www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 5: Het land voor de tijd - De kracht achter bovennatuurlijke vermogens

11 juni 2023 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4

Het eerste hoofdstuk van Job onthult veel belangrijke punten over de vermogens van Satan. Ten eerste, in vers 6 verschijnt Satan vermoedelijk naar believen voor God. In vers 10 vraagt hij naar Gods voorzienigheid en bescherming van Job: "Hebt Gij hem niet omheind?" Het antwoord van God op deze vraag is in vers 12: "Zie, alles wat hij heeft is in uw macht; alleen op zichzelf legt u uw hand niet."

Deze woordenwisseling laat zien dat Satan voor God kan verschijnen wanneer hij dat wil, maar dat hij geen schade kan toebrengen aan datgene waar God een haag van bescherming overheen heeft gezet. Maar als die bescherming wordt verwijderd of aangetast, dan kan Satan, en vermoedelijk ook andere boze geesten, een ravage aanrichten over het onderwerp.

Ook belangrijk zijn de middelen die Satan gebruikt om dat wat Job dierbaar is te vernietigen. In verzen 15 en 17 gebruikt Satan mensen om schade aan te richten. Vers 16 zegt: "Het vuur van God is uit de hemel gevallen" en in vers 19 wordt de schade aangericht door een "grote wind". Als je verder gaat met het verhaal, zul je zien dat Satan niet meer schade kan aanrichten dan God toestaat.

In Genesis 19:12-13 zijn engelen naar Lot en zijn familie gestuurd om een boodschap te sturen en hen te redden van de komende vernietiging:

Hebt gij hier nog iemand anders? Schoonzoon, en uw zonen, en uw dochters, en al wat gij in de stad hebt, breng ze uit deze plaats: Want wij zullen deze plaats verwoesten, omdat hun geroep groot is geworden voor het aangezicht des Heren; en de Here heeft ons gezonden om haar te verwoesten.

Nadat ze Lot uit de stad hebben gehaald, leggen verzen 24-25 uit wat er daarna gebeurt:

Toen regende de Heer op Sodom en Gomorra zwavel en vuur van de Heer uit de hemel; en Hij verwoestte die steden, en de hele vlakte, en alle inwoners van de steden, en alles wat op de grond groeide.

Er zijn hier een paar belangrijke punten. Eén daarvan is dat, hoewel de engelen de boodschap brachten, het eigenlijk God zelf was die het oordeel velde en het vuur op de steden liet neerregenen. Het andere is het feit dat niet alleen de inwoners werden gedood en de steden verbrandden, maar dat ook de vegetatie werd vernietigd, zoals staat in Genesis 19:28 (een betekenis die later aan de orde komt). Vers 28 beschrijft wat Abraham na de gebeurtenis zag:

En hij zag naar Sodom en Gomorra, en naar het gehele vlakke land, en zag, en zie, de rook van het land ging op als de rook van een oven.

Deze twee verhalen illustreren hoe engelen en gevallen engelen vergelijkbare vermogens kunnen hebben, maar ze hebben er geen toegang toe en gebruiken ze niet op dezelfde manier. Engelen geven boodschappen door en voeren Gods werk uit, maar ze werken binnen Zijn macht en autoriteit, en Hij is degene die het oordeel velt. Bijvoorbeeld, de engel die Petrus in de gevangenis bezocht bewoog objecten en creëerde licht, maar hij gebruikte het binnen de parameters van Gods wil. Dagelijks hoor je van mensen die voorwerpen zien bewegen door met Ouija-borden of andere occulte parafernalia te spelen. Deze uitnodigingen geven kwade geesten macht, of toestemming, om binnen iemands rijk te opereren.

In Job 1:9-12 en verzen 18-19 zien we dat wanneer Satan toestemming heeft, hij in staat is om het weer te beïnvloeden:

Toen antwoordde Satan de Heer en zei: Vreest Job God voor niets? Hebt Gij geen heining om hem gemaakt, en om zijn huis, en om alles wat hij heeft aan alle kanten? Gij hebt het werk zijner handen gezegend, en zijn vermogen is vermeerderd in het land. Maar steek nu uw hand uit en raak aan alles wat hij heeft, en hij zal u vervloeken in uw aangezicht. En de Here zeide tot Satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw macht; alleen over hemzelf strek uw hand niet uit. En satan ging weg van de Heer.

