www.wimjongman.nl

(homepagina)


KRUITVAT: HOE MODERNE OMSTANDIGHEDEN DE SAMENLEVING KLAARSTOMEN OM HET BEESTENSYSTEEM TE OMARMEN, RECHT ONDER DE NEUS VAN EEN SLAPENDE KERK...ARTIKEL 31, Gehoor gevend aan de waarschuwing van de schrift

17 maart 2024 door SkyWatch Editor

( )

Afbeelding van AgnieszkaMonk via Pixabay

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20
Deel 21 - Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30

Een sekte in Australië wordt tegenwoordig geleid door een zekere "Jezus Christus" reïncarnatie (Alan John Miller) wiens romantische partner (Mary Suzanne Luck) beweert de gereïncarneerde Maria Magdalena te zijn. Een andere, narcistische eenenzeventigjarige Álvaro Thais, bij zijn volgelingen bekend als Inri Cristo, maakt graag gastoptredens in Braziliaanse comedyshows als hij niet wordt gearresteerd in, of uitgewezen uit, andere landen als gevolg van daden zoals vernieling van kathedralen. Jezus van Kitwe verdient zijn schamele boterham als taxichauffeur met tennisschoenen in Zambia, terwijl Moses Hlongwane (Jezus van Zuid-Afrika), toen zijn huwelijk met discipel Angel het einde van de wereld inluidde in 2016, zich liever kleedt in gouden en zilveren bling en zonnebrillen die doen denken aan Vanilla Ice en andere rap-artiesten uit de jaren '90. Messias David Shayler daarentegen houdt sommige van zijn preken in drag als de "travestiet Jezus", Delores, die in staat is om het perspectief van een vrouw naar voren te brengen als hij zijn evangelie onderwijst.

Nogmaals, de Bijbel waarschuwt voor deze godslasteringen van het Einde der Tijden:

  • "En terwijl [Christus] op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen privé tot Hem en zeiden: 'Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?' En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide. Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen: Ik ben Christus'" (Matteüs 24:3-5).
  • "De Geest spreekt uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen van het geloof zullen afwijken, terwijl zij zich bekommeren om verleidende geesten en leringen van duivelen" (1 Timoteüs 4:1).
  • "Maar er waren ook valse profeten onder het volk, zoals er ook valse leraars onder u zullen zijn, die in het geheim verdoemelijke ketterijen zullen brengen, en zelfs de Heer, die hen gekocht heeft, zullen verloochenen" (2 Petrus 2:1).
  • "Want er zijn vele bedriegers in de wereld gekomen, die niet belijden dat [de ware] Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is een bedrieger en een antichrist" (2 Johannes 1:7).
  • "Want er komt een tijd, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar naar hun eigen begeerten zullen zij zich leraars werpen, die jeukende oren hebben; en zij zullen hun oor van de waarheid afwenden en zich tot fabelen wenden" (2 Timoteüs 4:3-4).

En voordat het anders wordt verondersteld: ja, deze auteurs weten hoe dit eruit ziet. Deze valse messiassen waar we zojuist over hebben nagedacht zijn extreme voorbeelden die niet de aandacht van de mainstream trekken. Het zou een zwak argument zijn om hen te gebruiken als bewijs dat uiteindelijk een grote meerderheid van de gelovigen zal afvallen. Maar deze mannen dienen de zaak van de Antichrist vanuit twee andere, effectievere hoeken: 1) De voortdurende aanval van valse christussen breekt geleidelijk het respect van onze cultuur voor de ware Messias af; 2) Het overduidelijke falen van deze mannen om op Christus te lijken zal de indrukwekkende Antichrist in vergelijking legitiem doen lijken.

