www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het land voor de tijd - (Deel 3): Acht koninkrijken van vrede, en dan?

6 juni 2023 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2

Het eerste deel van de Tafel der Koningen beslaat de regeerperioden van acht koningen. Hun heerschappij duurde in totaal 241.200 jaar vanaf het moment dat het koningschap "uit de hemel neerdaalde" tot het moment dat een catastrofale zondvloed de aarde wegvaagde.

Schriftgeleerden die een scheppingsgebeurtenis aanhangen, specifiek die in Genesis 1:1-2, houden vol dat de aarde zo'n tienduizend tot zesduizend jaar geleden werd geschapen. Zonder in te gaan op de argumenten tussen evolutionisten en creationisten, vormen het fossielenbestand van dinosaurussen en andere archeologie een uitdaging voor de kritische denker die gebaseerd is op de Bijbel. Maar wat als de traditionele interpretatie van Genesis 1:1-2 ons begrip enorm heeft beperkt? Is er een levenslijn in de Schrift die zowel de dinosaurussen als de door God geschapen mens met elkaar verbindt?

Het antwoord is dat tienduizend jaar, zesduizend jaar sinds de zondvloed, niets is vergeleken met de 241.200 jaar voorafgaand aan de zondvloed. Maar dit roept ook de vraag op: Als de mens pas tienduizend jaar geleden werd geschapen, wanneer werden de engelen dan geschapen?

Een deel van dat antwoord kan gevonden worden in Job 38:4-7, wanneer God Job een reeks vragen stelt:

Waar waar waart gij toen Ik de grondvesten van de aarde legde? Verklaar, als gij verstand hebt. Wie heeft de maten daarvan gelegd, als gij het weet? Of wie heeft de lijn erop gespannen? Waarop zijn haar fundamenten bevestigd? Of wie heeft de hoeksteen daarvan gelegd, toen de morgensterren samen zongen en alle zonen Gods juichten van vreugde? (nadruk toegevoegd)

De engelen zijn oude wezens, geschapen vóór de grondlegging van de wereld. Zij waren er bij de schepping van de aarde en verheugden zich over het handwerk van de Schepper. Toch wordt er in het scheppingsverslag in Genesis 1:1 niet naar dit feit verwezen. Waarom zouden we aannemen dat alles wat de Vader ons wil laten begrijpen in één enkel vers verpakt zou zijn, en dat er geen tijd is verstreken tussen de oorspronkelijke schepping van de aarde en de schepping van Adam en Eva? Als we die aanname opzij zetten, dan moeten we bedenken dat er een pre-Adamitische schepping van de wereld was, gevolgd door een tweede schepping in Genesis 1:2 en de schepping van dieren en de mens op de zesde dag in Genesis 1:24-27. Maar waarom een tweede scheppingsgebeurtenis?

Maar waarom een tweede scheppingsgebeurtenis? Wat gebeurde er met de eerste? Zien we bewijs van zo'n komst in bijbelse teksten en in het fossielenbestand?

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

BEWIJS VAN NEPHILIM REUZEN & REPTILIANS GEVONDEN OVER DE HELE WERELD?

Problemen in het paradijs

Verwijzend naar het eerdere punt dat God hield van Zijn schepping van de zonen van God (engelen) en hen toestond om naar de aarde af te dalen, rijzen er twee zeer belangrijke vragen:

  1. Wat kan er gebeurd zijn waardoor Hij van gedachten veranderde en over de engelen oordeelde?
  2. Is er bijbels bewijs voor dit oordeel?

We zien vaak dat God, die buiten onze lineaire tijd en ruimte leeft, door Zijn Woord heen belangrijke informatie geeft. De mens heeft echter maar een beperkt zicht op de eeuwigheid en we zien door een donkere lens. Vaak begrijpen we de aanwijzingen die Hij voor ons heeft achtergelaten niet omdat we ze op onze eigen beperkte, lineaire manier zien. Sterker nog, soms zijn de dingen die Hij in Zijn Woord zet niet op hun plaats volgens ons lineaire denken en als we deze dingen tegenkomen, proberen we ze in onze theologie te passen (denk aan de eerdere waarschuwing).

Jeremia 4 is een perfect voorbeeld.

