www.wimjongman.nl

(homepagina)


PARANORMALE ENTITEITEN EN DEZE OKTOBER'S HALLOWEEN (DEEL 15) - Hoe zit het met geesten?

25 oktober 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14

Door Gary Bates (uittreksel uit de bestseller God's Ghostbusters)

Communiceren mensen werkelijk met de geesten van de doden?

Naast de beweringen dat mensen interactie hebben met buitenaardse wezens, zijn er vele buitenwereldse episodes die mensen beweren te ondergaan. De schijnbare realiteit van de ervaring heeft vaak een transformerend effect, zelfs in die mate dat de ervaring zelf een nieuw soort filter van het wereldbeeld wordt. Als bijvoorbeeld midden in de nacht een interdimensionale (het lijkt alsof hij plotseling uit het niets is opgedoken) entiteit plotseling aan het voeteneind van iemands bed verschijnt en beweert dat hij van de Pleiadencluster is, dan zal die persoon meestal geloven dat zijn beweringen waar zijn. Het geloof in de ervaring verandert vaak de visie op de grote lijnen van het leven, zoals "Waar komen we vandaan?" en "Waar gaan we heen als we sterven?". Door de ervaring worden zij dus ook overgeleverd aan de grotere beweringen van de entiteit, die verhalen kunnen bevatten dat de buitenaardse weldoeners oorspronkelijk de scheppers van de mensheid waren; dat zij duizenden jaren lang toezicht hebben gehouden op onze evolutie; en dat zij uiteindelijk de menselijke soort en de aarde zullen verlossen en herstellen in een soort utopisch paradijs. Kortom, de meeste ervaringsdeskundigen ondergaan een soort religieuze transformatie of "ontwaken", en veel onderzoekers geloven dat dit het eigenlijke doel is van de bedrieglijke entiteiten. De wereldberoemde UFO-loog Vallée schreef: "Ik stel de hypothese voor dat er een controlesysteem is voor het menselijk bewustzijn... Ik suggereer dat wat plaatsvindt door nauwe ontmoetingen met UFO's controle is van menselijke overtuigingen, controle van de relatie tussen ons bewustzijn en de fysieke werkelijkheid, dat deze controle door de hele geschiedenis heen van kracht is geweest en dat het van secundair belang is dat het nu de vorm aanneemt van waarnemingen van ruimtebezoekers."[i]

En apologeten John Ankerberg en John Weldon voegden eraan toe: "Deze onderzoekers geloven dat de UFO-entiteiten de menselijke waarnemers opzettelijk programmeren met valse informatie om hun ware aard en doel te verbergen."[ii]

Hoewel de ervaring zelf misschien echt is, volgt daaruit niet automatisch dat de beweringen die de entiteiten doen over hun oorsprong en doel waarheidsgetrouw zijn. De bekende ontvoeringsonderzoeker Donna Higbee schreef:

Ik zag een drastische verandering... in de houding van verschillende ontvoerden van de ene bijeenkomst naar de andere. Mensen die hun hele leven getraumatiseerd waren door voortdurende ontvoeringen en alleen maar woede en wantrouwen hadden jegens hun niet-menselijke ontvoerders, begonnen plotseling te zeggen dat hun verteld/getoond was dat alles wat er met hen gebeurde voor hun eigen bestwil was, dat de ontvoerders zeer spirituele wezens zijn en hen (de ontvoerde) helpen zich spiritueel te ontwikkelen. Door deze informatie te accepteren, hielden de ontvoerden op met vechten tegen de ontvoering en werden ze in plaats daarvan passief en gecontroleerd. Toen ik navraag deed bij andere onderzoekers, ontdekte ik dat dit een patroon was dat zich in het hele land steeds herhaalde. Ik werd bezorgd dat ontvoerden deze verklaringen accepteerden van entiteiten waarvan we weten dat ze bedrieglijk kunnen zijn, scherm herinneringen gebruiken om echte herinneringen te maskeren, virtual reality scenario's gebruiken om beelden in de hoofden van ontvoerden te implanteren, en manipuleren en misbruiken. Ik schreef een artikel voor het MUFON UFO Journal (september 1995) en moedigde ontvoerden aan om serieus na te denken over wat zij als hun waarheid accepteerden, in het licht van het bewijs, en niet over de verklaringen die deze niet-menselijke entiteiten hen aanboden.[iii]

We kunnen dus vaststellen dat de entiteiten leugenaars en oplichters zijn, maar toch is het de kracht van de ervaring die nog steeds de visie van mensen vormt over wat er met hen gebeurt of wat ze überhaupt hebben meegemaakt. Voor velen is het hun enige bron of filter om te interpreteren wat hen overkomt.

