www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het land voor de tijd - DEEL 4: Geknipte vleugels

8 juni 2023 door Tom Horn

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3

Zoals eerder besproken, waren de engelen weliswaar vrij om de plaats of dimensie te verlaten waarin ze waren geschapen om te bestaan, maar het verlaten van die woonplaats had gevolgen. We hebben een algemeen idee over wanneer hun vleugels werden afgeknipt, maar werd er voor of na het pre-Adamitische tijdperk een limiet gesteld aan de engelen? Zijn sommige engelen meer beperkt dan anderen?

Pseudepigrafische geschriften zoals het Boek van Henoch geven ons enkele antwoorden, maar misschien is de beste plaats om te beginnen het begin van de mensheid in de Bijbel zelf. Als we in de oorspronkelijke taal van Genesis 3:11b-15 graven, vinden we enkele puzzelstukjes van het verslag van wat er in de Hof gebeurde:

En Hij zei: "Wie heeft u gezegd dat gij naakt waart? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden heb niet te eten?" En de man zei: "De vrouw die Gij mij gegeven hebt om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten." En de Here God zeide tot de vrouw: "Wat hebt gij gedaan?" En de vrouw zei: "De slang heeft mij misleid en ik heb gegeten. En de Here God zei tegen de slang: "Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens." (nadruk toegevoegd)

Een vluchtige lezing van deze passage in een vertaling van het oorspronkelijke Hebreeuws ziet de diepere betekenis van de woorden over het hoofd, zoals het woord dat vertaald is met "slang". Dat woord in het Hebreeuws is nachash, נָחָשׁ, Strong's #H5175. Nachash komt van een "ongebruikte" wortel. Dit is een interessant punt uit de Hebreeuwse grammatica, dat de Messiaans-Joodse geleerde Dr. Arnold Fruchtenburg op deze manier uitlegt:

Wat bedoeld wordt met "ongebruikte" stam is dat hoewel de stam van het woord een specifieke betekenis heeft, je die stambetekenis niet zult vinden in de literatuur. Alleen de afgeleide betekenissen zul je vinden. Het kennen van de grondbetekenis van een woord is dus slechts de eerste stap. De grondbetekenis van een woord kan precies zijn wat er staat, maar die grondbetekenis wordt misschien niet eens gebruikt in bijbelse literatuur. Alleen afgeleide betekenissen zouden gebruikt kunnen worden, en daarom moet je leren om onderscheid te maken tussen de wortelbetekenis en de afgeleide betekenissen.[i]

Hebreeuwse wortels bestaan meestal uit drie letters, die gebruikt kunnen worden om andere woorden met verwante betekenissen te maken. Soms zijn de klinkers het enige dat de verschillende vormen van de stam onderscheidt, maar hier wordt het interessant - en verwarrend. Hebreeuws heeft geen geschreven klinkers, dus klinkers worden weergegeven met behulp van speciale tekens die "punten" worden genoemd. Als de klinkerpunten niet geschreven zijn, zoals vaak het geval is in het Hebreeuws, dan moet de vertaler raden wat het eigenlijke woord betekent. Het is natuurlijk een beredeneerde gok; er zijn maar zoveel betekenissen voor elk woord, maar dit verklaart hoe dezelfde passage in het oud-Hebreeuws op verschillende manieren kan worden vertaald.

Het woord voor "slang", nachash, komt van de wortel nachash (נָחַשׁ, Strong's #H5172). In schrijfwijze zijn de twee woorden vrijwel identiek, alleen verschillend door één klinkerpunt, maar de betekenissen zijn zeer verschillend. Het grondwoord betekent "wichelarij bedrijven of tekenen waarnemen."

