www.wimjongman.nl

(homepagina)


KRUITVAT: HOE MODERNE OMSTANDIGHEDEN DE SAMENLEVING KLAARSTOMEN OM HET BEESTSYSTEEM TE OMARMEN, RECHT ONDER DE NEUS VAN EEN SLAPENDE KERK...Inkeiding: Kennis is macht

21 december, 2023 door SkyWatch Editor

( )

Een serie over hoe moderne omstandigheden de maatschappij klaarstomen om het Beest-systeem te omarmen, recht onder de neus van een slapende kerk...

Pandemie. Shutdowns. Rellen. Politieke onrust. Vaccinaties. Het merkteken van het beest. Euthanasie. Pedofilie. En...

...de slapende kerk.

Hoe zijn al deze dingen met elkaar verbonden? De moderne wereld heeft ongekende uitdagingen, omstandigheden en tragedies gekend. Tussen de wereldwijde pandemie van COVID-19, de daaropvolgende sluitingen, rellen, economische spanningen, ongekende politieke beroering en zelfs kosmische verstoringen en natuurrampen, noemen velen met een bijbels wereldbeeld profetische implicaties als de bron van de huidige moeilijkheden.

Zijn er echter grotere componenten aan het werk onder de oppervlakte van de moeilijkheden van de bevolking? Zijn deze ontberingen allemaal mechanismen binnen een groter, satanisch complot? Als dat zo is, dan zal de kerk deze boosaardigheid toch wel identificeren en ingrijpen namens de mensheid?

Toch?

Helaas leven we in een wereld waarin het kwaad steeds meer lijkt te escaleren. Het lijkt erop dat elke generatie uitzonderlijk en voortdurend elk soort kwaad tolereert. Zijn we op weg naar dagen die lijken op de dagen die worden genoemd in Matteüs 24:37-39, die eindtijd, zondige dagen die parallel lopen aan de tijd van Noach? Voor deze auteurs zijn de implicaties onmogelijk te ontkennen.

Ondertussen blijft de verbeeldingskracht van de mens schijnbaar slechts een of twee stappen voor op de technologische vooruitgang. Dit betekent dat de meeste innovaties die de mens door middel van fictie kan illustreren, al snel mogelijk wordt door echte wetenschap. Voor degenen die dit concept lachwekkend vinden, wijzen we hen nederig op moderniseringen zoals videochat of polsgedragen communicatieapparaten (om maar de eerste twee te noemen die in me opkomen), die voorheen alleen gespeculeerde futuristische voorzieningen waren die te zien waren in de meest fantastische sciencefictionpresentaties zoals Star Trek of de Jetsons.

De correlatie tussen bestaande technologische vooruitgang en de eindtijd zou wel eens gevonden kunnen worden in het vermogen van de mens om steeds meer kwaadaardige vooruitgang te bedenken. Naarmate de mens dementer wordt in zijn fantasieën, worden ook zijn vermogens om dergelijke gruwelen uit te voeren steeds groter. Terwijl dit gebeurt, wordt zijn hart kouder, zijn gematigdheid ongevoeliger en zijn bereidheid om buiten Gods grenzen te treden meer verhard.

In een notendop zouden we kunnen zeggen dat zelfs als de prestaties van de mens slechts een paar stappen achterlopen op zijn verbeelding, zijn slechtheid ook hoger wordt. In de gedachten van deze auteurs heeft deze voortdurende escalatie de macht om de perfecte omstandigheden te creëren voor het verwelkomen van hoofdrolspelers in de eindtijd, zoals het Beest, zijn valse profeet en zelfs voor het vergemakkelijken van zijn merkteken. Er is vaak gespeculeerd over hoe een samenleving het soort tirannie zou omarmen dat het boek Openbaring voorspelt en hoe een bevolking van rationele mensen lijdzaam zou toekijken hoe zulke wreedheden over een beschaving worden uitgerold.