Ankerberg en Weldon merkten op: "Hoe geloofwaardig is het om te denken dat duizenden buitenaardsen letterlijk miljoenen of miljarden lichtjaren zouden vliegen alleen maar om de New Age filosofie te onderwijzen, het christendom te ontkennen en het occulte te ondersteunen... Waarom zouden zij consequent liegen over dingen waarvan wij weten dat ze waar zijn, en waarom zouden zij hun contacten doelbewust misleiden?[iv]

Als christenen geloven wij dus dat deze natuurkundig afwijkende ervaringen interdimensionaal zijn, dat wil zeggen, afkomstig uit het spirituele rijk, en inderdaad gericht zijn op het herdefiniëren van onze traditionele overtuigingen en de plaats van de mens in het universum. Als lichamelijke mensen kunnen wij niet naar deze dimensies reizen om deze beweringen te testen. Maar wij geloven dat één zeer beroemde bezoeker uit dat rijk kan fungeren als een bron van waarheid om ze vast te stellen. Dat is de Heer Jezus Christus. Toen Hij op zijn oordeel wachtte voor Pontius Pilatus zei Hij: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld... mijn koninkrijk is niet van daar" (Johannes 18:36). De NIV zegt: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is van een andere plaats."

De Bijbel zegt dat diezelfde Jezus de Schepper van het universum is (Kolossenzen 1), en de exacte menselijke vertegenwoordiging van God (Hebreeën 1:3). Omdat God de Schepper is, schiep Hij de natuurkundige wetten die ons universum besturen. Hij is alwetend en daarom de bron van alle waarheid. Daarom kunnen we erop vertrouwen dat Zijn geopenbaarde Woord aan ons (de Bijbel) gezaghebbend is en kunnen we het gebruiken als een filter om de waarheid van de vermeende buitenaardse ontmoetingen vast te stellen. Een van de grootste fouten die volgens mij door veel christelijke onderzoekers wordt gemaakt, is om ook de realiteit, en in het bijzonder de fysieke aspecten, van de buitenaardse ontmoetingen te accepteren en dan te proberen die ergens in de Bijbel in te passen (zie mijn andere bijdrage in deze serie voor meer hierover). Dit leidt vaak tot onbijbelse of buitenbijbelse ideeën. Dit is een gevaarlijk spel, want het is precies wat gemaskerde en bedrieglijke engelen ons willen laten doen. Ik geloof niet dat het verstandig is om verder te gaan dan wat Gods Woord ons over zulke dingen vertelt. Kortom, we kunnen de schijnbare werkelijkheid van deze ervaringen niet "inpassen" in de Schrift; we moeten de Schrift gebruiken om de ervaring te verklaren. Als we dat doen, kunnen we veel meer lagen van het bedrog wegpellen die anders misschien niet aan de oppervlakte zichtbaar zouden zijn.

Geesten en buitenaardse wezens - Algemene parallellen

Er zijn vele andere vreemde ervaringen die mensen ondergaan, zoals beweerde bezoeken van geesten. De term "geesten" die hier wordt gebruikt, verwijst specifiek naar de gevallen waarin deze entiteiten beweren de onstoffelijke geesten van de doden te zijn - zelfs de overleden geliefden van de ervaringsdeskundige.

Het geloof in geesten, en een fascinatie voor het bovennatuurlijke en het occulte in het algemeen, is vandaag de dag gemeengoed in de populaire cultuur. Net zoals de meerderheid van de bevolking gelooft in buitenaardse wezens,[v] geloven even grote aantallen mensen in geesten. En er zijn talloze films en TV-programma's die deze ideeën bestendigen en verfraaien. Men moet altijd onthouden dat deze programma's fictief zijn. Stel je voor dat we elke week naar een programma van het type "Ghost Hunters" zouden kijken, waarin onderzoekers zogenaamd spookhuizen binnengaan en na hun onderzoek gewoon tot de conclusie komen: "Nee, er zijn geen spoken" of "Geen buitenaardse wezens". De shows zouden een vrij korte levensduur hebben en niemand zou ernaar kijken. Controverse en samenzwering zijn grote marketinggimmicks, en in mijn eigen onderzoek naar het UFO-fenomeen heb ik ontdekt dat de waarheid altijd het eerste slachtoffer is. Het is ook problematisch dat de meeste mensen tegenwoordig minder lezen en geneigd zijn hun nieuws of informatie (laten we ze "feiten" noemen) uit de populaire media te halen. In het moderne audiovisuele tijdperk zijn massale fraudes en hoaxes gepleegd op bevolkingsgroepen, vaak omdat we denken dat mensen niet al die moeite van grootse misleidingen zouden doen als er geen waarheid in hun beweringen zat. Als bijvoorbeeld onderzoekers die zichzelf "spokenjagers" noemen een huis binnengaan en lichtbollen ontdekken, plotselinge temperatuurdalingen, en getuige zijn van de vermeende verschijning van een onstoffelijke geest, dan geloven zij in wezen dat zij hebben gevonden wat zij zoeken - zij verwachtten het. Dit doet denken aan 2 Thessalonicenzen 2:9-11: "Ook hij, wiens komst is naar de werking van Satan met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen, en met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet hebben ontvangen, opdat zij behouden zouden worden. En daarom zal God hen een sterke misleiding zenden, zodat zij een leugen geloven."