"Waarzeggerij' wordt ook vertaald als 'hekserij' en hekserij impliceert magie bedrijven, misschien door spreuken uit te spreken. Zo krijgen we het verband tussen het stamwoord nachash en zijn bijna identieke afgeleide woord. De Strong's definitie van de stam is "sissen, d.w.z. een (magische) spreuk fluisteren". Dat sissende geluid dat wordt gemaakt door de heks, wichelaar of bezweerder is de link naar de slang, een dier dat geen ander geluid uit zijn keel maakt dan sissen.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

SLANGENHEUVELS GEVONDEN BIJ HET GILGAL REPHAIM 'WIEL DER REUZEN

BEWIJS VAN NEPHILIM REUZEN & REPTILIANS GEVONDEN OVER DE HELE WERELD?

Wat betekent dit voor ons begrip van Genesis 3? Het verklaart het verband tussen nachash de slang en nachash de wichelaar, degene die verborgen macht of kennis bezit. De vertalers van de KJV, en trouwens ook van de meeste andere vertalingen, nemen de betekenis van nachash over als zijnde een slang of reptiel. Het woord zelf zegt echter niet specifiek dat het wezen in Genesis 3 een slang is. We kunnen het net zo goed vertalen als "degene die sist en hekserij bedrijft."

Zoals we uit andere passages in de Bijbel leren (zoals Ezechiël 28:1-19), is dit wezen Lucifer, of Satan. Volgens 2 Korintiërs 11:14 doet Satan zich voor als een engel van het licht. Dat is zeker geen glibberige slang. Hij kan zichzelf aantrekkelijk maken, wat een van zijn grootste krachten is. Waarom zou Eva, of iemand van ons vandaag, naar Satan luisteren als hij zich voordoet als een lelijke slang?

Het lijkt er echter wel op dat Satan de bijnaam van slang behoudt. De Maya's en andere oude beschavingen in Midden- en Zuid-Amerika vereerden bijvoorbeeld een gepluimde of gevederde slang met de naam Quetzalcoatl. Misschien was Quetzalcoatl wel één van een aantal demonische manifestaties als slangen of serpenten die door de menselijke geschiedenis heen zijn opgetekend. Het kan zijn dat Satans klaarblijkelijke voorliefde voor de vorm van een slang een poging is tot spirituele propaganda: een negatieve eigenschap in iets positiefs veranderen. Wij mensen houden misschien niet van slangen, maar wel van draken. Quetzalcoatl en zijn verwanten uit China en andere culturen zijn in wezen verheerlijkte slangen met vleugels. Ze vallen allemaal in de categorie van slangen.

In ons onderzoek is deze "slang" uit Genesis 3 verbonden met reptielen vanwege de manier waarop sommigen de tekst vertalen. Maar, zoals je zult ontdekken, was dit geen gewone "slang" maar een beoefenaar van betovering. Houdt dit stand bij nauwkeurig onderzoek elders in de Bijbel? We vinden het antwoord in 1 Samuël 15:23, waar de profeet Samuël de zonde van koning Saul omschrijft door te zeggen,

Want opstandigheid is als de zonde van hekserij, en koppigheid is als ongerechtigheid en afgoderij.

Opstandigheid is in Gods ogen als hekserij. Dit is heel belangrijk en het werpt enig licht op hoe God Lucifer's leiderschap over de opstand van de engelen moet hebben gezien. Vergeet niet dat Satan zei dat hij "als de Allerhoogste" wilde zijn (Jesaja 14:14) en dat zijn rebellie blijkbaar al lang voor zijn verschijning in de hof van Eden begon. God was goed op de hoogte van Satans rebelse houding en herkende deze in hem voordat deze tot uiting kwam in acties tegen de Schepper. De passage in Jesaja 14 en de parallel in Ezechiël 28 gaan over deze opstandige trots en hoogmoed. Het is duidelijk dat God het in Genesis 3:14 niet tegen een eenvoudige slang had.

