www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 22: LEUGENS VAN MENSEN EN GODEN - Syncretisme verkleed als Pluralisme: Een cultuspoort

29 mei 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Een syncretistische agenda kookt achter de schermen als een heksenbrouwsel - alleen is de heks deze keer geen groenhuidige, met wratten bedekte, kakelende oude dame uit een tekenfilm van Disney. Het is die oude leugenaar, die Satan, de Rode Draak uit Openbaring, die nog springlevend was op de dag dat hij de mens inspireerde tot zijn val in de hof van Eden. De aanklager die nog springlevend zal zijn op de dag dat zijn marionet, de antichrist, het merkteken invoert dat degenen die het innemen voorgoed onherstelbaar maakt. De Bedrieger die leeft om pluralisme als culturele ideologie en identiteit te verwarren met syncretisme dat onvoorwaardelijk en eeuwig geestelijke ontrouw is.

De term "pluralisme", in de context van maatschappij en cultuur, verwijst naar religieuze, etnische, raciale en sociale diversiteit. In zijn juiste, onvervalste context beschrijft het mensen van alle achtergronden en overtuigingen die samenkomen en vreedzaam dezelfde ruimte op onze planeet innemen. Als pluralisme betrekking heeft op religie, schetst het een samenleving waarin moslims, christenen, joden, hindoes, boeddhisten, atheïsten, gnostici, agnostici, enz. allemaal vrij zijn om te geloven zoals zij dat willen, en nooit gedwongen worden om te geloven op een manier die zij niet willen. Wanneer pluralisme in een samenleving werkt, verhinderen moslims niet dat christenen Jezus volgen, verhinderen christenen niet dat boeddhisten zich op hun filosofieën concentreren, en zo gaat de cirkel verder, terwijl idyllisch gezien alle volkeren de vrijheid hebben om hun geloof te belijden en te uiten zonder angst voor vervolging. Iemand kan zijn of haar geloof met een ander delen, maar dat zal gebeuren uit individuele motivatie, niet onder druk van een geografische religieuze identiteit.

Het is echter belangrijk te onthouden dat pluralisme niet hetzelfde is als syncretisme.

De term "syncretisme" verwijst naar het mengen van twee (of meer) religies tot een nieuw geloofssysteem. Hoewel sommigen het gevoel hebben dat een dergelijk doel zou kunnen werken voor andere wereldreligies die het nieuwe hybride geloof niet zien als een volledige verlating van hun wortels, is noch het christendom noch het jodendom, bij gebrek aan de geboden van de God van de Bijbel, verenigbaar met doctrinair syncretisme met enige andere religie. Daarmee wordt elke regel in beide Testamenten van het Woord overtreden (niet de minste daarvan zijn de eerste twee van de Tien Geboden; zie ook de volgende verwijzingen, die niet eens aan de oppervlakte komen: Exodus 20:3-6; Leviticus 26:1; Daniël 9:27; 12:11; Ezechiël 6:5, 9, 13; 14:4; 16:36-37; Mattheüs 24:15; Marcus 13:14; Openbaring 9:20; 13:14-15; 19:20).

Deze auteurs vrezen dat, hoewel de meesten het verschil tussen pluralisme en syncretisme kunnen/mogen begrijpen, velen niet zien dat de heidense werkelijkheid van het syncretisme momenteel schuilgaat achter de glanzende, uiterlijke glorie van het pluralisme. Met andere woorden, terwijl wij wild dansten op de melodie van godsdienstvrijheid, speelde daaronder in stilte een sinister lied, dat subliminaal de heldere en duidelijke lijnen van het christendom, waarvoor de apostelen en discipelen stierven, samen met het heidendom deed vervagen. De subtiliteit hiervan is zodanig dat veel conservatieve christenen bij de gedachte alleen al zouden terugdeinzen en beweren dat hun christendom zoiets niet heeft gedaan... dat hun christendom zuiver, heilig en rechtvaardig is. Maar voor velen zal hun christendom, tragisch genoeg, naadloos aansluiten bij de superkerk van Antichrist van de eindtijd.

