www.wimjongman.nl

(homepagina)


PARANORMALE ENTITEITEN EN DEZE OKTOBER'S HALLOWEEN (DEEL 16) - Wees niet misleid: Hoe te beschermen tegen misleiding

27 oktober 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15

()

Door John P. McTernan (uittreksel uit de bestseller God's Ghostbusters)

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, de uitverkorenen zelf zullen misleiden. (Matteüs 24:24)

Misleiden: "Het misleiden, vooral door list of bedrog; het valse doen geloven"[i].

De andere bijdragen in deze serie gingen over enkele zeer reële en specifieke gebieden van bedrog die ons en onze jeugd dagelijks omringen. Met vampiers die onze vrouwen en meisjes versieren, "geestenjagers" die de communicatie met de doden bevorderen, en leugenaars, moordenaars, heksen, valse profeten en andere duistere rolmodellen die voor zovelen een altijd aanwezige, kwaadaardige en onzichtbare nagel in de kist van de bijbelse twijfel slaan, zou men zich gemakkelijk verslagen en overweldigd kunnen gaan voelen. Toch is het wapen tegen zulke dingen niet zo verborgen of moeilijk te vinden als velen geneigd zijn te denken. Een diep, oprecht en toegewijd geloof in de Heer Jezus Christus is één sleutel om met vertrouwen tegen deze machtige vijanden op te trekken. De andere sleutel is kennis. Ken uw vijand, en weet welke wapens en gevechtstactieken uw vijand naar het slagveld zal brengen.

Een van de kenmerken van de vijand in het huidige tijdperk is misleiding. Dit bedrog is te vinden op elk gebied van het leven. Het is te vinden in economie, wetenschap, geschiedenis en politiek, en het ernstigste is religie. De gemakkelijkste misleiding die we op dit moment kunnen zien is die van de wereldeconomie (om een begrijpelijk beeld te schetsen aan het begin van dit hoofdstuk). De economie van de wereld was gebaseerd op steeds grotere schulden. De economische deskundigen zouden zeggen: "maak je geen zorgen over de schuld", maar nu zijn de wetten van de economie duidelijk zichtbaar. De enorme schuldenlast vernietigt mensen, bedrijven, instellingen, staten en zelfs landen.

Het bedrog is ontmaskerd en de economie staat nu onder de waarheid! De mensen die de wetten van de economie kenden en zich niet lieten leiden door het huidige bedrieglijke economische beleid, konden zichzelf beschermen tegen economische ondergang, omdat zij werkten volgens de waarheid van de economische wetten. Zij konden uit de schulden blijven en hun geld zo investeren dat het niet vernietigd zou worden. Ze konden de economische ineenstorting zien aankomen en zich erop voorbereiden. De mensen die werkten onder het bedrog konden de ineenstorting niet zien aankomen en kwamen in de vernietiging ervan terecht.

Ditzelfde principe over misleiding geldt in het geestelijke rijk. Zij die in de waarheid verankerd zijn kunnen niet geestelijk bedrogen worden, maar zij die niet in de waarheid werken staan wijd open voor misleiding. Zij kunnen op dezelfde manier geestelijk bedrogen worden als degenen die economisch bedrogen zijn. Het grote verschil is dat geestelijk bedrog kan leiden tot geestelijke dood en eeuwige scheiding van God.

De Bijbel geeft grote waarschuwingen over misleiding en onthult hoe men ertegen beschermd kan worden, door te laten zien dat misleiding uitgaat van het geestelijke rijk en zich vervolgens manifesteert in het natuurlijke rijk. De bron van misleiding is slecht en komt niet van God. Alle waarheid komt van God, terwijl misleiding rechtstreeks afkomstig is van Satan en zijn gevallen engelen.

Vlak voor de dood van Jezus Christus waarschuwde Hij de discipelen over Zijn dood en Zijn wederkomst. De discipelen wilden de tekenen van Zijn wederkomst weten en vroegen de Heer Jezus wat een teken zou zijn van Zijn komst en het einde van de wereld.

Jezus Christus noemde in feite vele tekenen van Zijn komst, waaronder oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestilentie en religieuze afvalligheid. Het eerste teken was een waarschuwing voor religieus bedrog. De misleiding zou zich richten op Hem; en er zouden vele valse profeten, messiassen en leraren zijn. Jezus Christus is de Redder van de mensheid, dus deze misleiding zou de mensen wegvoeren van Hem als Redder en overgaan op iemand of iets anders.

