www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - DEEL 38: Verschillende benaderingen voor de interpretatie van de Apocalyps

29 januari 2023 - door SkyWatch Editor

Inleiding - Deel 1 - - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21 - Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31 - Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 ontbreekt - Deel 37

Opmerking van de auteur: Deze baanbrekende serie wordt aangeboden ter viering van een voorheen topgeheim project en nu ongekende nieuwe 3-delige boekenserie (meer dan 10 jaar in de maak) van bestseller geleerde Dr. Thomas Horn en bijbelse geschiedenis en theologie-deskundigen Donna Howell en Allie Anderson: HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN


Zoals inherent is aan apocalyptische literatuur, is de symboliek overal rijk. Dit legt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid bij de lezer, wiens eigen fantasie over wat deze teksten zeggen helaas tot eindeloze speculaties kan leiden. Een immense hulp bij het ontcijferen van de Openbaring is het raadplegen van de rest van het Oude en Nieuwe Testament, dat helpt "kwalificeren" wat beschreven wordt wanneer het menselijk verstand faalt: Als we lezen over iets aan bizarre gebeurtenissen, kunnen we de Schrift doorzoeken om te zien of iets dergelijks elders wordt vermeld. Ondanks dit belangrijke hulpmiddel zijn er nog steeds vragen over de vraag of de symbolen en tekenen van de Openbaring wijzen op een letterlijke of figuurlijke vervulling, en op een vervulling in het verleden, het heden of de toekomst.

Moderne geleerden hangen sommige van de volgende benaderingen veel meer aan dan andere. Hoewel de auteurs van dit boek een futuristische zienswijze aanhangen,hebben wij geen gebrek aan respect voor degenen die het anders interpreteren. Veel ideeën die in de academische wereld de ronde doen zeggen dat er ongeveer zes tot acht verschillende interpretatiemethoden zijn met betrekking tot de Openbaring, maar geleerden zijn het erover eens dat de meeste mensen in één van de volgende vier categorieën terechtkomen. (Merk op dat deze samenvattingen opzettelijk te eenvoudig zijn. Ons doel is ze in het algemeen te bekijken. Men kan uitzonderingen vinden op onze generalisaties, en dat verwachten we ook. Een veel diepgaander beeld van het verschil tussen elk van deze methoden en een meer volledige lijst van argumenten voor of tegen elk van deze interpretatiemethoden is te vinden in honderden alternatieve bronnen. Om dit boek vrij te houden van irrelevante informatie, zullen we deze onderwerpen kort behandelen).

Idealistisch: Deze benadering valt ook onder de etiketten "niet-historisch", "spiritueel" of "poëtisch", en stelt dat het hele werk van Openbaring een allegorie is, waarin rechtvaardige principes worden vastgesteld waarnaar te allen tijde moet worden geleefd. Deze visie ziet de strijd tussen goed en kwaad in het algemeen, waarbij God in alle tijden als overwinnaar wordt afgeschilderd. Uiteraard is er geen echte "gebeurtenis(sen)" waaraan de tekst in een dergelijke methode kan worden gekoppeld.

Ons probleem met deze zienswijze: Wil deze methode standhouden, dan moeten we geen rekening houden met details in Openbaring die precies en specifiek zijn, zoals tijdsaanduidingen (bijvoorbeeld Openbaring 11:2, waarin tweeënveertig maanden worden genoemd). Ook de "vervulling" van belangrijke religieuze en politieke figuren uit de eindtijd is in deze visie veel moeilijker te verklaren, en wanneer dat wel het geval is, lijken de verklaringen ontoereikend. Het belangrijkste is: Als geen enkele "gebeurtenis" kan worden gekoppeld aan Openbaring, dan vervalt veel profetie in de rest van de Bijbel (in beide Testamenten).

Preterist: Ook wel aangeduid als de "hedendaags-historische" methode, met daarin de opvatting dat de voorspelde gebeurtenissen in Openbaring al in het verleden hebben plaatsgevonden; meer in het bijzonder heeft de beeldspraak betrekking op wat er gaande was tussen christenen en Rome in de tijd van Johannes. De vervolging van de vroege Kerk, de val van Rome en de verwoesting van de Tempel zouden hier allemaal voorbeelden van zijn.

Ons probleem met deze opvatting: Openbaring wordt duidelijk en herhaaldelijk een Profetie genoemd (1:3; 22:7,10,18-19), in de context van apocalyptische literatuur, kijkt het vooruit naar dingen die niet konden gebeuren op het moment dat de literatuur werd geschreven. (Merk op dat als de meest algemeen aanvaarde datering van de eerste eeuwen juist is, Openbaring werd geschreven in 95 na Christus, tijdens de regering van keizer Domitianus, ruim na gebeurtenissen als de val van Rome of de verwoesting van de Tempel. Hoe kan een toekomstvoorspelling uit 95 na Christus dan "vooruitkijken" naar iets dat ongeveer vijfentwintig jaar voor het schrijven ervan is gebeurd?) Deze visie vraagt ons ook om geen rekening te houden met details. Openbaring 9:18 zegt bijvoorbeeld dat een derde van de mensheid zou worden gedood, en dit gebeurde op geen enkel moment tijdens of rond de tijd van Johannes (of tussen zijn tijd en nu, wat nog meer bevestigt dat dit nog moet gebeuren).

Historicist: Alternatief genoemd de "kerkgeschiedenis" of "kerkhistorische" visie (of andere soortgelijke, equivalente termen), is dit het idee dat de focus van Openbaring volledig gaat over de geschiedenis van de Kerk vanaf de datum van het schrijven ervan tot de tijd van Christus' terugkeer (het hele "kerkelijk tijdperk"). Aanhangers van deze visie zijn niet, zoals de preteristen, beperkt tot de gebeurtenissen in de tijd van Johannes, maar tot elke gebeurtenis waarvan de individuele uitlegger gelooft dat die op enig moment een vervulling is geweest, met inbegrip van de zeer recente geschiedenis (doorlopend tot de Tweede Komst).