Met andere woorden, God zal Satan toestaan je te geven waar je om vraagt. Zeer zeker hebben de verschijningen van vermeende geesten, UFO's, en de verschijning van buitenaardse wezens in de kamers van mensen enz. soms fysieke verstoringen veroorzaakt in ons stoffelijk rijk. Ik zeg "vermeende" omdat er eigenlijk geen geesten bestaan (lees verder voor meer uitleg hierover). Een Bijbelse benadering zal ons laten zien dat het idee dat de onstoffelijke geesten van overleden mensen op aarde rondzwerven, in strijd is met enkele zeer fundamentele beginselen van Gods Woord en ernstige twijfel zaait over het Evangelie zelf.

Wanneer mensen beweren dat er geesten zijn verschenen, zijn er soms stroomschommelingen of -onderbrekingen geweest en natuurlijk kunnen dingen bewegen of verschuiven en zijn er manifestaties geweest van wezens in allerlei vormen. Net zoals zogenaamde buitenaardse wezens de wetten van de fysica lijken te tarten, zei de bekende bovennatuurlijke en UFO-onderzoeker John Keel:

Demonologie is niet zomaar een crackpot-ologie. Het is de oude en wetenschappelijke studie van de monsters en demonen die door de geschiedenis heen schijnbaar met de mens hebben samengeleefd. Er zijn duizenden boeken over dit onderwerp geschreven, waarvan vele door geleerde geestelijken, wetenschappers en geleerden, en ontelbare goed gedocumenteerde demonische gebeurtenissen zijn voor elke onderzoeker gemakkelijk beschikbaar. De manifestaties en voorvallen beschreven in deze imposante literatuur zijn vergelijkbaar, zo niet geheel identiek, met het UFO-fenomeen zelf. Slachtoffers van demonomanie (bezetenheid) lijden aan precies dezelfde medische en emotionele symptomen als de UFO-contactpersonen... De duivel en zijn demonen kunnen zich volgens de literatuur in bijna elke vorm manifesteren en kunnen fysiek van alles imiteren, van engelen tot gruwelijke monsters met gloeiende ogen. Vreemde voorwerpen en entiteiten materialiseren en dematerialiseren in deze verhalen, net zoals de UFO's en hun schitterende inzittenden verschijnen en verdwijnen, door muren lopen en andere bovennatuurlijke daden verrichten.[vi]

Er bestaat apparatuur die bijvoorbeeld stroompieken of -schommelingen kunnen detecteren, en camera's die beelden opnemen etc., dus ik veronderstel dat het in sommige gevallen mogelijk is te beweren dat dergelijke apparatuur in staat is geweest dergelijke dingen te testen of zelfs aan te tonen. Natuurlijk zou de detectie van een krachtveld of piek in een kamer door degenen die willen dat het geesten zijn, als precies dat worden geïnterpreteerd. Ik noteerde opmerkingen van andere Christelijke onderzoekers in mijn boek, Alien Intrusion: UFO's en de Evolutie Verbinding: "Het lijkt duidelijk dat deze [inclusief UFO] verschijnselen op dezelfde manier worden geproduceerd als andere occulte manipulaties. Het gaat om dramatische manipulaties van materie en energie. Hoewel zij hun oorsprong vinden in de geestelijke wereld, kunnen zij zeer krachtige, tijdelijk fysieke manifestaties op materieel niveau voortbrengen..."[vii].

