www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het land voor de tijd - deel 17: een kwestie van perspectief

9 juli 2023 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16

Misschien denk je dat ons perspectief niet klopt en dat we dit experiment met wantrouwende ogen bekijken, alleen maar omdat ons wereldbeeld gebaseerd is op geloof. Als dat het geval is, is het misschien een goed idee om te kijken hoe de wetenschappers zelf tegen de activiteiten bij de LHC aankijken.

Natuurkundige Lisa Randall, die actief deelneemt aan het LHC-experiment, schreef in 2011 een bestseller over haar werk getiteld Knocking on Heaven's Door: How Physics and Scientific Thinking Illuminate the Universe and the Modern World (nadruk toegevoegd). Op de omslag staat een steunbetuiging van voormalig president Bill Clinton, die schreef: "Het zou je wel eens anders kunnen laten denken en je aanmoedigen om slimmere beslissingen over de wereld te nemen." Als hij suggereert dat we anders moeten denken, is achterdocht misschien op zijn plaats.

Maar het laat je de denkwijze zien van degenen die ernaar verlangen om los te komen van de moraliteit en het ethos waaronder deze wereld is geschapen, in het bijzonder die van God. Dr. Randall schrijft:

Wetenschappers kloppen op de hemelse deur in een poging om de drempel te overschrijden die het bekende van het onbekende scheidt. Op elk moment beginnen we met een verzameling regels en vergelijkingen die verschijnselen voorspellen die we op dit moment kunnen meten. Maar we proberen altijd naar regimes te gaan die we nog niet met experimenten hebben kunnen onderzoeken. Met technologie en wiskunde benaderen we systematisch vragen die in het verleden het onderwerp waren van louter speculatie of geloof. Met betere en meer talrijke observaties en met verbeterde theoretische kaders die nieuwere metingen omvatten, ontwikkelen wetenschappers een meer omvattend begrip van de wereld.[i]

In het belang van de intellectuele eerlijkheid is het belangrijk om op te merken dat het citaat over de hemelpoort van Galileo is. De opmerkingen van Dr. Randall na het citaat geven echter wel dezelfde houding weer die veel wetenschappers bij de LHC hebben. Als ze zegt: "Met technologie en wiskunde benaderen we systematisch vragen die in het verleden het onderwerp waren van louter speculatie of geloof", dan kun je dat eigenlijk alleen maar opvatten als: "Goh, we zijn nu zoveel slimmer. We hebben geen geloof of religie meer nodig!" En wat betreft een meer "alomvattend begrip van de wereld", kun je je alleen maar afvragen wat voor wereld ze voor ogen heeft. Op de volgende pagina's zal zeker worden aangetoond dat haar theoretische wereld niet het soort wereld is waarin jij of deze auteur zouden willen leven.

Deze experimenten, die weliswaar fascinerend zijn, worden gefinancierd met miljarden dollars en aangedreven door slechts een handvol mensen op aarde. Hun inspanningen zullen de hele wereld beïnvloeden en zeer reële gevolgen hebben voor de mensheid. Waarom mogen zij onze toekomst bepalen? Waarom is het "vooruitdenken" waar Dr. Randall op zinspeelt meer geldig dan onze bezorgdheid over mogelijke onherroepelijke gevolgen als er iets mis zou gaan?

Wijlen Sue Bradley heeft hier een interessant inzicht in gegeven:

Van de klasse B horrorfilms uit de jaren '50, de wetenschappelijke "fictie" van de afgelopen decennia tot het zeer reële drama van de huidige "programmering", het verontrustend populaire en steeds grotesker wordende realisme wordt geculturaliseerd: "On Demand." Vleien we onszelf echt met de suggestie dat de menselijke geest zo veel verbeeldingskracht heeft om zulke gruwelijke beelden te creëren? Geloven we dat het comfort waar we zo vroeg van genieten ons zou kunnen beschermen tegen de gruwelijke wezens en situaties die duidelijk voorspeld zijn en op emancipatie wachten?[ii]

Een goed advies, maar dit is precies het soort speculatie, of geloof, waar Dr. Randall het over had. Maar, zoals Sue opmerkt, waarom is het empirische bewijs van oude vondsten minder substantieel dan de theorieën van CERN? Je zou kunnen zeggen dat wetenschap eigenlijk hun geloof is, want naast geloof of vertrouwen in pure wetenschap is wat er gebeurt bij de LHC een religie op zich.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

BOVENNATUURLIJKE PORTALEN WERELDWIJD VERBONDEN MET REUZEN? SMITHSONIAN DOOFPOT?