De bruid van vlek en rimpel bloost voor haar leider

Van alle classificaties van sektes die academici hebben opgesteld, wordt veruit de gevaarlijkste en meest verontrustende eenvoudigweg een "destructieve sekte" genoemd. Dit is de categorie waarin de Antichrist past, gebaseerd op de acties die hij volgens de Openbaringprofetieën in de Eindtijd zal ondernemen. Er zijn ook drie belangrijke herkenbare kenmerken van wat de geschiedenis heeft laten zien als een typische sekte: 1) een leider, 2) indoctrinatie, en 3) uitbuiting.[i] We hebben al laten zien hoe de Westerse samenleving in het algemeen wordt getraind om allerlei kwaad te accepteren, en dit resulteert weer in de manipulatie van de mensen in de samenleving. Als zodanig zijn de laatste van deze onderwerpen (indoctrinatie en uitbuiting) grotendeels behandeld in de context van de Westerse samenleving. We willen deze elementen echter opnieuw aan de orde stellen, specifiek omdat ze betrekking hebben op de kerk. Tussen de seculiere en religieuze wereld bouwen we een Eén-Wereld Cultus. Op het moment van dit schrijven heeft de Man van de Zonde, die deze cultus zal leiden, de troon echter nog niet bestegen. Dit maakt het een "leiderloze sekte" en we zullen onze aandacht even richten op het eerste kenmerk van een sekte: wie deze leider zal zijn.

In de meeste sektes staat een leider niet van de ene op de andere dag op. Hij wacht tot hij een groep mensen heeft geïdentificeerd die kwetsbaarheden delen en richting missen. Na verloop van tijd test hij hen met kleine instructies of leerstellingen om te zien wie geneigd is te luisteren naar de luidste stem in de kamer. Op deze manier is bijna elke sekte "leiderloos" tot de officiële vorming.

Zoals eerder opgemerkt zal de antichrist de zoon van Satan zijn, "één met" zijn vader zoals Jezus "één met" zijn Vader was. Als zodanig zal hij zijn satanische macht ten volle aanwenden. De hersenspoeling die we in verband brengen met de sekteleiders uit de recente geschiedenis is, in elke betekenis van het woord, kinderspel vergeleken met het soort conditionering dat de Antichrist in zijn arsenaal zal hebben om zijn volgelingen in verwarring te brengen. Hij zal soevereine ongepaste invloed (of "mind control", wat snel een verouderde term aan het worden is op het gebied van "sekte" studie) uitoefenen op een kwetsbaar en richtingloos volk dat hij het voordeel heeft gehad om zich te zien ontwikkelen sinds Adam en Eva.

Hij heeft geen haast. Hij heeft geen dringende muziekcarrièredroom (zoals Charles Manson had) die hem drijft om zoveel mogelijk mensen om hem heen te manipuleren zodat hij zijn doelen kan bereiken voor zijn dertigste verjaardag.

Hij hoeft niet duidelijk of wanhopig te zijn. Hij hoeft zijn kaarten voor seksueel misbruik van vrouwen en kinderen niet te spenderen aan een aanhang zo groot als de groep "Children of God" van David Berg wanneer zijn wereldwijde sekshandelagenten aan het werk zijn. Noch voelt hij de druk om iemand ervan te overtuigen dat een komeet de hemelpoort zal openen zoals Marshall Applewhite wanneer, tot zijn grimmige tevredenheid, wereldwijde zelfmoordstatistieken laten zien dat elke veertig seconden een ander persoon zijn of haar eigen leven neemt.[ii] (En, gebaseerd op de toenemende trend van hulp bij zelfdoding die eerder werd besproken, kunnen we verwachten dat dit alarmerende aantal exponentieel zal escaleren in de komende jaren).

En hij zal niet gepakt worden door de autoriteiten zoals David Koresh deed tijdens de belegering door de FBI in Waco-want hij zal de autoriteit zijn.

Een typische, normaal menselijke sekteleider zal maanden, jaren of zelfs decennia doorbrengen met het testen welke manipulatietactieken werken en op wie, maar hun ervaring en macht over andere mensen zal altijd beperkt zijn op manieren waar de Antichrist in de eerste vijf seconden van zijn heerschappij voorbij zal schieten.