Hoewel dergelijke voorvallen bedrieglijke entiteiten (gevallen engelen) zijn die zich manifesteren vanuit het geestelijke rijk, zullen sommigen misschien verbaasd zijn over hun vermogen om zich fysiek te manifesteren in ons rijk. Dit is wederom te wijten aan een cultureel idee over engelen als zijnde slechts een soort etherische geest (zonder lichaam) met soms sprookjesachtige vleugels. De Bijbel geeft aan dat engelen "dienende geesten" zijn (Hebreeën 1:14). Bovendien werd Jezus beschreven als een "levendmakende" of "levendmakende geest" (1 Korintiërs 15:45), en God wordt beschreven als een geest, evenals de Heilige Geest. De Bijbel zegt ook dat de mens een geest heeft. De geest is dus niet de som van wie wij zijn, maar een deel van ons wezen. Voor engelen geldt misschien hetzelfde. De Bijbel schrijft over engelen dat:

  • Zij zijn geesten (Hebreeën 1:14), maar toch verschenen zij altijd aan mensen als fysieke mensen/mannen wanneer zij Gods bevelen uitvoerden (Gen. 19:1; Lucas 24:4).
  • Zij zijn met honderden miljoenen of misschien wel meer (Hebreeën 12:22; Openbaring 5:11).
  • Zij kregen namen als Gabriël, Michaël en zelfs Lucifer (Lucas 1:19; Judas 9; Jesaja 14:12).
  • Er worden verschillende soorten en categorieën engelen genoemd, bijv. cherubs (Genesis 3:24; Ezechiël 10:1-20), serafijnen (Jesaja 6:2, 6) en wachters (Daniël 4:17, KJV). Zij schijnen ook te verschillen in rang en waardigheid; sommigen worden beschreven als aartsengelen, prinsen of heersers (1 Thessalonicenzen 4:16; Judas 1; Daniël 10:20-21, 12:1; Efeziërs 6:12).
  • Zij worden heilig en uitverkoren genoemd (Lucas 9:26; 1 Timoteüs 5:21).
  • Zij zijn machtiger dan de mensheid (2 Thessalonicenzen 1:7; 2 Petrus 2:11).
  • Zij kunnen verschijnen tussen en omgaan met mensen en hen soms zelfs doden (Genesis 16:9, 19:15; 1 Kronieken 21:15; Psalm 78:49; Johannes 20:12). In Exodus 12:23 doodde Gods vernietigende engel alle eerstgeborenen in Egypte (behalve die van de Hebreeuwse families die Gods instructies voor bescherming opvolgden), en in 2 Koningen 19:35 doodde een door God gezonden engel op één avond honderdvijfentachtigduizend soldaten.
  • Zij kunnen fysiek verschijnen, en voor mensen zo echt zijn dat wij hen niet als engelen herkennen (Genesis 18:1-16; Hebreeën 13:2).
  • Zij moeten niet aanbeden worden (Romeinen 1:25, NKJV; Kolossenzen 2:18; Openbaringen 19:10).

Het laatste punt is zeer relevant. Voor veel UFO-logici, geestenjagers, spiritualisten, heksen, kristallen bolkijkers en New Age beoefenaars zijn dergelijke verschijnselen de basis geworden van vervangende godsdiensten. Zij buigen inderdaad voor engelen. Veel van de beschrijvingen van deze engelachtige wezens komen overeen met de "spirituele en toch fysieke" kenmerken die worden toegeschreven aan UFO's, buitenaardse wezens en andere occulte manifestaties. Het stelt ons in staat te begrijpen waarom engelachtige wezens, wanneer zij zich als zodanig vermommen, in staat zijn zulke ongelooflijke natuurkundige prestaties te leveren, zoals John Keel eerder opmerkte.

Is God ingebakken in ons DNA?

