www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Land Voor Tijd-Deel 11: Engelen in Opstand

25 juni 2023 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10

Gebaseerd op zijn uitgebreide onderzoek wees wijlen David Flynn op het volgende:

In de rabbijnse tekst Genesis Rabbah 3:7, schiep God andere werelden voordat hij deze wereld schiep en vernietigde ze daarna. De Kabbalisten leren dat er zeven van zulke scheppingen waren voorafgaand aan de onze. Naar deze zeven werelden wordt verwezen als de rijken van chaos, olam hatohu, of de wereld van Tohu. De geheimen met betrekking tot deze zeven werelden zijn verborgen in de Torah in de genealogie van de familie van Esau in Genesis 36:31-39. Er wordt gesproken over de "koningen die de wereld van Esau verlieten". Het spreekt over de "koningen die regeerden in het land Edom, voordat er een koning in Israël was." Deze Edomitische koningen zijn een esoterische verwijzing naar die oerwerelden van weleer. Er wordt gezegd dat deze vroegere scheppingen de instroom van Gods goddelijke licht niet goed ontvingen. Er wordt gezegd dat elke wereld een vat was dat gevuld moest worden met Gods licht om te kunnen bestaan. De zeven werelden of vaten waren niet sterk genoeg om Gods licht te ontvangen en toen Zijn licht erin scheen, verbrijzelden de vaten en werden ze vernietigd.

De scherven van de vaten worden de RaFaCh Nitzotzot shel Orot of "Vonken van de Lichten" genoemd. Maar deze zelfde vaten behoren ook tot een hogere wereld. De verbrijzelde fragmenten waren voldoende om de grondstof te vormen voor een lagere wereld en zij vormden onze huidige wereld, de Olam HaTikkoen of "wereld van Rectificatie." Het is ook uit de gebroken stukken van deze gevallen vaten dat de schepping van het kwaad voortkwam.[i]

Deze uitdrukking "vonken van licht" brengt verschillende mentale beelden in gedachten, maar voornamelijk met betrekking tot engelen, zoals in Job 38:7, "Toen de morgensterren samen zongen." De Bijbel bevat talloze verwijzingen naar engelen - ten minste 108 in het Oude Testament en nog eens 17 in het Nieuwe Testament. In veel van deze verslagen wordt gesproken over de glans of uitstraling van deze wezens. Zelfs gevallen engelen stralen. Naar Satan wordt bijvoorbeeld verwezen als "een engel van licht". In feite zien we in de beschrijving van Satan in Ezechiël 28:13-17 dat hij de meest stralende engel van allemaal was:

Gij waart in Eden, in Gods hof; alle kostbare stenen waren uw bekleding, de sardius, de topaas en de diamant, de beryl, de onyx en de jaspis, de saffier, de smaragd en de karbonkel en goud; het werk van uw tabrets en van uw pijpen werd in u bereid ten dage dat gij geschapen werd. Gij zijt de gezalfde cherub, die bedekt, en Ik heb u alzo gesteld; gij waart op den heiligen berg Gods; gij hebt op en neder gewandeld te midden van de stenen des vuurs. Gij waart volmaakt in uw wegen van den dag af, dat gij geschapen waart, totdat de ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de veelheid uwer koopwaar hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u als een profaan uitwerpen van het gebergte Gods; en Ik zal u, o bedekkende cherub, verdelgen uit het midden der stenen van vuur. Uw hart was opgeheven vanwege uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid verdorven vanwege uw glans: Ik zal u ter aarde werpen, Ik zal u voor koningen leggen, opdat zij u aanschouwen. (nadruk toegevoegd)

Satan was heel helder en glanzend - en overtuigend, als we de verslagen moeten geloven van de tijd in de hof toen hij Adam en Eva overhaalde om van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad te eten. Misschien had deze arrogantie al lang in hem gewoekerd, zoals Jesaja 14:12-15 aangeeft:

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen! Hoe zijt gij ter aarde gevallen, die de volken verzwakt hebt! Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal ten hemel opstijgen, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren Gods: Ik zal ook zitten op de berg der samenkomst, aan de zijden van het noorden. Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken; Ik zal zijn als de Allerhoogste. Toch zult gij ter helle worden gebracht, aan de zijde van de put.