Matteüs 24:4-5: "En Jezus antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u bedriegt. Want velen zullen in mijn naam komen, zeggende: Ik ben Christus, en zullen velen misleiden."

De Heer Jezus gaat dieper in op de omvang van deze misleiding, en Hij benadrukt dat de misleiding bovennatuurlijke tekenen en wonderen met zich mee zal brengen, en ook dat het effect zo groot is, dat het degenen die Jezus Christus volgen, zou kunnen misleiden.

Mattheüs 24:24: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, de uitverkorenen zelf zullen misleiden."

Het gezag van de Bijbel

De Bijbel is de maatstaf om te bepalen of iemand, of een teken of wonder van God afkomstig is. De vragen die onmiddellijk bij mij opkomen zijn: "Hoe weet men dat de Bijbel te vertrouwen is als het woord van God?". "Wat is het bewijs dat de Bijbel de uiteindelijke autoriteit is voor wat werkelijk van God komt en wat bedrog is?"

Het grootste bewijs is Bijbelprofetie, en hoe deze profetie nu in de wereld speelt. Er zijn drie grote profetische thema's in de Bijbel, en deze zijn: (1) de eerste komst van Jezus Christus, (2) Zijn tweede komst, en (3) de natie Israël. Alleen al uit de combinatie van deze drie thema's blijkt dat de Bijbel uniek is en alleen van God kon komen.

Er staan tientallen profetieën in het Oude Testament over de eerste komst van Jezus Christus. Ze werden allemaal vervuld bij Zijn eerste komst. Deze profetieën omvatten het tijdstip van Zijn komst, Zijn bediening, de reden voor Zijn dood, en grote details over de manier waarop Hij aan het kruis stierf. Het volgende zijn slechts twee segmenten van geschriften uit vele om aan te tonen hoe Jezus Christus de profetie vervulde bij Zijn eerste komst. De vervulling wordt gevonden in het Nieuwe Testament.

De beschrijving van Jezus Christus' dood aan het kruis en aanverwante gebeurtenissen:

Psalm 22:13: "Zij grepen mij met hun mond aan, als een razende en een brullende leeuw."

Psalm 22:15-18: "Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn kaken, en Gij hebt mij gebracht in het stof des doods. Want de honden hebben mij omsingeld; de vergadering der goddelozen heeft mij ingesloten; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen vertellen; zij kijken en staren mij aan. Zij verdelen mijn klederen onder hen, en werpen loten op mijn gewaad."

De reden voor de noodzaak van de dood van Jezus Christus aan het kruis volgt hier. Hij stierf als plaatsvervanger voor de zonde van de mens:

Jesaja 53:5-6: "Maar om onze overtredingen is Hij gewond, om onze ongerechtigheden is Hij gekneusd; de straf van onze vrede was op Hem, en met Zijn striemen zijn wij genezen. Wij zijn allen als schapen afgedwaald; wij hebben ons een iegelijk naar zijn eigen weg gekeerd; en de HERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem gelegd."

Jesaja 53:8: "Hij is weggenomen uit de gevangenis en uit het oordeel; en wie zal Zijn geslacht verklaren? Want Hij is uitgeroeid uit het land der levenden; om de overtreding van Mijn volk is Hij getroffen."

De Tweede Komst van Jezus Christus is eigenlijk verbonden met de profetieën over Israël. De reden hiervoor is dat Hij terugkeert naar Jeruzalem en Israël als natie herstelt. Er staan veel verzen in de Bijbel over de verspreiding van de Joden uit Israël over de hele wereld. De reden voor de verstrooiing was dat het Joodse volk totaal verzuimde Gods Woord te gehoorzamen, en een straf daarvoor was dat het uit het land werd verdreven en in de wereld werd verspreid.

De profetieën eindigen niet met de verstrooiing, maar gaan verder met een terugkeer naar het land. Dit herstel vindt plaats omdat God vierduizend jaar geleden een eeuwig verbond sloot met Abraham, en dat vervolgens versterkte met zijn zoon Isaak, zijn kleinzoon Jakob en hun nakomelingen. Dit eeuwige verbond wordt de basis waardoor God het Joodse volk ooit weer in het land zou brengen.