Gezien mijn eerdere opmerking dat geesten niet echt zijn, zullen velen ongetwijfeld beweren dat de Bijbel het idee van geesten ondersteunt en zelfs dat de Heer Jezus hun realiteit bevestigde toen Hij er een opmerking over maakte. In verschillende vertalingen van de Bijbel worden de woorden "ghost (spook)" en "spirit" (geest) veelvuldig en schijnbaar door elkaar gebruikt. Hier heerst verwarring voor de lezer. In de King James Version, en vooral in het Nieuwe Testament, wordt het woord "ghost" veelvuldig gebruikt ("Heilige Geest", bijvoorbeeld, of "de geest geven"), terwijl in de modernere vertalingen gewoon de laatste term "spirit" wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, de "Heilige Geest" wordt nu in moderne vertalingen weergegeven als "Holy Spirit". In dit geval is de verandering nuttig omdat het woord "ghost" in de loop der tijd zeker van betekenis is veranderd. Cultureel heeft het nu een moderne connotatie als de dolende geest van een dode. Het is dit concept dat ik verwerp. In de meeste moderne bijbelvertalingen wordt het woord "geest" slechts drie keer genoemd, wat verdere verwarring helpt voorkomen. Een van de problemen is dat woorden in de loop der tijd van betekenis kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, in Genesis 1:28 in de KJV gebood God Adam en Eva om de aarde "te vullen". In 1612 betekende dit woord "vullen". Tegenwoordig betekent het "aanvullen". Op dezelfde manier gebruikt de KJV vaak "geesten" wanneer moderne vertalingen verwijzen naar "spoken", dus moeten we kijken naar het oorspronkelijke Grieks of Hebreeuws achter de Engelse woorden om te zien welk woord het oorspronkelijke concept beter vertaalt.

Er is één voorbeeld in het Oude Testament waar moderne vertalingen het woord "geest" gebruiken. De KJV zegt dit: "En gij zult neergehaald worden, en uit de grond spreken, en uw spraak zal laag zijn uit het stof, en uw stem zal zijn, als van iemand die een bekende geest heeft, uit de grond, en uw spraak zal fluisteren uit het stof" (Jesaja 29:4); in de ESV-vertaling staat: "En u zult omlaag gebracht worden; uit de aarde zult u spreken, en uit het stof zal uw spraak neergebogen worden; uw stem zal uit de grond komen als de stem van een geest, en uit het stof zal uw spraak fluisteren." Vergelijk deze met de NIV die zegt: "Uw stem zal spookachtig uit de aarde komen; uit het stof zal uw spraak fluisteren."

De term in de KJV, "iemand die een vertrouwde geest heeft", is het Hebreeuwse woord ôb. Het woord heeft een breed semantisch bereik dat in verschillende toepassingen kan worden gebruikt, en dus mogelijk verschillende betekenissen kan hebben. In dit geval zou het een necromancer, tovenaar, spiritist of waarzegger kunnen betekenen. Dit zijn mensen die beweren de doden op te roepen. Maar ôb kan ook geest betekenen als de opgewekte geest van een dode (vandaar het gebruik van het woord "geest" in de modernere vertalingen). Hieruit volgt echter niet automatisch dat, alleen omdat een begrip in de Schrift wordt genoemd, het leert dat geesten werkelijk bestaan. Zo is bijvoorbeeld de verering van andere goden verboden, maar daaruit volgt niet dat er ook werkelijk andere goden bestaan. We weten dat praktijken van spiritisme verboden zijn door de Schrift (lees verder in dit hoofdstuk om te zien waarom).

Dit is duidelijk een analogie en het lijkt een aanwijzing te geven dat de verwoesting van Jeruzalem in herinnering zal blijven - bijna alsof, uit de as van de geschiedenis (spookachtig), wat er met de grote stad is gebeurd zal worden herinnerd en voor alle tijden zal roepen, wat het ook heeft gedaan.

Het is in het Nieuwe Testament waar we de woorden geesten en spoken tussen vertalingen door en vaker door elkaar gebruikt zien worden. Er worden twee Griekse woorden gebruikt. Het eerste is phantasma (wat letterlijk "verschijning" betekent, zoals het algemeen begrepen woord "spook"). Het woord pneuma betekent geest, lucht of adem. Dit kan verwijzen naar wat ik eerder beschreef als de essentie van een wezen. Het kan ook "demonen" betekenen in combinatie met het woord akatharton.

De meest herinnerde passage in het Nieuwe Testament over geesten is Mattheüs 14:26. Terwijl de KJV zegt: "En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, werden zij verontrust, zeggende: Het is een geest [phantasma]; en zij riepen uit van angst", zegt de ESV: "Maar toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, werden zij verschrikt, en zeiden: 'Het is een spook!' en zij riepen het uit van angst."

En Marcus 6:49 zegt: "Maar toen zij hem over de zee zagen lopen, veronderstelden zij dat het een spirit/spook [phantasma] was, en riepen het uit" (KJV). "Maar toen zij Hem over de zee zagen lopen, dachten zij dat het een ghost/geest was, en riepen het uit" (ESV).

Bij een andere gelegenheid, toen Jezus plotseling in de kamer met de discipelen verscheen, werd gezegd: "Maar zij waren verschrikt en ontsteld, en veronderstelden dat zij een geest [Grieks pneuma] hadden gezien" (Lucas 24:37, KJV).

