www.wimjongman.nl

(homepagina)


PARANORMALE ENTITEITEN EN DEZE OKTOBER'S HALLOWEEN (DEEL 6) - Een wandeling in het park?

4 oktober 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5

Door Fred DeRuvo (uittreksel uit de bestseller God's Ghostbusters)

Duizenden jaren geleden, in de tijd van de vredige schoonheid van de begindagen van de Aarde, genoten Adam en Eva van die vredige tijd op Aarde, nog niet ontsierd door de zonde. We weten niet hoe lang ze zich hebben ontspannen, gewerkt en gespeeld te midden van Gods voltooide scheppingswerk, maar we weten wel dat er aanvankelijk niets te vrezen en niets te ontvluchten viel in Gods Edenische wonder.

Het duurde niet lang voordat een ander wezen ongevraagd dezelfde Hof van Eden binnenwandelde, met kwaad in de zin. Interessant genoeg betrad deze entiteit Eden niet zoals hij was, maar zoals hij gezien wilde worden. Misschien was zijn reden om als slang aan Adam en Eva te verschijnen (in tegenstelling tot zijn ware, fysieke vorm) omdat zij vóór zijn komst met die soort vertrouwd waren. Men kan het zich alleen maar afvragen.

Toen de slang Eden binnenliep, trok hij Eva's aandacht. Zij was het die hij besloot te misleiden, want hij wist dat als hij haar er eerst toe kon brengen hem te vertrouwen, het waarschijnlijk was dat Adam zou volgen.

Binnen korte tijd had hij niet alleen haar aandacht getrokken, maar ook haar sterfelijke verlangen. Hij plaagde haar met fantasieën en de droom om zelf een god te worden. Volgens de slang was God jaloers op haar en Adam en wilde hij niet dat zij van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad zouden eten, omdat zij daardoor goden zouden worden die de ware God niet meer nodig hadden.

Het was bij deze verleiding dat onze eerste ouders bezweken, door de misleiding van de slang. Hierdoor werd het kwaad in de wereld geïntroduceerd, die een gevallen massa werd van vroegtijdige en uiteindelijke dood. Wat was geschapen tot lof van Gods glorie zou nu wegzinken in een moeras van zonde, pijn, lijden en verlies, gestolen door een reptiel, dat vreemd was aan de omgeving die God had geschapen.

Het meest intrigerende van deze hele reeks gebeurtenissen in Genesis 1-3 is het feit dat Satan (Lucifer uit Jesaja 14 en Ezechiël 28) het nodig vond zich te kleden in een huid die niet de zijne was. Waarom moest hij zich verbergen? Waarom zich begraven onder het lichaam van een slang?

Genesis 3:14-15 vertelt ons: "En de HERE God zeide tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten al de dagen uws levens; en Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; het zal uw hoofd kneuzen, en gij zult zijn hiel kneuzen."

In de bovenstaande verzen spreekt God zowel tot de eigenlijke slang als tot Satan zelf. God vervloekte de slang omdat hij Satan toestond hem en zijn lichaam te gebruiken om een situatie te scheppen waarin de mensheid door de zonde ten val kwam. Satan, als de belangrijkste aanstichter, kreeg ook te maken met Gods oordeel door te horen dat hij op een dag een fatale klap zou krijgen van een Verlosser die zou komen uit het zaad van de vrouw.

De Nephilim

Uit de Schrift blijkt dat Satan de beste performer is, die behendig een identiteit kan aannemen die hem op dat moment het beste uitkomt. Paulus vertelt ons dat Satan zich kan veranderen in een engel van het licht (2 Korintiërs 11:14). Het lijkt erop dat het vermogen om te transformeren de sleutel is tot Satans succes, hoewel we uit de Schrift weten dat zijn "successen" volledig in toom worden gehouden door God zelf. Op een dag zal Satan het einde van zijn carrière als kwelgeest van deze wereld bereiken en ontdekken dat er genoeg plaats voor hem is in de poel van vuur, dat werd geschapen met Satan en zijn engelen in gedachten (Matteüs 25:41).

Als we naar Genesis 6 gaan, leren we dat nadat Henoch leefde en naar de hemel was opgenomen, een van zijn nakomelingen (Noach genaamd) leefde die in Gods ogen als rechtvaardig werd beschouwd. In feite vertelt de tekst ons dat Noach "volmaakt was in zijn geslachten" (Genesis 6:9). Een aantal bijbelgeleerden gelooft dat dit in feite verwijst naar Noachs DNA; de tekst gebruikt de term "volmaakt" niet om te verwijzen naar een soort standaard van goed gedrag die Noach handhaafde, maar naar een niet-corrupt DNA-patroon in zijn fysieke samenstelling.