Het gezag van de Bijbel is dan rechtstreeks verbonden met Gods verbond met het Joodse volk over het land Israël.

Genesis 17:7-8: "En Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u tot een God te zijn, en uw zaad na u. En Ik zal aan u, en aan uw zaad na u, het land Israël geven. En Ik zal u en uw zaad na u het land, waarin gij vreemdeling zijt, het gehele land Kanaän, geven tot een eeuwige bezitting; en Ik zal hun God zijn".

Jezus Christus gaf vlak voor zijn dood een profetische waarschuwing over Jeruzalem. Hij zei dat de stad verwoest zou worden en dat het Joodse volk verspreid zou worden over alle volken. Hij voegde daaraan toe dat Jeruzalem gedurende een bepaalde tijd niet onder Joodse controle zou staan. Aan het einde van deze tijd zou Hij naar Jeruzalem terugkeren om het Joodse volk te verdedigen.

Lucas 21:24: "En zij zullen door de scherpte van het zwaard vallen en in alle volken gevangen genomen worden; en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn."

In mei 1948 werd Israël opnieuw een natie, terwijl in juni 1987 heel Jeruzalem onder Joodse controle kwam. Jeruzalem is niet volledig onder Joodse controle, want de Palestijnen, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de meeste naties willen de stad verdeeld zien. Er moet nog veel gevochten worden om Jeruzalem totdat het vrij is van buitenlandse invloed. Het zal pas vrij zijn bij de wederkomst van Jezus Christus.

Er is geen andere natie als Israël. Het is volstrekt uniek onder alle naties. Het is gemakkelijk om Israël te zien als ieder ander volk en Jeruzalem als iedere andere stad, maar zij zijn uniek. Het Joodse volk en Israël werden tweemaal verwoest in een periode van zesentwintighonderd jaar.

De Babyloniërs verwoestten Jeruzalem zesentwintighonderd jaar geleden voor het eerst. Ze doodden de meeste Joden en namen een restant gevangen naar Babylon. De natie werd samen met haar koningen vernietigd en de tempelverering werd gestopt. Zoals voorspeld door de profeet Jeremia, keerden de Joden zeventig jaar later terug en herbouwden toen de natie, Jeruzalem en de tempel. Op dat moment kwam Israël onder het gezag van niet-Joodse koningen en werd het koninkrijk van Israël afgenomen. Hiermee begonnen de "tijden van de heidenen" over Jeruzalem, waarvan Jezus Christus had voorspeld dat ze zouden eindigen.

Ongeveer zeshonderd jaar later, vanaf 70 na Christus, verwoestten de Romeinen voor de tweede keer het land Israël, Jeruzalem en de tempel. Een enorm aantal mensen werd gedood of verspreid over het hele Romeinse Rijk. Israël werd een woestenij onder controle van verschillende rijken tot 1948. Precies zoals de Bijbelprofeten voorspelden, was Israël weer een Joodse natie. (Nogmaals, er is geen andere natie zoals Israël, dat in zesentwintighonderd jaar tweemaal werd verwoest, waarbij ook zijn hoofdstad en religieus centrum werden verwoest, en daarna weer ontstond).

Vandaag spreken de Israëli's zelfs Hebreeuws, dat een dode taal was, en zij gebruiken weer shekels als geld! Israël is weer een natie vanwege het bovennatuurlijke verbond dat de Heilige God van Israël heeft gesloten met Abraham, Izaäk, Jakob en het Joodse volk. Gods profetische plan is nu in volle gang, en de wedergeboorte van Israël zou plaatsvinden vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. Christus zal terugkeren naar Jeruzalem om het Joodse volk te redden van de totale vernietiging bij de Slag om Armageddon:

Zacharia 14:2-4: "Want Ik zal alle volken tegen Jeruzalem verzamelen om te strijden; en de stad zal worden ingenomen, en de huizen doorzeefd... Dan zal de HEERE uitgaan, en tegen die volken strijden, zoals toen Hij streed op de dag van de strijd. En zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt in het oosten..."

Met het gezag van de Bijbel als het Woord van God geopenbaard door profetie, is het tijd om vast te stellen wat de Bijbelse norm is om te testen op misleiding. De norm berust op de persoon van Jezus Christus en Zijn bediening om de mensheid te verlossen.