Hier zien we Jeremia spreken over hoe Juda geoordeeld zou worden voor hun ontrouw. Historisch gezien weten we dat Juda, of het Zuidelijke Koninkrijk van Israël, in 587 voor Christus werd weggevoerd naar Babylon en dat de Tempel van de Heer in Jeruzalem werd verwoest. Het was net zo lelijk als in de tekst wordt geschetst. Maar kijk eens naar verzen 23-29:

Ik zag de aarde, en zie, zij was zonder vorm en ledig; en de hemelen, en zij hadden geen licht. Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen bewogen licht. Ik zag, en ziet, er was geen mens, en alle vogels des hemels waren gevlucht. Ik zag, en ziet, de vruchtbare plaats was een wildernis, en al haar steden werden afgebroken door de tegenwoordigheid des Heren, en door Zijn hevige toorn. Want aldus heeft de Here gezegd: Het gehele land zal woest zijn, doch Ik zal er geen einde aan maken. Hierom zal de aarde treuren, en de hemelen daarboven zullen zwart zijn; want Ik heb het gesproken, Ik heb het voorgenomen, en Ik zal er geen berouw over hebben, noch zal Ik mij daarvan afwenden."

Schriftgeleerden en theologen zullen deze passage degraderen tot een toekomstige profetische strijd omdat zij deze simpelweg niet in de context kunnen plaatsen tussen Genesis 1 en de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor Christus, of dat het een beeld is van de "nieuwe hemel" en "nieuwe aarde" waarnaar in Openbaring 21 wordt verwezen. Maar om dat te doen is niet eerlijk ten opzichte van de tekst. Als Jeremia kijkt naar het begin van de schepping:

  • Hij zegt specifiek dat de aarde geen vorm had. In Genesis 1:2 vormt God de aarde.
  • Hij zegt dat er "geen mens" was. We hebben een verslag van de schepping van de mens in Genesis 1:24 op de zesde dag.
  • En de vogels van de lucht vluchtten? De Heer maakte de vogels in Genesis 1:23. Hoe konden ze nu vluchten en waarom? Er waren geen vogels in Genesis 1:1!
  • Dan staat er iets verbluffends: "Ik zag, en zie, de vruchtbare plaats was een wildernis, en alle steden daarvan werden afgebroken door de tegenwoordigheid des Heren en door zijn hevige toorn," wat betekent dat er steden waren en leefgebieden en schoonheid en leven - en Hij vernietigde ze volkomen.
  • Dan zegt Hij dat Hij de hele aarde verlaten zal maken.
  • Maar het zou geen volledig einde zijn; er zou een herschepping van de aarde plaatsvinden (Genesis 1:2).

Dus wat was het dat de Heer zo boos maakte dat Hij Zijn eerste schepping van de aarde verwoestte?

Een rebellie van engelen.

Pre-Adamitische resten

Gezien de voorgaande bijbelse tekstverwijzingen blijft de vraag over: Is er vandaag de dag fysiek bewijs op aarde, hetzij in het fossielenbestand of archeologische vondsten, dat een pre-Adamitisch ras ondersteunt?

Jeremia zag dat "alle steden daarvan werden afgebroken". "Steden" betekent gebouwen en bouwwerken. Zijn er vandaag structuren op aarde overgebleven die mogelijk uit een pre-Adamitisch tijdperk stammen? Is er vandaag de dag technologie overgebleven die duidt op een geavanceerde engelenbeschaving?

Het raster

Er is een energienetwerk dat over de aarde loopt. Dit netwerk kruist elkaar op verschillende plaatsen op aarde. Vreemd genoeg zijn juist op deze snijpunten veel oude archeologische vindplaatsen te vinden, zoals henges, terpen, megalieten, piramides, beroemde energiekolken en zelfs kathedralen. [i]

Het in kaart brengen van het raster over de hele wereld onthult de onderlinge samenhang van beroemde locaties zoals Machu Picchu, de piramides van Gizeh, Paaseiland, Puma Punku, Lhasa Tibet, de oude ruïnes van Mohenjo Daro, Findhorn in Schotland, de Bermudadriehoek, de Arizona-vortexen, Angkor Wat, de Nazcalijnen, talloze obelisken en oude koepelstructuren over de hele aarde. Hun correlatie getuigt van het feit dat er hier technologie is die verder gaat dan onze moderne wetenschappelijke wereld. Op sommige van deze locaties is zelfs mysterieuze resonerende energie ontdekt terwijl onderzoekers harmonische en elektromagnetische experimenten uitvoerden.