In vers 4 leren we dat er Nephilim op aarde waren, en deze Nephilim waren het resultaat van gevallen engelen die op de een of andere manier een manier hadden gevonden om met menselijke vrouwen samen te komen. De vermomming die Satan voor het eerst gebruikte in de hof van Eden, door zijn eigen ware identiteit te verbergen onder de huid van een slang, is hier wellicht voortgezet door gevallen engelen, letterlijk door hun DNA te vermengen met dat van vrouwen. Het resultaat was catastrofaal voor Gods schepping en vereiste een extreem oordeel. Dit is waarschijnlijk een van de eerste historische gevallen van de incubus: demonen die zich voordoen als menselijke mannen om met menselijke vrouwen te paren.

De Nephilim die uit deze onheilige verbintenis voortkwamen waren halfbloeden: deels engel, deels mens, maar met een gevallen ziel, niet in staat tot verlossing. Hoewel God met de zondvloed van Genesis 9 alle levende wezens op aarde uitroeide, verschenen deze zelfde wezens honderden jaren later opnieuw nadat God aan Abraham had beloofd dat Hij hem zou gebruiken om alle volkeren van de wereld te zegenen (Genesis 12; 15; 17). Toen Mozes het uitverkoren volk Israël na hun ontsnapping uit Egypte naar het beloofde land probeerde te leiden, bleek de aanblik van reusachtige mensen te veel voor het geloof van de Israëlieten en zij weigerden het land binnen te gaan. God dwong hen om veertig jaar door de wildernis te zwerven vanwege hun rebellie (Numeri 13).

Goliath

Mogelijke Nephilim verschenen ook later nog. Toen David nog maar een jonge herdersjongen was die voedsel bracht aan het Israëlische leger onder leiding van Israëls eerste koning Saul dat tegen de Filistijnen optrok, vroeg hij zich af waarom niemand bereid was om uit te trekken en te vechten tegen de reus Goliath, die volgens de Schrift de kortste van vier broers was en ongeveer 3 meter lang (1 Samuël 17). Uiteindelijk gebruikte God David om Goliath af te slachten, waarmee Hij liet zien dat de vijanden van God door geloof en niet door macht worden vernietigd.

Hoewel Satan op allerlei manieren heeft geprobeerd de mensheid te overwinnen (nu eens met leugens, dan weer met brute kracht), blijft de realiteit dat geloof in God alles zal overwinnen wat Satan op ons pad werpt. Zelfs met al zijn maskerades is Satan absoluut geen partij voor Gods macht.

Satan heeft enkele van zijn beste misleidingen uitgevoerd door zich voor te doen als iets wat hij niet is en dat feit lijkt tot op de dag van vandaag voort te duren. Of hij nu werkt via een slang, de Nephilim, Goliath, gevallen engelen, of wat aliens lijken te zijn, de realiteit is dat hij elk kostuum aantrekt dat hem voor dat doel past.

Maar in de huidige tijd is het, met uitzondering van echte Satan-aanbidders en authentieke christenen, een zeldzaam geval dat iemand überhaupt in Satan of in gevallen engelen gelooft. Dit is precies wat Satan verkiest, want zo kan hij in het openbaar opereren, voor de ogen van niet-gelovigen, terwijl hij in feite volledig verborgen blijft in de schaduw. Zolang hij verschijnt in de camouflage van iets of iemand die intrigerender (en soms zelfs angstaanjagender) is dan het traditionele Satan-beeld dat met religie wordt geassocieerd, zal hij aan de aandacht of focus van zijn prooi blijven ontsnappen. Hoe wetenschappelijker (of Sci-Fi) de camouflage, hoe beter.

Er zijn veel mensen die geloven dat er onder ons entiteiten zijn die bekend staan als "reptielachtige gedaanteverwisselaars". Deze shapeshifters zouden de macht hebben om hun eigen identiteit te verhullen met het genetische omhulsel van wat uiterlijk een normaal mens lijkt. Deze omhulsels stellen hen in staat om (door middel van energetische [of energie] transformatie, gebruikmakend van lichtsferen die buiten het waarnemingsvermogen van een mens liggen) ofwel fysieke lichamen over te nemen en hun mentale en emotionele processen, vermogens en manifestaties te bezitten, ofwel de illusie te scheppen dat zij een fysiek lichaam hebben. Wie zij zijn en wat zij willen zijn de dringende vragen die beantwoord moeten worden.

Meester in Vermomming en Bedrog

Satan heeft werkelijk voor elk wat wils. Hij doet zijn best om zoveel mogelijk mensen onder zijn controle te houden. Wanneer hij te maken heeft met een persoon die religieus is, zelfs met iemand die gelooft dat hij christen is, zal hij hem vaak bezoeken als een opgekomen meester of geestengids, waarbij hij welbespraakte en religieus klinkende woorden spreekt om hem in zijn val te lokken. Een bijgelovig persoon die in geesten of klopgeesten gelooft, kan kiezen voor een vermomming die beelden oproept van lang overleden vrienden of familieleden, waarbij hij een beroep doet op hun gevoel van vertrouwde associatie, wat een krachtig middel is om hem in de val te lokken.