De Bijbelse norm om bedrog te testen

1 Johannes 4:1: "Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan."

De Bijbel geeft de norm voor bescherming tegen misleiding. De bescherming richt zich op de persoon van Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis om de mensheid te verlossen naar God. Geloof hebben in de echte Jezus Christus is het fundament van de waarheid. Mensen die preken over geestelijke zaken moeten getoetst worden op hun geloof in Jezus Christus en op de inhoud van hun onderricht. Als de persoon of zijn leer de test niet doorstaat, moet hij worden afgewezen, hoe overtuigend hij ook is of hoe "juist" hij ook lijkt. Deze persoon onderwijst geestelijk bedrog en niet de waarheid.

De Bijbel zegt in 1 Johannes 4:1 dat mensen op de proef moeten worden gesteld, maar gaat in de volgende verzen verder met het beschrijven van de proef:

1 Johannes 4:2-3: "Hierdoor kent gij de Geest van God: Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is van God: En iedere geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet van God; en deze is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zou; en nu reeds is hij in de wereld."

Als iemand belijdt dat de echte Jezus Christus in het vlees is gekomen, dan is deze persoon waarachtig en geen bedrieger. De sleutel is de identificatie van de echte Jezus Christus. De apostel Johannes identificeert slechts enkele verzen later de ware Jezus Christus. Hij is uniek onder de mensen omdat Hij de eniggeboren Zoon van God is. Hij kwam van God de Vader en werd geboren uit een maagd; daarom had Hij niet de menselijke zondige aard.

1 Johannes 4:9: "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, omdat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij door Hem zouden leven."

Omdat Hij van God kwam, openbaart de Bijbel dat Hij God is. God is geopenbaard in het vlees door de persoon van Jezus Christus. Dit is het fundament van de waarheid en de gouden standaard om alles geestelijk aan te toetsen. De Schepper van het universum werd één van de mensheid. Jezus Christus was zowel God als mens.

1 Timoteüs 3:16: "En zonder twist is het geheimenis der godzaligheid groot: God is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, gezien door engelen, verkondigd aan de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid."

Met het fundament van de persoon van Jezus Christus is het heel belangrijk om Zijn bediening te begrijpen. De mens was van God gescheiden vanwege de zonde en de straf voor deze rebellie was de geestelijke dood. Dit betekende scheiding van God in een plaats van eeuwige straf, de hel genaamd. De dood en het vergoten bloed van Jezus Christus betaalden de straf voor de zonde en verzoenden de zondige mens met God. De enige manier voor de mens om eeuwig leven te verkrijgen is door geloof in de persoon en de dood van Jezus Christus.

1 Petrus 3:18: "Want ook Christus heeft eenmaal geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat Hij ons tot God zou brengen, in het vlees gedood, maar door de Geest levend gemaakt."

Het fundament van de waarheid om alles geestelijk te toetsen op tekenen van misleiding is de persoon en de bediening van Jezus Christus. Wanneer de test wordt toegepast, gelooft de persoon of de geestelijke manifestatie dat Jezus Christus in het vlees kwam als de eniggeboren Zoon van God? Bevordert de religieuze doctrine die wordt onderwezen dat de dood en het vergoten bloed van Jezus Christus de enige weg is naar verlossing en eeuwig leven?

Welke geestelijke kracht er ook wordt gemanifesteerd, als de prediker of leraar de persoon en de bediening van Jezus Christus ontkent, werken zij onder een misleiding en misleiden zij degenen die hen volgen.

Met alle bedrieglijkheid van ongerechtigheid

Bijbels Grieks woord Bedriegen: "Afwijken van veiligheid, waarheid of deugd" (Strong's Concordance 4105).

Bijbels Hebreeuws woord Bedriegen: "Op een dwaalspoor brengen, d.w.z. (geestelijk) misleiden, of (moreel) verleiden" (Strong's Concordance # 5377).

De Bijbel waarschuwt dat bij het naderen van de wederkomst van de Heer Jezus enorme geestelijke krachten zullen worden losgelaten die massa's mensen zullen misleiden. Er zullen manifestaties van geestelijke kracht zijn die de Bijbel leugenachtige tekenen en wonderen noemt. Deze manifestaties zijn echt en niet slechts een illusie.