Ons probleem met deze zienswijze: Het opent een pot met wormen waarin iedereen de vervulling van de profetie kan zien telkens als hij naar het nieuws kijkt. Geen twee uitleggers lijken het eens te zijn over wat de symboliek van Openbaring voorstelt, wat een interpretatieve nachtmerrie is. Bijvoorbeeld, de engel of ster met de naam "Alsem" die op aarde valt (zie Openbaring 8:10-11), waardoor een derde van het water op aarde giftig wordt, wordt door sommigen gezien als vervuld in de kernramp van Tsjernobyl in de Oekraïne in 1986: de radioactieve neerslag is het "zwarte kruid" (chernobyl, door sommigen gekoppeld aan het kruid dat ook bekend staat als als alsem) dat de omgeving rond de kerncentrale onbewoonbaar maakte. Wij geloven niet dat dit verband op verantwoorde wijze de profetie vervult over een derde van al het schone water van de wereld in een stad die, vóór het reactorincident, maximaal slechts veertienduizend inwoners telde en, na de tragedie, een vervallen "uitsluitingszone" van slechts ongeveer twintig vierkante mijl. (Merk op dat het besmettingsgebied groter is dan dit. Maar zelfs als men rekening houdt met de verste omvang van de getroffen zone in gebieden die technisch gezien nog bewoonbaar zijn, met schoon water, is er bij een genereuze schatting niet meer dan honderd vierkante mijl rond de reactor, of driehonderd vierkante mijl als men direct ten noorden van de locatie reist, waar na de explosie de meeste vervuiling werd meegevoerd. Het water van de aarde - alleen water, op zichzelf - is berekend op nauwelijks minder dan 140 miljoen vierkante mijl, dus "een derde" van het water dat vergiftigd is als gevolg van Tsjernobyl komt niet eens in de buurt van een eerlijke vergelijking). Evenmin vinden we, na een uitputtende duik in de etymologie van het woord "alsem", een echt verband tussen het kruid met dezelfde naam en de ster/engel die uit de hemel valt. (Dit etymologische spoor is hier niet relevant, maar voor degenen die geïnteresseerd zijn in onze conclusies met betrekking tot deze termen: het boek van Thomas Horn, The Wormwood Prophecy, ontkracht gangbare veronderstellingen over deze verzen en de geschiedenis van de taal die met alsem wordt geassocieerd, inclusief verwijzingen ernaar in het Oude Testament). Bovendien dwingt de historicistische visie de Openbaring te isoleren van andere Bijbelboeken die dezelfde gebeurtenissen op vergelijkbare, maar duidelijk onvervulde wijze beschrijven (zoals 2 Tessalonicenzen 2:3, dat vertelt dat Jezus' terugkeer zal volgen op de opkomst van de Antichrist, of Man van , die de wereldwijde "afvalligheid" van de Kerk veroorzaakt, evenals vele passages uit het Oude Testament die het Duizendjarig Rijk beschrijven).

Futurist: Een "letterlijke" interpretatie ... hoewel we met "letterlijk" niet bedoelen dat Satan een rode draak is met tien horens en zeven koppen enzovoort, maar dat de symbolische taal van Openbaring concrete gebeurtenissen in de toekomst voorspelt met echte mensen: Een "koning" zou een letterlijke president of politicus kunnen voorstellen met extreme uitvoerende macht over aardse "koninkrijken" (landen, staten, enz.), ook al kunnen exacte woorden als "koningen" en "koninkrijken" verouderd zijn tegen de tijd van de vervulling van Openbaring. Omdat dit boek misschien mensen bereikt die niet bekend zijn met Openbaring, laten we het anders zeggen: De nieuwe gelovigen van Christus' tijd zagen de vervulling van de Oudtestamentische verwijzingen naar "de Tak" in Jezus. Het is duidelijk dat Jezus een echte menselijke Messias was (zonder zijn rol als godheid uit te sluiten), en geen deel van een plant die uit de stam van een boom groeit zoals takken dat doen. Maar de profetieën over deze Tak gingen ook niet over een of ander onzichtbaar of metaforisch element dat past in het grote schema van goed versus kwaad. Net zoals de "tak" een echt persoon was - een letterlijke vervulling van profetische, figuurlijke "tak"-taal - zullen de personages en gebeurtenissen van Openbaring letterlijke vervullingen zijn van profetische, figuurlijke taal (draken, beesten, enz.). In deze visie zullen de meeste angstaanjagende gebeurtenissen uit Openbaring escaleren aan het einde van alle tijden, vlak voor de Tweede Komst van de Messias, en zullen de gelukkige gebeurtenissen voor de gelovigen volgen.

Wij vinden in deze opvatting geen probleem, en zijn zelf futuristen.

Ondanks de naam van deze uitleggingsmethode erkennen zelfs de meest toegewijde futuristen dat sommige gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden (bijna allen zijn het erover eens dat dit ook geldt voor Openbaring hoofdstuk 1 t/m 3, waarbij het gaat om de brieven aan de gemeenten van Klein-Azië in die tijd), terwijl we wachten op de vervulling van andere. (U zult zien hoe deze verschuiving van gebeurtenissen uit het verleden naar toekomstige gebeurtenissen op natuurlijke wijze plaatsvindt in het verhaal van Johannes' visioenen als we daar aankomen). Sommige van deze begrippen worden vaak onderverdeeld in groepen die passen in een "reeds gebeurd" versus een "nog niet gebeurd" label, en soms is het beide: De waarschuwingen van Christus "zijn al gebeurd" met de gemeenten waaraan de brieven zijn geschreven, terwijl ze nog steeds van toepassing zijn op ons vandaag, en daarom "nog niet gebeurd" zijn in onze tijd. Hoewel dit ingewikkeld klinkt, is een snelle en gemakkelijke manier om deze concepten te illustreren, te kijken naar onze eigen huidige verlossingsstatus.

Het Woord zegt dat wanneer wij Christus aannemen, wij "een nieuwe schepping worden: het oude is voorbijgegaan, zie, alle dingen zijn nieuw geworden" (2 Korintiërs 5:17). Dat wil zeggen, terwijl wij in deze wereld en in onze huidige fysieke staat zijn, worden wij "al" iets wat wij voorheen niet waren, en het bewijs daarvan is waarneembaar in een veranderde natuur. De Heilige Geest - als gelovigen oprecht zijn - wordt uitgenodigd en toegestaan te overtuigen. Onze oude gewoonten zijn voorbij, en een relatie met God vervangt alle relaties die we hadden met pornografie, alcohol, drugs, toevallige afspraakjes in de kroeg, of wat onze individuele ondeugden ook waren. Zelfs kleinere dingen, zoals iemand "de middelvinger" geven omdat hij ons afsnijdt in het verkeer of chagrijnig zijn in een lange rij in de supermarkt, worden langzaam ontworteld en ingeruild voor rechtschapen gedrag. Of misschien is de verandering van binnenuit: we hebben geloof in God waar we eerst hopeloos waren, of vreugde die ons verdriet overwint. Hoe het zich ook manifesteert, een authentieke bekering van iemand die verloren is tot iemand die tot de Familie van God behoort, kan die persoon nieuw maken, en doet dat ook. Dit is de realisatie van verlossing hier, terwijl we op aarde leven. Maar omdat we ons leven aan Jezus geven terwijl we in deze lichamen leven - het "al" - zullen we daar, aan de andere kant van dit leven, een andere verandering meemaken, waarbij we de eeuwigheid binnengaan met perfecte lichamen zoals Christus' lichaam na de opstanding, en een volmaakte geestelijke status, voor eeuwig wonend in de aanwezigheid van God: dit is de volledige voltooiing van een bijbelse belofte die de "nog-niet"-zijde van onze gezegende hoop completeert. De "reeds" en "nog niet" theologie is duidelijk op sommige plaatsen van het boek Openbaring. (Wij leggen dit alles vooral uit om lezers te helpen die hierover door anderen in de kerk of op andere plaatsen van bijbelstudie worden onderwezen. Het doel van ons boek is om waar mogelijk verwarrende terminologie te vermijden, dus we zullen niet veel ingaan op de discussie over al/niet al. Maar omdat zovelen zich tegenwoordig wenden tot meer onpersoonlijke presentaties van het Woord - zoals preken op YouTube, studies op websites van ministeries, enz. - willen we dit uitleggen ten behoeve van u, omdat het niet gemakkelijk is deze "verre" leraren persoonlijk te benaderen met vragen).