Trots dwong Satan om in opstand te komen en een derde van de andere engelen met zich mee te nemen (Openbaring 12:3-9), omdat hij "wilde zijn als de Allerhoogste". Dit schepsel van sublieme schoonheid brak met de wil van de Vader en trok er in zijn eentje op uit, maar het was niet genoeg om gewoon weg te gaan. Als hij echt als God wilde zijn, moest hij scheppen. Misschien lag dit motief ten grondslag aan zijn samenwerking met de andere engelen om de genetische code van mensen, dieren en uiteindelijk de hele aarde te manipuleren - met uitzondering van Noach en zijn gezin - volgens Genesis 6. In hun trots wilden de gevallenen naar hun eigen evenbeeld scheppen.

Is het mogelijk dat deze corruptie van al het vlees op aarde niet de eerste keer was dat zoiets gebeurde? Wat we in de Schrift zien zijn voorbeelden, en God is consequent. Als ons wordt verteld over de rebellie van Satan en de andere engelen, is het redelijk om aan te nemen dat zoiets al eerder was gebeurd. Maar is daar bewijs voor? Zien we Schriftuurlijke ondersteuning voor zo'n vermoeden? Specifiek: was er een opstand van engelen in de tijd vóór de komst van de duivel? En zien we bijbels bewijs dat engelen werden veroordeeld vanwege deze opstand? Zo ja, in welke vorm en wanneer vond dit oordeel dan plaats?

Bij het lezen van de verhalen over Lucifer in Jesaja en Ezechiël is de gebruikelijke aanname dat deze Schriftteksten betrekking hebben op een tijd na de schepping van de mens. Maar wat als dat niet zo was? Wat als dit opstandige gedrag van engelen al gaande was sinds, zoals de Tafel der Koningen zegt, "het koninkrijk uit de hemel neerdaalde"? Zou het zo kunnen zijn dat de Schepper al die tijd in de geschiedenis van de aarde - pre- en post-Adamisch - te maken had met Zijn opstandige schepping? De Bijbel bevat aanwijzingen die erop wijzen dat dit precies is wat er is gebeurd.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

BOVENNATUURLIJKE PORTALEN WERELDWIJD VERBONDEN MET REUZEN? SMITHSONIAN DOOFPOT?

WAREN WACHTERS & GIANTS OUDE MEGALITHISCHE BOUWERS? ZE STAAN IN HET RAADSELACHTIGE BOEK VAN HENOCH - MOETEN WE HET VERTROUWEN?!

Zou God Astraal Catastrofisme opnieuw als straf gebruiken?

Er waren bepaalde dingen die God nooit voor mensen bedoeld had. Hij wilde niet dat we alles zouden weten, zoals in 1 Korintiërs 13:12 wordt gezegd:

Want nu zien wij door een donker glas, maar daarna van aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

Toen Eva eenmaal van de Boom van Kennis had gegeten, had God weinig andere keus dan de mensheid uit de Hof van Eden te verwijderen. Als we kennis van goed en kwaad hadden gehad en daarna ook van de Boom des Levens hadden gegeten, wat voor entiteiten zouden we dan geworden zijn? God stopte ons door ons uit de Hof te verdrijven. Hij deed het opnieuw bij de Toren van Babel. Er is een niveau waarboven we als mensen niet mogen klimmen. Onze kennis moet een levensduur hebben zodat we in de rol blijven waarvoor we bedoeld waren.

Toen gevallen engelen kwamen en geheimen deelden die de mens niet mocht weten, overschreden ze een grens die op zijn beurt onze relatie met God ingewikkelder maakte. Wanneer invloeden van buitenaf de relatie tussen God en de mens binnendringen, gebeurt er een ramp.

Denk aan de gevallen engelen die met vrouwen copuleerden en nakomelingen kregen. Het resultaat was de vernietiging van bijna de hele mensheid. God goot Zijn oordeel uit en gebruikte daarbij de elementen.