Er is echte macht uit het geestelijke rijk, maar de vraag wordt: "Wat is de bron van deze macht?" De Bijbel is heel duidelijk dat bepaalde geestelijke manifestaties van Satan afkomstig zijn en bedoeld zijn om mensen af te leiden van Jezus Christus en Zijn bediening om de mensheid te verlossen. Dit zijn leugenachtige tekenen en wonderen met het specifieke doel van misleiding. Er zijn krachtige geestelijke manifestaties gebaseerd op wat de Bijbel noemt "alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid". Dit betekent dat er grote kracht achter deze manifestaties zit die mensen die niet gegrond zijn in de waarheid van Jezus Christus zullen overweldigen. Zij zullen worden overweldigd en meegesleurd in het volgen van de misleiding, omdat zij de waarheid niet liefhebben en er niet in verankerd waren!

2 Tessalonicenzen 2:9-10: "Ook Hij, wiens komst is naar de werking van Satan met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen, en met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben ontvangen, opdat zij behouden zouden worden."

Omdat deze mensen de waarheid niet liefhebben en de ware Jezus Christus verwerpen, zal God toestaan dat de sterke misleiding van deze boze geestelijke macht hen overweldigt, wat ertoe zal leiden dat zij dit bedrog geloven. Er vindt een felle, geestelijke oorlog plaats tussen waarheid en misleiding. Zij die de waarheid liefhebben en volgen, zullen worden beschermd; maar zij die de ware Jezus Christus verwerpen, zullen door misleiding in de leugen worden verzegeld. Omdat zij de waarheid afwijzen, zullen zij leugens geloven, zelfs tot hun eeuwige verdoemenis.

Er is een enorme prijs te betalen voor het verwerpen van de waarheid over de persoon van Jezus Christus. Dit bedrog staat klaar voor deze mensen tot hun eeuwige verdoemenis. Vergeet niet dat hoe dichter de wederkomst van Jezus Christus nadert, hoe groter de misleiding met leugenachtige tekenen en wonderen zal zijn.

2 Tessalonicenzen 2:11-12: "En daarom zal God hun een sterke misleiding zenden, dat zij een leugen geloven, opdat zij allen verdoemd worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een lust hebben in ongerechtigheid."

Naast de manifestaties van leugenachtige tekenen en wonderen zijn er ook leraren en predikanten die leugens en bedrog prediken. De Bijbel waarschuwt ook voor valse leiders die tegen de waarheid van de Heer Jezus en Zijn bediening prediken. Zij worden bedrieglijke werkers genoemd die van God lijken te zijn, maar de kracht achter deze valse apostelen is wederom Satan.

Deze valse leraren mogen dan zeer intelligent zijn met gevorderde graden en zeer overtuigende woorden, maar wat zij prediken is misleiding die mensen wegleidt van de ware Jezus Christus en redding door Hem. Zij worden de dienaren van Satan genoemd.

2 Korintiërs 11:13-14: "Want dat zijn valse apostelen, bedrieglijke werkers, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want satan zelf is veranderd in een engel van het licht. Daarom is het geen grote zaak als ook zijn dienaren worden veranderd in dienaren der gerechtigheid; hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken."

Mensen die niet gegrond zijn in de waarheid van Jezus Christus kunnen een gemakkelijke prooi zijn voor de valse apostelen van Satan. Deze mensen zijn onwetend of hebben de waarheid verworpen en kunnen nu overweldigd worden door de overredingskracht van deze bedrieglijke predikers van Satan. De manier voor iemand om een bedrieglijke predikant te herkennen is de waarheid over Jezus Christus te kennen.

Wanneer je naar een predikant luistert: leidt hij iemand naar de ware Jezus Christus en het eeuwige leven door Hem, of predikt hij een ander evangelie en leidt hij mensen weg van de echte Jezus Christus?

Geestelijke waarheid is het gereedschap om bedrog te herkennen. Je moet de waarheid kennen om de vervalsing te herkennen. Geen enkele vervalser zou een biljet van vijftien dollar produceren, omdat dat in werkelijkheid niet bestaat. Zij zullen een bedrag en een ontwerp van het biljet namaken dat het echte biljet weerspiegelt; niet iets denkbeeldigs. Rechercheurs worden getraind in hoe echt geld eruit ziet en hoe ze vervalsingen kunnen herkennen. Door het echte geld te kennen, kan men de vervalsing herkennen. Zo is het ook in de geestelijke wereld. Wie de echte Jezus Christus kent en zijn bediening begrijpt, kan de vervalsing herkennen. Zij die de waarheid niet kennen, kunnen gemakkelijk worden misleid. Het grote gevaar van geestelijk bedrog is dat het uiteindelijk leidt tot eeuwige verdoemenis en afscheiding van Jezus Christus.