Iemand kan gemakkelijk beweren een gezond maatschappelijk pluralisme te steunen, waarin alle religies aan de buitenkant "aardig spelen" in dezelfde "speeltuin", terwijl hij heimelijk streeft naar syncretisme en de besmetting van het christendom daaronder. Deze auteurs geloven dat dit precies is wat veel wereldmachten van plan zijn wanneer zij streven naar één wereldreligie, en het is zeker waar het de Antichrist om zal gaan wanneer hij de troon opeist van het cultuspodium dat wij voor hem hebben gebouwd. Het enige dat nog nodig is om dit apocalyptische scenario op grote schaal uit te voeren, is dat christenen de tekenen zien dat hun geloofssysteem wordt gehackt door een ander in een syncretistische/paganistische agenda en er dan voor kiezen niet te reageren.

Maar zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, lijken we nu al nergens meer op te reageren.

De definitie van "sekte"

Aan het begin van deze serie zeiden we dat we het woord "sekte" zouden definiëren zoals het Woord van God het definieert. Dat is nog steeds ons doel, hoewel een korte discussie hier op zijn plaats is vanwege hoe het woord door de jaren heen is veranderd. Om de lezers eraan te herinneren: Het Merriam-Webster's Collegiate Dictionary definieert een "cultus" tegenwoordig als "een systeem van religieuze overtuigingen en rituelen...een religie die als onorthodox of vals wordt beschouwd; ook: de groep aanhangers ervan."[i].

Etymologisch gezien heeft "cultus" wortels uit voornamelijk het Latijn (colere, cultus, en later cultivare) en het Frans (culte), en verder uit Indo-Europese voorvoegsels (quel-, quol-). Hoewel het een langer verhaal is dan de meeste lezers willen weten, volstaat het te zeggen dat het woord in verschillende vroegere vormen werd gebruikt om te verwijzen naar wat we nu in het Engels herkennen als "wheel" en "cycle," wat langzaam, metaforisch veranderde in "een plaats bewonen," en later in "een wilde plaats geschikt maken voor gewassen. "[ii] Maar, vanwege de historisch-religieuze band tussen een stuk land en de godheid die dat land vruchtbaar maakt, vertalen het Latijnse cultus en het Franse culte zich in beide culturen rechtstreeks naar "aanbidden" als "oorspronkelijk het verlenen van eerbetoon aan een godheid". De volgorde gaat dus als volgt: "[eerst] bewoond, [dan] gecultiveerd, [dan] aanbeden."[iii]

Tot zover hebben we, collectief, een groep mensen die naar nieuwe gebieden trekt en land vindt om zich op te vestigen en te bewerken; dit is waar we de Engelse afgeleiden "cultivate" en "colony" vandaan halen. Terwijl ze het land oogsten dat ze hebben verzorgd, aanbidden ze de godheid van wie ze geloven waarvan de oogst komt. De combinatie van een regionaal volk dat samen een stuk land verzorgt en vervolgens samen de godheid aanbidt die voor de oogst op dat land zorgt, wordt "cultuur", omdat dit de elementen zijn die een beschaving opbouwen.

Aangezien culturen ontstonden met gevestigde religies, kan elke groep mensen die afwijkt van hun inheemse religie - elke groep die probeert hun religie te synchroniseren met een religie die zich later in of rond hun land heeft gevestigd - worden gezien als een controversiële afscheiding van de spirituele hartslag van hun thuisland. Deze "onorthodoxe" of "onechte" stap (zoals Merriam-Webster's Collegiate definieert) maakte hen schuldig aan geestelijke ontrouw.

Hierdoor zou het woord "sekte" in de loop van de geschiedenis veranderen van eenvoudigweg "aanbidding" in "afwijkende aanbidding", hoewel geleerden, academici en sociale wetenschappers het moeilijk eens kunnen worden over wanneer en hoe die verschuiving precies heeft plaatsgevonden.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 4": Studie toont aan dat de Egyptische farao genetisch gemodificeerd was met buitenaards DNA.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 3: TOM HORN KWAM HET LUCIFER-APPARAAT TEGEN OP DE BERG GRAHAM TOEN EEN APACHE WAARSCHUWDE VOOR REUZEN!