In het vorige vers zei Eva volgens de KJV dat de slang haar "misleidde". Dit woord bedroog is nasha, (נָשָׁא), uit Strong's # H5378. Het is vertaald als "bedrogen", maar het betekent veel meer dan dat. Dit woord betekent letterlijk "iemand tot schuldenaar maken." Dit is het gevolg van de zonde van Adam en Eva in de hof, een gevolg dat tot op de dag van vandaag bittere vruchten blijft dragen in onze eigen zonde. De daad van rebellie tegen het bevel van de Schepper zette de mensheid zo diep in de schulden dat deze alleen konden worden voldaan door het bloed van Jezus Christus. Maar Satan was de bankier die het briefje schreef!

Het punt van dit hoofdstuk is dat de gevallen engelen, nadat hun vleugels waren geknipt, hun toevlucht moesten nemen tot technologie om hun doelen te bereiken. De vertaling van Genesis is relevant voor deze discussie, zoals we zien in de vloek die God in Genesis 3:14 over de duivel uitspreekt:

En de Here God zeide tot de slang,

"Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens.

"Al het vee" in het Hebreeuws is behemah (בְּהֵמָה), Strong's #H929, dat ook is afgeleid van een ongebruikte wortel. Een betere vertaling is "beest", en dat is hoe de KJV de term weergeeft in de meeste van de 189 gevallen waarin het voorkomt in het Oude Testament.

Hier wordt het interessant. Vergeet niet dat God de mens over alle dieren die Hij had geschapen had geplaatst, zoals we in Genesis 1:26 zien:

En God zei: "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laat hen heersen over de vissen van de zee, en over het gevogelte van de lucht, en over het vee, en over de hele aarde, en over alle kruipend gedierte dat op de aarde kruipt." (nadruk toegevoegd)

Ook hier gebruiken de KJV-vertalers "vee" voor behemah. Denk eens na over wat dit betekent met betrekking tot die vloek in Genesis 3:14. Wat God deze arrogante engel vertelt - degene die Hij had geschapen om boven de andere engelen te staan en de mooiste van allemaal - is dat Hij zojuist zijn positie niet alleen had verlaagd naar een plaats onder de mensheid, maar onder alle dieren!

Stel je de verontwaardiging van de duivel eens voor. Omdat hij Adam en Eva had misleid tot rebellie en de mensheid in slavernij had gebracht, was hij nu nog lager dan de kruipende wezens. In Gods ogen was hij lager dan een insect!

De vloek gaat verder met de zin "op uw buik". De Hebreeuwse term vertaald als "buik" is gachon (גָּחוֹן), Strong's #H1512, een woord dat geacht wordt afgeleid te zijn van het stamwoord giach, (גִּ֫יחַ), Strong's #H1518. Giach betekent "uitbarsten" of "uitstromen", zoals wateren die uitbreken (Job 38:8), iets of iemand die uitbreekt (Exekiel 32:2), of het uitbreken uit de baarmoeder (Psalm 22:9; Micha 4:10). Dit is de manier waarop de duivel zich moet bewegen, zoals God zegt: "Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten al de dagen van uw leven." "Zult gij gaan" in het Hebreeuws is halak, (הָלַך), Strong's #H1980, wat betekent: "gaan", "komen", of...WANDELEN!

Nu komen we bij het laatste deel van de vloek, een zeer belangrijke zin die vertaald is als: "stof zult gij eten". Er is niets controversieels aan deze vertaling. "Eten" betekent precies wat er staat: "eten", "verslinden", "consumeren". "Stof" betekent ook wat we zouden verwachten: "stof", "poeder", "droge aarde". Waar het ons in interesseert is in de implicaties die we trekken uit het nieuwe doel van de duivel "al de dagen van [zijn] leven". In plaats van te heersen over de engelenheerschappij van de Schepper, mag hij het afval van de schepping opeten.