Zelfs voor degenen die slechts een schijnbaar onschuldige fascinatie hebben voor de Sci-Fi wereld, kan Satan zichzelf of zijn volgelingen vermommen als allerlei buitenaardse wezens die naar deze planeet komen op een missie van goede wil. Door de circulerende verhalen over aliens die zich aan aardbewoners zouden hebben gemanifesteerd, hebben we geleerd over complete rassen van afzonderlijke en verschillende aliens. Reptilians zijn slechts één van de vele rassen in de buitenaardse wereld. Er zijn Pleiadeanen, Grijzen en anderen, allemaal met een soort hiërarchie die lijkt op die van menselijke samenlevingen.

Dit klinkt natuurlijk vreemd, tenzij de discussie gaat over de laatste aflevering van een Sci-Fi show of film. Feit is echter dat er een grote (en groeiende) groep mensen is die vele gevallen heeft gecatalogiseerd van wat zij geloven dat feitelijke situaties zijn waarin sommige van deze reptielachtige gedaanteverwisselaars hun masker even hebben laten vallen en hun ware identiteit hebben onthuld. Er staan video's en foto's op het internet, samen met boeken vol onderzoek. Of ze echt zijn of niet is een andere vraag. Belangrijker voor dit schrijven is dat velen geloven dat deze gedaanteverwisselende buitenaardse wezens bestaan.

Als we alleen al de opeenvolging van films en TV-shows van de afgelopen jaren doornemen, zien we een overvloed aan projecten die gewijd zijn aan het concept van buitenaardse wezens of demonen die het menselijk ras infiltreren, hetzij door directe bezetenheid, hetzij door een of andere fysieke interactie, zoals het vermengen van DNA. Splice is zo'n film, met Adrien Brody in de hoofdrol, waarin wetenschappers streven naar "roem door met succes het DNA van verschillende dieren samen te voegen tot ongelooflijke nieuwe hybride dieren."[ii] Niet bereid om op hun lauweren te rusten, proberen ze vervolgens hetzelfde te doen met menselijk DNA en dierlijk DNA. Wat zij creëren, hoewel schijnbaar veel beter dan de mensheid, blijkt uiteindelijk zeer dodelijk te zijn.

Andere films hebben niet alleen dit soort thema's aangesneden, maar zijn veel verder gegaan om het concept dat genetische manipulatie als normaal moet worden beschouwd, tot in het diepste van de mensheid door te laten dringen. Dit alles is, denk ik, gedaan om mensen ongevoelig te maken voor het idee dat, hoewel fictie, het mogelijk zou kunnen gebeuren in toekomstige wetenschappen en niet vermeden moet worden in het belang van voor de mensheid nuttige doorbraken.

Eerste stadia

Hoe is dit alles begonnen? Hoe zijn we hier gekomen op dit specifieke moment? Bedenk dat tientallen jaren geleden het idee van demonische bezetenheid in films zeker niet de norm was. Het hele idee van iemand die bezeten is door een andere entiteit werd niet echt besproken buiten religieuze kringen, totdat The Exorcist op het scherm kwam. Hier waren we getuige van de epische strijd tussen mensen en anders-dimensionale entiteiten die zo krachtig waren dat mensen stierven tijdens hun pogingen om hen te bevrijden.

The Exorcist opende de sluizen en talrijke productiemaatschappijen begonnen onmiddellijk Sci-Fi thrillers uit te brengen die varieerden van geloofwaardig tot vunzig, en sommige zelfs compleet lachwekkend. Het deed er echter niet toe, want Satan kreeg precies wat hij wilde (en gepland had). De markt werd overspoeld met een onderwerp dat tot dan toe relatief onbekend was, en zodra de angst ervoor was verdwenen, kon de desensibilisatie beginnen.

Als we kijken naar andere films zoals Galaxy Quest of Men in Black, zien we een trend waarbij aliens worden getoond als enigszins grillig. Als je er een in het hoofd schoot, deed dat pijn, maar ze lieten in korte tijd een nieuw hoofd groeien. Zeker, ze leefden onder ons, maar in tegenstelling tot de reeks buitenaardse films uit de jaren 50, was het de onconventionele alien die ons echt wilde schaden of vernietigen. Net als mensen liepen er slechte aliens rond, maar we hoefden nooit bang te zijn, want de dappere Mannen in Zwart zouden de uitdaging aangaan en elke echte buitenaardse dreiging met aplomb het hoofd bieden. Meestal wilden deze aliens gewoon vreedzaam onder ons leven. Ze wilden met rust gelaten worden, nadat ze ontsnapt waren aan een situatie op hun eigen planeet waardoor ze moesten rennen voor hun leven. Verhuizing naar de aarde gaf hen de mogelijkheid opnieuw te beginnen zonder ongewenste aandacht te trekken, want ze vermomden zich gemakkelijk als mensen. Interessant genoeg was er een scène in Galaxy Quest waarin een van de vrouwelijke aliens en een van de bemanningsleden van NSEA Protector samenkwamen nadat de alien terugkeerde naar haar oorspronkelijke niet-menselijke, buitenaardse vorm.