Ook is het belangrijk om vroeg in de studie van bijbelse profetie op de hoogte te zijn van een concept dat "dubbele [of "meervoudige"] vervulling" wordt genoemd: het idee dat een profetie in de Bijbel kan verwijzen naar meer dan één vervulling. (Dit wordt soms aangeduid als "korte termijn" versus "lange termijn" vervullingen.) Historisch gezien heeft dit concept voor enige controverse gezorgd. Theodore van Mopsuestia bijvoorbeeld, een christelijke theoloog uit de vroegere eeuwen (circa 350-428), geloofde niet dat één enkele profetie naar meer dan één toekomstige gebeurtenis kon verwijzen. Vanaf zijn tijd is een aantal goed opgeleide theologen en geleerden het met hem eens geweest, en hun bezorgdheid is terecht: Als we de mogelijkheid van dubbele vervulling erkennen, wat houdt ons dan tegen om een ander blik gebeurtenissen te openen door te zeggen dat elke krantenkop in het nieuws de actualisatie is van iets dat voorzien is? Uiteindelijk zou die benadering het christendom tot een soort grap maken voor ongelovigen die van buitenaf waarnemen dat niemand van ons het met elkaar eens is of, negatief uitgedrukt, "christenen weten niet eens wat ze geloven". (Kijk eens hoeveel mogelijke "tekenen van het Beest" (de Antichrist) door de jaren heen onder de aandacht zijn gebracht. Onlangs bijvoorbeeld stonden christelijke sociale media in vuur en vlam met waarschuwingen dat het COVID-19 vaccin "het merkteken" is. Een van Howells vrienden belde haar een paar maanden geleden in paniek op om haar hierover te vragen, en aan het eind van het gesprek was deze vriend getroost toen hij hoorde dat we nog tijd hadden, omdat Howell verschillende andere profetieën uit Openbaring uitlegde die nog niet vervuld zijn, en het vaccin daarom niet het voorspelde verplichte merkteken van de Antichrist kon zijn. Verwarring als deze hoort er nu eenmaal bij als de mensheid een kijkje krijgt in het opperste plan van een godheid wiens wegen en gedachten niet onze wegen en gedachten zijn [Jesaja 55:8-9]. Andere "merktekens" zijn ten onrechte geïdentificeerd als alles van creditcards tot chips uit de medische geschiedenis. We zullen het merkteken later bespreken, maar het volstaat hier te zeggen dat het zal worden ingevoerd samen met een plan voor verplichte aanbidding door een belangrijke politieke leider als het zich voordoet, dus dat is iets om voor uit te kijken).

ZAL HET BLOED VAN DE ANTICHRIST DE MENSEN HIERVAN "REDDEN"?

Aan de andere kant neigt de Bijbel zelf naar de waarschijnlijkheid van een dubbele vervulling. Bijvoorbeeld: De profetie van Joël in hoofdstuk 2 en 3 over de Heilige Geest wordt vaak gezien als een verwijzing naar de Pinksterdag. Om de dualiteit te illustreren, moeten we naar de hele profetie kijken:

En het zal daarna geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw oude mannen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien: En ook op de knechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ik zal wonderen doen in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van de Heer komt. En het zal geschieden, dat al wie de naam des Heren aanroept, bevrijd zal worden; want op de berg Sion en in Jeruzalem zal bevrijding zijn, zoals de Heer gezegd heeft, en ook het overblijfsel dat de Heer zal roepen. Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal wederbrengen, zal Ik ook alle volken verzamelen, en zal hen doen nederdalen in het dal van Josafat, en zal daar met hen pleiten voor mijn volk en voor mijn erfdeel Israël, dat zij verstrooid hebben onder de volken, en mijn land verdeeld hebben. (Joël 2:28-3:2)

In Handelingen lezen we van een vervulling van deze profetie, zoals die door Petrus zelf wordt erkend voor een menigte getuigen:

Maar Petrus, staande met de elf, verhief zijn stem en zei tot hen: "Gij mannen van Judea, en allen die te Jeruzalem wonen, laat dit u bekend worden, en luister naar mijn woorden... dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 'En het zal geschieden in de laatste dagen, spreekt God, Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jonge mannen zullen visioenen zien, en uw oude mannen zullen dromen dromen: En op mijn knechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren: En ik zal wonderen doen in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden; bloed en vuur en rookdampen: De zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en opmerkelijke dag van de Heer komt: En het zal geschieden, dat iedereen die de naam des Heren aanroept, gered zal worden. [Merk op dat dit het einde is van wat Petrus citeert uit Joël; daarna gaat hij weer voor zichzelf spreken:] Gij mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus van Nazareth, een man die onder u door wonderen en tekenen van God is goedgekeurd." (Handelingen 2:14-22)

Beide boeken, Joël en Handelingen, zijn gecanoniseerd als het gezaghebbende geschreven Woord van God. Daarom kunnen we niet zeggen: "Nou, Petrus had het mis. Wat er op de Pinksterdag gebeurde had niets te maken met wat Joël zei," tenzij we tot de minderheid behoren die zich bezighoudt met het gevaarlijke ambacht van beoordelen en kiezen welke delen van het Woord we willen geloven en welke niet. Daarom kunnen we niet anders dan zien dat wat Joël voorspelde op de Pinksterdag is vervuld. Petrus komt echter op een bepaald punt en stopt met citeren uit de profetie van Joël, ook al beschrijft Joël verder dingen die niet op de Pinksterdag zijn gebeurd: de samenkomst van alle volken in het dal van Josafat, bijvoorbeeld. De profetie van Joël is dus "reeds" vervuld, maar tegelijkertijd "nog niet", omdat wij wachten op het moment dat alle volken in dit dal verzameld zijn en het oordeel van God over alle mensen valt. Deze gebeurtenis vindt volgens futuristen plaats in het boek Openbaring (waarover later meer). Wanneer dit in de toekomst gebeurt, hebben we het tweede deel van de "dubbele vervulling".

Hier is evenwicht nodig: Het interpreteren van een enkel Schriftgedeelte of passage los van de rest van de behandeling van een onderwerp in het Woord leidt tot dwaling. Verantwoordelijke christenen zullen niet telkens terugkerende vervullingen vinden als er weer een wereldgebeurtenis plaatsvindt, maar degenen die geneigd zijn dit wel te doen, houden de tekenen des tijds in de gaten, en het zijn deze mensen die waarschijnlijk als eersten zullen herkennen wanneer profetieën in de toekomst aan het licht komen. Dus hoewel we niet elke paniek kunnen toejuichen, prijzen we degenen die openstaan voor de tekenen van de eindtijd.