WAREN WACHTERS & GIANTS OUDE MEGALITHISCHE BOUWERS? ZE STAAN IN HET RAADSELACHTIGE BOEK VAN HENOCH - MOETEN WE HET VERTROUWEN?!

Het gaat niet om wetenschap

Om dit te bewijzen hoeven we alleen maar te kijken naar een incident in 2015, toen een groep Portugese studenten van de Santa Cecilia Music Academy de LHC bezocht en foto's nam van heel vreemd uitziende panelen in het CERN-gebouw zelf.

De panelen lijken gemaakt te zijn van dierenhuid gemonteerd in glas, of een soort kristal, met een lichte buiging. Verschillende bronnen hebben vertaald dat dit boodschappen of groeten zijn, sommige geschreven in het Sanskriet. Interessant genoeg zijn in India de enige mensen die Sanskriet lezen en schrijven geleerden van de Veda's en Upanishads, geschriften die geschreven zijn in de "taal van de goden". Er zijn ook berichten in het Aramees, Hebreeuws, Mandarijn, wat Arabisch en andere vreemde karakters die niemand herkent.

De foto's werden samen met de eenvoudige tekst op internet gezet:

Een groep Portugese studenten van de Santa Cecilia Muziekacademie heeft foto's genomen van vreemde panelen in het CERN-gebouw met oude geschriften, de meeste in het San-skriet. Wordt er een occult ritueel uitgevoerd binnen de LHC faciliteit?[iii]

Kort na het bericht werd het schrift achter het glas verwijderd uit het publieke zicht in de CERN faciliteit, en nu zijn de foto's zelf niet meer te vinden op het internet. Je vraagt je af wat ze proberen te verbergen.

De Hebreeuwse karakters die verschenen, zijn ook vertaald. Van rechts naar links gelezen, zoals in het Hebreeuws, luidt de regel: ת ב ח א ד Verbazingwekkend in zijn implicatie, ditzelfde Schrifttekst komt op verschillende plaatsen in Leviticus voor, en het vertaalt:

IK BEN DE HEER

Dit is een raadselachtige vondst op een plek die helemaal geen bijbels wereldbeeld aanhangt. En aangezien er verschillende platen plexiglas op de foto's zaten, wordt dit vers steeds herhaald in andere talen of zijn het verzen uit de heilige geschriften van andere religies die ook naar hun godheden verwijzen?

God spreekt tot Job vanuit de storm (38:1-33), waarbij Hij Zijn vele kwaliteiten uitdrukt. In dat gesprek zien we dat Hij veel van de kwaliteiten heeft die de wetenschappers van CERN (en de schaduwregering van de antichrist achter hen) lijken te verlangen.

Toen antwoordde de Heer Job uit de wervelwind en zei,

"Wie is deze die de raad verduistert door woorden zonder kennis? Omgord nu uw lendenen als een man, want Ik zal van u eisen, en antwoord Mij. Waar waart gij, toen ik de grondslagen der aarde legde? Verklaar u, indien gij verstand hebt. Wie heeft de maten daarvan gelegd, als gij het weet? Of wie heeft de lijn daarop gespannen? Waarop zijn haar fundamenten bevestigd? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen zongen en alle zonen Gods juichten van vreugde? Of wie sloot de zee met deuren, toen zij uitbrak als uit de baarmoeder?

Toen Ik de wolk tot haar kleed maakte, en de dikke duisternis tot haar omslagdoek, en Ik voor haar Mijn vastgestelde plaats afbrak, en grendels en deuren plaatste. En zei: Tot hier zult gij komen, maar niet verder; en hier zullen uw trotse golven worden tegengehouden? Hebt Gij den morgen geboden van uw dagen af, en de dageraad zijn plaats doen kennen, opdat hij de einden der aarde zou grijpen, en de goddelozen daaruit geschud worden? Zij is als klei geworden tot het zegel; en zij staan als een kleed. En voor de goddelozen is hun licht geblokkeerd, en de hoge arm zal verbroken worden.

Zijt gij ingegaan in de bronnen der zee, of hebt gij gewandeld in het zoeken der diepte? Zijn u de poorten des doods geopend, of hebt gij de deuren der schaduw des doods gezien? Hebt gij de breedte der aarde gezien? Verklaar, als gij alles weet. Waar is de weg, waar het licht woont? En wat de duisternis betreft, waar is haar plaats? Dat gij het tot de grens daarvan zoudt brengen, en dat gij de wegen tot het huis daarvan zoudt kennen? Weet gij het, omdat gij toen geboren waart? Of omdat het getal uwer dagen groot is?

