www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 5: LEUGEN VAN MENSEN EN GODEN - De dag dat alle religies worden vernietigd

18 april 2023 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4

Toen ik (Donna Howell) voor het eerst het boek Openbaring begon te lezen, merkte ik dat ik het langzaam in me opnam en het redelijk goed begreep. Maar toen ik bij het gedeelte kwam over het beest dat de hoer verslindt, dacht ik plotseling: "Waar komt dat vandaan? Ik dacht dat zij, de hoer, het voor het zeggen had!

Geleerden en theologen erkennen al lang dat de hoer van Openbaring zowel staat voor: a) de stad Babylon (waarschijnlijk Rome, hoewel een minderheid gelooft dat dit het herbouwde historische Babylon is), inclusief de macht en het gezag dat deze stad over de aarde zal hebben (Antichrist's "systeem" en beleid, enz.); en b) de valse (heidense) godsdiensten van de wereld. Het eerste is ontleend aan Openbaring 17:18, waar de hoer specifiek wordt aangeduid als "die grote stad, die heerst over de koningen der aarde". Het tweede vereist inzicht in hoe de kerk in de bijbelse typografie en symboliek wordt vergeleken met een vrouw (1 Korintiërs 11:1-2; Efeziërs 5:23-32; Galaten 4:21-31; Openbaring 19:7-8; 21:2). Maar overal in de Bijbel waar we lezen dat de "vrouw" (Gods volk) God ontrouw is, is "zij" een "hoer", zoals Gomer, de overspelige vrouw die God aan de profeet Hosea opdroeg te trouwen als symbool voor de afgodische geestelijke ontrouw van de Israëlieten (Hosea 1:2 e.v.). Elders heeft de apostel Paulus duidelijk aangetoond dat God Zijn volk niet wil "delen" met de "hoer" die valse godsdienst heet. In een brief aan de gemeente te Korinthe, in een vers dat een schokkende reeks woorden zou zijn geweest voor die vroege cultuur, daagde Paulus uit: "Wat? Weet gij niet, dat wie met een hoer verbonden is, één lichaam is? Want twee, zegt hij, zullen één vlees zijn. Maar wie met de Heer verbonden is, is één geest" (1 Korintiërs 6:16-17).

Daarom is het begrijpelijk dat de hoer van de eindtijd staat voor "valse godsdienst" en de onheilige alliantie die valse godsdienst heeft met de "koningen" van de regering van één wereld (Openbaring 17:1-2). Op haar voorhoofd staat "een naam geschreven: Mysterie, Babylon de Grote, de Moeder der hoeren en der gruwelen der aarde" (Openbaring 17:5).

In het begin, als de Grote Verdrukking zich gedurende de eerste drieënhalf jaar ongeveer begint te ontvouwen (volgens de "tweeënveertig maanden" berekening achter de "tijd, tijden en een halve tijd" profetieën [Daniël 7:25; 12:7; Openbaring 12:14]), zit de Hoer bovenop het Beest en berijdt hem als een ros.

Veel geleerden interpreteren de vrouw zo dat zij het Beest volledig beheerst, als om te suggereren dat de Antichrist nog niet machtig genoeg is om de macht over te nemen. Anderen geloven dat Antichrist, door haar schijnbaar onmiddellijke ondergang, al die tijd sterk genoeg is geweest om haar te verslinden, maar in plaats daarvan ervoor kiest gebruik te maken van haar vermogen om mensen tot valse godsdienst aan te zetten, om het verzet van echte christenen verder te verzwakken. In beide gevallen zal Antichrist besluiten zich voor te doen om aardig te zijn en zijn speelgoed met de hoer te delen, terwijl zijn heerschappij op de achtergrond wordt versterkt. Wanneer het Beest klaar is met de hoer - wanneer Antichrist met succes een "vreedzame," "welwillende" heerschappij heeft opgebouwd met behulp van alle "mooie" religies en filantropische economieën die zij vertegenwoordigt - zal hij "de hoer haten, en haar verlaten en naakt maken, en haar vlees eten, en haar met vuur verbranden" (Openbaring 17:16) in de tweede "tweeënveertig maanden" (of drieënhalf jaar) van zijn opdracht.