En, zo vragen velen zich af, waar zal de kerk zijn als dit gebeurt?

Dergelijke gebeurtenissen zoals voorspeld in Openbaring lijken zo vreemd dat je bij jezelf zou denken - zeker - dat de moderne bevolking weerstand zou bieden tegen deze tirannieke wereldregering. Maar degenen die de profetieën in het boek Openbaring letterlijk nemen, geloven dat het leiderschap op de een of andere manier overtuigend genoeg zal zijn om de massa tot gehoorzaamheid te dwingen. Mensen zullen zich niet willens en wetens laten overwinnen door een macht die hun eigen vernietiging op het oog heeft. In plaats daarvan moet de massa worden misleid om te geloven dat het kwaad goed is om het te kunnen blijven tolereren. Hoe zal dit in de toekomst gebeuren? We lezen in Matteüs 24:24 dat de antichrist de bevolking zal misleiden. Worden zijn tactieken al toegepast op de beschaving? Welke elementen, die nu al broeien in onze huidige cultuur, zullen de katalysatorinstrumenten worden die deze entiteit zal gebruiken voor deze massale misleiding?

Deze auteurs geloven dat dit bedrog zal plaatsvinden door middel van een reeks gebeurtenissen die de menigte controleren. En deze gebeurtenissen zullen zo ongekend zijn dat de samenleving zal geloven dat dit inderdaad geen tirannie is, maar eerder het antwoord van een betrouwbare regering op wanhopige en afschuwelijke omstandigheden. Met dat denkkader netjes op zijn plaats, zal het volk niet alleen falen om te protesteren terwijl een één-wereld regime de massa's inhaalt, maar zullen ze zich tegen elkaar keren en optreden als burgerlijke handhavers van de totalitaire mandaten van deze regering.

Als we holistisch naar de moderne cultuur kijken, zien we een progressiepatroon dat een traject aangeeft waar de mensheid zich momenteel op bevindt. Als we op dit pad doorgaan, zullen we niet alleen te maken krijgen met eindtijdgebeurtenissen, maar zullen we het komende éénwereldregime en zelfs de antichrist omarmen, aanmoedigen en mogelijk maken. Als we bestuderen waar we vandaan komen, zien we indicatoren die ons vertellen waar we naar toe gaan en als we de huidige omstandigheden bestuderen, vernemen we informatie over hoe deze cryptische scenario's zich inderdaad zouden kunnen voltrekken.

Deze auteurs geloven dat de noodzakelijke componenten van het komende bedrog van de mensheid al zorgvuldig zijn ingebed in de moderne cultuur. Deze veelheid aan gereedschappen die tegen de mensheid gebruikt zullen worden zijn allemaal radertjes in een veel groter mechanisme dat veel bewegende delen bevat. Samen creëren deze een vluchtige reeks omstandigheden die dienen als een soort cultureel kruitvat, klaar om te "ontploffen" bij het begin van de juiste gebeurtenissen. Sommige van deze gebeurtenissen kunnen worden gezien door de ontwikkeling van de media te bestuderen en hoe de rol van de media heeft gediend om de opvattingen van de massa te vormen. Andere elementen kunnen worden herkend door het bestuderen van de steeds verdergaande desensibilisatie en verdorvenheid van de mens, door culturele gedragsnormen en denk- en gedragspatronen onder de loep te nemen, of zelfs door de manipulatietactieken te erkennen die al worden gebruikt op de massa's en die meestal niet worden herkend door het publiek. Verder worden maatschappelijke ontberingen vaak misbruikt om de bereidheid van de bevolking te vormen om zich neer te leggen bij een te grote overheidsbemoeienis, terwijl nobele doelen vaak uit hun verband worden gerukt door de machthebbers en worden gebruikt om de massa's tegen elkaar op te zetten, waardoor de mensen in verwarring raken over wie de echte vijand is.