Natuurlijk zijn er genoeg films gemaakt die een kant van aliens laten zien waarin ze schijnbaar kwaadaardig zijn, of op zijn minst krachtig realistisch. De film Knowing, met Nicolas Cage in de hoofdrol, schiet me onmiddellijk te binnen. Daarin zien we aliens die heel goed in staat zijn vormen aan te nemen die op mensen lijken om hun eigen agenda undercover te bevorderen. Voor hen is het slechts een kwestie van licht, energie en deeltjes verschuiven om een vorm te creëren die voor mensen een herkenbare vermomming biedt.

De kaskraker Avatar is een ander voorbeeld. Hier kunnen mensen, dankzij de beschikbare wetenschappelijke technologie, de wereld van aliens betreden, als een alien zelf. In deze specifieke film is de hoofdpersoon, Jake Sully (een marinier), rolstoelgebonden als gevolg van een oorlogsverwonding. Door de nieuwe technologie is hij in staat om een elektronisch, vreemd-aan-lichaamssimulatie-apparaat binnen te gaan, waardoor hij het genetisch gemanipuleerde, reptielachtige, Na'vi-menselijke hybride lichaam kan betreden om te communiceren met de inboorlingen van Pandora, een land van vreedzame, reusachtige, blauwe individuen die gewoon met rust gelaten willen worden. Deze individuen doen sterk denken aan de inheemse Amerikanen, toen Amerika zich voor het eerst vestigde, en de verhaallijn lijkt een vergelijkbaar geloofspatroon te volgen. Het probleem is natuurlijk dat Sully de hebzucht van het bedrijfsleven ontdekt achter de militaire missie waarvoor hij zich vrijwillig aanmeldde. De belangrijkste kwestie betreft de technologie waarmee mensen hun eigen "avatar" kunnen worden in de wereld van Pandora. Als zodanig zijn ze groter, blauw en reptielachtig. Het is interessant voor de lezer om te weten dat het woord "avatar" afkomstig is uit de Hindoe-religie en dat het de verschijning, manifestatie of incarnatie van een godheid in een menselijke vorm betekent. De verhaallijn van Avatar volgt de New Age-denkwijze, waarbij de planeet Pandora levend is en verbonden door de bomen op het oppervlak van de planeet, net zoals velen geloven dat de aarde "Gaia" is, met een levende, ademende ziel.

Succubus

Een andere film die de tongen in beweging bracht is Jennifer's Body, met Megan Fox in de hoofdrol. Het uitgangspunt is dat Jennifer bezeten raakt en mannelijke klasgenoten begint te vermoorden, door ze eerst te verleiden en daarna te doden. Net als de scène in Galaxy Quest grijpt dit terug op het middeleeuwse idee van de succubus, een demon die de vorm van een vrouw aanneemt om mannen te verleiden.

Wat betreft de theorie van de reptielachtige gedaanteverwisseling, in combinatie met meer succubus-beelden, geeft de film Species dit concept waarschijnlijk het beste weer. In deze film wordt de alien gelokaliseerd door het SETI-programma (Search for Extra Terrestrial Intelligence). Wetenschappers op aarde ontvangen communicatie van een buitenaardse bron die hen vertelt hoe ze een eindeloze voorraad brandstof kunnen creëren. De tweede transmissie legt uit hoe je menselijk DNA kunt splitsen met buitenaards DNA.

De alien in Species komt naar de aarde en begint te paren met menselijke mannen, nadat hij zich heeft getooid met de weelderige vrouwenhuid van een mens. Net als de bidsprinkhaan, doodt de tot vrouw omgevormde alien de mannen als ze klaar is. De duidelijke boodschap is dat reptielachtige aliens naar de aarde zijn gekomen om te paren; om hun DNA met het onze te vermengen en dat hebben ze gedaan onder het mom van de succubus.

Incubus

De film Starman, met Jeff Bridges en Karen Allen, gaat over een buitenaards wezen dat naar deze planeet komt, de vorm aanneemt van een man (Bridges), een vrouw (Allen) aan de haak slaat en vervolgens met haar paart voordat de film eindigt. Wat interessant is, is hoe de producenten van de film een hedendaags liefdesverhaal in elkaar hebben gezet, en een web weven dat de geest en de emoties van de kijker grijpt.

Satan heeft een groot aantal trucs die hij heeft gebruikt en blijft gebruiken om de overhand te krijgen over de mensheid. Hij zal alles doen wat nodig is om zijn plannen te verwezenlijken. Hij deinst er niet voor terug een leugen te verzinnen die zo groot en veelzijdig is, dat ze als waarheid wordt gezien.