Elementen zijn heel technisch voor God. Hij heeft op elk moment de volledige controle over elk van hen. Niets beweegt of gebeurt zonder Zijn toestemming. Hij is de auteur en het centrum van absoluut de hele schepping. In Lucas 19:40 wordt ons zelfs getoond dat Zijn positie als God erkend moet worden door Zijn schepping:

En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ik zeg u, dat, indien dezen hun rust zouden bewaren, de stenen onmiddellijk zouden uitroepen.

Henoch 60:12-15 laat zien hoe kritisch God elke beweging van de schepping verordende:

En de kamers van de winden, en hoe de winden verdeeld zijn, en hoe zij gewogen zijn, en (hoe) de portalen van de winden gerekend zijn, elk naar de kracht van de wind, en de kracht van de lichten van de maan, en naar de kracht die passend is; en de verdelingen van de sterren naar hun namen, en hoe al de verdelingen verdeeld zijn.

En de donderslagen naar de plaatsen waar zij vallen, en al de verdelingen die gemaakt zijn onder de bliksemschichten, opdat zij verlichten, en hun heir, opdat zij terstond gehoorzamen.

Want de donder heeft rustplaatsen die hem zijn toegewezen terwijl hij wacht op zijn bliksemschicht; en de donder en de bliksem zijn onafscheidelijk, en hoewel zij niet één en onverdeeld zijn, gaan zij beiden samen door de geest en scheiden zich niet.

Want als de bliksem opgaat, spreekt de donder zijn stem uit, en de geest dwingt een pauze af tijdens het pieken, en verdeelt ze gelijkelijk onder elkaar; want de schatkist van hun pieken is als het zand, en ieder van hen wordt, terwijl hij piept, met een hoofdstel binnengehouden, en door de kracht van de geest teruggedraaid, en naar voren geduwd volgens de vele kwartieren van de aarde.

Deze passages laten zien dat God heel bewust bezig is met de elementaire kant van de schepping. Hij heeft bepaald dat elk ding in Zijn handwerk zich moet buigen voor Zijn uiteindelijke wil.

Tweede Petrus 3:10 waarschuwt dat Hij inderdaad ooit weer astrale catastrofes zal gebruiken om Zijn toorn af te dwingen:

Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met veel geraas zullen vergaan en de elementen met vurige hitte zullen smelten, en ook de aarde en de werken die daarin zijn, zullen worden verbrand.

De vraag is: Wanneer? Als de hernieuwde corruptie van al het vlees op deze planeet een indicatie is, is het betreurenswaardige antwoord waarschijnlijk: binnenkort.

Hoewel het seculiere leiderschap over de hele wereld de Allerhoogste niet dient, is het interessant dat de meeste, zo niet alle, landen erkennen dat er "iets" op komst is. Ondanks pogingen om de voorbereiding weg te verklaren, is voor die waarnemers die bereid zijn hard genoeg te kijken, de waarheid van de voorbereiding onmiskenbaar.

Hoe zal dit oordeel eruit zien?

Onthoud dat er niets nieuws onder de zon is.

Stille bevestiging

Ingebed in de stevige rots van de zijkant van een berg, op een afgelegen eiland maar boven zeeniveau, is een immens, modern uitziend, slank, betonnen gebouw opgetrokken in de permafrost op slechts achthonderd mijl van de Noordpool. Het is de Svalbard Global Seed Vault, of Doomsday Vault, zoals sommigen het zijn gaan noemen. Het is het geesteskind van de Noorse regering en werd in februari 2008 voltooid voor een bedrag van bijna 10 miljoen dollar. Het is gebouwd om de zaadvoorraad van de wereld te bewaren en te beschermen tegen alle bedreigingen: oorlog, droogte, natuurrampen, noem maar op. Maar de hele exercitie roept vragen op: Waarom nu? Waarom hier?

Dit is slechts een van de vreemde dingen die wereldregeringen en -agentschappen tegenwoordig doen. Het lijkt erop dat er over de hele wereld druk wordt uitgeoefend om zich voor te bereiden op... iets. Wat dat iets is, wordt niet gezegd en de gemiddelde persoon moet er maar naar raden.