Omdat de grens zo vaag en ingewikkeld is wat betreft de vormgeving van het woord dat deze groepen en/of bewegingen definieert, is het helaas ook vaag wat betreft het aangeven van de verschillen tussen een "sekte" en een echt "geloof". Het gebruik ervan als een ad hominem slag naar groepen die verschillend zijn in hun geloof en voegt een laag modder toe die moeilijk weg te schrobben is (bijvoorbeeld een Baptist die alle Pinksterkerken "sektes" noemt en omgekeerd; het zijn technisch gezien denominaties van dezelfde religie, dus de term mag niet op die manier gebruikt worden). En een tragisch gevolg van al deze verwarring is dat er al terminologie in onze samenleving wordt gebruikt om wat een ketterse of afwijkende godsdienst zou kunnen zijn te normaliseren en zelfs toe te juichen, zoals een enorm populair boek, Misunderstanding Cults, viert: "Sektes zijn een echte uitdrukking van religieuze vrijheid die tolerantie verdient."[iv] (Dat is allemaal prima en dandy totdat zulke "echte uitdrukkingen [van] religieuze vrijheid" leiden tot wreedheden als de Manson-moorden, de massa-zelfmoord in Jonestown, of de pedofilie binnen de Children of God-sekte. Op een gegeven moment moeten we ophouden met tolereren wanneer een "religie" een bedreiging vormt voor mensen...en onthouden dat de antichristelijke superkerk een wereldwijde slachting zal zijn). Dit is een woordspelletje op zijn best. Tenminste wat de hedendaagse, Noord-Amerikaanse samenleving betreft, wordt het woord "sekte" zwaar geassocieerd met de gevaarlijke religieuze sekten die zijn uitgelopen op moord, terrorisme, mensenhandel, en ernstig misbruik van leden (om het zacht uit te drukken), dus het presenteren als alledaagse "godsdienstvrijheid" klinkt voor de meesten van ons als postmodernistisch gewauwel. Toegegeven, deze zelfde bron verduidelijkt onmiddellijk dat deze groepen, als ze niet gecontroleerd worden, kunnen leiden tot "uitbuiting van volgelingen door leiders die burgerlijk toezicht verdienen,"[v] maar het wordt behandeld alsof dat de uitzondering is en niet de regel; het wordt voorgesteld alsof een "sekte" pas gevaarlijk is nadat een geïdentificeerde leider begonnen is schade aan te richten, en niet eerder, wanneer de kiemen van krankzinnigheid voor het eerst geplant worden.

Als deze gedachtengang uitputtend wordt besproken, zou dit kunnen leiden tot een heel boek waarin alleen maar wordt geprobeerd een woord te definiëren op een manier die de intellectuele kramp van geleerden, academici en sociale wetenschappers, van wie velen zo sterk geloven in hun eigen definitie dat hun benadering van het onderwerp heeft geleid tot krachtige taal en felle laster jegens hen die anders als filosofische gelijken zouden moeten worden gezien. Deze auteurs willen doorgaan met een definitie die ondersteund wordt door de Bijbel - Gods Heilige Woord en Openbaring over Zichzelf, Zijn gedachten en Zijn karakter - om God te laten wegen in het gesprek.

De Bijbel waarschuwt ons

Jezus waarschuwt in Mattheüs 7:14-18 voor valse godsdiensten die voortkomen uit ketterse leringen van hen die er uitzien als mooie schapen: "Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen razende wolven zijn." Het is interessant dat Hij schapen gebruikt om te beschrijven hoe deze sekteleiders zich zullen presenteren, want later onthult Jezus dat de valse profeet die de wereld ertoe brengt zich aan te sluiten bij de superkerk en de antichrist te aanbidden, eruitziet als een lam, maar woorden spreekt die door Satan zijn ingegeven (Openbaring 13:11). Dit verband is meer dan een interessant toeval. We krijgen hier een kijkje in de keuken van de Valse Profeet, die een sleutelrol zal spelen bij de opbouw van de grootste, dodelijkste, "op Christus lijkende" sekte ter wereld, en de beschrijving via dezelfde Getuige (Christus) is bijna woord voor woord de beschrijving van de vele valse leraren die in de loop van de geschiedenis overal ter wereld kleinere sektes zullen opbouwen, zoals Jezus in Mattheüs vermeldde. Het is niet moeilijk te zien dat onze Heer in Mattheüs 7:14-18 alle "christelijke" sekten afschildert als oefenrondes voor de eindtijd-superkerk. Een commentator, die nadenkt over Christus' "Aan hun vruchten zult gij hen herkennen" test, erkent: "Hier zet Jezus geen leerstellige maar een ethische test uiteen...[omdat] zelfs christelijk gedrag vervalst kan worden."[vi]