Ongepaste beïnvloeding en mind control in de context van fanatieke religieuze geloven en bewegingen kan worden gedefinieerd als "elk systeem van beïnvloeding dat de authentieke identiteit van een individu verstoort en vervangt door een valse, nieuwe identiteit", verder omschreven als "praktijken [die] persoonlijke grenzen en menselijke integriteit schenden, evenals ethiek en, vaak, de wet."[iii] Soms is dit bijna vanaf het begin op extreme manieren duidelijk. Een deel van wat Keith Raniere en Smallville-actrice Allison Mack deden in de NXIVM-cultus bestond uit het letterlijk brandmerken van vrouwen als vee. En andere voor de hand liggende, maar minder grafische, identiteitsvervangende trucs zijn zo oud als vuil, zoals het geven van nieuwe namen aan discipelen.

Soms is de ongepaste beïnvloeding echter een langzamer proces, dat in het begin niet herkenbaar is, maar dat leidt tot een hersenspoelingseffect.

De belangrijkste overweging hier: Als je een nieuwe religie als "sekte" bestempelt, gaat het niet altijd om het aantal doden, en zeker niet in het begin. Het is duidelijk dat als de groep of haar leider met succes ongepaste beïnvloeding toepast in het belang van moord, zelfmoord, marteling, verkrachting of andere daden van fysiek geweld, het aantoonbaar destructief zou zijn. Maar zelfs voordat een dergelijke daad heeft plaatsgevonden, als de ongepaste beïnvloeding zodanig is dat de groep uiteindelijk tot geweld kan overgaan, valt het nog steeds onder de classificatie van een destructieve sekte. Hoewel sommige geleerden een onderscheid maken tussen fysieke schade en psychologische schade, zouden vele anderen, zoals psycholoog Michael Langone van de International Cultic Studies Association, een destructieve sekte openlijk definiëren als "een zeer manipulatieve groep die leden en rekruten uitbuit en soms fysiek en/of psychologisch beschadigt."[iv]

Dus, zie je, lang voordat de superkerk van Antichrist begint te moorden, zal het een valse liefde gebruiken om haar aanhangers te verzorgen en te conditioneren om het ondenkbare in de toekomst te omarmen. Voordat het eerste hoofd rolt (of de onthoofding nu letterlijk is of symbolisch voor een andere vorm van executie), zullen leden van Antichrist's Superkerk geloven dat ze "het werk van de Heer doen" en bijdragen aan een gezondere samenleving.

Het maakt de Westerse Kerk dus niet "minder als sekte" omdat het momenteel geen leider heeft. Het maakt het juist meer tot een sekte dan wanneer de antichrist te wanhopig of te gehaast zou zijn verschenen, als hij op het verkeerde moment zou zijn verschenen, in een tijdperk waarin christenen hun Bijbels nog genoeg lazen om hem te herkennen als de opperste oplichter die hij is en zal zijn. Wij, de "bruid van vlek en rimpel" (cf. Efeziërs 5:27), zijn nu de Eén-Wereld Cult aan het ontwikkelen, wachtend op onze leider om ons te redden, net zoals Manson zijn meisjes redde.

Laten we met dit in gedachten eens kijken naar het bekende proces en eindspel van sekte-indoctrinatie en uitbuiting.

Indoctrinatie en uitbuiting van de gerimpelde bruid

Naar deze vorm van intense manipulatie van de groep wordt verwezen met een aantal gangbare termen zoals "gedachtehervorming", "gedachtenbeheersing", "hersenspoeling", enzovoort. Maar in de context van een sekte wijzen deskundigen op het gebied van psychologie en psychiatrie in wezen op het uiteindelijke proces van "gedwongen indoctrinatie". Overweeg het volgende in het licht van wat we weten dat de Antichrist is.

Volgens Merriam-Webster's Collegiate Dictionary kan "indoctrinatie" als volgt worden gedefinieerd: "1: instrueren, in het bijzonder [vooral] in de grondbeginselen of basisbeginselen...; 2: doordrenken met een gebruikelijke [meestal] partijdige of sektarische mening, standpunt of principe."[v] Maar "indoctrinatie", wanneer verder gedefinieerd met de welbekende term "hersenspoelen", levert een iets directere (en terecht agressievere) beschrijving op: "1: een gewelddadige indoctrinatie om iemand ertoe te brengen zijn politieke, sociale of religieuze basisovertuigingen en houdingen op te geven en tegengestelde, gereglementeerde ideeën te accepteren; 2: overreding door propaganda of verkooptechnieken."[vi] Met andere woorden, een centraal kenmerk van een sekte is het geleidelijke proces van het veranderen van de religieuze overtuigingen en wereldbeelden van volgelingen zodat deze overeenkomen met die van de groep, die in werkelijkheid slechts een verlengstuk is van de verborgen agenda van de sekteleider.