HOE OBAMA, HITLER EN DE TROON VAN SATAN VERBONDEN ZIJN MET "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING".

Het is niet verrassend dat geleerden het vaak oneens zijn over welke gebeurtenissen wel en welke nog niet hebben plaatsgevonden en hoe ze aansluiten bij de symboliek van Openbaring, waardoor de futuristische categorie uiteenvalt in verschillende subcategorieën, die vooral verschillen in de interpretatie van de timing van de duizendjarige heerschappij van Christus op aarde (Openbaring 20):

Amillennialisten: De "a" vooraan het woord "amillennialisme" suggereert "geen duizendjarig bestaan". Dit is een ongelukkige titel, want amillennialisten geloven wel in een duizendjarige heerschappij van Christus, maar zij denken dat het metaforisch is: zij geloven dat Christus nu regeert, in dit kerkelijk tijdperk; er zal geen zichtbare en aardse heerschappij van Christus plaatsvinden. Het noemen van de "duizend jaar" is ook een metafoor, of een geestelijke tijdlijn: De "duizendjarige heerschappij" van onze Heer begon bij Zijn Eerste Komst en eindigt bij Zijn Tweede Komst. Heiligen beleven deze tijd momenteel, omdat wij vrij zijn om het Evangelie te verkondigen, omdat de vijand is verslagen door het werk van het kruis.

Ons probleem met deze zienswijze: Deze interpretaties bieden weinig hoop aan christenen vandaag de dag in landen waar we niet de heerschappij van Christus vieren, maar waar we in plaats daarvan nog steeds vervolgd worden (soms tot de dood erop volgt) omdat we Hem volgen. Daarom is het amillennialisme vooral een westerse theologie die niet echt wereldwijd van toepassing is. Als we moeten geloven dat dit moment in de tijd de grote en heerlijke heerschappij van Christus over de hele aarde is, lijkt een deel van deze grootse belofte uit de Schrift somber in haar vervulling. Ook doen zich bij dit standpunt bepaalde kwesties voor die een inconsistente interpretatie afdwingen. Bijvoorbeeld: De twee vermeldingen van opstanding in Openbaring 20:4-5 worden beschreven met identieke woorden, en het geschrift van Johannes geeft op geen enkele manier aan dat hij verwijst naar twee verschillende soorten opstanding. Maar het amillennialisme, met zijn nadruk op het vergeestelijken van deze gebeurtenissen met betrekking tot de heiligen, beweert vaak dat de eerste opstanding een geestelijke is en de tweede een fysieke. En wanneer een letterlijke duizendjarige heerschappij wordt gereduceerd tot een allegorie, blijken vele, vele woorden van de profeten van het Oude Testament onjuist te zijn (zie Jesaja 9:6-7; 11:1-5; 40:9-10; Jeremia 23:5-8; Daniël 7:13-14; Maleachi 3:1-2 voor slechts enkele voorbeelden). En tenslotte moeten we ons afvragen: Als de profetieën over Jezus letterlijk werden vervuld tijdens Zijn Eerste Komst, waarom zou er dan geen letterlijke vervulling zijn van de duizendjarige heerschappij van dezelfde Messias tijdens Zijn Tweede Komst?

Postmillennialisten: Mensen met dit perspectief geloven dat Christus zal terugkeren na het Millennium, wat een soort Gouden Eeuw is waarin christenen wereldwijde invloed en welvaart zullen genieten. Johannes' verwijzing naar een duizendjarige heerschappij is niet letterlijk; het betekent gewoon "een heel lange tijd". Gelovigen zijn daarom verantwoordelijk voor het "kerstenen" van de wereld - het realiseren van het Koninkrijk van God hier, terwijl de dingen mettertijd steeds beter worden - totdat Jezus ziet dat deze plaats Zijn terugkeer waardig is, en pas dan zal Hij terugkomen.

Ons probleem met deze zienswijze: Om te beginnen beschrijft Openbaring duidelijk en expliciet hoe de dingen steeds slechter (niet beter) zullen worden vóór Jezus' terugkeer. Verschillende verzen in de brieven (bijvoorbeeld 2 Timoteüs 3:1-7) wijzen ook op de toename van verschrikkelijke tijden in deze laatste dagen. Verder was Jezus' Koninkrijk "niet van deze aarde", en dat zal het ook niet zijn totdat deze aarde van de vijand is afgenomen en aan Christus is overgegeven (Openbaring 11:15). Als een postmillennialist het Koninkrijk van Christus ziet als de "kerstening" van deze oude wereld waarin we nu leven, dan moeten we opnieuw bekijken of Jezus werkelijk meende wat Hij zei toen Hij Zijn gevangennemers ronduit vertelde dat deze huidige wereld niet Zijn Koninkrijk was. Bovendien kunnen we moeilijk geloven dat Christus, in al zijn autoriteit, majesteit en macht, wacht op de gevallen, onvolmaakte mensheid - die het sinds de tijd van Adam herhaaldelijk heeft verknoeid - om de wereld en de mensen daarin te vervolmaken. In de allegorische interpretaties van de postmillennialisten duiken nog vele andere haken en ogen op, waardoor de betekenis van de woorden in Openbaring subjectief wordt voor de lezer, en wanneer woorddefinities wegvallen, komen we opnieuw op het punt dat iedereen kan beweren dat hij of zij de antwoorden heeft op wat Johannes in Openbaring zegt. Het is een strijd, telkens weer, om twee christenen op één lijn te krijgen over wat er werkelijk staat.

GOD BRAK DE MACHT VAN "DE KERSTMAGIËRS"? MAAR KEERT ZO'N "MAGI-CALISME" NU TERUG VOOR DE OPKOMST VAN EEN ANDER "CHRISTUSKIND"?

(Merk ook op dat velen "de wereld kerstenen" opvatten als een agressieve politieke houding ten gunste van een theocratische regering. Wij geloven dat christenen moeten stemmen en betrokken moeten zijn bij de wetgeving van hun land, maar wij geloven niet dat het inluiden van een president of een machtige politieke groepering die Gods ideaal vertegenwoordigt hetzelfde is als een duizendjarige regering; een dergelijke benadering van de Schrift zou uiteindelijk leiden tot het omarmen van de Antichrist, die Gods ideaal naar buiten toe zal handhaven voor zijn eigen bedrieglijke doeleinden in het begin, en ironisch genoeg het tegenovergestelde zal vervullen van wat God wil voor zijn volk en het Beest zal binnenhalen. We hebben echter reden om dankbaar te zijn voor het postmillennialisme. Deze methode werd een dominante beweging in de achttiende en negentiende eeuw toen de Great Awakenings zich over Amerikaanse bodem verspreidden, en de geestelijke resultaten waren zo massaal positief voor de snel groeiende kerk dat gelovigen dachten dat het kerstenen van de wereld heel goed mogelijk was. Vóór het Grote Ontwaken waren de vroegere kolonisten in de Verenigde Staten grotendeels amillennial. Maar zodra de plichtskoorts deze mannen en vrouwen trof met de belofte dat hun aardse acties voor agressieve evangelisatie de wederkomst zouden inluiden, richtten zij kerken, scholen, zendingsorganisaties en alle vormen van bediening op als een fundament van het Amerikaanse leven. In wezen waren de postmillenniale, puriteinse activisten de drijvende kracht achter hoe een groot deel van de westerse wereld zijn godvrezende wortels in de samenleving vestigde. Dit alles toont aan dat zelfs wanneer christelijke mannen en vrouwen niet in perfecte interpretatieve harmonie verenigd zijn, God de oprechtheid van hun harten zegent voor een hervormde religieuze en sociale atmosfeer op aarde. Dit pleit ervoor dat verschillen in interpretatie van de Openbaring nooit tot strijd of verdeeldheid in het Lichaam mogen leiden, zoals nu het geval is. Christenen kunnen van mening verschillen over de toekomst, maar zij moeten altijd "voor altijd verenigd" blijven in de evangelisatie).