Als we naar 1 Johannes 4:1-4 gaan, komen we bij een nauwkeuriger instructie voor hoe de test toe te passen en de "vruchten" te ontmaskeren voor wat ze zijn. Zowel het legitieme christelijke antwoord als het cultische antwoord van huichelaars worden in dit gedeelte van de Schrift besproken: "Geliefden, gelooft niet elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Hierdoor kent gij de Geest van God: Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is van God: En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet van God; en dat is de geest van de antichrist." Bij een rudimentaire lezing van deze verzen lijkt het alsof iedereen die stelt dat Jezus de menswording van God was, de test zou doorstaan. Geleerden verduidelijken dat correct onderwijs over Christus en Zijn natuur op meer neerkomt, want: "Een welbespraakte leraar van Gods Woord zou kunnen instemmen met de goddelijkheid en menselijkheid van Jezus, maar andere dingen zo buiten de grenzen van zijn theologie hebben dat hij nog steeds als een valse profeet kan worden aangemerkt. Jezus zelf zei dat niet iedereen die hem 'Heer' noemde het koninkrijk zou binnengaan."[vii] Een andere commentator stelt: "Het is belangrijk op te merken dat het gebod om te geloven in de naam van Gods Zoon Jezus Christus (3:23) wordt gevolgd door het verbod niet elke geest te geloven...[omdat] het christelijk geloof niet moet worden verward met lichtgelovigheid. Het ware geloof onderzoekt zijn voorwerp alvorens er vertrouwen in te stellen"[viii].

Elders, in Romeinen 16:17-20, wordt ons verteld dat we nooit iemand moeten volgen die ons iets leert "dat in strijd is met de leer" van het Woord van God. De context van "leer", zoals hier geschreven door Paulus - die het grootste deel van het Nieuwe Testament schreef en de leer van de andere nieuwtestamentische geschriften bevestigde, die allemaal het Oude Testament valideren met zijn vele Messiaanse profetieën die ook Christus beschrijven - verwijst naar het Woord als een hele leer.

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 2": Wat zit er achter vliegende serafijnen, reptielen en portalen die boven bergen openen?

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 1": Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

Tot nu toe heeft het Nieuwe Testament ons geleerd dat een sekte een pseudo-christendom is dat "lijkt" op Christus, maar dat probeert gelovigen te misleiden tot afvalligheid door slechts een paar raderen weg te nemen van de ware beschrijving van Christus zoals die door de leer van de hele Bijbel wordt geïdentificeerd. Wij zijn belast met de verantwoordelijkheid om alle leringen te toetsen aan het gehele Woord van God, anders zullen wij "razende wolven" volgen.

In zijn brief aan de Galaten vinden we de apostel Paulus op het meest boze punt in zijn schrijven. Zoals commentatoren en geleerden opmerken, volgt Paulus een formule in zijn schrijven: Hij begint met een groet, gaat over tot een gebed of lofprijzing voor wat de gemeente goed doet, en gaat dan langzaam, zachtjes over tot het vertellen aan de gemeente die hij heeft geplant op welke gebieden zij moet bijsturen of hervormen. Deze keer echter gooit Paulus die formule overboord en springt meteen in een krachtige berisping. De explosie van hartstochtelijke woorden, geschreven door de grote bekeerling van de Heer op de Damascusweg, heeft gelukkig "de vroege kerk gered van een cultische verdeeldheid."[ix]

Waar reageert hij op? Wat heeft hem zo in beroering gebracht?