De aanpak van sekteleiders om dit doel te bereiken varieert, maar een immens populaire methode is om: 1) de Heilige Bijbel of de "Heilige Teksten" van een cultuur neer te zetten als het laatste woord over elke situatie; 2) geschriften uit die bron zo te verdraaien dat ze passen bij de programmering en agenda van de sekteleider, met als uiteindelijke doel het verkrijgen van verdere controle/macht; 3) een zekere mate van schaamte te introduceren bij elke volgeling die de interpretatie niet accepteert, insinuerend dat, door de interpretatie van de leider af te wijzen, de volgeling de Bijbel zelf afwijst en daarom God verloochent. Eenvoudiger gezegd: Een sekteleider verdraait de Schrift wanneer het hem uitkomt om zijn invloed te vergroten en wanneer hij uitgedaagd wordt, gebruikt hij de Bijbel als een dictatoriaal wapen waarmee hij potentiële twijfelaars disciplineert en publiekelijk te schande maakt.

Wat betreft sekte-uitbuiting zijn er waarschijnlijk net zoveel voorbeelden als er sterren aan de hemel staan, maar de meest beruchte sekteleiders uit de geschiedenis hebben tactieken toegepast die lijken op het volgende patroon:

Eerst nodigt de leider buitenstaanders van harte uit in de kudde en introduceert hen in wat van buitenaf gezien een sterke gemeenschap lijkt te zijn. Om voor de hand liggende redenen, hoe kwetsbaarder en eenzamer de nieuwe leden lijken te zijn, hoe enthousiaster de leider zijn groep zal presenteren als de familie die ze nooit hadden, met antwoorden op alles wat hen in het leven mankeert. Deze groep, deze familie (bestaande uit leden die zich nog niet bewust zijn dat ze in een sekte zitten), wil niets liever dan dat nieuwe volgelingen hun verdriet en zorgen afwerpen in de omhelzing van hun nieuw verworven broeders en zusters.

Ten tweede krijgen de leden, zodra ze zich bij de groep hebben aangesloten, nieuwe identiteiten en/of namen en wordt hen wijsgemaakt dat ze hun pijnlijke verleden hebben "afgeworpen" en nu herboren zijn. Afscheiding van "het oude leven" wordt benadrukt en de controle van de leider verdiept zich terwijl de rest van de "familie" aanmoedigt om de kloof tussen de huidige en vroegere identiteiten van de nieuwe leden te vergroten. Hoewel het wordt gepresenteerd in glorieuze, poëtische, revolutionaire taal zodat het afwerpen van het vorige leven wordt gezien als een positieve en bevrijdende gebeurtenis, weet de leider dat hij alleen maar meer mensen als zijn emotionele en mentale eigendom heeft gekregen.

Ten derde, door het verstrijken van de tijd, positioneert de leider zichzelf steeds meer als het antwoord op de problemen van de leden, waardoor ze verder in zijn psychologische spel worden getrokken.

Zonder twijfel zullen Antichrist en zijn Valse Profeet de Eén-Wereld-Orde en de Afvallige Superkerk oprichten onder het mom van familie, en het zal de genezing lijken te zijn die mensen uit alle lagen van de bevolking nodig hebben (behalve voor hen die toegewijd zijn aan het werkelijk volgen van Christus). Antichrist zal zoveel problemen politiek en sociaal oplossen dat hij het goddelijke antwoord op alle problemen lijkt te zijn. De psychologische oogst voor de antichrist zal een no-brainer zijn (geen woordspeling bedoeld).

