www.wimjongman.nl

(homepagina)


KRUITVAT: HOE MODERNE OMSTANDIGHEDEN DE SAMENLEVING KLAARSTOMEN OM HET BEESTENSYSTEEM TE OMARMEN, RECHT ONDER DE NEUS VAN EEN SLAPENDE KERK...ARTIKEL 28, Zal het merkteken echt uitvoerbaar zijn door executie?

10 maart 2024 door SkyWatch Editor

( )

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20
Deel 21 - Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27

Eén ding dat mensen kan doen twijfelen of het merkteken van het Beest werkelijk zal plaatsvinden, is het idee dat het is voorspeld dat het zal worden afgedwongen door dreiging met executie. De meesten vinden het moeilijk om zich een geavanceerde samenleving voor te stellen die zo'n drastische maatregel zou omarmen.

Ten eerste beschrijft de Bijbel de Antichrist als een grote misleider van velen (Openbaring 13:13). Dit bedrog verklaart waarom het merkteken vreemd genoeg zinvol zal zijn voor een groot percentage van de massa. Ten tweede, omdat de agenda's van de Antichrist de problemen van de mensheid lijken op te lossen, zal hij waarschijnlijk een manier hebben om de executie van degenen die zich niet aan de regels houden voor te stellen als een "onvermijdelijk kwaad". Ten derde, ondanks wat velen geloven, heeft de mensheid een zondige natuur (Marcus 7:21; Romeinen 5:12) en migreert naar het kwaad wanneer de krachten van gerechtigheid niet aanwezig zijn. Hier komt de verwijdering van wat theologen de "weerhoudende kracht" noemen om de hoek kijken.

De weerhoudende kracht

Kijk eens naar de belangrijkste passage die deze "weerhoudende kracht" beschrijft - in 2 Tessalonicenzen 2:3-8 aangeduid als "wat weerhoudt":

Want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een afvalligheid komt en de mens der zonde geopenbaard wordt, de zoon des verderfs, die zich verheft boven al wat God genoemd of aanbeden wordt, zodat hij als God in de tempel Gods zit en zich voordoet als God. Herinnert gij u niet, dat ik u deze dingen gezegd heb, toen ik nog bij u was? En nu weet gij, wat Hem weerhoudt, opdat Hij geopenbaard worde op Zijn tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid is reeds werkzaam, totdat hij uit de weg genomen wordt. En dan zal de goddeloze geopenbaard worden, die de Heer zal verteren met de geest van Zijn mond, en vernietigen met de glans van Zijn komst.

Hoewel de formulering van deze passage misschien een beetje verwarrend klinkt, beschrijft het een kwaad dat momenteel wacht op zijn moment om de mensheid te treffen, maar wordt tegengehouden door Gods heilige krachten. Let op dit fragment uit The Messenger:

Volgens deze passage interpreteren veel mensen de zinsnede "wat Hem weerhoudt" als een kracht die degene tegenhoudt die "op zijn tijd geopenbaard zou kunnen worden" en wiens "mysterie van ongerechtigheid al aan het werk is". De uitleg stelt dus dat de bron van het kwaad, de ongerechtigheid en de...[geestelijk kwaad erachter] eindtijd manifestaties zich al op deze aarde bevindt, wachtend op zijn gelegenheid om te handelen, terwijl de weerhoudende kracht deze boosaardigheid op afstand houdt "totdat hij uit de weg is geruimd." In de moderne theologie wordt hiernaar verwezen als de "Beperkende Kracht" waarover we soms horen spreken met betrekking tot profetie.[i]

Volgens deze theologie zullen, zodra de weerhoudende kracht is weggenomen, de machten van het kwaad die al sinds het begin op aarde aanwezig zijn maar geen vrij spel hebben, in hun volle razernij op de mensheid worden losgelaten. Zelfs nu, terwijl het rechtvaardige element aan het werk is (de meeste mensen geloven dat dit de Heilige Geest is), worstelt de mensheid nog steeds met een zondige natuur en dwarsbomen kwaadaardige machten ons bestaan al. Stel je dan eens een dag voor waarop er niets aanwezig is om de potentiële impact van onze al corrupte natuur in combinatie met de ongeremde invloed van satanische krachten tegen te houden. Op die dag zal werkelijk niets onmogelijk lijken waar het de potentie van het kwaad betreft.