Zijt gij ingegaan in de schatten der sneeuw, of hebt gij de schatten der hagel gezien? Die Ik gereserveerd heb tegen de tijd der benauwdheid, tegen de dag van strijd en oorlog? Langs welke weg is het licht verdeeld, dat de oostenwind over de aarde verspreidt? Wie heeft een waterloop uitgesplitst voor het overvloeien der wateren, of een weg voor den bliksem des donders; om het te doen regenen op de aarde, waar geen mensch is; op de woestijn, waar geen mensch is; om de verlaten en woeste grond te bevredigen; en om de knop van het tere kruid te doen uitspruiten? Heeft de regen een vader? Of wie heeft de dauwdruppels verwekt? Uit wiens schoot kwam het ijs? En wie heeft de rijp van de hemel verwekt? De wateren zijn verborgen als met een steen, en het gezicht van de diepte is bevroren. Kunt gij de zoete invloeden van de Plejaden binden, of de banden van Orion losmaken? Kunt gij Mazzaroth in zijn jaargetijde voortbrengen, of kunt gij Arcturus met zijn zonen leiden? Kent gij de verordeningen van de hemel? Kunt gij de heerschappij daarvan op aarde vestigen?

Kristalliserende technologie

Wat zou je zeggen van het idee dat kristallen, of gekristalliseerde beeldschermen, informatie kunnen bevatten of projecteren op een manier die het grote publiek niet begrijpt en waarvan het zich niet bewust is?

Herinner je je die berichten achter glas die werden weggehaald nadat ze op een foto waren vastgelegd en op internet waren gezet? Er stonden niet alleen verborgen doelverklaringen op, zoals "Ik ben de Heer" in het Hebreeuws, maar de containers waarin ze werden bewaard hadden misschien ook wel een doel. Misschien was het wel een soort bezorgsysteem dat ervoor zorgde dat de dingen die op die huiden geschreven stonden in gedachten naar de massa werden overgebracht.

Wetenschapper Marcel Joseph Vogel bestudeerde luminescentie in zijn vroege tienerjaren en publiceerde in 1943 uiteindelijk een proefschrift getiteld "Luminescence in Liquids and Solids and Their Practical Application. Dit proefschrift bleek de basis te zijn voor het bedrijf dat hij later oprichtte. Vogel Luminescence (gevestigd in San Francisco) produceerde een scala aan producten, waarvan vele vandaag de dag nog steeds in gebruik zijn.

Uiteindelijk verkocht Vogel Luminescence in 1957 en verdiende een klein fortuin. Maar in plaats van op jonge leeftijd met pensioen te gaan, ging hij bij IBM werken. Daar verwierf hij tweeëndertig patenten voordat hij in 1984 met pensioen ging. Hij werd beschouwd als een expert op het gebied van licht, luminescentie, fosforen, magnetische coatings en vloeibare kristallen.

Hoewel hij in 1994 overleed, zijn veel van wat hij zei en schreef nog steeds van invloed op de computer- en hightechindustrie. En als je kijkt naar de focus van zijn werk, werpt het licht op de technologische inspanningen van de schaduwregering die op dit moment de wereld lijkt te besturen.

De gevolgen van Vogel's werk met kristallen zijn misschien wel het meest verontrustende deel van zijn verhaal, gezien de implicaties voor vandaag en de toekomst. Er wordt bijna nooit melding gemaakt van zijn werk met kristallen buiten de kringen van degenen die bekend zijn met zijn onderzoek. Vogel ontdekte dat kristallijne structuren energie op verbazingwekkende manieren kunnen opslaan en overdragen. Hij schreef:

Als we het hebben over de kracht van gedachten, dan is dat waar. Gedachten bewegen door een veld dat we etherische ruimte noemen. We moeten rekening houden met materie die vorm heeft, dat fysieke object, is nu ingesloten door tijd en ruimte. Maar in die materie is een dimensie zonder ruimte, de interatomaire ruimte. Zoals we een elektron uit zijn orbitale schil kunnen bewegen, door een foton straling op een kristal te richten dat door dat kristal wordt geabsorbeerd, kunnen we dat elektron naar zijn orbitale omwenteling laten verschuiven en terug laten keren naar de grondtoestand. Het zendt een foton licht uit dat we luminescentie noemen. De energie van de geest is gefocust in de ruimte en heeft het vermogen om het roostersysteem waarin het met intentie wordt vrijgegeven uit te breiden.