Als we deze diepere betekenissen van de Hebreeuwse tekst in ogenschouw nemen, zien we dat Genesis 3:14 ons helemaal niet over een slang vertelt. Het gaat over de relatie tussen de Schepper en zijn meest gewaardeerde schepping - degene die door zijn trots en jaloezie Adam en Eva deed vallen. Lees het zo:

Door dit te doen (de man en vrouw, Mijn nieuwste gewaardeerde schepping, schuldig te maken aan zonde) ben je klein geworden in Mijn ogen. Jullie zijn nog lager dan een mier! Je trots is uitgebroken en je zult je opstandigheid moeten opeten. Het kan me niet schelen hoe mooi je jezelf vindt! Vanaf nu zijn je vleugels afgeknipt en zul je over de aarde moeten lopen en mijn stof moeten eten.

Misschien was het beter geweest om gewoon een slang te zijn.

De vermogens van engelen in Gods leger

Hebreeën 13:2 zegt dat engelen als mensen kunnen verschijnen:

Vergeet niet vreemdelingen te ontvangen, want sommigen hebben daardoor engelen ontvangen zonder het te weten.

Daniël hoofdstuk 10 laat zien dat engelen in staat zijn om aan bepaalde individuen of groepen binnen grotere groepen mensen te verschijnen. Daniël zelf zegt bijvoorbeeld dat alleen hij de engel zag die verscheen. De mensen om hem heen niet, want zij vluchtten van schrik. Daniël zelf was sprakeloos totdat de engel hem aanraakte, wat ook laat zien dat engelen in staat zijn om fysieke reacties te veroorzaken in degenen die ze bezoeken.

Zoals Lucas 2:9 laat zien, kunnen engelen onmiskenbaar intimiderend zijn:

En zie, de engel des Heren kwam over hen en de heerlijkheid des Heren scheen rondom hen; en zij waren zeer bevreesd.

In Matteüs 28:2-7 zien we dat engelen ook boodschappers zijn:

En zie, er geschiedde een grote aardbeving; want de engel des Heren daalde neder uit de hemel en kwam en rolde de steen van de deur terug en ging daarop zitten. Zijn aangezicht was als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw: En uit vrees voor hem beefden de bewaarders en werden als doden. En de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Vreest niet, want ik weet, dat gij Jezus zoekt, die gekruisigd is. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer lag. En ga snel, en vertel zijn discipelen dat Hij is opgestaan uit de dood; en zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea; daar zult u Hem zien; zie, Ik heb het u gezegd.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

BEKIJK DE TRAILER VAN DEZE SERIE!

Soms verschijnen engelen alleen aan bepaalde mensen, zoals bij het bezoek van een engel aan Petrus in Handelingen 12:7-10. Het wezen liet een licht schijnen in de ogen van Petrus. Het wezen liet een licht schijnen in de donkere gevangenis, zorgde ervoor dat zijn ketenen van hem afvielen en dat de poort "uit zichzelf" openging. Hij deed dit terwijl hij Petrus naar buiten liet glippen, langs twee soldaten die in de buurt waren. In dit geval wordt aangetoond dat engelen omgevingselementen zoals licht kunnen beheersen en fysieke objecten zoals kettingen en (waarschijnlijk gesloten) poorten kunnen manipuleren. Merk ook op dat terwijl dit gebeurt, Petrus dacht dat hij een visioen zag. Dit geeft aan dat engelen niet alleen in menselijke vorm kunnen verschijnen, maar ook als bovennatuurlijke of geestelijke wezens.

Er zijn momenten waarop God Zijn engel gebruikt om een doodvonnis uit te voeren, zoals Handelingen 12:23 illustreert:

En terstond sloeg de engel des Heren Herodes, omdat hij God niet de eer gaf; en hij werd opgegeten door wormen en gaf de geest.

Daniël 9:21-22 vertelt ons dat engelen in staat zijn om te vliegen en dat zij mensen kennis kunnen bijbrengen:

Ja, terwijl ik in gebed sprak, raakte de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen had gezien, mij, toen hij snel vloog, aan rond de tijd van het avondoffer. En hij informeerde mij en sprak met mij en zei: O Daniël, ik ben nu gekomen om u vaardigheid en inzicht te geven.