Niemand zal nog iets hebben aan de archaïsche godsdiensten van hun voorouders. Antichrist zal op dat moment "God zijn", zo zal de hele wereld erkennen, en het zal zijn alsof alle godsdiensten van de wereld vanaf het begin der tijden nooit hebben bestaan.

De vernietiging van alle religies van de wereld...

Wee het Westerse Laodicea!

Waarom hekelen we specifiek het westerse christendom? Waarom pakken we ons eigen gebied van de aarde aan, terwijl het Westen zonder twijfel de leiding heeft wat betreft de gebieden die de meeste Evangelie predikanten, geleerden, theologen, afgestudeerden en deskundigen op het gebied van de Schrift voortbrengen? Zou het niet andersom moeten zijn? Wij zijn blijkbaar 's werelds centrum voor Schriftopleiding en zending, dus waarom vinden deze auteurs dat het Westen meer onderzoek en schuld verdient voor de sabotage van de mensheid onder de afvallige superkerk?

Omdat wij het centrum van de wereld zijn voor Schriftuurlijke training, worden wij meer verantwoordelijk gehouden voor het eren van de ware Evangelieboodschap dan de andere geografische gebieden van de wereld...en het Woord is het eens met deze conclusie: "Maar wie niets wist, en dingen deed die slagen waardig zijn, zal met weinig slagen geslagen worden. Want wie veel gegeven is, van hem zal veel gevraagd worden" (Lucas 12:48). Hoe meer we over Jezus weten, hoe meer verantwoordelijkheid we hebben om het Goede Nieuws over Hem te verspreiden en de integriteit van Zijn Naam te bewaren! En toch, ondanks de zee van informatie en bijbels verantwoord opleidingsmateriaal die we binnen handbereik hebben - seminars voor predikanten, universiteiten en theologische seminaries, bijbelsoftware programma's, online en offline archieven van bijna alle buitenbijbelse geschriften van de Ouden (inclusief de historici en de apocriefen), overal bijbelboekenwinkels, en directe toegang tot dit alles en meer online - maakt onze culturele benadering van verantwoordelijkheid het voortdurend "iemand anders zijn taak" om te weten wat het Woord zegt. We hebben het gewoon "te goed" om het te voelen als de morele overtuiging over de verdorven samenleving om ons heen opkomt, dus kiezen onze voorgangers, predikanten, leraren en kerkpersoneel ervoor om te doen wat de Laodiceanen deden en nemen nog een trekje van dat drankje dat "geestelijke verdoving" heet.

Laodicea was een andere plaats van extreme culturele welvaart. De christenen daar waren zo verwend met "het goede leven" dat zij hun ware verantwoordelijkheden over het hoofd zagen en door hun Heer geestelijk leeg werden bevonden (Openbaring 3:14-22). Voor hen was het volgen van Christus een populaire levensstijl of trend, maar waar het erop aankwam, gaven zij geen prioriteit aan het Evangelie zoals hun was opgedragen. Denk aan wat Christus tegen hen zegt: "U zegt: 'Ik ben rijk; ik heb rijkdom verworven en heb niets nodig!' Maar u beseft niet dat u ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent" (Openbaring 3:17; NIV). Zij waren blind voor hun eigen geestelijke bankroet.

Zoals Openbaringsexpert G. K. Beale erkent, zijn deze woorden van Christus "gericht tot ongelovigen die materieel welvarend zijn geworden door hun gewillige omgang met het goddeloze wereldsysteem ([Openbaring] 6:15; 13:16; 18:3,15,19)."[i]

Hoe vernederend een berisping van de Messias zelf aan een gemeente die veel op de onze lijkt...

Beale wijst op een ander interessant verband "dat door vele commentatoren is opgemerkt," en citeert vervolgens de soortgelijke grootspraak van Efraïm in de Masoretische Tekst van Hosea 12:8: "Zeker, ik ben rijk geworden, ik heb rijkdom voor mezelf gevonden; in al mijn arbeid zullen ze in mij geen ongerechtigheid vinden, wat zonde zou zijn."[ii] Anders dan bij Laodicea bleef God echter niet aankloppen bij Efraïm. Integendeel, toen de "cultus van Efraïm"[iii] niet vertrouwd kon worden om te stoppen met religieuze syncretisering, hoererij naar afgoden en het samenvoegen van zijn eigen hybride versie van de één-wereldreligie van zijn tijd, zei God: "Efraïm is verbonden met afgoden; laat hem met rust" (Hosea 4:17).