En terwijl hij sprak, kwam er een ander en zei: Uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun oudste broer: En zie, er kwam een grote wind uit de woestijn, en die sloeg de vier hoeken van het huis, en hij viel op de jongemannen, en zij zijn dood; en ik alleen ben ontkomen om het u te zeggen.

We zien ook in Johannes 13:2 en vers 27 dat Satan het vermogen heeft om mensen te beïnvloeden:

Vóór het feest van het Pascha nu, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou vertrekken tot de Vader, heeft Hij de Zijnen liefgehad, die in de wereld waren, tot het einde toe. En het avondmaal was geëindigd, en de duivel had nu in het hart van Judas Iskariot, Simons zoon, gebracht om Hem te verraden;

En na de maaltijd kwam de duivel in hem. Toen zeide Jezus tot hem: Wat gij doet, doe het snel. Nu wist niemand aan tafel met welk doel Hij dit tot hem sprak.

Gevallen engelen kunnen zeker veel dingen doen die op Gods engelen lijken, maar ze kunnen de grenzen die God stelt niet overschrijden. Gods ultieme macht bepaalt hoe ver de macht aan beide kanten mag gaan.

We weten bijvoorbeeld dat God eeuwig is en buiten de tijd leeft, maar Hij kan de tijd naar believen beheersen. In Openbaring 21:6 en Jesaja 48:12-13 zien we de "eeuwigheid" van God:

En Hij zeide tot Mij: Het is volbracht. Ik ben Alfa en Omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft uit de fontein van het water des levens vrijelijk geven.

Luister naar Mij, Jakob, Israël, die Ik geroepen heb. Ik ben Hij; Ik ben de eerste en Ik ben de laatste. Mijn eigen hand heeft de grondvesten van de aarde gelegd en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgespreid. Als ik ze roep, staan ze allemaal samen op.

Deze uitspraak vertelt ons dat God oneindig is, het begin van de tijd en het einde van de tijd tegelijk. Satan is echter een geschapen wezen en bestaat binnen de beperkingen van de tijd die de Schepper God heeft ingesteld, zoals in Openbaring 12:12 wordt aangegeven:

Verheugt u daarom, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee de bewoners van de aarde en van de zee, want de duivel is tot u nedergedaald met grote toorn, omdat hij weet dat hij maar een korte tijd heeft.

Het lijkt erop dat Satan de tijd op aarde kan manipuleren, of in ieder geval het uiterlijk van de tijd, zoals wordt aangegeven in Lucas 4:5:

En de duivel, hem opnemende op een hoge berg, toonde hem in een ogenblik alle koninkrijken der wereld.

Deze passage illustreert dat, hoewel het maar een "moment van tijd" was, Satan in staat was om een groot gebied te bestrijken in slechts dat ene "moment". Voor een gewoon mens had dat "moment" een veel langere periode kunnen lijken, maar de Bijbel zegt duidelijk dat het in een "moment" was. Jezus kende natuurlijk de waarheid. Dit is slechts een van de vele beperkingen van Satans vermogens, maar het laat ook zien dat hij sluw is in hoe hij ze inzet.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

SLANGENHEUVELS GEVONDEN BIJ HET GILGAL REPHAIM 'WIEL DER REUZEN

BEWIJS VAN NEPHILIM REUZEN & REPTILIANS GEVONDEN OVER DE HELE WERELD?

Toegang geweigerd

Het is belangrijk om te begrijpen dat, ook al hebben gevallen engelen en Satan nog steeds de basisvaardigheden waarmee ze geschapen zijn, God de uiteindelijke autoriteit is achter de hele schepping. Hij is degene die toegang verleent tot bovennatuurlijke vermogens, kennis en geheimen, en Hij kan ook wezens die van Zijn "krachtbron" zijn afgesneden de toegang ontzeggen en beperkingen opleggen. Die krachtbron is beschikbaar voor gelovigen, zoals Paulus in Handelingen 17:27-28 aangeeft:

Dat zij de Heer zouden zoeken, of zij Hem mochten zoeken en vinden, hoewel Hij niet ver van een ieder van ons is: Want in Hem leven wij, en bewegen wij ons, en zijn wij; zoals ook sommige van uw eigen dichters hebben gezegd, want ook wij zijn zijn nakomelingen.