Het onderwerp aliens is zeer groot, en de belangstelling voor dit gebied van het paranormale groeit al tientallen jaren exponentieel. Met de recente vrijgave van geheime documenten via Wikileaks heeft de wereld veel informatie gekregen over documentatie van vermeend contact met UFO's, buitenaardse wezens en andere entiteiten. Decennialang vermoedde de wereld dit al, maar onder het mom van nationale veiligheid bleven regeringen dit feit ontkennen.

Het wordt intenser

Het is onmogelijk om in één of twee hoofdstukken een volledig overzicht te geven van alle informatie die we over buitenaardse wezens hebben geleerd. We weten dat sinds mensenheugenis beschavingen vreemde reizigers hebben opgemerkt die van plaats naar plaats gingen, soms in vliegende koetsen, terwijl ze op andere momenten gewoon verschenen. Deze personen werden gezien en aanbeden als goden door de oude Egyptenaren en anderen. De informatie die deze wezens deze oude beschavingen zouden hebben verschaft is waarschijnlijk wat hen in staat stelde de dominante samenlevingen van hun tijd te zijn, met technologie die naburige en zich ontwikkelende rijken ver overtrof.

Naarmate de tijd vorderde, werden andere wezens bekend bij de mensheid. Wezens die leven binnen de grillige grenzen van sprookjes en oude geschriften van de Grieken (en anderen) hebben misschien wel hun oorsprong in werkelijke wezens die zich aan hen openbaarden.

We weten dat de mensheid door de generaties heen heeft geschreven over saters, faunen, eenhoorns, reuzen, ogres, cyclopen, en vele andere wezens die we nu kennen. Het is zeer waarschijnlijk dat in de kern van veel van deze verhalen over wezens die deze moderne wereld nooit heeft gezien, het feit schuilt dat zij in een of andere vorm hebben bestaan. Kunnen het vermomde demonen zijn geweest?

Moderne waarnemingen van wat wordt verondersteld de teratorn[iii] te zijn, hebben een enorme angst teweeggebracht bij de mensen die het gezien zouden hebben. Deze vogel, die 1,8 tot 2,5 meter hoog is als hij zit, is beschreven als een gier die zit te broeden, wachtend om te beginnen met het eten van een prooi die onlangs is gestorven.

Maar waarom wekken deze wezens zoals de teratorn, chupacabra, Mothman, en anderen zoveel afschuw op bij mensen? Is het alleen vanwege de mythen die hen omringen, of is er meer aan de hand?

Wat als Satan, om het idee te creëren dat er nu verschrikkelijke, buitenwereldse wezens in onze wereld bestaan, dit deed door enkele van zijn volgelingen zich als hen te laten voordoen? Wat als hij sommige van zijn vloot van gevallen engelen voor dat aspect liet zorgen, terwijl anderen een heel rijk van aliens binnen de aliens opbouwden om hun valse ideologieën op een onoplettende mensheid door te drukken? Is dat mogelijk? Het lijkt er zeker op.

Satans voornaamste doel is om alle mensen hem als god te laten aanbidden, toch? Als dat zo is, dan is hij, zolang hij de mensen ervan weerhoudt de ware God van de Bijbel te aanbidden, op de een of andere manier geslaagd. Wat is een betere manier om Gods volk van Hem af te leiden dan door God te vervangen door iets anders dat intelligent en in sommige gevallen zelfs superieur lijkt aan de verouderde "mythe" van de christelijke God?

Naar de bron gaan

Of de entiteit in kwestie nu een reptielachtige gedaanteverwisselaar is, een van de Grijzen of Pleiadeeën, of iets anders, er wordt gezegd dat buitenaardse wezens zich langzaam en consequent aan de mensheid hebben geopenbaard om ons vertrouwen te winnen. In gedocumenteerde gevallen van buitenaards contact is gemakkelijk te zien hoe zij ons proberen bij te staan in wat nu een zeer moeilijke periode van onze aardse geschiedenis is, om ons tot een punt van zelfredzaamheid te brengen, voorbij oorlogen en haat, en vooral voorbij de bekrompenheid die vaak tot uiting komt in allerlei religies. Vele daarvan worden omschreven als legalistisch.