Rond 3500 voor Christus, toen de mens nog maar net het wiel had ontdekt, bestonden veel van de structuren op deze locaties al. Er wordt verondersteld dat het wezen dat ze bouwde gebruik maakte van levitatie en magnetische krachten om de met precisie gehouwen monolithische stenen op hun plaats te hijsen - handelingen die de eenentwintigste-eeuwse mens zelfs met onze moderne technologie niet kan evenaren.

Het punt is dit: De mens, de Egyptenaren of hun slaven kunnen niet de bouwers zijn geweest van met name de Grote Piramide. Er is nooit één mummie gevonden in de Grote Piramide en het rudimentaire volk van de Nijlvallei kan niet vakkundig zo'n bouwwerk hebben neergezet dat duizenden jaren stand kan houden. Hoe moeilijk het voor de gemiddelde mens ook te geloven is, de Grote Piramide en veel van de andere eerder genoemde bouwwerken moeten zijn gebouwd door wezens met een veel geavanceerder technologisch inzicht dan de vroege mens bezat.

De overblijfselen van deze en andere bouwwerken worden nog steeds ontdekt op leylijnen en deze archeologische vondsten zijn het bewijs van een geavanceerde technologische beschaving die voorafging aan de schepping van de mens in Genesis 1 - een engelachtige beschaving.

OOPArts

Een out-of-place artefact (OOPArt) is een artefact van historisch, archeologisch of paleontologisch belang gevonden in een ongebruikelijke context die de conventionele historische chronologie uitdaagt door "te geavanceerd" te zijn voor het beschavingsniveau dat toen bestond, of die "menselijke aanwezigheid" laat zien voordat bekend was dat mensen bestonden.[ii]

Terwijl veel experts deze vondsten proberen weg te verklaren en ze reduceren tot louter toeval of pseudowetenschap, verklaarde Dr. Aaron Judkins, bekend als de "Maverick Archeologist" onlangs:

OOParts is een zeer controversieel onderwerp. Ik ben zeer bekend met dit onderwerp omdat ik er zelf veel uit de eerste hand heb onderzocht. Of het "echte of pseudowetenschap" is, is een kwestie van vooronderstelling. Als je vasthoudt aan de standaard evolutionaire tijdlijn van de menselijke geschiedenis, dan worden OOPars ofwel verworpen, ofwel in diskrediet gebracht en wegverklaard als ze in strijd zijn met deze dogmatische theorie.

Wat betreft of ze echt zijn - ja, veel ervan zijn echte artefacten die gevonden zijn in veronderstelde "miljoenen jaren" gesteentelagen. Tijd is hier echt de vraag. Welke tijdlijn gebruik je om het bewijs te interpreteren? Dit is echt de kern van de zaak. Sommigen zullen zeggen dat als je een Ooparts onderzoekt, dit pseudowetenschap is. Dat is gewoon niet waar. De aard van wetenschap is juist om het onbekende in twijfel te trekken. De artefacten zijn wat ze zijn. Het bewijs is het bewijs. Er is niemand die dit verzint. Het is wat het is. Het is de "interpretatie" van de OOParts die dan ter discussie komt te staan. Het hangt er gewoon vanaf welk vooroordeel je gebruikt om de oorsprong van het leven te interpreteren. Evolutie of Schepping.[iii]

OOParts zijn wat ze zijn! Deze voorwerpen werden gevonden. Ze bestaan. Alleen al het feit dat hun ontdekking het vooropgezette wereldbeeld van veel mensen, zowel christenen als niet-christenen, in de war schopt, zorgt ervoor dat ze regelrecht worden verworpen. [iv]

Zet daarom je vooropgezette ideeën even opzij en bedenk dat de technologie die in de rotsen uit de oudheid is gevonden, daar door niemand in deze tijdlijn na de Adamitische schepping is neergezet! Overweeg even dat God groter is dan onze vooropgezette ideeën en dat Hij aanwijzingen voor ons heeft achtergelaten over de pre-Adamitische wereld![v]

Met deze benadering beginnen OOParts een diepere betekenis te krijgen.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

BEKIJK DE TRAILER VAN DEZE SERIE!