Op deze manier kun je je intentie op het kristal richten, je kunt dan de gegevens extraheren, de puls versterken of het vrijgeven als een geprojecteerde uitbarsting van etherisch plasma.... Met deze apparaten kunnen we ons rechtstreeks in het patroon van gedachte verplaatsen....

De kracht van liefde brengt deze energie samen en helpt om een ordelijke communicatie tot stand te brengen tussen het ene trillingsniveau en het andere. Het gebruik van een kristal in dit proces werkt als een omvormer voor deze kracht en helpt bij het doorsnijden van interferentie. Het kan en zal een gedachtevorm vasthouden.[iv]

Zou het kunnen dat juist deze technologieën nu al worden toegepast? Wanneer we nieuwe technologieën zien zoals vloeibare diodes en gekristalliseerde schermen, zijn dit dan de voorlopers van gedachteoverdracht? Maken CERN en organisaties als DARPA al gebruik van dergelijke technologie om hun agenda's te bevorderen?

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

SLANGENHEUVELS GEVONDEN BIJ HET GILGAL REPHAIM 'REUZENRAD'

BEWIJS VAN NEPHILIM REUZEN & REPTILIANS GEVONDEN OVER DE HELE WERELD?

Vernietiger van Werelden

Het is niet omdat de Schepper van het universum de lat zo hoog heeft gelegd dat deze wetenschappers met hun reuzenbrein er niet naar streven om Hem te overtreffen. Ook zij geloven blijkbaar dat ze werelden kunnen besturen, net zoals de Heer aan Job vroeg.

Een merkwaardig standbeeld van een vreemde mascotte begroet iedereen die het hoofdgebouw van de LHC betreedt. Het is niemand minder dan de godin Shiva, de Vernietiger der Werelden. Hij vernietigt de wereld niet alleen omwille van de vernietiging. Hij vernietigt de wereld om hem opnieuw op te bouwen, naar zijn evenbeeld. En hier zie je de overmoed van de gekke wetenschappers van de wereld blootgelegd. Hun doel is om de wereld opnieuw vorm te geven, evenals de denkprocessen van mensen over het leven, het milieu en een klein ding als... God.

Ook hier is Tom Horn om de bedoelingen van CERN te helpen verduidelijken:

Het Shiva-beeld beeldt de hindoegod uit in zijn 'nataraja'-houding, een kosmische dans waarbij het oude universum wordt vernietigd ten gunste van een nieuwe schepping. Dit ritueel wordt uitgevoerd op de rug van een dwerg, een demon genaamd Apasmara die onwetendheid zou vertegenwoordigen.[v]

Een demon met de naam "onwetendheid"? Dat is een beetje zoals de mensen op aarde die geen idee hebben wat de echte bedoeling is achter deze inspanningen. Is het niet net als de duivel om de mensheid te beschimpen door hen te vertellen wat hij gaat doen? Na het lezen van de verhalen over hem in Jesaja, zul je je herinneren dat Satan alleen maar om ego draait.

Net als bij mysteriereligies en geheime genootschappen (waarvan de vrijmetselarij een goed voorbeeld is) ontvangen de ingewijden verborgen kennis die van mentor op leerling wordt doorgegeven, en elk bereikt niveau brengt extra opheldering over het ware doel van de organisatie (of sekte) met zich mee. Leden worden als "verlicht" beschouwd, terwijl iedereen die er niet bij hoort alledaags is en in duisternis wandelt. Wij zijn onwetend. Daarom illustreert de Shiva-dans de superpositie van de verlichten over de ruggen en zielen van de blinden. Voor de Illuminati zijn de werkelijk onwetenden natuurlijk de dwaze christenen. Zoals ik al vele malen in mijn vorige boeken heb gezegd, kennen de leden op het laagste niveau van deze mysteriereligies en geheime genootschappen zelden de waarheden die zijn voorbehouden aan de weinigen die de show werkelijk leiden.