Vaak, wanneer nieuws over een destructieve cultus met massa-slachtoffers wordt gebracht, reageert het publiek met vragen als: "Hoe kan iemand zo naïef zijn om in de trucs van die man te trappen?" "Waarom zijn die mensen niet gewoon weggegaan?" of "Die overtuigingen waren gewoon gestoord! Hoe konden ze zo tragisch misleid worden? Dachten ze echt dat ze het juiste deden?"

Enige tijd later komen de boeken, documentaires, wetenschappelijke artikelen, etc. allemaal met de verklaring: Het was een geleidelijke indoctrinatie door een briljant meesterbrein dat manieren vond om de zwakheden en kwetsbaarheden van zijn slachtoffers uit te buiten, door te beloven dat hij alle antwoorden van liefde (of succes, etc.) zou hebben op precies die gebieden waar zijn slachtoffers het nodig hadden. Daarbij bleek hij berekenend genoeg om gewone mensen, net als wij, te misleiden.

Als je bedenkt hoe bevelend de antichrist zal zijn - zowel als een heilige in het begin als een duivel later - met al zijn misbruik van de Schrift, het Woord goed genoeg kennende om het te verdraaien om zelfs de grootste geleerden in verwarring te brengen, en zichzelf gevestigd hebben als wereldleider, kun je je dan voorstellen in welke omvang hij methoden van sektische indoctrinatie en uitbuiting zal gebruiken? Hij zal de "Bruid van vlek en rimpel", die superkerk, misleiden tot de Eén-Wereld-Sekte die, terwijl ze hand in hand gaat met andere wereldreligies, zichzelf "Christelijk" zal noemen, zonder te geloven (of erom te geven) dat ze in feite de Hoer is die tegelijkertijd het Beest berijdt. Als de meest invloedrijke antichrist van onze wereld tot nu toe, Adolf Hitler, in staat was om zeventien miljoen mensen te vermoorden (zes miljoen Joden, ongeveer negen miljoen Sovjets en twee miljoen anderen), dan lijdt het geen twijfel dat de antichrist in staat is om deze inspanningen met meerdere miljarden doden te overtreffen als hij besluit om afscheid te nemen van de hoer die hij verslindt.

VOLGENDE: Nu al een hoer voor de wereld

Eindnoten

[i] We’ve had a number of helpful resources to assist us in this area of study: Hassan, Steven, Combating Cult Mind Control (Newton, MA: Freedom of Mind Press, 2018; 30th Anniversary Ed.; 4th ed.); American Psychiatric Association, Marc Galanter, MD, editor, Cults and New Religious Movements: A Report of the American Psychiatric Association from the Committee on Psychiatry and Religion (Washington, DC: American Psychiatric Association Press, 1989); Clark, Jr., MD, John G., Michael D. Langone, PhD, Robert E. Schecter, PhD, Roger C. B. Daly, MDiv, “Destructive Cult Conversion: Theory, Research, and Treatment,” American Family Foundation , Bonita Springs, FL, 1981; as well as information provided at ICSA (International Cultic Studies Association), last accessed February 10, 2020, https://www.icsahome.com/ .

[ii] “Suicide Data,” World Health Organization , last accessed November 2, 2020, https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/ .

[iii] Hassan, Steven, Combating Cult Mind Control: The Guide to Protection, Rescue and Recovery from Destructive Cults (Newton, MA: Freedom of Mind Press, 2018; 4th Ed.), 42.

[iv] Turner, Francis J.; Arnold Shanon Bloch, Ron Shor, “105: From Consultation to Therapy in Group Work with Parents of Cultists,”  Differential Diagnosis & Treatment in Social Work  (Free Press: 4th ed., September 1, 1995), 1146; emphasis added.

[v] “indoctrination,” Merriam-Webster’s Collegiate … locations 197919–197921.

[vi] “brainwashing,” Merriam-Webster’s Collegiate … locations 72617–72618.

Bron: POWDERKEG: HOW MODERN CONDITIONS ARE PRIMING SOCIETY TO EMBRACE THE BEAST SYSTEM, RIGHT UNDER THE NOSE OF A SLEEPING CHURCH…ARTICLE 31, HEEDING SCRIPTURE’S WARNING » SkyWatchTV