De fossielen

Misschien wel een van de grootste uitdagingen voor een enkele scheppingsgebeurtenis in Genesis is het bestaan van wezens die niet langer een wereld na de schepping bewonen, zoals dinosaurussen en vreemde, hybride, mensachtige skeletten.

Deze auteur heeft verschillende boeken geschreven over de kwestie van de Nephilim en heeft talloze gevallen gedocumenteerd waarin het fossielenbestand van onze moderne tijd niet samenvalt met één enkele scheppingsgebeurtenis. Wezens die geen deel konden uitmaken van een strikt Adamische schepping bestonden al vóór de schepping van de mensheid of leefden samen met de mensheid. Er is zelfs bewijs dat dinosaurussen in dezelfde periode op aarde rondliepen als tweevoeters. Dit is in tegenspraak met de wijdverspreide overtuigingen van wetenschappers die de evolutietheorie aanhangen.[vi]

Gezien het geheel van de Schrift, aangevuld met buitenbijbelse teksten en perkamenten, archeologische voorbeelden, OOParts en een tegenstrijdig fossielenbestand, is het bewijs voor een voor-Adamitische beschaving verbluffend breed.

Salomo zei: "Wat geweest is, is hetzelfde als wat komen zal, en wat gedaan is, is hetzelfde als wat gedaan zal worden; er is niets nieuws onder de zon." Als de Schrift juist is, welke herhalende cycli staat de mensheid dan te wachten waardoor hun harten "bezwijken van angst"?

Verreikend

Toen God besloot om de aarde te laten overstromen en de schepping te vernietigen, redde Hij de mensheid door het zaad van één man genaamd Noach.

Toen de wereldbevolking opnieuw in gevaar kwam, gebruikte Hij één man om tussenbeide te komen en de mensheid te helpen een ramp te voorkomen: Jozef, of zoals Farao hem hernoemde, Zaphnath-Paaneah, zoals we zien in Genesis 41:54-57:

En de zeven jaren der aarde begonnen te komen, gelijk Jozef gezegd had; en de aarde was in alle landen, maar in het ganse land Egypte was brood. En als het ganse Egypteland uitgehongerd was, riep het volk tot Farao om brood; en Farao zeide tot alle Egyptenaren: Gaat tot Jozef; wat hij u zegt, doet. En er ontstond hongersnood over de gehele aarde: En Jozef opende alle voorraadschuren, en verkocht aan de Egyptenaren; en de hongersnood werd hevig in het land Egypte. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om koren te kopen, omdat de hongersnood zo hevig was in alle landen.

Deze passage legt uit dat de hongersnood "over de gehele aarde was". Er staat ook dat "alle landen" naar Egypte kwamen om voedsel te kopen. Dit geeft aan dat het land Egypte tijdens deze schaarste de hele aarde van voedsel voorzag.

Men kan zich afvragen hoe Egypte de hoofdstad van de handel voor de hele wereld kon worden. De algemene perceptie is dat reizen en handel in de oudheid beperkt waren tot een klein gebied, maar het bewijs geeft aan dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is. Het is heel goed mogelijk dat de invloed van Egypte niet beperkt was tot het relatief beperkte gebied van de Middellandse Zee en de Nijlvallei, maar een veel groter gebied omvatte, zelfs inclusief de Amerikaanse continenten.

VOLGENDE: Afgeknipte Vleugels

Eindnoten

[i] Adil Amarsi and Dawn Delvecchio, “An Invisible Grid Stretches Across Our Planet. What It Does Will Amaze You,” http://ancientexplorers.com/blog/ley-lines/ (February 2014).

[ii] “Out-of-place artifact,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-place_artifact , (November 26, 2016).

[iii] www.AaronJudkins.com .

[iv] Dr. Aaron Judkins, “X Files: Part 1,” https://manvsarchaeology.wordpress.com/2012/02/01/creation-x-files-part-1/ (February 1, 2012).

[v] “Pre-Adamite High Technology—OOPARTS,” http://www.fallenangels-ckquarterman.com/pre-adamite/ (October 10, 2011).

[vi] Dr. Aaron Judkins, “X-Files: Part 2,” https://manvsarchaeology.wordpress.com/2012/02/29/creation-x-files-part-2/ (February 29, 2012).

Bron: The Land Before Time—PART 3: Eight Kingdoms of Peace, and Then What? » SkyWatchTV