Shiva wordt vergeleken met Dionysos... een andere vruchtbaarheidsgod die geassocieerd wordt met vegetatie, bossen, stromen en dansen - krachten die ook aan Cernunnos worden toegeschreven. Alle drie hebben ze heerschappij over de onderwereld: Dionysus, de zoon van Zeus en de sterfelijke Semele, is een soort beesten-god (iemand die zijn volgelingen inspireert om zich als "beesten" te gedragen) evenals de Maenaden, de gekke vrouwen die Dionysus volgden en in zijn behoeften voorzagen, die in het Romeinse pantheon Bacchus wordt genoemd.[vi]

Deze auteur heeft veel intelligente mensen gevraagd waar de plaatsing van dit standbeeld aan de voorkant van de LHC volgens hen echt om ging. Voor mensen die de geschiedenis kennen, concluderen sommigen dat het iets te maken had met de uitspraak van Robert Oppenheimer toen hij de eerste atoombom zag ontploffen op 16 juli 1945 in New Mexico. In een interview na afloop zei hij:

We wisten dat de wereld niet meer hetzelfde zou zijn. Een paar mensen lachten, een paar mensen huilden, de meeste mensen waren stil. Ik herinnerde me de regel uit het hindoegeschrift, de Bhagavad-Gita; Vishnu probeert de prins ervan te overtuigen dat hij zijn plicht moet doen en neemt, om indruk op hem te maken, zijn veelarmige gedaante aan en zegt: "Nu ben ik de Dood geworden, de vernietiger van werelden." Ik denk dat we dat allemaal op de een of andere manier dachten.

Het verhaal gaat dat het standbeeld een cadeau was van de regering van India. India is een van de landen die deelnemen aan het CERN-project, maar waarom zou de organisatie een religieus teken accepteren en het in hun voorportaal plaatsen, gezien hun aarzeling om zich aan te sluiten bij welk religieus dogma dan ook?

Om terug te komen op Oppenheimers opmerkingen over de atoombom: toegegeven, hij was waarschijnlijk een hele slimme, belezen man. Maar serieus: de Bhagavad Gita? Wie leest zoiets nou op zo'n nonchalante manier? Het betekende duidelijk iets voor hem, want hij had het in zijn geheugen gegrift.

Eerder in deze serie gingen we methodisch door verschillende oude Hindoe-verslagen van de Samarangana Sutradhara waar Vimana's werden gevlogen en uiteindelijk nucleaire explosies tot ontploffing werden gebracht. Zou het kunnen dat Dr. Oppenheimer en zijn medewerkers die de atoombom "ontdekten" toegang kregen tot dezelfde soort gevallen-engel technologie die de oude Hindoes ontvingen? Zou het kunnen dat hij in staat is om te citeren uit een obscure referentie van een oud document, de Bhagavad Gita, omdat die tekst en andere hem geholpen hebben bij de ontwikkeling van dit wapen? En, wat ons betreft, weten de wetenschappers en de schaduwregering achter de ontwikkeling van de LHC precies met wat voor vuur ze spelen?

Het lijkt er wel op. Hun doel is om deze wereld naar hun beeld te herscheppen, ongeacht hoeveel mensen er in dat proces moeten sterven.

Oude gewoonten

Hoewel Dr. Lisa Randall zegt dat we niet per se "afstand hoeven te doen van ons geloof in de rede"[vii] [sic], lijkt haar volgende uitspraak boekdelen te spreken over de werkelijke ideeën van haar en haar collega's over vooruitgang:

Het begrijpen van de natuur, het leven en het universum stelt ons voor buitengewoon moeilijke problemen. We willen allemaal graag beter begrijpen wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan - en ons richten op dingen die groter zijn dan onszelf en permanenter dan de nieuwste gadget of mode. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom sommigen zich tot religie wenden voor verklaringen. Zonder de feiten en de geïnspireerde interpretaties die verrassende verbanden aantoonden, zouden de antwoorden waar wetenschappers tot nu toe op zijn uitgekomen extreem moeilijk te raden zijn geweest. Mensen die wetenschappelijk denken bevorderen onze kennis van de wereld. De uitdaging is om zoveel mogelijk te begrijpen als we kunnen, en nieuwsgierigheid - niet beperkt door dogma's - is wat nodig is.

De grens tussen legitiem onderzoek en arrogantie kan voor sommigen een probleem zijn, maar uiteindelijk is kritisch wetenschappelijk denken de enige betrouwbare manier om vragen over de samenstelling van het universum te beantwoorden. Extremistische anti-intellectuele stromingen in sommige huidige religieuze bewegingen staan haaks op het traditionele christelijke erfgoed - om nog maar te zwijgen van vooruitgang en wetenschap - maar gelukkig vertegenwoordigen zij niet alle religieuze of intellectuele perspectieven. Veel denkwijzen - zelfs religieuze - bevatten uitdagingen voor bestaande paradigma's en staan de evolutie van ideeën toe. Vooruitgang betekent voor ieder van ons het vervangen van verkeerde ideeën en het voortbouwen op de ideeën die goed zijn.[viii]

Ik neem aan dat als je het niet eens bent met de vooronderstelling dat een kleine groep wetenschappers een poort mag openen waar de duivel en zijn engelen doorheen kunnen komen, je stevig in het kamp zit van de "extremistische anti-intellectuele stromingen in sommige huidige religieuze bewegingen". Omdat het intellect van deze wetenschappers zo groot is in hun eigen geest, wordt het standpunt van iemand anders met een andere mening over wetenschap en de toekomst van de mensheid, vooral als je christen bent, ontkracht. Zij zijn tenslotte god-makers.