Deze eerste passages verwijzen naar de gelegenheid waarbij Jezus werd gezien terwijl hij op het oppervlak van het Meer van Galilea liep, en het Lucas-verslag is het moment waarop de opgestane Jezus aan de discipelen in de kamer verscheen. Het is duidelijk dat de discipelen nog nooit een man zoiets hadden zien doen, dus hun eerste gedachte was om het bovennatuurlijke in te roepen. In het Lucas-verslag hadden ze Jezus niet lang daarvoor zien sterven aan het kruis, dus dachten ze dat ze zijn geest zagen (een enigszins begrijpelijke reactie omdat Hij plotseling verscheen in een afgesloten kamer).

Het idee dat de onstoffelijke geesten van de doden op aarde rondwaren is niet nieuw. Occulte manifestaties zijn sinds de vroegste tijden opgetekend, en de Bijbel vermeldt vaak occulte praktijken van de ontrouwe natie Israël (en Juda). Manifestaties zijn vaak verschenen in de gedaante van overleden personen en zelfs dode familieleden. Het is een zeer krachtige vervalsing, want het grijpt in op de emotionele relatie en het hart van degene die de manifestatie ziet. Zoals ik al eerder zei, kan de kracht van de bedrieglijke ervaring (of het nu een "alien" of een "geest" is) levens veranderen. Het kan iemands wereldbeeld, kader en/of perceptie van de werkelijkheid veranderen. In de oudheid was het idee van geesten dus cultureel populair, en vandaag de dag nog meer, nu mensen ongevoelig zijn geworden voor het occulte, omdat het in de media wordt afgeschilderd als onschuldige omgang met paranormale verschijnselen.

In de gesloten kamer in Lucas 24:38-39 zei Jezus: "Waarom zijt gij verontrust en waarom rijzen er gedachten in uw hart? Zie mijn handen en voeten, dat ik het zelf ben; grijp mij aan en zie, want een geest [pneuma] heeft geen vlees en beenderen, zoals gij mij ziet."

Merk op dat Jezus niet bevestigde dat geesten echt zijn (in de zin van de geesten van overledenen - in tegenstelling tot geestelijke of engelachtige/demonische wezens) - Hij vroeg hen Hem aan te raken om dit te bewijzen. Hij berispte de discipelen echter niet omdat zij geloofden in het populaire idee van geesten. Ze onderschatten gewoon wie Hij was en Zijn macht en namen hun toevlucht tot culturele overtuigingen, vanwege de verbazing over wat er gebeurde. Ik vraag me bijvoorbeeld af welke ideeën wij zouden hebben als we een "man" (want in dit stadium herkenden ze Jezus niet als God) over water zouden zien lopen of plotseling in een afgesloten kamer zouden zien verschijnen.

In feite zijn dit gevallen waarin de discipelen Jezus' goddelijkheid niet herkenden. Job 9:8 leert dat alleen God op de golven kan lopen, en nadat Jezus net het voeden van de vijfduizend had voltooid, wat zou hebben herinnerd aan Gods bovennatuurlijke voorziening van manna voor de Hebreeën, hadden zij de betekenis van dit wonder moeten inzien. Ook al lijken de evangeliën erop te wijzen dat de discipelen in geesten geloofden, toch worden Jezus' volgelingen in dat stadium niet voorgesteld als modellen voor geloof of gehoorzaamheid. In feite slaan zij voortdurend de plank mis.

In het Lucas-beeld wordt het woord "geest" gebruikt. Jezus gebruikte deze term om aan te geven dat Hij in feite fysiek was en niet etherisch. Dit is waar het voor velen erg verwarrend kan worden, want nu lijken "geest" en "spook" verwisselbaar. De verslagen van Matteüs en Marcus gebruiken het Griekse woord phantasma, dat letterlijk "verschijning" of "verschijning" betekent. Het Lucas-verslag gebruikt het woord pneuma, dat correct wordt vertaald als "geest". Dus, hoewel Matteüs en Marcus phantasma gebruiken, heeft het een vergelijkbare, overlappende betekenis. Vergeet niet dat hoewel "geest" kan verwijzen naar dat deel van een mens dat niet tastbaar kan worden gezien, het ook kan worden toegepast op niet-mensen. Aangezien engelen geesten zijn, zouden de discipelen op dezelfde manier bang kunnen zijn geweest, denkend dat het een engelachtig wezen was, gevallen of anderszins.