Het antwoord op de vraag in de subkop van dit gedeelte is dus in één woord ja. Ja, de mens zal verdorven genoeg zijn om toe te kijken hoe Antichrist degenen executeert die het merkteken van het beest weigeren. Maar voor iedereen die nog overtuigd moet worden, kunnen we zien hoe de samenleving van vandaag zich al vroeg voordoet als voorbereiding op dergelijke mogelijkheden.

Euthanasie

Sommigen vragen zich misschien af hoe de praktijk van euthanasie de samenleving kan voorbereiden op het accepteren van het merkteken. (Een extra argument ligt in de kwestie van de legalisatie van abortus, waar we hier niet op in zullen gaan. Naast het feit dat dit buiten het bestek van dit werk valt, veronderstellen deze auteurs dat de lezer al bekend is met het pro-life argument). Het verband tussen executie voor het weigeren van het Merkteken en euthanasie is echter dat de dood van een onschuldig persoon soms aanvaardbaar wordt geacht als die dood een groter goed dient of het lijden vermindert. Dus, euthanasie, terwijl het door velen gerechtvaardigd lijkt onder de juiste omstandigheden, bereidt de samenleving voor op het accepteren van een groeiend aantal onschuldigen-die we misschien niet verdenken: geen veroordeelde seriemoordenaars of demente geesten die ter dood veroordeeld zijn voor gruwelijke daden tegen de mensheid, maar eerder onschuldigen.

In 2017 doken er krantenkoppen op waarin werd beweerd dat de staat Oregon een wet had aangenomen die het toestond om geesteszieke patiënten uit te hongeren tot de dood erop volgde. Begrijpelijkerwijs reageerde een groot deel van het publiek verontwaardigd op wat wettelijk "het uithongeren en uitdrogen tot de dood toe zou staan van patiënten met dementie of geestesziekte."[ii] De officiële reactie was dat het wetsvoorstel alleen nieuwe taal toevoegde aan bestaande wetten die omschreef hoe een commissie van medische professionals een scenario zou kunnen behandelen waarin een persoon die in leven wordt gehouden met interventies zoals life support of voedingssondes, er geen pleitbezorgers aanwezig zijn. De ambtenaren erkenden dat het wetsvoorstel verduidelijking behoefde, omdat het aangestelden met een voogdijopdracht te veel soevereiniteit gaf over het leven van mensen die geen familieleden of andere voogden hebben om beslissingen voor hen te nemen.[iii] De wetgeving werd echter verder doorgevoerd en werd voorgelegd aan de Senaatscommissie van Oregon als een "eenvoudige update" van de huidige advance directive van Oregon. Voor velen was de sprong van gelegaliseerde abortus naar hulp bij zelfdoding, gevolgd door de onvermijdelijkheid van euthanasie, een gemakkelijk waarneembare opeenvolging: "Toen Oregon de eerste staat in het land werd die hulp bij zelfdoding legaliseerde, voerden voorstanders van het leven aan dat dit een glibberig pad zou zijn dat zou leiden tot euthanasie."[v]

Hoewel velen het concept van euthanasie alleen herkennen uit sciencefictionfilms als het eerder genoemde Logan's Run, gebeurt het in feite al in landen als Australië en Canada. Bovendien worden prominente Amerikaanse politici steeds openhartiger over de mogelijkheid dat het hier plaatsvindt. Als we kijken naar het soort mensen dat in aanmerking komt voor euthanasie, denken we vaak aan extreem zieke oudere mannen en vrouwen, zoals degenen die zouden voldoen aan de criteria die worden beschreven in de Oregonian-wetgeving: mensen die aan de beademing liggen, niet voor zichzelf kunnen spreken en geen gezinsvoogden of pleitbezorgers hebben. Er zijn veel mensen die het als vriendelijkheid zouden beschouwen om een einde te maken aan de strijd voor mensen in deze toestand.