Sue Bradley heeft iets te zeggen over ons menselijk gedrag als het gaat om het proberen los te komen van het ethos, of de norm, van vorige generaties. Het is niet altijd een goede zaak:

Het belangrijkste doel van deze analyse is niet in de eerste plaats om inhoudelijke informatie te verschaffen, maar om gezamenlijk na te denken over en inzicht te krijgen in verschillende contextuele aspecten, waarbij onomkeerbaar convergerende en schaalbare patronen worden bevestigd die cumulatief een enorm ongemakkelijke en bovennatuurlijke conclusie presenteren:

Dat wij, de menselijke beschaving als collectief lichaam, op dit exacte moment onherstelbaar hebben gefaald en dat de mensheid werkelijk is overgeleverd aan de genade van GOD zelf: op de grootste organisatorische schaal hebben we het punt bereikt dat we actief of passief voor God spelen door het te bekrachtigen via een flagrante en arrogante wetenschappelijke gemeenschap die niet wordt gecontroleerd door enige regelgevende of bestuurlijke middelen. Het overschrijden van alle bestaande bestuursprincipes van de mens en het overschrijden van Gods goddelijke grenzen en wetten heeft het collectief effectief over een kantelpunt gebracht waarvan de onvermijdelijke destructieve impact zal vragen om interventie door een supra-systemische verlosser wiens identiteit en vereisten voor persoonlijke en collectieve verlossing en redding voor de meesten onbekend zijn.

Belangrijker, en onvoorstelbaar, is het niveau van organisatie en macht van spirituele voorlopers en de relatieve onwetendheid (en dus ineffectiviteit) van de kerk in zowel het aanpakken als het bestrijden van de verzameling destructieve inspanningen. We zijn, door stille volmacht, gebrek aan kennis of zelfs gedachtencontrole, zowel specifiek als samengesteld gedrag en ondernemingen aan het vergoelijken die een directe impact hebben op onze fysieke beschaving en spirituele orde. We hebben bereikt wat velen hebben omschreven als "kantelpunten" op elk gebied van ons leven: politiek, financieel, wetenschappelijk, geologisch, ecologisch, medisch, emotioneel en spiritueel. Een rooster van schijnbaar ongerijmde draden in een streng smelt samen als hardnekkige en aanhoudende patronen. Synchroniciteit verandert in interesse, interesse in verwondering, verwondering in verbijstering, verbijstering in ongemak, ongemak in schrik, schrik in...?[ix]

Inderdaad, Sue slaat de spreekwoordelijke spijker op zijn kop. We zijn onze eigen meesters geworden, althans de wetenschappers bij CERN. Als gevolg daarvan heeft de wetenschappelijke gemeenschap elk greintje zelfbeheersing laten varen. De "omslagpunten" van Sue waren de hobbels in de weg waar we net overheen zijn gereden met de laatste herstart van de LHC. Maar de gemiddelde man op straat is zich niet bewust van de klif recht voor zijn neus. Helaas is onwetendheid in dit geval niet zaligmakend.

VOLGENDE Waarom Cern?

Eindnoten

[i] Lisa Randall, Knocking on Heaven’s Door: How Physics and Scientific Thinking Illuminate the Universe and The Modern World, PDF Archive, https://www.pdf-archive.com/2014/07/24/knocking-on-heavens-door-1/knocking-on-heavens-door.pdf.

[ii] Sue Bradley, “CERN—European Organization for Nuclear Research,” Scribd, https://www.scribd.com/document/88379740/Cern-moriah (November 2008).

[iii] “Large Hadron Collider?” Unscatter.com, April 19, 2015.

[iv] “Marcel Vogel Thoughts,” VogelCrystals.net (2015).

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.

[viii] Ibid.

[ix] Ibid.

Bron: The Land Before Time—PART 17: A Matter of Perspective » SkyWatchTV