Hoewel gevallen engelen ook Zijn schepping zijn, hebben zij in hun rebellie hun verbinding met deze krachtbron verbroken. Daarom moeten ze creatiever zijn om hun werk te kunnen voortzetten. En dit is waar technologie om de hoek komt kijken.

Aangezien Satan nog steeds voor God kan verschijnen, rijst de vraag: Waar kan hij anders naartoe reizen binnen Gods schepping? Hij is sluw genoeg om de vaardigheden en kennis die hij heeft te manipuleren om te proberen veel van de dingen te bereiken die God kan doen. Henoch 34:13 beschrijft een poort die een engel aan Henoch toonde:

En vandaar ging ik naar het noorden, naar de einden der aarde, en daar zag ik een groot en heerlijk apparaat aan de einden der ganse aarde. En hier zag ik drie hemelpoorten opengaan in de hemel; door elk daarvan gaan noordenwinden; wanneer zij blazen is er koude, hagel, vorst, sneeuw, dauw en regen. En uit één portaal waaien zij ten goede; maar wanneer zij door de twee andere portalen waaien, is het met geweld en ellende op de aarde, en zij waaien met geweld.

Als dit apocriefe verslag waar is en een engel dit aan Henoch liet zien, dan zouden zeker de rest van de engelen, inclusief de gevallenen, van deze en andere dergelijke plaatsen hebben geweten. De vraag is dus deze: Hadden zij nog steeds toegang tot deze portalen? Zo ja, wat konden ze dan bereiken door ermee te knoeien?

We leren van Henoch 16:3-4 dat engelen en gevallen engelen meer kennis hebben dan mensen. Ze zijn veel ouder en hebben toegang tot meer informatie. Deze passage geeft echter aan dat toen de gevallen engelen de hemel verlieten, ze nog niet eens begonnen waren met het doorgronden van de mysteries en geheimen. Er staat ook dat ze die geheimen op een gegeven moment met mensen deelden.

En nu wat betreft de Wachters die u gezonden hebben om voor hen te bemiddelen, die voorheen in de hemel waren, (zeg tot hen): "Gij waart in den hemel, maar alle geheimenissen waren u nog niet geopenbaard, en gij kende de waardelooze, en deze hebt gij in de hardheid uwer harten aan de vrouwen bekend gemaakt, en door deze geheimenissen bewerken vrouwen en menschen veel kwaad op aarde." Zeg daarom tot hen: "Jullie hebben geen vrede."

"Poort" tussen werelden

Deze auteur heeft aangetoond dat de Nephilim, gevallen engelen, technologie gebruiken om tussen dimensies te bewegen en zelfs van de wereld te springen. Maar wanneer we engelen zoals Gabriël en Michaël namens God zien werken, zijn zij in staat om de wetten van de fysica naar believen te breken. Dit is niet het geval bij de gevallenen en daarom maken zij gebruik van technologie om hun doelen te bereiken. Vervolgens zullen we ons bezighouden met oude technologie die is ontwikkeld om de gevallenen te helpen door het universum te reizen. Onze eerste interstellaire halte?

De Grote Piramide van Gizeh.

Gebouwd door de Egyptenaren?

Omdat de piramides in Gizeh staan, zijn de Egyptenaren erkend als de bouwers ervan. Het is hun verdienste dat de Egyptenaren de afbrokkelende kopieën van de bouwwerken in de schaduw van de Grote Piramide hebben gebouwd. Dit blijkt uit de vele hiërogliefen en mummies die in deze bouwwerken zijn gevonden. Zoals we echter zullen zien, konden zij de Grote Piramide niet hebben gebouwd vanwege de ongeëvenaarde, bovenmenselijke wiskundige vaardigheden die daarvoor nodig zouden zijn geweest. Toch was het een rijke cultuur die niet alleen duizenden jaren overspande, maar waarschijnlijk ook een groter bereik had dan alleen Gizeh en de Nijlvallei.

Ophir

Ophir, het "tweede land van Egypte", werd ontgonnen en bewerkt vanwege de vele oneindige grondstoffen. Koning Salomo ontving om de drie jaar goud en andere kostbare elementen uit Ophir. Hoewel niemand de exacte locatie kent, hebben velen theorieën over de verblijfplaats. Een daarvan is dat het ergens in het Amerikaanse zuidwesten zou kunnen zijn geweest - een plek waar de oude Egyptenaren zelf aanwijzingen voor onze ogen zouden kunnen hebben geplant.