Het spreekt voor zich dat het christendom in alle gevallen de meest aangevallen godsdienst op aarde is door deze buitenaardse wezens. Het wordt door de aliens in deze verslagen meestal beschreven als volledig verkeerd begrepen en daarom verkeerd toegepast of gewoon verkeerd. Jezus heeft ofwel bestaan, maar is zijn reputatie volledig opgeblazen, of Hij heeft niet bestaan, en soms, in samenhang met deze bewering, was Hij slechts een holografisch beeld dat door deze hogere wezens is geschapen om ons te instrueren. In elk geval is het beoogde resultaat om het christendom indirect te vernietigen, en de toehoorder(s) te laten twijfelen aan wat zij altijd over Jezus en het christendom hebben gehoord, door hun aandacht te richten op superieure intelligentie, en andere ideeën over Jezus en het christendom. Het is interessant dat mensen de Bijbel zonder pardon in twijfel trekken, ondanks elk bewijs dat geleverd wordt voor de waarachtigheid ervan. Wanneer echter een buitenaards wezen (die overigens nooit gevraagd of van verwacht wordt om bewijs te leveren voor zijn werkelijke identiteit) langskomt en het idee propageert dat Jezus iets heel anders was, of dat het christendom slechts het resultaat is van wishful thinking van de oorspronkelijke twaalf discipelen, zijn deze woorden alleen al voldoende om als waarheid te worden aanvaard. Mensen zitten vol ontzag voor deze wezens, en houden elk woord vast, terwijl de boodschappen via mensen worden doorgegeven aan hun publiek, dat met ingehouden adem wacht op nieuwe openbaringen.

Vanwege de impact die zij op de samenleving hebben gehad en nog steeds hebben, wordt de grote vraag: Waarom zouden aliens zich bezighouden met wat er op deze planeet gebeurt? Het antwoord lijkt te zijn dat deze aliens ons willen doen geloven dat zij ofwel de hand hadden in het scheppen (zaaien) van leven op deze planeet, of dat hun voortbestaan op de een of andere manier verbonden is met het voortbestaan van de mensheid.

Decennia geleden beïnvloedden aliens de samenleving door wat bekend is geworden als "buitenaardse ontvoeringen". Deze ontvoeringen werden uitgevoerd, zo werd gezegd, om de aliens te leren en de mensheid te bestuderen. Mensen werden naar verluidt aan boord van een schip gebracht (of kwamen aan op een plaats die buiten deze wereld leek te liggen) en werden "medisch" onderzocht. In sommige gevallen werden zowel vrouwen als mannen verkracht (weer incubus/succubus), en bij sommige vrouwen werd soms buitenaardse materie in de baarmoeder geplaatst. Deze zelfde vrouwen hebben verklaard dat zij maanden later naar deze schepen werden teruggebracht om de buitenaardse materie te laten verwijderen.

Het is duidelijk dat dit soort verhalen en vertellingen wijzen op een zekere belangstelling voor de mensheid van de kant van de buitenaardse wezens, die veel verder gaat dan ons te leren kennen of ons te willen helpen. Er wordt hier een boodschap uitgedragen dat aliens ons niet alleen willen "leren kennen", maar ons op de een of andere manier willen overheersen of inhalen. Als deze experimenten werkelijk hebben plaatsgevonden, zoals velen beweren, dan is het duidelijk dat buitenaardse wezens iets veel sinisters van plan zijn. Wat nog steeds ter discussie staat, is wie (of wat) deze wezens werkelijk zijn.

Veel UFOlogen zoals Jacques Vallée zijn tot de overtuiging gekomen dat er niet alleen iets superieurs is aan deze aliens, maar ook iets kwaadaardigs. Hij gelooft ook dat ze interdimensionaal zijn in plaats van gewoon uit de ruimte te komen.

Met al deze verhalen over ontvoeringen en bezoeken van allerlei soorten aliens, is het duidelijk geworden dat er duidelijk iets achter de schermen gebeurt. Maar nu Satan en zijn volgelingen ons zo graag en zo snel benaderen met alternatieve identiteiten, moet serieus worden overwogen dat hij en zijn troepen van gevallen engelen in feite degenen zijn die achter dit hele buitenaardse fenomeen zitten.

Terug naar het begin

Waarom zouden aliens vandaag de dag bijna dezelfde daden verrichten als waarover we lezen in Genesis, eerst gepleegd door Satan en daarna door gevallen engelen die bekend staan als de "Wachters"? Genesis 6 vertelt ons over gebeurtenissen die uiterst moeilijk te geloven zijn: gevallen engelen (incubussen) die zich voortplanten met menselijke vrouwen. Wat was het doel achter deze onheilige en verdorven relatie?

Ik geloof dat er een aantal redenen zijn waarom gevallen engelen aan dergelijke daden deelnamen. (Voor een uitgebreider verslag hiervan wordt de lezer aangeraden een exemplaar van het Boek Henoch te kopen. Dit kan ook inzicht verschaffen waarom hetzelfde vandaag de dag lijkt te gebeuren).

Zodra God het oordeel uitsprak over Adam, Eva, de slang en Satan, is het duidelijk dat Satan onmiddellijk wist hoe zijn toekomstige en uiteindelijke ondergang zou plaatsvinden. Van Gods eigen lippen was Satan op de hoogte gebracht van het feit dat het zaad van de vrouw hem de fatale slag zou toebrengen. Met andere woorden, ergens in de toekomst zou de vrouw een mannelijk kind baren (en dit is waar we het idee van een maagdelijke geboorte vandaan halen, want vrouwen hebben geen zaad, maar eieren, dus de implicatie is dat een "mannelijk wezen" de vrouw zou overschaduwen: de maagdelijke geboorte). Wanneer en waar hij zou worden neergeslagen door een mannelijk kind geboren uit een maagd, wist Satan niet, maar hij was bereid alles te doen wat nodig was om dat te voorkomen.