Ondertussen zouden de meeste christenen hun hoop vestigen op het idee dat, in zulke wanhopige en slechte tijden, de kerk zou opstaan in macht, een opwekking zou ontketenen en een revolutie teweeg zou brengen in de verwarde menigte met een begiftiging van de wijsheid van God. Helaas - en zoals voorspeld in het boek Openbaring - zal de kerk van de eindtijd net zo misleid zijn als de rest van de wereld en zal ze helaas grotesk ineffectief zijn. Het lijkt erop dat we over het algemeen een stille, zelfgenoegzame kerk zien waar het lichaam van Christus vroeger de stem van de rede en moraliteit was. Opnieuw, op een vergelijkbare manier als waarop deze auteurs het traject van een groot deel van de seculiere bevolking hebben bestudeerd, hebben we ook de progressie van de geïnstitutionaliseerde kerk bestudeerd in een poging te begrijpen hoe iets dat begon als het Lichaam van Christus zo blind en futiel zal zijn in zo'n cruciaal tijdperk.

Het antwoord op die vraag kan de lezer schokken. In één woord beweren deze auteurs dat de moderne kerk een sekte is geworden. Voordat we verontwaardigd op deze bewering reageren, willen we de lezer vragen op te merken dat we de kleine letter "k", "kerk" gebruiken, waar we naar verwijzen als de religieuze instelling, en niet de hoofdletter "K", "Kerk", die het ware Lichaam van Christus blijft. Deze groep vertegenwoordigt degenen die zullen worden wat Openbaring 12 het "Overblijfsel" noemt: de gelovige weinigen die weerstand zullen bieden aan de kwade krachten van de Antichrist - degenen die uiteindelijk zullen breken met het instituut van religie en zelfs voortvluchtig zullen worden als deze eindtijdgebeurtenissen zich afspelen in de naties. Deze individuen zullen worden beschouwd als een publieke vijand, hun geloof zal worden bestempeld als haatzaaien en hun praktijken van ware aanbidding zullen bij wet worden verboden, terwijl de ineffectieve "cultus" van religiositeit leert om de gezagsdragers gunstig te stemmen. Betekent dit dat we op weg zijn naar een post-christelijke natie? Op dit punt denkt de lezer misschien dat de toekomst hopeloos klinkt. Dat hoeft het niet te zijn! Het Lichaam van Christus heeft kracht en autoriteit gekregen om in tegenspoed stand te houden. We kunnen nog steeds effectief zijn en we kunnen anderen helpen om de waarschuwingssignalen te herkennen dat er een echte maatschappelijke storm op komst is. Maar dit is alleen mogelijk als we het zelf zien aankomen...

Bij het onderzoeken van de schokkende culturele manifestaties die in dit artikel worden genoemd, onthult auteur Donna Howell overtuigende parallellen tussen de hedendaagse kerk en historische sekteverschijnselen; terwijl auteur/onderzoeker/kinderbeschermer Allie Anderson blootlegt hoe de seculiere bevolking momenteel wordt geprogrammeerd om de gehomogeniseerde en subtiel gedwongen principes te omarmen die het nieuwe wereldbeeld van het publiek vormgeven.

In deze serie zullen meerdere aspecten van de religieuze en culturele revoluties van de samenleving uitvoerig worden besproken. Aangezien kennis macht is, is onwetendheid zwakte. Door te leren hoe we de bestaande elementen van het KRUITVAT kunnen identificeren, kunnen we het bewustzijn vergroten en een effectieve kracht voor het Koninkrijk zijn door onszelf te wapenen met informatie en ons voor te bereiden om stand te houden.

Bron: POWDERKEG: HOW MODERN CONDITIONS ARE PRIMING SOCIETY TO EMBRACE THE BEAST SYSTEM, RIGHT UNDER THE NOSE OF A SLEEPING CHURCH…ARTICLE 0: KNOWLEDGE IS POWER » SkyWatchTV