Snel vooruit naar het boek Openbaring en het Efraïm-achtige vertrouwen van de Laodiceanen in de gemakken van hun eigen routines, dat een etterende apathie op het gebied van het Evangelie verspreidde, waardoor zij een toen modern Efraïm werden. Dit, het Laodiceaanse compromis, "maakte hun getuigenis van Christus krachteloos... zij stonden op het punt beschouwd te worden als een ongelovige gemeenschap (vgl. ook [Openbaring] 2:5; 3:1-3), niet anders dan de rest van de heidense wereld."[iv]

Weer snel vooruit, deze keer naar het hedendaagse Westen...

Ons eigen getuigenis van Christus is "impotent", en ook wij "staan op het punt beschouwd te worden als een ongelovige gemeenschap... niet anders dan de rest van de heidense wereld."

"THE LIES OF MEN AND GODS-EPISODE 2: Wat zit er achter vliegende serafijnen, reptielen en portalen die boven bergen openen?

"THE LIES OF MEN AND GODS-EPISODE 1": Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

Oh, wat zijn we verwant aan Laodicea! Maar omdat de westerse kerk het te druk heeft met het investeren in mistmachines en confettikanonnen voor de podia waarop we goddeloze concerten geven - op hetzelfde podium waar onze bijbelse "inspirerende toespraken" "preken" worden genoemd - hebben we geen tijd om te kijken naar wat Jezus werkelijk zei in zijn brief aan de kerk van Laodicea. We weten niet dat de beroemde verwijzing naar "lauw" verband houdt met de temperatuur van het water dat de Laodiceanen gebruikten, dat afkomstig was van een smerig aquaduct buiten de stad dat op zijn reis van Denizli naar het zuiden grote hoeveelheden bacteriën verzamelde. We weten ook niet dat Christus, toen Hij de Laodiceanen smeekte hun "oogzalf" bij Hem te kopen zodat ze weer zouden "zien", de bloeiende plaatselijke cosmetica-handel berispte die hen in de eerste plaats verblindde voor hun eigen geestelijke verdorvenheid, of dat Hij, toen Hij hen zei zich in witte gewaden te kleden, hen op ironische wijze de boodschap van het Evangelie tegenover hun rinkelende portemonnees zette, die overladen waren met het goud dat zij verdienden aan de export van hun speciaal gefokte, langharige, zwarte schapen. [v]

Wij, hier in het Westen, ondanks alle opgeleide predikanten die we uit onze streek slingeren, weten heel weinig over de ware boodschap van God zoals die in Zijn Woord staat! Wat een groots misbruik van onze tijd, geld en talent, als de gemiddelde kerk hier op de hoek nog steeds predikt dat "lauw" betekent dat we "niet enthousiast genoeg zijn over God" (een boodschap die emotionele verschijnselen heeft voortgebracht die leiden tot namaakopwekking).

Het ergste is dat we het meest voor de hand liggende deel van Christus' boodschap aan die comfortabel rijke stad niet begrijpen - de beschrijving van Hem die voor de deur staat en klopt. Het is niet die individualistische altaaroproep waar we het tegenwoordig in het Westen over hebben, maar de smeekbede aan het collectieve Lichaam om de deur te openen en hun Messias weer toe te laten in hun kerk!

God, eens het hoofd van hun volk, gaf opdracht Efraïm aan afgoden over te laten, waardoor het hele Noordelijke Koninkrijk Israël in die tijd een heidense cultus werd zonder Jahweh als leider, want God wil Zijn volk niet delen met een hoer. De Laodiceanen namen een soortgelijke beslissing, waardoor hun gemeente en stad in een positie komen waarin Christus buiten moet staan en toestemming moet vragen om weer op Zijn rechtmatige plaats als Hoofd van hun gemeente te worden gezet, omdat ook Hij weigert de plaats van de hoer te midden van Zijn volk in te nemen.

Zowel Efraïm als Laodicea schopten de God van de Bijbel uit hun club en richtten een heidens middelpunt op dat hun door God aangewezen doel verkeerd leidde - Efraïm tot de kalfsaanbidding van Jeroboam en de Baäl-aanbidding van Achab/Jezebel, en Laodicea tot de Romeinse keizer-aanbidding. Het is niet verwonderlijk dat beide ook werden vernietigd - Afraïm door de handen van Assyrië en Laodicea door een verschrikkelijke aardbeving.