Het antwoord werd al snel duidelijk: vernietig de genetische basis van de mensheid, zodat deze niet langer leek op Gods oorspronkelijke schepping. Als Satan het menselijke DNA zou kunnen wijzigen door het te combineren of te integreren met "buitenaards" DNA, zou hij de bloedlijn van Adam en Eva's nakomelingen veranderen, waardoor hij letterlijk een einde zou maken aan de geboorte van deze Verlosser in deze wereld als een zuiver, volmaakt, zondeloos mens met een ziel, omdat er geen zuiver mens meer zou zijn waardoor die geboorte zou kunnen plaatsvinden.

De wachters

Volgens het apocriefe boek Henoch daalden tweehonderd machtige engelen "in de dagen van Jared neer op de top van de berg Hermon" (Henoch 6:6). Deze gevallen engelen begeerden vrouwen en vonden een manier om zich met hen voort te planten. Hoe ze dat deden is onmogelijk te weten, maar we weten wel dat telkens wanneer een engel in de Schrift verschijnt, de engel in mannelijke gedaante verschijnt. Het is ook duidelijk dat uit verschillende plaatsen in de Bijbel blijkt dat engelen niet alleen door muren kunnen lopen, kettingen losmaken en poorten openen met een gedachte, maar ook in staat zijn om te eten. Het lijkt erop dat de lichamen van engelen op de onze lijken.

Dus als deze 'wachters' een manier vonden om menselijke vrouwen te bevruchten, rechtstreeks of door manipulatie van DNA of iets anders, was het resultaat zoals gezegd de Nephilim. Via de bijbels geregistreerde afstamming (of gewoonlijk "verwekkingen"), tegen de tijd dat men bij Noach aankomt, waren alleen hij en zijn directe familie gespaard gebleven van DNA-manipulatie. Satan zou in zijn opzet geslaagd zijn, als hij Noachs DNA had kunnen veranderen. Door de zondvloed vernietigde God elk ding en wezen op aarde waarvan het DNA was aangetast (en geïnfecteerd).

Noach en zijn gezin, samen met de dieren die zij in de Ark meenamen (en de bestaande wezens in de zeeën), begonnen de beschaving helemaal opnieuw. Toch besmette Satan opnieuw, hetzij door het gebruik van de zielen van Nephilim (wier lichamen tijdens de zondvloed waren vernietigd, maar die in leven bleven als dolende zielen), hetzij door directe inmenging. Het resultaat was te zien in mensen als Goliath, een reus van drie meter hoog, die de kleinste van zijn broeders was.

Wat heeft dat met vandaag te maken? Het lijkt erop dat Satan weer bezig is. Lijkt het je niet vreemd dat de aliens van vandaag verschijnen met een boodschap die opmerkelijke gelijkenis vertoont met de New Age beweging (die zijn wortels heeft in Babylon's Toren van Babel in Genesis 11), en dezelfde genetische modificatie wetenschappen lijken uit te voeren waaraan de Wachters van vroeger zich schuldig maakten?

Denk erover na. Er is een reële mogelijkheid dat er nu wezens rondlopen die op echte mensen lijken. Hier houden de overeenkomsten op. Het kostuum dat ze dragen zit aan de buitenkant, terwijl de echte entiteit van binnen bestaat. Hun façade van reptielachtig zijn kan ook gewoon dat zijn, een façade, gebruikt als rookgordijn, of om af te leiden. Terwijl wij bezig zijn te denken aan reptielachtige aliens die onder ons leven op deze planeet, is het echte probleem wat er achter de schermen gebeurt, dat absoluut niets te maken heeft met echte aliens, want echte aliens bestaan niet, maar zijn slechts door demonen gevormde entiteiten.

Ik zag een aantal maanden geleden een film genaamd They Live, een Sci-Fi thriller uit 1988. Het uitgangspunt was erg interessant. Buitenaardse wezens bestonden en leefden en werkten in de maatschappij. De enige manier waarop men hun ware identiteit kon zien was door het dragen van een speciale zonnebril. Behalve dat de zonnebril de aliens liet zien als wat ze werkelijk waren, kon de drager ook alle borden en billboards zien die de subliminale boodschappen bevatten die deze binnenvallende wezens erin hadden afgedrukt. Deze boodschappen waren bedoeld om mensen zelfgenoegzaam en gehoorzaam te maken, zodat wanneer de buitenaardse wezens besloten de aarde over te nemen, zij minder weerstand zouden ondervinden. Er zijn vandaag de dag mensen in leven die vast geloven dat deze planeet zal worden overgenomen door buitenaardse wezens. In werkelijkheid is dit bedrog, door de oudste en meest intelligente bedrieger die ooit is geschapen, Satan zelf.