De Strategic National Stockpile bij de Centers for Disease Control and Prevention ligt bovenop een ongekende voorraad medische voorraden ter waarde van bijna 7 miljard dollar die door de Amerikaanse overheid bij elkaar is gebracht. Daarnaast heeft de Amerikaanse overheid naar verluidt verschillende ondergrondse opslagfaciliteiten voor voedsel in het hele land en heeft ze verschillende voedselproducenten op de hoogte gebracht dat Uncle Sam in geval van nood hun voorraden in beslag kan komen nemen.

In 2015 verhuisde de Federale Reserve zijn hoofdkwartier van New York naar een satellietkantoor in Chicago in geval van een "natuurramp". Wat voor natuurramp zou de Fed platleggen? Ook het North American Aerospace Defense Command (NORAD) verhuist naar verluidt terug naar Cheyenne Mountain nadat het de locatie bijna had verlaten aan het einde van de Koude Oorlog. Vanwaar de plotselinge interesse om terug te keren naar een EMP-beschutte schuilplaats?

Een elektromagnetische puls (EMP) is een korte uitbarsting van elektromagnetische energie. De oorsprong van zo'n puls kan natuurlijk zijn, zoals een zonnevlam, of door de mens veroorzaakt - meestal door de ontploffing van een kernbom of EMP-wapen. EMP-storing is schadelijk voor elektronische apparatuur en bij hogere energieniveaus kan een krachtige EMP fysieke objecten zoals gebouwen en vliegtuigstructuren beschadigen. Er wordt gedacht dat een grote EMP-uitbarsting niet alleen gewone elektronische apparatuur die in ons dagelijks leven wordt gebruikt kan uitschakelen, maar ook auto's, water- en voedselverwerkende fabrieken en het hele elektriciteitsnet. Dergelijke zorgen zijn door het Amerikaanse leger geuit aan de leiders en als deze verhuizing naar Cheyenne Mountain een indicatie is, nemen de leiders een dergelijke dreiging zeer serieus. Maar waarom nu?

En dan is er nog het National Security Agency (NSA), dat zijn kantoren in 2013 naar een hoger gelegen gebied in Denver verhuisde. Voeg daar de verschillende overheidsinstanties aan toe die de afgelopen jaren honderden miljoenen hollow-point munitie hebben aangeschaft en je vraagt je af: Wat weet de Amerikaanse overheid eigenlijk?

Ondergrondse voedselopslag, het aanleggen van medische voorraden, overtollige munitie en instanties die naar hoger gelegen gebieden verhuizen, klinken zeker als voorbereiding op iets, maar wat? Er is veel bezorgdheid over een economische ineenstorting die zich over de hele wereld zal verspreiden. Hoewel deze voorbereidingen zouden helpen bij dat scenario, verklaren ze niet waarom agentschappen van de kustlijnen wegtrekken. Zou het kunnen dat ze zich zorgen maken over catastrofale weersomstandigheden, zoals orkanen? Of zijn deze maatregelen meer geschikt als voorbereiding op tsunami's? Het lijkt erop dat het laatste het geval zou zijn, maar wat zou mogelijk zo'n wereldwijde omwenteling kunnen veroorzaken dat zaden op de Noordpool moeten worden veiliggesteld en voedsel en medicijnen in ongelooflijke hoeveelheden moeten worden opgeslagen?

Zou het kunnen dat er voorkennis is van een oude ravage die opnieuw onze kant op komt? Worden deze voorbereidingen en nog veel meer uitgevoerd onder de nietsvermoedende neus van de meerderheid van de bevolking om een enkeling te redden van een zekere vernietiging?

Misschien zijn de antwoorden op deze vragen te vinden in de graven van alle dode wetenschappers die de laatste tijd zijn opgedoken.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

SLANGENHEUVELS GEVONDEN BIJ HET GILGAL REPHAIM 'WIEL DER REUZEN

BEWIJS VAN NEPHILIM REUZEN & REPTILIANS GEVONDEN OVER DE HELE WERELD?