Wij kunnen niet aan dezelfde tafel eten met Christus en met demonen (1 Korintiërs 10:21).

Van alle mensen in het Westen weten wij dat de echte Kerk die Jezus kwam bouwen, werd ingewijd door het bloed van de martelaren die gewillig werden doodgemarteld als dat betekende dat hun leven anderen wees op het Ene Ware Evangelie van Jesjoea.

Juist wij, in het Westen, weten dat de Kerk die Jezus kwam afbreken was gebouwd op de hypocriete religieuze, farizeïsche geest die graag heilige gewaden draagt op het plein, maar de mondelinge tradities van de dag als meer gezaghebbend beschouwt dan het Almachtige Woord van God.

Daarom moeten juist wij, in het Westen, herkennen wanneer we de Kerk die Jezus kwam bouwen hebben verlaten in ruil voor de huidige mondelinge-traditionele Kerk van de Farizeeën. Als wij 's werelds meeste bijbelse universiteiten, onderwijs- en opleidingsprogramma's, seminaries en bibliotheken met theologische antwoordboeken hebben - evenals de algemene welvaart, rijkdom en godsdienstvrijheid om deze middelen te gebruiken - dan dragen wij het grootste deel van de schuld wanneer wij er gezamenlijk niet in slagen ons "aan God te onderwerpen" als mensen die "zich niet hoeven te schamen, het woord der waarheid recht doende" (2 Timotheüs 2:15).

Als de kerk van vandaag zich schuldig maakt aan ontsporing (en dat doen we) - en aan lusteloos blijven ontsporen terwijl we steeds verder van de waarheid afdrijven (en dat doen we) - dan kiezen we ervoor te proberen de krachtige naam van Christus te herstellen door hem te tooien met de kleding van de hoer uit Openbaring. Wanneer wij apathisch staan tegenover de levens van martelaren die werden gedood om Jezus' zending zuiver te houden, verwijderen wij het witte kleed van onschuld uit het beeld dat onze cultuur van het kruis heeft, en kiezen wij ervoor ons aan te sluiten bij de hoer terwijl zij dronken wordt van het bloed van de heiligen (Openbaring 17:6). Wanneer wij, de gezanten van Christus, gezonde doctrines opofferen om een verdorven, liberale interpretatie of "vertaling" van het Woord te omarmen die jeukende oren kietelt en de lust voedt van "levensstijl-christenen" (2 Timoteüs 4:3), dan nemen we een weloverwogen besluit om ons te laten verleiden door het "purper en scharlaken, en... goud en juwelen en parels" van de hoer (Openbaring 17:4). We verenigen ons gewillig met haar en verruilen onze identiteit als Yeshua's lieve bruid voor een hoer die erger is dan Hosea's Gomer.

We zijn absoluut, onweerlegbaar schuldig aan het veranderen van de Kerk die Christus bouwde in de Kerk die Hij kwam afbreken, en wanneer het "christendom" zo vermengd raakt met de ketterse, profane, godslasterlijke, afgodische en misleidende doctrines die Antichrist zal prijzen, zullen we geholpen hebben onze hoerenreligie te introduceren bij het Beest dat zich tegen haar zal keren en haar zal verslinden wanneer haar zielige rol in zijn opgang naar de wereldmacht voorbij is.

De tijd die we hebben om op te staan om tegen het Beest te vechten en de zuiverheid van de boodschap van het kruis te handhaven, sluit zich. De Kerk van Kietelende Oren, die afvallige superkerk, is zich al aan het vormen. We geven bewust een signaal af aan Antichrist, om hem te laten weten dat we klaar zijn voor hem, we hebben al een plaats voor hem voorbereid, en hij is welkom om hier te heersen. Een vervalst christendom dat mooi en logisch is (naar menselijke maatstaven) aan de buitenkant, maar godslasterlijk en profaan (naar Gods maatstaven) aan de binnenkant, zal absoluut, positief gedijen op de aarde wanneer Antichrist zijn troon bestijgt. Deze auteurs geloven persoonlijk dat de Westerse Kerk zich opmaakt om een valse religie te omarmen en vervolgens het te worden - en valse religie is zonder twijfel de deur waardoor de Antichrist zal binnenkomen om zich te vestigen als de Messias.