In de wereld van vandaag, heeft Satan zich ingespannen om zichzelf volledig achterhaald te maken. Ondanks zijn narcistische aard is hij niet geïnteresseerd in een wereld die in hem gelooft als Satan: de eeuwenoude boze. Veel liever creëert hij een wereld waarin de technologische vooruitgang onze samenleving naar de verre uithoeken van de ruimte heeft gekatapulteerd, waar buitenaardse wezens van allerlei slag de norm zijn, en in sommige gevallen zelfs verheven. Terwijl hij zich hiervoor inzet, valt de letterlijke betekenis van de Bijbel voor een groeiend aantal mensen weg.

Wanneer men de belangstelling vergelijkt tussen de discussies over de wederkomst van Christus of de laatste UFO-waarneming, dan is de vanzelfsprekende gemeenplaats in de gesprekken over het bovennatuurlijke van vandaag de dag veel comfortabeler over welke nieuwe opwinding de Grijzen zullen brengen. Het geloof dat Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren als Redder en Rechter is voor velen (inclusief sommige christenen) te veel van het goede. Dit nieuwe tijdperk van Star Trekiaanse uitvindingen en openbaringen is veel beter, omdat het grotendeels onbekend en veel "interessanter" is. De gedachte aan Jezus plaatst ons terug in de eerste eeuw. Star Trek, Star Wars en andere Sci-Fi onderwerpen duwen ons in de technologische toekomst! Mensen horen al generaties lang dat Jezus zal terugkeren. De vraag die neezeggers stellen is: "Nou, waar is Hij dan?"

Deze komende nieuwe tijd bevordert een ander concept, dat voor velen veel meer geloofwaardiger is. Met reptielachtige aliens onder ons (en andere aliens in de coulissen) wacht de wereld gewoon op het juiste moment waarop de "grote onthulling" plaatsvindt, en die aliens die generaties lang de mensheid hebben geholpen zich aan te passen aan het idee dat zij bestaan, daadwerkelijk fysiek vanuit hun schuilplaatsen deze planeet zullen kunnen betreden om de mens te helpen dit te "bereiken".

Wie wil er niet door andere sterrenstelsels kunnen reizen? Wie wil niet de geheimen leren kennen van de oude goden (demonen gekleed in buitenaardse huiden) om te evolueren naar het volgende spirituele niveau?

In de hof van Eden gebruikte Satan niet alleen het bedrog van woorden om Eva en vervolgens Adam te verleiden en in de val te lokken, maar hij koos ook voor een bedrieglijke vermomming, één waarin Eva niet bang zou zijn om te naderen. De slang was in Eden geweest. Eva had hem waarschijnlijk gezien, en vond hem geen bedreiging. Misschien raakte de slang in de loop der dagen meer vertrouwd met Eva, totdat hij haar benaderde om één op één met haar te spreken. Toen die kloof eenmaal was overbrugd, leek alles normaal. Misschien was de slang net genoeg in de tuin om Eva's nieuwsgierigheid te wekken, zoals wij beter luisteren als we iemand horen fluisteren.

Als de bijbelse geschiedenis een indicatie is, lijkt dit precies te zijn wat demonen deden en doen. Eeuwen geleden benaderden zij de mensheid in een gedaante, op afstand en als plaaggeest. Het was een gedaante die in het begin misschien een beetje afschrikwekkend leek, maar tegelijkertijd een niet te stillen belangstelling wekte. Naarmate de tijd verstreek, heeft het idee van een buitenaards bestaan de verbeelding en het geloof van een groeiende groep mensen aangesproken.

Het is waarschijnlijk dat deze demonen-als-aliens wachten op dat specifieke moment waarop zij zich aan de mensheid mogen openbaren. Wanneer dat gebeurt, kunnen we verwachten dat dezelfde grootheidswaanzin als die in de tuin niet alleen realistisch, maar ook als waarschijnlijk zal klinken. De volle kracht van "jullie zullen goden zijn" zal worden gelanceerd door demonen die zich vermommen als buitenaardse wezens, om de harten, de geesten en de zielen van de hele mensheid te veroveren.

De misleiding is hier en groeit... wachtend op de grote onthulling.

VOLGENDE: Wandelen er buitenaards-menselijke hybriden onder ons?

Eindnoten:

[i] Many biblical scholars believe, due to God’s pronouncement in Genesis 3 (that the serpent would crawl upon its belly all the days of its life), that it had originally had legs, allowing it to walk, possibly upright.

[ii] “Synopsis for Splice,” Internet Movie Database (IMDB), last accessed June 29, 2011, http://www.imdb.com/title/tt1017460/synopsis.

[iii] An extinct bird that was all black with a pink, bare-skinned head and alleged wingspan of at least twenty-five feet.

Bron: PARANORMAL ENTITIES AND THIS OCTOBER’S HALLOWEEN (PART 6)—A Walk in the Park? » SkyWatchTV