantoont dat Nibiru op het punt staat opnieuw te verschijnen. Een discussie over de tradities van de Hopi met betrekking tot Nibiru werd naar voren gebracht, wat leidde tot de interesse van de Amerikaanse regering met betrekking tot Indiaanse "heilige plaatsen". We keken ook naar eigenaardigheden in het DNA van de Indianen die wijzen op de invloed van Nephilim in sommige bloedlijnen. Tenslotte bespraken we in dit hoofdstuk oude Noord-Amerikaanse vindplaatsen die reuzen en overeenkomsten vertoonden met andere oude vindplaatsen over de hele wereld.

Daarnaast werd ontdekt dat sterrenpoorten op inheemse landen heel gewoon waren en hoewel er verschillen zijn tussen stammen, geloven ze allemaal dat reizen door deze portalen niet alleen mogelijk is, maar ook regelmatig gebeurt. Er werd verder gesproken over OOParts; deze interessante voorwerpen werden echter gevonden in Noord-Amerika, wat erop wijst dat het land veel eerder bewoond was dan "de experts" beweren. Er was ook een discussie over spiralen in het hoofdstuk die direct gerelateerd was aan portalen of wormgaten, en dus stargates.

Ten zevende legden we een direct verband tussen sterrenpoorten, wormgaten, portalen en CERN. We spraken over hoe de bouw van dit menselijke wereldwonder, de Large Hadron Collider, griezelig veel leek op de inspanningen van Nimrod en de Toren van Babel. Gebouwd op de exacte plaats van de oude Tempel van Apollyon, gecombineerd met de occulte en religieus getinte denkwijze van de betrokken wetenschappers, wordt het duidelijk dat hun inspanningen ontworpen zijn om maar één ding te doen: de Afgrond openen en hordes gevallen engelen vrijlaten die al eeuwen gevangen zitten.

Ten achtste bespraken we hoe een duistere orde pogingen onderneemt om de genenpoel opnieuw te corrumperen, waardoor God een leugenaar wordt. De mechanismen van deze corruptie: Transhumanisme, robotica, kunstmatige intelligentie en singulariteit, samen met gen-splitsing, zijn erop gericht om Homo sapien 2.0 te maken. We spraken over de UFO-agenda en hoe de mensen de leugen zal worden voorgespiegeld dat buitenaardse wezens de mensheid op aarde hebben geplant. Dit is natuurlijk in tegenspraak met de Bijbel en daarom is het het doel van de vijand om God en Zijn Woord overbodig te maken.

Aan het begin van dit verslag hebben we bewijs geïntroduceerd dat aantoont dat er oude Giganten zijn die in vast zijn gehouden met het doel om ze in onze tijd vrij te laten.

Alles wat tot dit punt en de afgelopen veertig jaar door deze auteur is besproken, leidt tot één onbetwistbaar feit: Dit gaat niet over wat oude botten en oude geschiedenis. Dit werk gaat over iets dat de meeste mensen niet begrijpen: het oude kwaad. Dit is geen sciencefiction, waar jij als lezer geen band mee hebt. Dit gaat over levende reuzen die wachten om te ontwaken, UFO's die arriveren om onze 3D-wereld te doordringen en demonen die binnenkort welig zullen tieren. Gevallen engelen technologie is strategisch gepositioneerd over de hele wereld en door de geschiedenis heen, zodat wanneer de portalen worden geopend, de mensheid geen schijn van kans heeft. Als je je ervan bewust bent en het aangezicht van de Heer zoekt en naar Zijn stem luistert, dan zul je vrede en richting hebben in een wereld die op het punt staat helemaal gek te worden.

Waarheid

Rond de tijd van het einde zal er een groep mensen opstaan die zich op de profetieën zullen richten en zullen aandringen op de letterlijke interpretatie ervan te midden van veel rumoer en tegenstand. -Sir Isaac Newton

Dit pad van het overbrengen van de waarheid is vol hindernissen. Er is sprake geweest van verduistering, marginalisatie en intimidatie, en als dat niet heeft gewerkt, zijn mensen "verdwenen". Toch is deze auteur doorgegaan in de richting van de hoge roeping van God die hij rechtstreeks van de Heilige Geest heeft ontvangen. Deze overtuiging van de waarheid brandt in zijn botten, aangewakkerd door een urgentie die zegt dat dit het einde van het tijdperk is.

Hoe moeilijk veel van de onderwerpen ook te accepteren of te begrijpen waren, ze zijn de waarheid. Daarom heb jij als lezer een keuze: je kunt deze waarheden gebruiken als een startpunt om je eigen onderzoek te doen en je neus in het Woord van God te steken. Zo'n oefening kan zeker geen kwaad en misschien ontdek je wel dingen die je nog niet wist. Of, je andere keuze is om deze zaken terzijde te schuiven en ze te degraderen tot onzin, fantasie of de overpeinzingen van een persoon met waanvoorstellingen. Het maakt niet uit; het is nog steeds de waarheid.

In het volgende gedeelte, "Post-Adamische invallen en meer dat komen gaat", zal de scherpzinnige onderzoeker Tom Horn aanvullende informatie geven om je te helpen de ernst te begrijpen van de tijd waarin we leven. Alleen op de manier waarop hij dat kan, zal hij je specifieke details geven om je te laten zien dat we aan het einde van het tijdperk zijn. Lees aandachtig.

Deze schrijver is dankbaar voor de aandacht die je hebt getoond en heeft de oprechte wens dat je deze woorden opvat als een oproep tot actie. Die actie zal je voorbereiden op wat er op aarde gaat gebeuren. Simpel gezegd hoopt deze schrijver dat je met je gezicht gaat staan voor een almachtige en alomtegenwoordige God en ervoor zorgt dat je hart recht voor Hem is. Als je dat nog niet hebt gedaan, zorg er dan voor dat het bloed van Zijn Zoon je bedekt door de Verlosser in je hart te vragen. Blijf in Zijn Woord en doorzoek de Schriften dagelijks als een dorstige man in de woestijn. Buig je oor naar Zijn stem als Hij je in deze dagen naar rechts of naar links leidt.

Als je al deze dingen doet, kun je Zijn vrede hebben die alle verstand te boven gaat in een tijd waarin de harten van andere mensen bezwijken van angst.

VOLGENDE: Een toevallige ontmoeting

Bron: The Land Before Time—PART 20: The Battle, Past & Future » SkyWatchTV