Dode mensen vertellen verhalen

Wetenschapper Harry Eaves was onderzoeker bij het Mullard Radio Astronomy Observatory in Cambridgeshire, Verenigd Koninkrijk. Hij besteedde de laatste vier van zijn 29-jarige leven aan onderzoek naar Nibiru en de op handen zijnde wederverschijning. Zijn naasten zeiden dat hij op het punt stond om zijn bevindingen openbaar te maken op het Future of Radio Astronomy symposium in Sydney, Australië, op 6 juni 2016, totdat hij dood werd aangetroffen door een "toevallige oorzaak" tijdens een solo-uitstapje op een mountainbike in de Peruaanse Andes in april van datzelfde jaar.

De vroegtijdige dood van Eaves is tragisch, maar ongelukken gebeuren nu eenmaal... nietwaar? Dat zou de logische conclusie zijn, ware het niet dat de lijst met namen groeit van dode onderzoekers die zich verdiepen in de Gabriel's Fist/Nibiru fenomenen. Allan Sandage, bijvoorbeeld, was een astrofysicus en op een gegeven moment een assistent van Edwin Hubble van de beroemde Hubble Telescoop. Sandage, een jonge man die nog maar een paar weken eerder door zijn artsen gezond was verklaard, kreeg plotseling alvleesklierkanker en viel prompt dood neer. Een andere astrofysicus, de 32-jarige Rodney David Marks uit Australië, werd vergiftigd, maar de dader werd nooit gevonden. In april 2016 stierf professor Ronald Jason Patrick, een wetenschapper die werkte bij het Australian Astronomical Observatory, aan een hartaanval tijdens een vlucht naar Dubai. Net als Sandage was hij een gezonde man. Patrick had de laatste tien jaar van zijn leven besteed aan onderzoek naar Nibiru en tijdens zijn werk aan de South Pole Telescope (SPT) in 2010 kreeg hij de eer voor de eerste geverifieerde beelden van het mysterieuze hemellichaam.

De lijst gaat maar door. Ten minste tachtig wetenschappers en onderzoekers over het onderwerp Nibiru zijn voortijdig gestorven. De media blijven gemakshalve stil en het publiek blijft onwetend, maar het feit alleen al dat iemand probeert de waarheid te smoren, verleent geloofwaardigheid aan het inkomende hemellichaam. Als je daar de voorbereidingen van regeringen over de hele wereld aan toevoegt, lijkt het erop dat doden hun verhalen vertellen.

De vuist van Gabriël

Rachab ontmoette haar lot door de hand van een boze Schepper, maar zoals Hij zo vaak doet, gebruikte God de natuur om Zijn oordeel uit te spreken. In dit geval heeft Zijn bestuur vele namen. De Oahspe noemen het de Rode Ster. De Babyloniërs noemden het Marduk. De occultist die de Anunnaki populair maakte, Zacharia Sitchin, noemde het de 12e Planeet. In 1983, toen ze het ontdekten, noemde NASA het Planeet X of de 10e Planeet. De Inca's noemden het Hercolubus. De Hopi zeiden dat we eerst de Blauwe Kachina zouden zien totdat hij zijn masker afdeed en dan zou de Rode Kachina tevoorschijn komen. De Bijbel noemt hem Alsem of de Grote Rode Draak. De Sumeriërs noemden het Nibiru. Deze auteur verwijst ernaar als de Vuist van Gabriël. Maar hoe je het ook wendt of keert, je kunt het vernietiging noemen.

In 1983 lokaliseerde het infraroodteam van het Jet Propulsion Laboratory dit hemellichaam en sprak er aanvankelijk vrijuit over. Het duurde echter niet lang voordat voorzichtigheid - of paniek - de regering van de Verenigde Staten en andere landen motiveerde om de informatie te onderdrukken. De doofpotaffaire duurt tot op de dag van vandaag voort, maar het bewijs van dit inkomende object neemt toe en het bewustzijn erover groeit. Talloze wetenschappers zijn gedood tijdens het proces om de waarheid naar buiten te brengen, maar elke dag komen er meer mensen naar voren. Dus, wat weten we over wat komen gaat?