Premillennialisten: Aanhangers van deze denkwijze geloven dat de terugkeer van Christus zal plaatsvinden vóór het Millennium. Het tijdperk van vrede, of de "Gouden Eeuw", is hetzelfde tijdperk als het Millennium, dat door Christus persoonlijk wordt ingeluid. De duizendjarige heerschappij is een letterlijke, zichtbare tijd in de toekomst waarin Christus' Koninkrijk op aarde wordt gerealiseerd. Eenvoudig gezegd: De overwinning die aan het kruis werd behaald, zal aan de wereld en Gods vijanden bekend worden gemaakt wanneer Christus terugkeert. De gebeurtenissen in Openbaring vinden plaats in een specifieke, chronologische volgorde zodra de visioenen op elkaar zijn afgestemd, en personages (zoals de Antichrist) zijn echte mensen die binnen deze volgorde ware religieuze en politieke rollen vervullen. De climax van het boek Openbaring zal zich afspelen in feitelijke wereldgebeurtenissen die leiden tot de apocalyps of de vernietiging van onze huidige planeet, die dan zal worden vervangen door een Nieuwe Aarde die enigszins lijkt op de perfectie die God voor ogen had bij de Schepping vóór de zondeval. Vanuit het correcte standpunt dat de Schrift de Schrift interpreteert (het principe dat meer dan één passage in het geheel van het Woord helpt om een bepaald vers in beeld te brengen), is dat de premillennialist minder geneigd is dan sommige uitleggers om de Bijbel subjectief te lezen en te geloven dat elke huidige gebeurtenis op aarde verband houdt met iets wat in Openbaring staat, omdat wij bij de interpretatie van dit ene boek rekening houden met het geheel van het Woord. Wij geloven dat de "letterlijke" benadering van de Bijbel de juiste manier is, tenzij een dergelijke benadering een absurditeit creëert die taal, grammatica, zinsbouw en context laten zien om een ander concept te symboliseren of te illustreren. De premillennialist laat zich ook leiden door 2 Petrus 1:20-21, wanneer daarin staat dat geen enkele profetie ooit uit het binnenste van een profeet is voortgekomen of door eigen interpretaties tot stand is gekomen. Sommigen in deze voorgaande categorieën interpreteren zichzelf, op zoek naar een diepere of meer geestelijke betekenis dan de gebeurtenissen die Openbaring anders duidelijk leert. Een enorme steun voor het premillennialisme zijn tenslotte de woorden van Christus zelf, toen Hij zei dat de Mensenzoon uit de hemel zal komen "onmiddellijk na de verdrukking [en tussen enkele andere astronomische tekenen]" (Mattheüs 24:21,29-30; 25:31). Dit plaatst de terugkeer van Christus - niet te verwarren met de Opname van de Kerk eerder (in de pre-Trib theologie, die we dadelijk zullen bespreken) - na de Verdrukking maar vóór de duizendjarige heerschappij.

Nogmaals, wij hebben geen probleem met deze opvatting. Wij zijn zelf premillennialisten.

Maar het moet gezegd worden dat zelfs sommige van onze naaste medewerkers in de bediening onder sommige van de eerste categorieën van uitleggers vallen, en wij kunnen (en doen) brood breken met deze medegelovigen zonder toe te staan dat onze verschillen de eenheid verstikken die wij volgens het Woord moeten delen. Ons grootste probleem is niet met mensen die het Woord bestuderen en tot een andere conclusie komen dan wij, maar met mensen die tot een starre conclusie komen zonder het Woord echt te bestuderen. Waarschijnlijk behoren alle lezers die tot zover in ons boek zijn gekomen tot de eerste categorie, want zelfs het bezitten van dit boek getuigt van belangstelling om diep in het Woord van God te duiken, het "juist in te delen" en "zich goed te laten keuren" (2 Timoteüs 2:15). Dit gezegd zijnde, erkennen wij openlijk dat niet al onze lezers het eens zullen zijn met onze interpretatie van de Openbaring, zelfs niet als zij dezelfde interpretatiemethode volgen. De grenzen rond elke methode, zo erkennen geleerden, "zijn moeilijk te classificeren. De geschiedenis is rommelig, en de meeste profetische bewegingen overleggen niet met theologen voordat zij hun geloofssystemen samenstellen. Bijgevolg vinden historici die deze [interpretatieve] bewegingen door de tijd heen volgen, het vaak erg moeilijk om ze in keurige categorieën onder te brengen."[i] Daarom hopen we dat de broeders en zusters die het niet eens zijn met onze benadering, net zo bereid zijn als wij om ondanks onze verschillen naast elkaar deel te blijven uitmaken van Gods gemeenschap.

OMVAT "HET MYSTERIE VAN JEZUS" DE WERELD DIE ZICH VOORBEREIDT OP DE ANTICHRIST?

Een laatste gedachte voordat we verder gaan: Net zoals futuristen in drie grote subgroepen vallen, vallen premillennialisten meestal in twee subgroepen: historische premillennialisten en dispensationele premillennialisten. Er zijn een aantal verschillen tussen deze twee etiketten (waaronder de vraag wanneer de kerk eigenlijk begon - oudtestamentisch of nieuwtestamentisch - maar let wel dat er tot de gebeurtenissen in Genesis 12 geen "Joden" bestonden), maar de belangrijkste variatie die al vroeg naar voren komt betreft de opname van de heiligen. Vanaf dat punt zijn er verschillen in interpretatie die zich richten op concepten van het hiernamaals, het millennium en de opstanding van de heiligen.