De Bijbel waarschuwt voor misleiders, en het is aan iedereen om gewapend met de waarheid zich tegen hen te verdedigen. De Bijbel waarschuwt ook dat de misleiders erger zullen worden naarmate de wederkomst nadert. Zij zullen uiterst sluw zijn met vele valse leringen. Alleen zij die de waarheid kennen, kunnen deze boosdoeners identificeren.

2 Timoteüs 3:13: "Maar de bozen en verleiders zullen steeds erger worden, bedriegend en misleidend".

Efeziërs 4:14: "Opdat wij voortaan geen kinderen meer zijn, die heen en weer geslingerd worden, en met elke wind van leer meegesleept worden, door de listigheid van mensen en sluwheid, waardoor zij op de loer liggen om te misleiden."

Een speciale waarschuwing voor misleiding

Openbaring 19:20: "En het beest werd meegenomen, en met hem de valse profeet, die voor zijn aangezicht wonderen verrichtte, waarmee hij hen misleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden...".

De Bijbel waarschuwt dat vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus een wereldregering zal ontstaan, die een universeel getallensysteem zal gebruiken om alle handel te controleren. Dit systeem zou zich concentreren op het getal "666".

Bij het begrijpen van Bijbelprofetie is het uiterst belangrijk in gedachten te houden dat dit systeem zou ontstaan wanneer Israël nog een natie was. Het boek Openbaring laat zien dat dit systeem in werking zal treden vlak voor de wederkomst van Jezus Christus, terwijl zowel de profeten van het Oude als die van het Nieuwe Testament laten zien dat de Heer Jezus terugkeert nadat de natie Israël weer is hersteld.

Israël is weer een natie, en de technologie is nu zover gevorderd dat een wereldwijd elektronisch systeem bijna voltooid is. Door het gebruik van computers, elektronisch geld, een cashloze maatschappij, en onmiddellijke satellietcommunicatie met vele andere vormen van technologie, is de wereld heel dicht bij een cashloos, elektronisch genummerd systeem. Het lijkt erop dat met de geavanceerde technologie van vandaag, het 666-systeem dat in de Bijbel wordt beschreven een veel bredere toepassing kan krijgen. Het kan een compleet bewakingssysteem over de bevolking zijn. Met de geweldige technologie die tegenwoordig beschikbaar is, kan het controleren van alle handel slechts het topje van de ijsberg zijn!

Het feit dat deze twee profetische gebeurtenissen samenvallen is een waarschuwing van de Schrift voor het dreigende gevaar waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. De Bijbel waarschuwt dat het 666 bewakingssysteem zal worden ingevoerd door middel van bedrog om allen die de waarheid van Jezus Christus verwerpen te strikken.

Wanneer dit systeem wordt ingevoerd, zal het worden gepromoot als prachtig en onderdeel van een religieus systeem. Het zal worden gepromoot als een manier om de misdaad te beheersen en alle mensen een dienst te bewijzen. Het zal waarschijnlijk naar voren worden geschoven als een manier van eerlijkheid, zodat iedereen kan functioneren. De kern van dit systeem zal bestaan uit een identificatienummer waarbij 666 op het lichaam in de rechterhand of het voorhoofd wordt geplaatst.

Openbaring 13:16-18: "En hij laat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en gebonden, een merkteken ontvangen in hun rechterhand of op hun voorhoofd: En dat niemand kan kopen of verkopen, dan die het merkteken heeft... en zijn getal is zeshonderd zes en zestig."

Door de misleiding die er in die tijd zal zijn, zullen mensen dit merkteken met het getal 666 nemen; het zal verschijnen als iets geweldigs om te doen. Er zal veel gepreekt worden over het aannemen van dit merkteken. Religieuze leiders zullen het promoten, maar het is allemaal onderdeel van een religieus systeem dat mensen uiteindelijk wegleidt van Jezus Christus en het eeuwige leven, en het is allemaal onderdeel van een geestelijke misleiding waarvan de wereld nog nooit eerder de omvang heeft gezien.