Volgens een reeks verzen aan het begin van de brief (1:6-10) was de gemeente in Galatië een sekte aan het worden door het christendom te synchroniseren met het jodendom. Deze hybride godsdienst, zegt Paulus, leek op het christendom, maar was in feite een verdraaiing van de waarheid over Christus. Iedereen die dit valse evangelie predikte zou vervloekt worden, waarschuwde Paulus.

De snelste en sluwste manier om het christendom in een sekte te veranderen is door syncretisme. Neem het essentiële van het evangelie en vermeng het met ketterij, net genoeg om het nog op het christendom te laten lijken, en niemand zal het merken als het hybride geloof niet legitiem is. Aan de andere kant heeft elke sekte een leider nodig, en de meest effectieve manier om de Antichrist in te luiden als hij komt, is het binnenhalen van vele pretendenten die hun eigen kansen om op Christus te lijken zullen verknoeien. Hoe dwazer ze eruit zien, hoe beter, als we de antichrist willen volgen.

Naast het pseudo-christendom waarschuwde Christus dat er veel bedriegers zouden zijn die beweren de Messias te zijn (Mattheüs 24:3-5, 23-26). Deze sekteleiders zijn misleiders waarvan hun volgelingen geloven dat zij ofwel a) de directe spreekbuis en voornaamste dienaar van God zijn, wiens woorden en leringen daarom onfeilbaar zijn, ofwel b) God zelf, die in het vlees verschijnt (meestal als Jezus Christus [bekend als een "Messias-pretendent"], en vaak begrepen als de vorm die Hij heeft aangenomen bij de wederkomst). In sommige gevallen kan deze lijn heen en weer gaan tussen deze twee concepten, waardoor een leider ontstaat die nu eens God in het vlees is en dan weer gewoon Zijn spreekbuis. Een paar bekende namen in de recente geschiedenis die met veel succes anderen ervan wisten te overtuigen dat ze beide waren, zijn:

 • Father Divine (echte naam onbekend en zeer omstreden, maar waarschijnlijk George Baker) - Leider van de "International Peace Mission" beweging die beweerde God te zijn van 1907 tot aan zijn dood in 1965 (hoewel hij tot op de dag van vandaag volgelingen heeft die op de een of andere manier nog steeds geloven dat hij God is).
 • Krishna Venta (Francis Herman Pencovic)-Stichter van de "Fontein van de Wereld"-cultus die beweerde Jezus te zijn van 1948 tot zijn moord tien jaar later in 1958.
 • Sun Myung Moon-Leider van de Unification Church die zichzelf herhaaldelijk presenteerde als Jezus en de herstelde/zondeloze "Ware Ouder" Adam van circa 1980 tot Moons dood in 2012.
 • Charles Manson-Leider van de Manson Familie sekte die beweerde dat hij de gereïncarneerde Jezus Christus was rond 1967 tot zijn arrestatie voor de beroemde gewelddadige Manson moorden in 1969.
 • Jim Jones-Leider van de People's Temple die onderwees dat hij de reïncarnatie was van Jezus, Boeddha en zelfs van de oude farao Akhenaten/Amenhotep IV, die het traditionele Egyptische polytheïsme op controversiële wijze verruilde voor het monotheïstische Atenisme (een afwijkende vorm van zonnegodverering) vanaf de jaren 1970 tot aan het bloedbad in Guyana Jonestown in november 1978 (hoewel zijn reguliere protestantse bediening tientallen jaren voor zijn invoering van de waanzin begon).
 • Yahweh ben Yahweh ("God, zoon van God"; zijn echte naam was Hulon Mitchell)-Leider van de "Nation of Yahweh" (of "Black Hebrew Israelite") beweging die zichzelf "zoon van God" noemde vanaf de oprichting van de organisatie in 1979 (het is niet helemaal duidelijk of hij aanvankelijk een Messias-pretendent wilde zijn in tegenstelling tot een soort "kind van God", maar toen de vergoddelijking aansloeg, bestreed hij het niet openlijk) en het concept bleef standvastig onder zijn discipelen gedurende zijn moordprocessen in de jaren '90 en tot aan zijn dood in 2007.
 • David Koresh-Leider van de Branch Davidian sekte die in 1983 zijn "Zoon van God, het Lam" profetie deelde (er wordt gediscussieerd over de vraag of hij zichzelf wilde positioneren als de vleesgeworden Jezus of slechts als de laatste profeet), tien jaar voordat zijn kamp in brand werd gestoken, met hemzelf en zijn volgelingen erin, tijdens de beroemde tragedie van de belegering van Waco.
 • Hogen Fukunaga-Leider van de "Ho No Hana Sanpogyo" voetlezende sekte die in 1987 beweerde dat hij Jezus Christus en Boeddha was, waarna hij naar verluidt dertigduizend volgelingen kreeg, hoewel de sekte nu ter ziele is vanwege de recente internationale aandacht voor zijn veroordeling wegens godsdienstfraude en mogelijke beschuldigingen van doodslag voor sterfgevallen die het gevolg waren van het feit dat hij zonder vergunning medicijnen praktiseerde.
 • Shoko Asahara (Chizuo Matsumoto) - Leider van de "Aum Shinrikyo"-sekte die zichzelf officieel en publiekelijk als Christus voorstelde in zijn boek uit 1992, Declaring Myself the Christ, en de godheidsclaim hield stand onder zijn naaste doemdagdiscipelen tijdens zowel zijn rechtszaken over de terreuraanslag met sarin-gas in de metro van Tokio als zijn daaropvolgende executie in 2018 (afsplitsingen van zijn sekte, Aleph en Hikari no Wa, bestaan nog steeds).
 • Vissarion (Russisch: "Hij die nieuw leven geeft") of "Jezus van Siberië" (Sergej Torop)-Leider van de "Kerk van het Laatste Testament" (alternatief "Gemeenschap van het Eengemaakte Geloof") sekte die blijft beweren dat hij in 1990 is "herboren" als "een" Christus, een slim woordspelletje dat beweert dat hij eigenlijk niet "God" is, maar het "woord van God", een positie die hij nog steeds inneemt over zijn commune van vierduizend volgelingen in het Russische boreale woud (hij werd in september 2020 gearresteerd wegens afpersing en mishandeling)
 • Marshall Applewhite-Leider van de Heaven's Gate sekte die officieel aankondigde dat hij Jezus was op 25 september 1995, ongeveer anderhalf jaar voor de massale zelfmoord van zijn groep in 1997 als een poging om aan boord te gaan van het ruimteschip achter de komeet Hale-Bopp, hoewel sommige getuigenissen beweren dat hij zichzelf al in het midden van de jaren zeventig als God positioneerde.
 • José Luis de Jesús Miranda-stichter van de beweging Creciendo en Gracia (Spaans: "Groeien in Genade"), die in 2005 officieel verklaarde dat hij Jezus was en in 2006 de antichrist; daarna lieten de meest toegewijde van Miranda's twee miljoen wereldwijde volgelingen een "666"-tatoeage zetten ter herinnering aan de "ware" leer van Jezus (dat Hijzelf zou terugkeren als de antichrist), tot Miranda's dood in 2013.

Natuurlijk is de volledige lijst nog veel langer en betreft het Messias-pretendenten wereldwijd die momenteel gevaarlijke en ketterse sektes leiden, hoewel ze niet zo bekend zijn in de media omdat de wereld het beu begint te worden om elk kwartier een andere "Jezus Christus" in de krantenkoppen te zien. De sociale media hebben ertoe bijgedragen dat elke Messiasbelijdende pretendent voor een dag de meester is van zijn of haar eigen universum - tot het uitdooft. Zelfverklaarde reïncarnaties van Christus komen tegenwoordig zo regelmatig voorbij dat zelfs wanneer details van hun verhalen flagrant godslasterlijk zijn, we zo cultureel ongevoelig zijn geworden dat het niemand meer verbaast of media-aandacht trekt. De "Jezus"-optredens zijn nu aan de orde van de dag, en ze blijven komen.