Historisch premillennialisme ligt dichter bij wat de vroege kerk (sterk beïnvloed door het jodendom) geloofde, met inbegrip van de meeste kerkvaders (maar merk op dat tegen de vierde eeuw, door de invloed van de rooms-katholieke kerk, het amillenialisme als een belangrijke stroming ontstond). De Kerk zal tijdens de Verdrukking hier op aarde zijn en daarna bij de Tweede Advent beloond worden voor haar trouwe dienst (post-tribulatieleer; vaak afgekort tot "post-trib"). Voor de meeste historische premillennialisten is de duizendjarige heerschappij een letterlijke heerschappij, terwijl de verwijzing naar de duur van duizend jaar figuurlijke taal kan zijn die een zeer lange tijd beschrijft. Deze methode navigeert door de oudtestamentische behandeling van de Verdrukking en het Millennium, en vergelijkt die met concepten van de Nieuwe Tempel aan de hand van de woorden van de grote profeten over het herstel van Israël: Jesaja, Jeremia en Ezechiël spreken een oordeel uit over zowel de heidense volken als Juda, en bouwen zo op naar thema's als terugkeer uit de ballingschap, universele overheersing en de Nieuwe Tempel.

Uit A Case for Historic Premillennialism: An Alternative to "Left Behind" Eschatology - een gezamenlijke inspanning van verschillende geleerden - wordt een "X is Y"-formule geïntroduceerd als noodzakelijk om elke vorm van allegorie binnen de historische premillennialistische methode te rechtvaardigen: Als de tekst rechtstreeks zegt dat iets (X) iets anders (Y) is, kan het een allegorie zijn, terwijl alle andere taal als letterlijk moet worden geïnterpreteerd. In het voorbeeld van de "dorre doodsbeenderen" uit Ezechiël 37 worden de beenderen (X) in de tekst rechtstreeks geïnterpreteerd als het huis van Israël (Y). In dat geval zijn de beenderen een allegorie, terwijl al het andere letterlijk is, zoals de nieuwe tempel in Ezechiël 40-43.[ii] De gemeenschap van Ezechiëls lezers na de ballingschap interpreteerde het beloofde tempelherstel niet als een metafoor, en dat zouden tijdgenoten ook niet moeten doen, zeggen deze geleerden. Het vertrekken van Gods aanwezigheid uit de oude Tempel in Ezechiël was letterlijk, dus de laatste Tempel, en al zijn beschrijvingen, zouden dat ook zijn, wat suggereert dat God persoonlijk het Oude Verbond met zijn volk, Israël, herstelt in de laatste dagen. Het probleem met een dergelijke benadering is dat in Openbaring 21:22 de Tempel God en het Lam is. Gevraagd naar antwoorden op dit raadsel, stelt Richard Hess, een geleerde die heeft bijgedragen aan A Case for Historic Premillennialism, dat hij "de twee stromingen in het Nieuwe Testament niet gemakkelijk met elkaar in overeenstemming kan brengen. "[iii] In plaats van deze "God en Lam" tempel-spraak uit Openbaring te zien als mogelijk bewijs dat een eschatologische tempel/Tempel een allegorische of figuurlijke vervulling is door alleen de macht en aanwezigheid van God (of dat een letterlijke tempel op aarde een soort eindtijd-truc van Antichrist zou kunnen zijn), houdt hij op ontoereikende en onverklaarbare wijze zijn spoor van bewijs aan dat de Oudtestamentische tempel tijdens het Millennium hersteld zal worden, ook al kan hij dat niet "harmoniseren" met het Nieuwe Testament. (Wij suggereren niet dat dit de benadering is van alle historische premillennials. We zien echter wel dit soort interpretatieve haperingen in veel van hun argumenten).

Geleerden van deze methode trekken veel conclusies uit oude Joodse geschriften, waarin het "messiaanse tijdperk" (een soort Millenniuminterpretatie) wordt gevolgd door begrippen als de opwekking van de doden en het hiernamaals - hoewel de interpretaties van de tijdlijn variëren van "veertig tot zevenduizend jaar."[iv] Ondanks deze dramatische variatie leren deze teksten, zoals deze geleerden die interpreteren, gezamenlijk dat deze tijd van vrede onmiddellijk zal worden voorafgegaan door lijden, zodat de wederkomst van Christus premillennial is, maar de Opname post-tribulaal. Om tot deze conclusies te komen worden vele buitenbijbelse Joodse geschriften geraadpleegd - teksten uit de Intertestamentische periode, rabbijnse literatuur uit het patristische tijdperk, en zelfs latere Joodse teksten. Hoewel dit een eerlijke benadering lijkt, geeft Helene Dallaire (een andere medewerker aan het eerder genoemde boek) toe dat een enkele, collectieve Joodse leer over een van deze thema's niet mogelijk is, aangezien haar hele hoofdstuk heeft aangetoond dat zeer weinig van deze oude documenten overeenstemmen.[v]

Ter verdere ondersteuning van deze conclusies (die sommigen begrijpelijkerwijs verwarrend zouden vinden) legt medewerker en redacteur van het werk, Craig Blomberg, uit dat volgens de Joodse apocalyptische literatuur (1 Henoch, 4 Ezra, 2 Baruch, en de Oorlogsrol van Qumran) de hele reden voor de terugkeer van de Messias is om "in te grijpen en zijn volk te redden van ongekende nood in deze wereld," wat de Verdrukking is,[vi] wat suggereert dat de Kerk in die tijd op aarde zal zijn. Blomberg stelt dat de 144.000 (uit Openbaring 7:1-8) "dienaren van God" zijn (in het algemeen) die op aarde zijn tijdens de Verdrukking.[vii] Paulus' gebruik van "verdrukking" in Kolossenzen 1:24 kan, aldus Blomberg, zinspelen op "een vaste hoeveelheid lijden" voor christenen vlak voor de terugkeer van de Messias. De gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13:21; Marcus 4:17) kan worden uitgelegd als de Verdrukking voor christenen, evenals de Eindtijd-rede (Mattheüs 24:9-29; Marcus 13:19-24). Blomberg gelooft dat het woord "verdrukking" wordt gebruikt in Handelingen 11:19 om te verwijzen naar de diaspora en vervolging van christenen, en in Handelingen 14:22 moeten christenen de Verdrukking doorstaan om het Koninkrijk van God binnen te gaan. [viii] Blomberg leidt uit deze leerstellingen (en andere die we vanwege de beperkte ruimte niet zullen opnemen) af dat de Verdrukking begon bij de ontheiliging van de Tempel in 70 na Christus en zal eindigen bij Zijn Tweede Komst; daarom zou een mogelijke pre-Tribulationele Opname moeten hebben plaatsgevonden vóór 70 na Christus.[ix]

Later zet de geleerde Sung Wook Chung de zaak voor historisch premillennialisme voort door een alternatieve lezing van Genesis 1-2 voor te stellen om aan te tonen dat de aarde vanaf het begin een "koninkrijk" was. In Genesis 1:26-28 wordt de mensheid geschapen naar het beeld van God als "ondergeschikten" met heerschappij over de aarde, die hun "koninkrijk" is van de "heerschappij van God op aarde."[x] Chung beweert dat "Eden" Gods eerste "tempel" was. De heerschappij die God aan Adam gaf was "fysiek/koninklijk". Daarom deelt het verbond tussen God en Abraham deze letterlijke, fysieke aard. De messiaanse profetie van Genesis 3:15 wijst daarmee op het herstel van het heersers-koninkrijk dat verloren ging bij de zondeval van de mens. Dit herstel zal plaatsvinden door de "laatste Adam" in de letterlijke duizendjarige heerschappij.[xi]

Hoewel wij vinden dat dit boek en andere soortgelijke boeken een aantal overtuigende argumenten aanvoeren die het denken van de dispensationalist uitdagen, geloven wij niet dat de zaak onweerlegbaar geregeld is.