De Grand Canyon staat vol met door mensen gemaakte monumenten, waarvan de meeste niet alleen Egyptische namen hebben, zoals Horus Tempel, Osiris Tempel, Toren van Ra, Isis Tempel en Cheops Piramide, maar ook zijn uitgelijnd met de sterren op dezelfde manier waarop de Egyptenaren hun eigen bouwwerken bouwden. Daarnaast zijn er veel hiërogliefen in de Grand Canyon waarvan wordt gezegd dat ze Egyptisch zijn, zowel qua oorsprong als qua inhoud. Dit kunnen de overblijfselen zijn van een Egyptische aanwezigheid die ongeveer 1700 voor Christus begon met een operatie om koper, zilver en goud uit de Grand Canyon te halen. Veel mensen hebben beweerd Egyptische artefacten en zelfs uitgebreide grot- en tunnelsystemen te hebben gevonden op het Amerikaanse continent, en in het bijzonder in het gebied van de Grand Canyon. Met al het mijnbouwpotentieel dat het gebied zou hebben gehad voordat het werd uitgeput, zijn de mogelijkheden van rijkdom onschatbaar.

Het Kaibab Plateau ligt ongeveer achtduizend voet boven de loop van de Colorado rivier in de Grand Canyon. Sommigen hebben geschat dat op dit plateau genoeg voedsel zou kunnen groeien om vijfhonderdduizend mensen te voeden. Er wordt gespeculeerd dat dit gebied werd gebruikt voor het verbouwen van voedsel om de Egyptenaren die er woonden te voeden en dat het overschot terug naar Egypte werd verscheept ter voorbereiding op de verwachte hongersnood in de dagen van Jozef. Hier kan iets mee aan de hand zijn, gezien de nabijheid van het plateau en de oude monumenten met Egyptische namen.

Zou het kunnen dat er al handelsroutes waren tussen het oude Midden-Oosten en het huidige Amerika, bijna duizend jaar voor Salomo's heerschappij? De legende gaat zelfs zo ver dat Jozef schepen bouwde om veel mensen mee uit te nemen op zoek naar graan en rijkdom om de wereld door de dreigende schaarste heen te helpen en dat zijn boot volgeladen met goud en graan terugkeerde. Als dat zo is, dan gebeurden de leveringen van Salomo misschien wel vaker dan eens in de drie jaar. Dit is een veel plausibeler scenario dan louter toeval om te verklaren hoe Indianen Egyptische namen hebben voor hun monumenten en fragmenten van de Egyptische taal in hun moedertaal en zelfs gemeenschappelijk DNA delen. Ook op andere plaatsen in de wereld, zoals Australië en Canada, zijn Egyptische artefacten geclaimd. Misschien waren de voedselbronnen van Jozef verder weg dan eerder werd gedacht.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

BEKIJK DE TRAILER VAN DEZE SERIE!

Een opmerkelijk artefact

Toen in 1918 een drieënhalve meter hoog beeld van de tweelingkinderen van Cleopatra en Marcus Antonius werd ontdekt, werd de belangstelling van de wereld voor de mysteries rond hun dood opnieuw aangewakkerd. Het verhaal gaat dat Cleopatra en Marcus Antonius in 30 voor Christus samen zelfmoord pleegden om te voorkomen dat Octavianus hen zou overheersen. Op dat moment werden hun drie kinderen, tweeling Alexander Helios en Cleopatra Selene, samen met hun jongere broer, Ptolemaeus Philadelphus, naar Rome gestuurd om door een familielid te worden verzorgd. Binnen tien jaar waren de twee jongens, Alexander Helios en Ptolemaeus Philadelphus, verdwenen.

De kenmerken van het beeld dat in 1918 werd gevonden bevestigen dat het van de tweeling van Cleopatra is. De kapsels waren specifiek verbonden met de Ptolemeïsche dynastie en in het bijzonder met die van Cleopatra. De stijl van de kunst dateert het beeld uit 50-30 v. Chr. Bovendien zijn de unieke namen van de kinderen verwerkt in kenmerken van het beeld. Beiden waren vernoemd naar hemelse goden: Alexander Helio voor de zon en Cleopatra Selene voor de maan.