Dit religieuze systeem omvat de aanbidding van een man die door de Bijbel wordt aangeduid als de Antichrist of het Beest. Dit hele systeem is gebaseerd op misleiding. Het zal worden bevorderd door leugenachtige tekenen en wonderen, samen met grote aantallen apostelen van Satan die met krachtig overtuigende leugens spreken. Alle geavanceerde communicatietechnologie zal worden gebruikt om dit religieuze systeem te bevorderen, en het aannemen van dit "666 merkteken" zal de inwijding zijn in dit systeem, dat Jezus Christus volledig verwerpt en het individu opsluit in eeuwige verdoemenis. Als iemand zich eenmaal bij dit systeem aansluit door het merkteken te accepteren, is er geen uitweg meer.

Openbaring 14:9-10 "Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of in zijn hand ontvangt, die zal drinken van de wijn van de toorn Gods ... en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de aanwezigheid van de heilige engelen en in de aanwezigheid van het Lam".

Door middel van profetie vertelt de Bijbel ons waar deze enorme technologische explosie naar toe gaat. Het zal deel uitmaken van de grootste misleiding ooit. Alle technologie die we nu kennen en die we dan zullen kennen, zal worden gebruikt als middel om deze misleiding te bevorderen.

De Bijbel is de norm voor het bepalen van de waarheid, en met de waarheid als instrument kan zij worden gebruikt om vele variaties van het bedrog dat de vijand subtiel en geleidelijk in ons dagelijks leven zal introduceren, aan het licht te brengen. De waarheid is een nutteloos instrument, tenzij men de waarheid kent en het gebruikt als het instrument dat God ons ter beschikking heeft gesteld. Het is aan ieder individueel persoon om de waarheid te kennen. Iedereen is verantwoordelijk voor God om in de waarheid verankerd te zijn.

Conclusie

Johannes 14:6: "Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."

De manier om in de waarheid verankerd te zijn is de Bijbel te gehoorzamen en zijn leven te wijden aan de ware Jezus Christus als Heer en Heiland. Dit betekent erkennen dat Hij de eniggeboren Zoon van God is, die stierf aan het kruis en zijn bloed vergoot om de prijs voor de zonde te betalen. Dit is het anker naar de waarheid en het eeuwige leven met God. Jezus Christus is het enige fundament voor de waarheid. Als iemand eenmaal verankerd is in de fundamentele waarheid, kan hij door het bestuderen van de Bijbel meer gaan begrijpen van de waarheid die daarin wordt geopenbaard. Hierdoor groeit iemand in Gods genade, vrede en liefde.

Het geestelijke rijk is niet neutraal. Er is geen optie om de waarheid te verwerpen. Iemand groeit in de waarheid of raakt verhard in een misleiding. Als iemand de waarheid verwerpt, is de Bijbel duidelijk dat God een sterke misleiding in het leven van deze persoon zal zenden, die dan een leugen zal geloven; het eindresultaat is het geloven in een leugen en eeuwig gescheiden te moeten leven van de waarheid, die de Heer Jezus Christus is.

Ondanks alle leugens in deze wereld voorziet God ons nog steeds van de waarheid. Hoe krachtig de misleiding ook is met leugenachtige tekenen en wonderen en Satans apostelen, de waarheid van de Bijbel ontmaskert deze misleiding. De enige mensen die bedrogen kunnen worden, zijn zij die de waarheid die van God komt, verwerpen. Het is nu de tijd om de waarheid te gehoorzamen en te rusten in de Heer Jezus Christus en Zijn verlossing.

Johannes 18:37: "Pilatus dan zei tot hem: Zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een koning ben. Daartoe ben Ik geboren en daartoe ben Ik in de wereld gekomen, om van de waarheid te getuigen. Iedereen die van de waarheid is, hoort mijn stem."

Volgende: Demonen unlimited

Eindnoot:

[i] “deceive,” Webster’s Third New International Dictionary, Unabridged (Merriam-Webster, 2002), last accessed July 3, 2011, http://unabridged.merriam-webster.com.

Bron: PARANORMAL ENTITIES AND THIS OCTOBER’S HALLOWEEN (PART 16)—Be Not Deceived: How to be Protected from Deception » SkyWatchTV