Dispensationeel premillennialisme beweert dat Christus zal terugkeren vóór het Millennium, en dat de Kerk zal worden weggevoerd vóór de periode van zeven jaar die bekend staat als de Verdrukking. Het houdt ook vast aan een letterlijke interpretatie van de Schrift, of, zoals een eindtijdschrijver uit een ander gezamenlijk werk het noemt, een "normaal gebruik van hermeneutiek."[xii] In deze methode zijn er zeven tijdperken die bekend staan als "bedelingen", en wij bevinden ons momenteel in de zesde (de zevende is de duizendjarige heerschappij die volgt op de Tweede Advent). Voor de meeste dispensationalisten is de duizendjarige heerschappij letterlijk en duizend jaar lang.

Aangezien Jezus de letterlijke vervulling was van de profetie van het Oude Testament over de Messias, mag verwacht worden dat profetieën over Zijn wederkomst en Zijn duizendjarige heerschappij ook letterlijk vervuld worden, waardoor het overspannen amillennialisme komt te vervallen. (Dit laat ook toe dat 2 Petrus 1:20-21 ons leidt wanneer het stelt dat geen enkele profetie ooit voortkomt uit het eigen begrip of de eigen interpretatie van een profeet). Zoals we al eerder vermeldden, ziet de dispensationalist dat Openbaring 6-18 gebeurtenissen laat zien die erger worden vóór Jezus' terugkeer, en 2 Timoteüs 3:1-7 beschrijft ook de toename van verschrikkelijke gebeurtenissen, waardoor het postmillennialisme komt te vervallen.

Een kenmerk van dispensationeel premillennialisme is dat het "een scherp en duidelijk onderscheid tussen Israël en de kerk"[xiii] handhaaft, wat betekent dat God in de laatste dagen twee afzonderlijke, geestelijke verlossingsplannen zou hebben voor twee bevolkingsgroepen. Deze geleerden geloven ook dat de Schriften in het Oude Testament die wijzen op het Duizendjarig Rijk (Daniël 2:34-35,44; Jesaja 2:2-4; en Micha 4:1-8) letterlijk zijn, terwijl het Nieuwe Testament deze ideeën bevestigt (Lucas 1:32-33; Mattheüs 24:1-25:46; Openbaring 20). Daarom, zeggen dispensationalisten, zal het Millennium voor Israël/Joden anders verlopen dan voor christenen. Het Nieuwe Verbond in Jeremia 31:31-33 werd duidelijk (en opnieuw letterlijk) gesloten met Juda, of Israël, en niet met christenen. Gods beloften over het herstel van het land, de tempel en het aanbiddingssysteem zoals omschreven in Ezechiël 40:1-48:35 moeten worden vervuld op de beschreven wijze - wat niet zou slaan op christenen, aangezien Jezus het ene Offer voor allen was.

Deze visie is echter in ontwikkeling, aangezien veel hedendaagse geleerden erkennen dat het dispensationalisme "een grotere continuïteit tussen de Testamenten" begint toe te staan dan voorheen.[xiv] Dit hybride dispensationalisme (soms gecategoriseerd onder de term "progressief dispensationalisme") handhaaft een premillennial tijdlijn met een pre-Verdrukking Opname doctrine, maar staat de fusie van de Kerk met Israël toe in Gods uiteindelijke plan. Deze benadering "heeft veel waardevolle inzichten behouden van de traditionele [of klassieke] dispensatie-lezingen van de Schrift," terwijl de valkuil van het opsplitsen in "onverenigbare [eindtijd]programma's" wordt vermeden.

ZIE VERBORGEN MYSTERIES DIE DE "OPENENDE GEEST" VAN HET OUDE TESTAMENT VERBINDEN MET DE BOEKROL "VERZEGELD MET ZEVEN ZEGELS"

Dispensationeel premillennialisme werd in de kerkgeschiedenis pas in de negentiende eeuw op grote schaal onderwezen (op grote schaal geïntroduceerd door John Nelson Darby van de Plymouth Brethren tijdens de derde Powerscourt Conferentie in 1833), maar het feit dat men te laat kwam in het interpretatiespel maakt niet noodzakelijkerwijs alle theologie ervan fout. Zoals veel onderzoekers naar de achtergrond van eschatologische onderwerpen zullen beamen, was de vroege Kerk zo gericht op het vaststellen van wie en wat Jezus was (zie het gedeelte "Waar en hoe sommigen de fout ingingen", waarin we hebben geïllustreerd dat in de eerste drie of vier eeuwen zoveel aandacht uitging naar de hypostatische vereniging tussen Vader en Zoon) dat het Millennium en de Doop in de wetenschappelijke discussie op de achtergrond raakten. De vroege kerkvaders waren voor het grootste deel unaniem premillenniaal, dus niemand stelde dat gebied echt ter discussie, en de pre-trib/post-trib (en de andere "verdrukking"-standpunten) werden pas veel later besproken. Zelfs na de Protestantse Reformatie, toen er een nieuw en succesvoller platform werd opgericht waarop theologen de hiërarchie konden "uitdagen" en nieuwe exegese van de Schrift konden produceren, was de hele Kerk zo vastgeroest in en bezig met het bewijzen of weerleggen van rooms-katholieke doctrines en praktijken zoals de verkoop van aflaten enzovoort, dat de timing van de opname opnieuw geen prioriteit had. [xvi] Toen het christendom eindelijk rustig genoeg werd om een discussie aan te gaan over de timing van de opname en andere theologische kwesties die vroeger als marginaal werden beschouwd, kwam het dispensationalisme een paar eeuwen later, dus het is niet verontrustend "jong in het spel", alles welbeschouwd. Het duurde alleen al drie eeuwen om te beslissen wat "substantieel" Christus was, dus in dit geval is de race naar "wie er het eerst bij was" nog minder belangrijk dan normaal.