De term "planeet" gebruiken zou onnauwkeurig zijn. Waarnemingen van dit lichaam met krachtige telescopen onthullen vele bollen, niet slechts één. Het lijkt erop dat dit een mini-zonnestelsel is dat onze kant op komt. In het centrum bevindt zich, volgens speculaties van sommigen, een bruine dwergster, een ster die nooit volledig ontwikkeld is, met verschillende planetoïden die eromheen draaien. Deze dwerg heeft een aanzienlijke zwaartekracht en sleept ook veel ruimtepuin achter zich aan.

Het ziet er niet naar uit dat we door het object getroffen zullen worden, maar de aarde zal door zijn staart gaan. Naar de mening van veel onderzoekers zal dit twee dingen doen: Ten eerste zal de pure aantrekkingskracht van Gabriel's Vuist de aarde heftig doen kantelen, waardoor onze polaire oriëntatie verandert. Denk als referentie aan de beschrijving van wat er met Mars gebeurde. Dit is wat bekend staat als een poolverschuiving. Ten tweede, als de aarde door zijn staart gaat, zal er puin op onze planeet neerregenen. Hoewel het bij lange na niet zo verwoestend is als het bombardement tijdens de K-T laag, zal het duidelijk onaangenaam zijn.

We zien in Matteüs 24:29 het volgende:

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen uit de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen worden geschud.

Culturen over de hele wereld vertellen over soortgelijke gebeurtenissen in de oude geschiedenis. In zijn uitstekende boek Worlds in Collision vertelt Dr. Immanuel Velikovsky verschillende verhalen uit verschillende culturen over de hele wereld die spreken over het instorten van de hemel en meteoren die naar beneden regenen:

De regen van meteorieten en vuur uit de hemel, de stofwolken van exogene oorsprong die naar beneden dreven en de verplaatsing van de wereldkwartieren wekten de indruk dat de hemel was ingestort.[ii]

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat al deze culturen herinneringen hebben aan verre cataclysmen en in het bijzonder aan ervaringen met het passeren van Gabriel's Fist.

Terwijl velen in de wetenschappelijke gemeenschap Dr. Velikovsky's werk ridiculiseren als sensationalistisch op zijn best, heeft een van hen onlangs golven veroorzaakt over het onderwerp van de waarschijnlijkheid dat Planeet X massale uitstervingen op aarde heeft veroorzaakt. De gerespecteerde astronoom Paul Cox deed onlangs een live-uitzending voor de Slooh Telescoop tijdens de doorgang van Mercurius langs de zon, toen hij live voor de camera wees op wat wordt verondersteld Nibiru te zijn en zinspeelde op het feit dat NASA dit in de doofpot heeft gestopt. [iii] Gepensioneerd astrofysicaprofessor Daniel Whitmire, formeel van de University of Arkansas Department of Mathematical Sciences, publiceerde een artikel in het januari 2016 nummer van Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dat zei dat de nog "onontdekte" Planeet X ervoor zorgde dat kometen met tussenpozen van miljoenen jaren op de aarde regenden en gebeurtenissen van Extinction-Level veroorzaakten.[iv] Hoewel de tijdlijn verschilt, klinkt de uitkomst zeker veel als Dr. Velikovsky's conclusies.

VOLGENDE: Historisch Bewijs

Eindnoten

[i] David Flynn, Cydonia—The Secret Chronicles of Mars, The David Flynn Collectio n” (Defense Publishing: 2012), 367–368, italics added

[ii] Immanual Velikovsky (2012-09-26). Worlds in Collision (Kindle Locations 1659–1660). Paradigma Ltd. Kindle Edition.

[iii] Jon Austin, “Astronomer ‘Exposes NASA Cover Up,’ Claiming Second Sun, and Nibiru REAL During Broadcast,” Express, http://www.express.co.uk/news/weird/676909/Astronomer-exposes-NASA-cover-up-claiming-second-sun-and-Nibiru-REAL-during-broadcast (June 6, 2016).

[iv] Bob Whitby, “Researcher Links Mass Extinctions To Planet X,” Phys.org, http://phys.org/news/2016-03-links-mass-extinctions-planet.html (March 30, 2016).

Bron: The Land Before Time—PART 11: Angels in Rebellion » SkyWatchTV