De vermogens van Satan en Gevallen Engelen

Zet deze vermogens van engelen nu eens af tegen die van gevallen engelen en zelfs van Satan zelf. Tweede Korintiërs 11:14 legt uit dat Satan zich kan voordoen als een engel van het licht. We weten ook, volgens Job 1:6-7 en Zacharia 3:1, dat hij nog steeds in staat is om voor God te verschijnen. Hoewel veel mensen denken dat Satan alleen hier op aarde bestaat, laat de Bijbel duidelijk zien dat hij in staat is om tussen de aarde en de hemel te reizen. Volgens Genesis 28:10-12 had Jakob een droom waarin hij engelen zag neerdalen en opstijgen:

En Jakob ging uit van Beersheba, en ging naar Haran. En hij lichtte een zekere plaats op, en bleef daar de gehele nacht, omdat de zon onderging; en hij nam de stenen van die plaats, en legde ze voor zijn hoofdkussens, en hij ging op die plaats liggen om te slapen. En hij droomde en zag een ladder die op de aarde was opgericht en waarvan de top tot de hemel reikte; en hij zag de engelen van God daarop opstijgen en neerdalen.

Is het ver gezocht om te denken dat de duivel en zijn engelen dit soort doorgangen en poorten ook gebruiken?

In de M-theorie, de natuurkunde, zien we dat er minstens elf verschillende dimensies zijn. We vinden een interessante correlatie hiermee in de Bijbel.

We leven in een 3D-wereld. De "D" staat natuurlijk voor "dimensies": hoogte, diepte en breedte. Daarnaast speculeerde Einstein dat tijd de vierde dimensie was. Dus in werkelijkheid bestaan mensen in vier dimensies.

In 2 Korintiërs 12:2 vertelt de apostel Paulus over een bezoek aan "de derde hemel". Als er een derde hemel is, dan moeten er nog minstens twee andere zijn. Dat geeft ons minstens drie hemelen en dus drie extra dimensies.

3D + tijd + 3 hemelen = 7 dimensies.

In de Bijbel zien we ook dat er vier verschillende niveaus van de hel zijn. Er is de hel of Hades (met sleutels); de afgrond (met sleutels); Tartarus, een bewaarplaats voor de engelen; en de laatste rustplaats van Satan, het meer van vuur. Dat zijn vier verschillende plaatsen en dus, voor het doel van ons gesprek, vier verschillende dimensies van de hel.

3D + tijd + 3 niveaus van de hemel + 4 niveaus van de hel = 11

Dat is M-theorie en dat is natuurkunde. Er zijn waarschijnlijk meer dimensies dan dit, maar het punt is dat als de hemel niet binnen dezelfde dimensie ligt als de aarde, Satan in staat is om interdimensionaal te reizen, omdat hij naar beide plaatsen kan gaan.

Het is ook duidelijk dat kwade krachten door de hemelse gewesten reizen, zoals we afleiden uit Efeziërs 6:12:

Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke boosheden op hoge plaatsen.

En we zien in Genesis 6:1-4 dat engelen zowel fysieke als geestelijke wezens zijn, omdat ze in dit vers copuleren met menselijke vrouwen.

Als we de bovenstaande eigenschappen van engelen en gevallen engelen met elkaar vergelijken, is het redelijk om op het eerste gezicht aan te nemen dat ze dezelfde vermogens hebben. Maar kijk eens wat beter naar de parameters rond de acties die ze ondernemen.

VOLGENDE: De kracht achter bovennatuurlijke vermogens

Eindnoot

[i] Dr. Arnold Fruchtenbaum, “Biblical Answers to Tough Questions: Hebrew Language,” http://www.ariel.org/qa/qhebrew.htm (December 26, 2016).

Bron: The Land Before Time--PART 4: Clipped Wings » SkyWatchTV