Onze controversiële voorspelling

Alles wat je tot nu toe hebt gelezen is het bewijs dat onze komende voorspelling mogelijk is. Wat u in de komende bladzijden gaat lezen is nog in geen enkel eerder gepubliceerd werk geschreven, want wie zou met zijn volle verstand de christelijke kerk een sekte noemen? Maar het is een voorspelling die ons trof met een kracht zo onstuitbaar als een stoomtrein op tien meter van zijn nietsvermoedende slachtoffer... en op dezelfde dag. We waren allebei -Allie Henson en Donna Howell- bezig met onze eigen schrijfprojecten toen we op een ochtend tijdens een ontbijt in een plaatselijk restaurant een toevallig gesprek met elkaar voerden over waar we aan werkten: Henson wilde het falen van de westerse samenleving aanpakken door een publiek te vormen dat het ondenkbare omarmde terwijl de kerk sliep; Howell wilde aanpakken hoe de slapende westerse kerk grotendeels schuldig is aan de demoralisatie van de samenleving. Maar Henson wist niet wat zij tegen de kerk moest zeggen; Howell wist niet wat zij tegen de samenleving moest zeggen. Toen dit gesprek op organische wijze tot stand kwam, terwijl onze hardwerkende serveerster onze koffiemokken gevuld hield, was er geen houden aan de kracht van de epifanie die ons dreef tot het schrijven van dit boek, met de hoop dat de waarschuwing die wij ons genoodzaakt voelen uit te spreken, voor het Overblijfsel zal aankomen voordat de gruweldaad plaatsvindt.

Wij zijn ons ervan bewust dat veel van wat in dit boek staat als provocerend en opruiend zal worden beschouwd door lezers in zowel de seculiere wereld als de Kerk. Wij geloven echter zonder aarzeling dat dit werk een dringende boodschap bevat die God tot ieder van ons heeft gesproken. Helaas beseffen we dat we waarschijnlijk geen treinladingen nieuwe vrienden zullen maken via het warme en donzige emotionele appèl dat tegenwoordig in veel religieuze non-fictie wordt gevraagd. Dit project is controversieel; toch geloven we dat het ongehoorzaam zou zijn aan God als we er niet aan zouden beginnen. Op deze manier kunnen we slechts één opmerking maken terwijl we verder gaan:

We zijn hier om de kauwgom te kauwen en de waarheid te brengen. Maar we hebben geen kauwgom meer.[vi]

We verwijzen naar de grootschalige kwetsbaarheid van het psychologisch en geestelijk welzijn van de westerlingen, zowel in het heden als in de spoedig naderende eindtijd. Wij voorspellen niet alleen dat de Kerk vervolgd zal worden, maar wij geloven (net als vele kerkvaders en gevierde kerkhistorici in vroegere eeuwen) dat zij in feite zal helpen bij het versterken van het eschatologische plan van de vijand. Wij hebben het over de "Cultus van het westerse christendom"... zoals die zich reeds op onze bodem heeft ontvouwd, en zoals die in de nabije toekomst zal toenemen om de weg vrij te maken voor Jezus' profetie van de grootste aardse misleiding zoals voorspeld in Openbaring.

Hoe?

We zijn blij dat u dat vraagt. Daar gaan we in het volgende bericht op in!

VOLGENDE: DE SCI-FI DIE WIJ LEVEN


Eindnoten

[i] Beale, G. K., The Book of Revelation, 304.

[ii] Ibid, 304; emphasis in original.

[iii] References to the syncretism within tribes of Israel frequently use the term “cult” to describe unfaithfulness. In this particular case, Ephraim is referred to as a “cult” in: Hubbard, D. A., Hosea: An Introduction and Commentary: Vol. 24 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press; 1989), 118.

[iv] Beale, G. K., The Book of Revelation , 305.

[v] Parker, C., “The Social and Geographical World of Laodicea (Revelation 3:14–22),” B. J. Beitzel, J. Parks, & D. Mangum (Eds.), Lexham Geographic Commentary on Acts through Revelation (Bellingham, WA: Lexham Press; 2019), 686–690.

[vi] Carpenter, John, director, They Live . (United States: Alive Films, Larry Franco Productions, 1988), DVD, 94 min.

Bron: PART 5: LIES OF MEN AND GODS—The Day All Religions Are Destroyed » SkyWatchTV