Interessant is dat het onbekend blijft waar Cleopatra of Marcus Antonius precies begraven liggen. Op schilderijen en beeldhouwwerken is te zien hoe ze stierf aan een beet van een adder, maar niemand kan het met zekerheid zeggen. Zouden deze twee hun zelfmoord in scène hebben gezet, hun erfgenamen hebben verzameld en naar het "tweede land van Egypte" zijn gevlucht? Er wordt gezegd dat toen Alexander Helios verdween, hij een grote schat en vijftigduizend van Cleopatra's meest vertrouwde gemalinnen met zich meenam. Het lijkt erop dat als Jozef inderdaad het Grand Canyon gebied had gebruikt voor hulpbronnen, dat er dan een bekende en toegankelijke route zou zijn, vooral voor iemand met middelen.

Verdere connecties

Kincaid's grot

De tunnel die zou zijn blootgelegd door professor S.A. Jordan en G.E. Kinkaid zou gevuld zijn geweest met Egyptische artefacten. Er werden zeker enkele immense beweringen gedaan, waaronder dat de artefacten wezen op opmerkelijke Egyptische figuren als Seteprene, Khyan (een afstammeling van Jozef), Akhenaten, Anubis, Nefertiti en zelfs Salomo. Maar als je deze beweringen nader bekijkt, zie je dat de details in de vermeende artefacten intrigerend zijn. In een schrijn in de grot zou bijvoorbeeld de Hebreeuws-Semitische zon staan, naast het teken van Khyan en met een staf van de Heer in één hand. Aangezien Khyan afstamt van Jozef en er geschreven staat dat Jozef regeerde volgens de Tien Geboden, zou dit kunnen betekenen dat een afstammeling van Jozef hier vereerd werd. Een ander artefact dat in het tunnelsysteem werd gevonden leek op Amaunet. Kinkaid beweerde dat hij grafkamers had gevonden met wat hij zei dat Egyptische mummies waren. In een van de interessante kamers lagen de lichamen van veel mannen begraven met hun wapens, wat duidt op een begraafplaats voor een leger. Dit resoneert met de Hopi-overlevering, die verwijst naar een oud volk dat in de onderwereld van de Grand Canyon leefde totdat er een geschil uitbrak, waardoor één factie zich terugtrok. Dit raakt een gevoelige snaar, omdat Kinkaid op goudjacht zou zijn geweest toen hij deze ontdekking deed (een daad die slechts een jaar eerder illegaal werd toen Theodore Roosevelt de Grand Canyon tot nationaal monument verklaarde) en hij misschien het zwijgen werd opgelegd door intimidatie of angst voor repercussies. De triomfantelijke aankondiging in de krant over deze ontdekking werd als bedrog bestempeld en onder het tapijt geveegd, en verder bewijs of getuigenissen van welke aard dan ook verdwenen gewoon.

Powell's Grot

In de jaren 1860 reisde ontdekkingsreiziger John Wesley Powell door het gebied rond de Green en Colorado rivieren en bracht een aanzienlijke tijd door in de Grand Canyon. Op een gegeven moment zou hij samen met zijn metgezel Jacob Vernon Hamblin een systeem van door mensen gemaakte, uitgeholde grotten hebben gevonden, gevuld met Egyptische relikwieën. Binnenin bevond zich een schrijn voor Seteprene en een klein tablet gevuld met hiërogliefenschriften, waarvan er één het tweede land van Egypte aangaf dat door Zaphnath (Jozef) was genoemd, en één beeldhouwwerk dat het Hebreeuwse symbool voor de Ark van het Verbond aangaf. Er werd gezegd dat de grot veel hiërogliefen vertoonde die identiek waren aan die in Egypte en meerdere farao's voorstelden. Powell zou zijn bevindingen hebben gerapporteerd aan het Smithsonian en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op dat moment werd er niets meer van de zaak vernomen. Powell was een gedocumenteerd etnoloog voor het Smithsonian en zijn expedities waren tot aan deze ontdekking vastgelegd als historisch-ethische verslagen.

VOLGENDE: Burrow's Grot

Bron: PART 5: The Land Before Time—The Power Behind Supernatural Abilities » SkyWatchTV