God heeft controle over onze overleden geesten

Maar, nogmaals, dit alles betekent niet dat onze geesten over de aarde zullen zwerven als ze ons lichaam hebben verlaten. Het is van fundamenteel belang te onthouden dat God de enige is die het laatste woord heeft over waar we heengaan als we sterven, en dat is alleen naar bepaalde locaties. In het Oude Testament stond de hel bekend als Sheol, en in het Nieuwe Testament als Hades. Hoewel er al vele jaren twijfel bestaat over wat, waar, en of het al dan niet compartimenten had, verwezen beide termen onmiskenbaar naar de hel als een plaats voor vertrokken geesten. Het was duidelijk een verblijfplaats. Maar sinds de eerste komst van Christus en zijn verzoenend werk aan het kruis is de Bijbel duidelijk dat niet-gelovigen nu naar de hel gaan en gelovigen naar de hemel (in aanwezigheid van de Heer). In de traditionele, evangelische theologie is er geen ruimte voor onze overleden geesten die op aarde rondzwerven. Maar zoals eerder is aangetoond, zijn er massa's opstandige geesten (of engelen) die dat doen en daarbij velen misleiden.

Deze bijbelse leer is zeer belangrijk, omdat veel christenen geloven dat zij geesten en de geesten van overleden dierbaren hebben gezien.

De heks van Endor

Ongetwijfeld zullen velen verwijzen naar het geval van koning Saul die een spiritist bezocht die bekend stond als de heks van Endor (1 Samuël 28:3-25). Saul had mediums en tovenaars uit het land verbannen. Maar ironisch genoeg, omdat hij van God was afgedwaald en paranoïde was omdat hij de jonge David in Gods gunst zag, gaf hij zich over aan zijn eigen kwade bedoelingen en zocht hij hulp bij dezelfde beoefenaars die hij had verboden (zie 2 Tessalonicenzen 2). Dit leidde ertoe dat hij de "geesten van de doden" opzocht - iets wat God zijn volk ten strengste verbood te doen, wetende hoe machtig het bedrog was en hoe zij daardoor op een dwaalspoor konden worden gebracht. Zie bijvoorbeeld Deuteronomium 18:10-12, en let op Leviticus 19:31 dat zegt: "Neem geen acht op hen die geesten hebben, noch zoek naar tovenaars, om door hen verontreinigd te worden: Ik ben de HEER, uw God." De ESV zegt het zo: "Richt u niet tot mediums en zoek geen spiritisten, want u zult door hen verontreinigd worden. Ik ben de HEER, uw God."

Saul draagt de heks op om de geest van een van Gods grootste profeten, Samuel, op te roepen, en een goed begrip van de tekst geeft aan dat dit inderdaad gebeurt. Als God de ultieme macht heeft over onze geesten, hoe kan de heks dan een overleden geest oproepen? Ik denk dat dit is toegestaan door een soevereine daad van God als een mechanisme om een opstandige Saul te straffen en te veroordelen. Kortom, hij kreeg waar hij om vroeg - "Je wilt dat Samuel je de toekomst vertelt? Ok, hier heb je het, maar het zal niet leuk zijn." Wanneer men de passage leest, is het opmerkelijk dat de heks zelf verrast was toen zij zag dat het eigenlijk Samuël was. In vers 12 zegt ze: "En toen de vrouw Samuel zag, riep zij met luide stem; en de vrouw sprak tot Saul, zeggende: 'Waarom hebt gij mij bedrogen? want gij zijt Saul'" (KJV). De profeet Samuël spreekt vervolgens in 1 Samuël 28:17-19 het oordeel over Saul uit: "En de HEERE heeft met hem gedaan, zoals Hij door mij gesproken heeft; want de HEERE heeft het koninkrijk uit uw hand gerukt, en het aan uw naaste gegeven, ja aan David; omdat gij de stem des HEREN niet gehoorzaamd hebt, en zijn felle toorn niet op Amalek hebt uitgevoerd, daarom heeft de HEERE dit heden aan u gedaan. Bovendien zal de HEERE ook Israël met u overleveren in de hand der Filistijnen; en morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn; de HEERE zal ook het leger van Israël overleveren in de hand der Filistijnen" (KJV).

In modern Engels zou het als volgt worden weergegeven:

"De HEER heeft met u gedaan wat hij door mij gesproken heeft, want de HEER heeft het koninkrijk uit uw hand gerukt en het aan uw buurman, David, gegeven. Omdat u de stem van de HEER niet hebt gehoorzaamd en zijn felle toorn tegen Amalek niet hebt uitgevoerd, daarom heeft de HEER dit vandaag aan u gedaan. Bovendien zal de HEERE ook Israël met u in de hand van de Filistijnen geven. De HEER zal ook het leger van Israël in de hand van de Filistijnen geven" (ESV).