Bovendien, als het wetsvoorstel in kwestie wordt gebruikt zoals de wetgevers zeggen dat het bedoeld is, is het eerder van toepassing op het verwijderen van levensondersteuning dan op het actief beëindigen van het leven. Wij geloven dat demonstranten gelijk hadden toen ze deze wetgeving een "glibberig pad"[vi] noemden.

De omstandigheden rondom euthanasie, zoals die op dit moment in andere delen van de wereld wordt uitgevoerd, spelen zich af in een veel andere context. Men zou verbaasd zijn over de leeftijd en de toestand van velen die voor euthanasie hebben gekozen met de steun van hun familie. Deze auteurs vinden deze stand van zaken verwoestend. Tussen juni 2016 en juli 2019 werden alleen al in Ontario, Canada, meer dan 3.300 mensen geëuthanaseerd, variërend in leeftijd van 106 tot 22 jaar oud.[vii] Veel van de sterfgevallen waren gerelateerd aan kanker, ademhalingsaandoeningen of neurodegeneratieve ziekten, terwijl anderen niet gespecificeerd waren.[viii] De Australische staat Victoria heeft de praktijk ook gelegaliseerd, twee decennia na het intrekken van wat zij een "barmhartigheidswet voor terminaal zieken" noemden.[ix] In Quebec, Canada, werd eerdere wetgeving die vereiste dat patiënten moesten bewijzen dat ze een medische aandoening hadden die de dood onvermijdelijk zou maken, in 2019 ongedaan gemaakt, waardoor mensen die lijden aan een handicap die hun autonomie teniet doet, in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding: "Het hebben van een handicap is een lot dat erger is dan de dood."[x] Patiënten die willen sterven moeten dus ofwel bewijzen dat ze terminaal ziek zijn of dat hun lijden "ondraaglijk" is."[xi] Helaas wordt deze subjectieve term al in twijfel getrokken met betrekking tot gevallen van psychische aandoeningen en depressieve stoornissen. Veel jonge mensen die behandeld zouden kunnen worden, zouden hun zelfmoordneigingen kunnen richten op de missie om de kwalificaties voor hulp bij zelfdoding of euthanasie te verruimen (en hebben dat ook geprobeerd). Aangezien voor velen het argument wordt dat als iemand eenmaal vastbesloten is om zichzelf te beëindigen, hij of zij dat toch wel zal doen, bevordert de benadering het idee om de persoon te laten sterven in aanwezigheid van dierbaren, in plaats van alleen. Hetzelfde standpunt wordt ondersteund door de verklaring dat een geplande dood vrienden en familie verlost van de naschok van een zelfmoord van een terminaal zieke, of een langdurig, traumatisch overlijden vol lijden, en hen de kans geeft om afscheid te nemen. Er zijn dergelijke gevallen van activisme ten gunste van euthanasie, maar deze auteurs hebben ervoor gekozen om ze hier niet op te nemen uit respect voor de gebroken families die erbij betrokken zijn.

Wat betreft de wettelijke parameters van euthanasie: hoe meer euthanasie door velen als een haalbare optie wordt gezien, hoe meer we uiteindelijk op een punt zouden kunnen komen waar de enige grenzen het belang van het individu zijn. "Zoals niet alle moorden juridisch onwettig zijn, zo lijkt het ook niet voor alle euthanasie te gelden," aldus een artikel in de Annals of Neurosciences over dit onderwerp. "De vraag blijft wie voor of tegen een vorm van euthanasie kan beslissen en welk vangnet er moet zijn om het belang van de patiënt te beschermen."[xii]

Velen raken zeer gepassioneerd over dit onderwerp en het is gemakkelijk voor sommige mensen om beide kanten van de zaak als verdedigbaar te zien. Het probleem ontstaat door de dubbelzinnigheid van het wetsvoorstel dat in Oregon opdook over mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Wie heeft in zulke gevallen de uiteindelijke autoriteit? En hier is nog een vraag: Wat als soortgelijke omstandigheden zich zouden voordoen na een snel voortschrijdende epidemie van een ziekte met slechts één geneesmiddel (toegediend via het merkteken en onmiddellijk vereist om het risico voor de volksgezondheid te beperken)? Wat voor soort wettelijke autoriteit zou kunnen worden vrijgegeven om officieel - zelfs tijdelijk, onder noodomstandigheden - dergelijke beslissingen te nemen?

Wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen, nietwaar?

Als het publiek zelfgenoegzaam wordt over de onnodige of vroegtijdige dood van onschuldige mensen, verandert onze denkwijze in een meer nonchalante (geconditioneerde, ongevoelige) benadering van het zien sterven van anderen. Dan kunnen we in tijden van crisis bereid zijn om maatregelen te nemen die voorheen ondenkbaar leken. Net zoals abortus ons in staat stelt om elk jaar honderdduizenden onschuldigen te doden in naam van het gemak, zou een toegenomen acceptatie van euthanasie ertoe kunnen leiden dat de samenleving zwijgt terwijl steeds meer levens worden opgeëist onder het mom van "waardigheid behouden" en "vriendelijkheid tonen". Nadat deze conditionering haar seizoen heeft gehad (vergelijkbaar met de negende of tiende "witte nacht"), zou een nieuwe crisis de massa's in staat kunnen stellen om gemakkelijker een ander standpunt in te nemen over het doden van mensen die niets verkeerd hebben gedaan behalve het weigeren van de gemandateerde "behandeling".

VOLGENDE: Schokkende onthullingen van de mens over de natuur

Eindnoten

[i] Horn, Tom. The Messenger: It’s Headed Towards Earth! It Cannot Be Stopped! And It’s Carrying the Secret of America’s, the Worlds, and Your Tomorrow! (Crane, MO: Defender Publishing; 2020) 166.

[ii] “Oregon Senate Committee Votes Out SB 494, Endangers Patients with Mental Illness or Dementia.” Oregon Right to Life. 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.ortl.org/sb494vote/ .

[iii] Kasprak, Alex. “Is An Oregon Bill Designed to ‘Allow Starving Mentally Ill Patients to Death’?” March 5, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.snopes.com/fact-check/oregon-bill-starving-people/ .

[iv] “Oregon Senate Committee Votes Out SB 494, Endangers Patients with Mental Illness or Dementia.” Oregon Right to Life.

[v] Ertelt, Steven. “Oregon Bill Would Allow Starving Mentally Ill Patients to Death.” Life News. February 5, 2018. Accessed November 6, 2020. https://www.lifenews.com/2018/02/05/oregon-bill-would-allow-starving-mentally-ill-patients-to-death-2/ .

[vi] Ibid.

[vii] Slayton, Scott. “Over 700 People in Ontario Died from Euthanasia or Assisted Suicide in 2019.” Christian Headlines. July 18, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/over-700-people-in-ontario-died-from-euthanasia-or-assisted-suicide-in-2019.html .

[viii] Ibid.

[ix] “Australian State Legalizes Voluntary Euthanasia.” DW. Online. June 16, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.dw.com/en/australian-state-legalizes-voluntary-euthanasia/a-49258193 .

[x] “Canada Opens Door to Expanding Assisted Dying.” BBC Online. February 24, 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51620021 .

[xi] Ibid.

[xii] Srivastava, Vinod. “Euthanasia: A Regional Perspective.”  Annals of Neurosciences, vol. 21,3 (2014): 81–2. doi:10.5214/ans.0972.7531.210302.

Bron: POWDERKEG: HOW MODERN CONDITIONS ARE PRIMING SOCIETY TO EMBRACE THE BEAST SYSTEM, RIGHT UNDER THE NOSE OF A SLEEPING CHURCH…ARTICLE 28, WILL THE MARK REALLY BE ENFORCEABLE BY EXECUTION? » SkyWatchTV