Eén ervan is gevestigd in Australië en wordt geleid door een zekere gereïncarneerde "Jezus Christus" (Alan John Miller) wiens romantische partner (Mary Suzanne Luck) beweert de gereïncarneerde Maria Magdalena te zijn. Een andere, narcistische eenenzeventigjarige Álvaro Thais, bij zijn volgelingen bekend als Inri Cristo, maakt graag gastoptredens in Braziliaanse comedyshows wanneer hij niet wordt gearresteerd in of uitgewezen uit andere landen als gevolg van daden zoals vernieling van kathedralen. Jezus van Kitwe verdient zijn magere brood als taxichauffeur met tennisschoenen in Zambia, terwijl Moses Hlongwane (Jezus van Zuid-Afrika), wanneer zijn huwelijk met discipel Angel in 2016 het einde van de wereld inluidde, zich liever kleedt in gouden en zilveren bling en zonnebrillen die doen denken aan Vanilla Ice en andere rap-artiesten uit de jaren '90. Messias David Shayler daarentegen houdt sommige van zijn preken in drag als de "travestiet Jezus", Delores, die in staat is het perspectief van een vrouw naar voren te brengen als hij zijn evangelie onderwijst.

Nogmaals, de Bijbel waarschuwt voor deze eindtijd godslasteringen:

 • "En terwijl [Christus] op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen privé tot Hem en zeiden: 'Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?' En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u bedriegt. Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen: Ik ben Christus" (Matteüs 24:3-5).
 • "De Geest spreekt uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen van het geloof zullen afwijken en zich overgeven aan verleidende geesten en leringen van duivels" (1 Timotheüs 4:1).
 • "Maar er waren ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die in het geheim verdoemelijke ketterijen zullen brengen, en zelfs de Heer, die hen gekocht heeft, zullen verloochenen" (2 Petrus 2:1).
 • "Want er zijn vele bedriegers in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. Deze is een bedrieger en een antichrist" (2 Johannes 1:7).
 • "Want er komt een tijd dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar naar hun eigen begeerten zullen zij zich leraars verwerven, die jeukende oren hebben; en zij zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich tot fabels bekeren" (2 Timotheüs 4:3-4).

En voordat anders wordt aangenomen: ja, deze auteurs weten hoe dit eruit ziet. Deze valse messiassen waarover we zojuist hebben nagedacht zijn extreme voorbeelden die niet de aandacht van de mainstream trekken. Het zou een zwak argument zijn om ze te gebruiken als bewijs dat uiteindelijk een grote meerderheid van de gelovigen zal afvallen. Maar deze mannen dienen de zaak van de Antichrist vanuit twee andere, effectievere invalshoeken: 1) De voortdurende aanval van valse christussen breekt geleidelijk het respect van onze cultuur voor de ware Messias af; 2) Het overduidelijke falen van deze mannen om op Christus te lijken zal de indrukwekkende Antichrist in vergelijking daarmee legitiem doen lijken.

VOLGENDE: De bruid van vlek en rimpel bloost voor haar leider

eindnoten

[i] “Cult,” Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition (Springfield, MA: Merriam-Webster, Inc.; Kindle ed.; 2014), locations 111635–111637.

[ii] Ayto, John, “cult,” Dictionary of Word Origins: The Histories of More than 8,000 English Language Words (New York, NY: Arcade Publishing; 2011) 149.

[iii] “Cult,” Lexico , by Oxford, last accessed March 16, 2020, https://www.lexico.com/en/definition/cult .

[iv] Zablocki, Benjamin, Thomas Robbins, eds., Misunderstanding Cults: Searching for Objectivity in a Controversial Field (Toronto, Ontario, Canada: University of Toronto Press; 2001), preface.

[v] Ibid.

[vi] France, R. T., Matthew: An Introduction and Commentary: Vol. 1 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press; 1985), 151–152.

[vii] Walls, D., & Anders, M., I & II Peter, I, II & III John, Jude: Vol. 11 (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers; 1999), 208.

[viii] Stott, J. R. W., The Letters of John: An Introduction and Commentary: Vol. 19 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press; 1988), 153.

[ix] Anders, M., Galatians-Colossians: Vol. 8 (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers: 1999), 4.

Bron: PART 22: LIES OF MEN AND GODS—Syncretism Dressed as Pluralism: A Cult Gateway » SkyWatchTV