Velen hebben gezegd dat dit een vermomde demon kan zijn geweest, maar ten eerste is er geen bijbels of ander bewijs dat demonen de toekomst kunnen voorspellen (hoewel ze vaak beweren profeten te zijn via allerlei misleidende vermommingen) en de profetie over Samuël kwam uit. Bovendien berispt Samuel Saul omdat hij zo ongehoorzaam is aan God. De volgende dag werd Sauls leger verpletterd en pleegde Saul zelfmoord.

Het verhaal weerspiegelt de realiteit van het uit de gratie vallen, en uit de gunst van God, door zijn eigen verlangens te volgen in plaats van gehoorzaam te zijn. Samuël gaf geen raad, maar sprak de straf uit voor Sauls ongehoorzaamheid, en deels voor het deelnemen aan verboden rituelen. Het is niet iets dat een bijbels idee van geesten bevestigt.

Het gevaar!

Alle occulte verschijnselen maken dat men bijna slaafs wordt, dat wil zeggen, overgeleverd aan het krachtige illusoire karakter van de ervaring. Mensen hebben vaak het gevoel dat zij bevoorrecht of bijzonder zijn dat zij de ervaring hebben ondergaan, en daardoor worden zij er steeds dieper in getrokken. Maar wanneer mensen het ervaringsgerichte zoeken, zijn velen zich er niet van bewust hoe hun eigen zintuigen bedrogen kunnen worden. Ik herhaal: het is onverstandig als christenen zich beroepen op een soort buitenbijbelse openbaring om geesten in de Schrift in te passen. Ik heb zelfs voorgangers gehad die mij schreven dat zij dwalende, verloren geesten bedienden. Dit is onbijbels, en opnieuw een geval van acceptatie van de ervaringen op zich, om ze vervolgens te gebruiken om ons begrip van de Schrift te interpreteren. Het doet denken aan de waarschuwing die Jezus Christus ons gaf in Mattheüs 24:24-25, toen Hij zei: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als het mogelijk was, de uitverkorenen zelf zullen misleiden. Zie, Ik heb het u reeds eerder gezegd" (KJV).

Bovennatuurlijke ontmoetingen, of het nu gaat om UFO-waarnemingen, ontvoeringen door buitenaardse wezens of geestverschijningen, vallen in de categorie van het wonderbaarlijke, omdat zij lijken te handelen in strijd met onze bekende natuurkundige wetten. Het is deze "kracht" die de misleiding versterkt. Natuurlijk zijn niet-christenen het meest kwetsbaar, omdat zij niet het voordeel hebben van de lens van de Schrift om zulke dingen te onderscheiden, en de Schrift zelf geeft aan waarom zij kwetsbaar zijn: "Maar de natuurlijke mens ontvangt de dingen van de Geest van God niet, want zij zijn voor hem dwaasheid en hij kan ze niet kennen, omdat zij geestelijk onderscheiden worden" (1 Korintiërs 2:14, KJV).

VOLGENDE: Laat u niet misleiden: Hoe te beschermen tegen misleiding

Eindnoten

[i] Ronald Story, The Mammoth Encyclopedia of Extraterrestrial Encounters , in an article by Jacques Vallée, p. 753–754.

[ii] John Ankerberg and John Weldon, The Facts on UFO’s and Other Supernatural Phenomena (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1992), 10–11.

[iii] Donna Higbee, “New Abductee Trend,” Flying Saucer Review , last accessed July 6, 2011, http://www.fsr.org.uk/fsrart14.htm.

[iv] John Ankerberg and John Weldon, The Facts on UFO’s and Other Supernatural Phenomena (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1992), 8.

[v] Gary Bates and Lita Cosner, “UFOlogy: The World’s Fastest Growing Religion,” Creation.com , May 12, 2011, http://www.creation.com/ufology-scientific-religion.

[vi] John Keel, Operation Trojan Horse (Lilburn, GA: Illuminet Press, 1996 edition) 192.

[vii] This was one of several notes I referred to in my book, Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection . Original source: John Ankerberg and John Weldon, The Facts on UFO’s and Other Supernatural Phenomena (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1992), 36–37.

Bron: PARANORMAL ENTITIES AND THIS OCTOBER’S HALLOWEEN (PART 15)—What about Ghosts? » SkyWatchTV