Wat betreft de vraag tot welke van deze twee groepen wij behoren, neigen wij naar het dispensationele, pre-Trib (verdrukking), premillennialisme, maar wij zijn het niet eens over elke conclusie die het heeft getrokken. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het idee dat het Oude Verbond door God voor Israël op alle letterlijke manieren hersteld zal worden, inclusief het priesterschap, de gebruiken en de dierenoffers van de Joden in het Oude Testament. Het grootste probleem dat we hiermee hebben is te begrijpen waarom, wanneer Jezus het ultieme Offer voor allen was, er ooit een terugkeer naar het vroegere systeem nodig zou zijn...? Darby's leer, die rond 1840 werd gestold, handhaafde Gods theologie van "twee volken" en "twee plannen" - "de Kerk" en "Israël" krijgen een verschillende verbondsbehandeling in de eindtijd - en God kon Israël alleen herstellen na de Opname van de kerkheiligen. Wij geven echter toe dat zijn "twee volkeren" en "herstel van Israël" redenering voor deze verdeling verdacht is, omdat er weinig bijbels bewijs is dat erop wijst dat God twee afzonderlijke plannen heeft voor zijn volgelingen. (Zie Hebreeën 9:28; 10:3-4,12,14 voor een absolute en regelrechte weerlegging van dit idee). Wij geloven veeleer dat de letterlijke Tempel van de Joden zal worden hersteld... en dat hij een instrument zal zijn voor massale misleiding door de Antichrist en dat hij zal worden vervangen door het plan van God in het Duizendjarig Rijk en in de Nieuwe Tempel, niet omdat God "twee volken" heeft en daarom "twee verlossende plannen betreffende hen". (De antichrist zal in de eindtijd de Tempel van de Joden verontreinigen, wat suggereert dat hij vóór dat moment, politiek en sociaal, veel invloed heeft in het religieuze establishment van die tijd, inclusief de ondersteuning van de godsdienst en de eredienst van de Joden). Dit is slechts één gebied waarop onze interpretaties van de profetische opinie ons in een geheel eigen minderheidsgroep plaatst.

Maar dat wil niet zeggen dat een dergelijke benadering onverantwoord is, of dat het betekent dat wij niet weten tot welk kamp wij behoren - en wij merken dit op ten behoeve van anderen die ook veel eschatologisch materiaal lezen en vinden dat er in elk daarvan gebreken zitten. Hoe meer wij de geheimen van de Openbaring bestuderen, hoe meer wij ons realiseren dat een geleerde honderd doctoraten in theologie kan hebben en toch uitgedaagd kan worden door de woorden van Johannes' visioenen waarin wij ons gaan verdiepen. Wij zijn absolute futuristische premillennials, maar als het gaat om historisch versus dispensationeel, pre-trib versus post-trib, enzovoort, zijn er argumenten van bijna alle kanten die wij overtuigend vinden, naast vele interpretaties die de Schrift "bedriegen" om tot hun zuivere conclusies te komen, dus kiezen wij ervoor om geen harde lijnen te trekken rond een bepaalde groep waartoe wij in dit verband behoren.

(Een grappige titel die waarschijnlijk in de jaren tachtig of zo als grap begon, is "pan-Trib", zo genoemd naar de uitdrukking: "Uiteindelijk komt het allemaal goed". Het voorvoegsel "pan" betekent ook "alle", dus, meer uitgebreid, de zin zou kunnen zijn: "Ik respecteer alle tribulatietheorieën." Het heeft zoveel aanhang gekregen dat er tegenwoordig overal ter wereld "pan-Tribbers" zijn, waaronder sommigen van ons. Dit standpunt is geen excuus voor onverantwoordelijkheid of een teken van gebrek aan belangstelling voor het Woord van God; het etiket helpt eerder twee gemeenschappen te verenigen - pre-tribbers en post-tribbers - die historisch gezien strijden om de dominantie sinds de opkomst van de dispensationalistische theologie in de negentiende eeuw. [De "midden-trib-richting", zoals de naam suggereert, beweert dat de Opname zal plaatsvinden in het midden van de Verdrukking, precies op het moment dat Antichrist al zijn beloften aan Israël niet nakomt. Er is een andere, minder gangbare maar even fascinerende opvatting, die "pre-wraak" heet, en die de Opname plaatst direct voorafgaand aan het moment dat Gods opperste toorn over de aarde wordt uitgestort. Naar welk moment dat precies verwijst verschilt per spreker, maar meestal geloven deze mensen dat de "grote dag van... toorn" uit Openbaring 6:17 dat noodlottige moment is dat plaatsvindt net tussen het laatste zegel en de eerste bazuin]. Uiteindelijk zullen we zien wie gelijk heeft en wie ongelijk, wanneer het allemaal uitkomt. Ondertussen zijn persoonlijke "lievelingstheologieën" die ruzie of verdeeldheid onder gelovigen veroorzaken het gewoon niet waard, net zo min als het onderzoeken van het onderwerp "aan afgoden geofferd voedsel" tot schaamte van medebroeders het waard was in Paulus' tijd. Wij geven persoonlijk theologisch gezien misschien de voorkeur aan de pre-Trib-kant van de zaak, omdat die voor ons het meest logisch is, maar wij accepteren ook graag een pan-Trib-positie op sociaal gebied).

WOW! BEKIJK WAT DR. THOMAS HORN EN DONNA HOWELL INTRODUCEREN IN "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING!"

Dat gezegd hebbende, zullen we een paar pre-Trib gedachten delen voor het geval sommige lezers nieuw zijn in het concept en de Verdrukking angstaanjagend vinden (slechts twee verzen, dat beloven we).

Eerste Thessalonicenzen 5:9a zegt rechtstreeks over gelovigen: "Want God heeft ons niet aangesteld tot toorn." Als God ons niet heeft aangewezen voor Zijn toorn, waarom zouden we dan hier op aarde zijn als Zijn extreme toorn tijdens de Verdrukking op iedereen zal vallen? Deze vraag wordt nog ingewikkelder als we bedenken dat het hele doel van de Verdrukking is om iedereen op aarde een laatste kans te geven om zich tot God te keren. Waarom zou dat gelden voor gelovigen die hun leven al aan God hebben gegeven? Volgens veel uitleggers die gespecialiseerd zijn in de timing van de gebeurtenissen in de Openbaring, zal de Kerk tijdens de Verdrukking bepaalde dingen meemaken, zoals het Huwelijksmaal van het Lam, wat het idee ondersteunt dat wij weg zouden zijn tegen het begin van de Verdrukking. (Steun voor dit idee wordt deels gevonden in de volgorde van de gebeurtenissen. Het Bruiloftsmaal van het Lam, waarbij alle heiligen samen zijn betrokken, vindt plaats in Openbaring 19:7-9, en daarna komt Christus om de duizendjarige heerschappij te vestigen in Openbaring 19:11-20. Hoe zou Hij dit Avondmaal kunnen houden zonder dat de heerschappij is begonnen? Hoe zou Hij dit Avondmaal kunnen houden zonder ons, de heiligen, die het onderwerp zijn van dit feest, als wij op dat moment lijdend op aarde zijn)?

Ten tweede zegt Christus in Openbaring 3:10 (in de brief aan de gemeente te Filadelfia): "Omdat gij het woord van mijn geduld bewaard hebt, zal Ik ook u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om hen, die op de aarde wonen, te beproeven." Aanvankelijk klinkt het in deze Engelse weergave alsof Jezus de mensen zal behoeden voor verzoeking. Het "uur der verzoeking" wordt vaak (en terecht) vertaald als "het uur der beproeving". Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, peirasmos, kan vertaald worden als "verzoeking", maar in deze context betekent het woord eerst en vooral "beproeving, proeftijd, testen, beproefd worden."[xvii] Het is afgeleid van een ander Grieks woord, peirazo, waarvan geleerden collectief erkennen dat het betekent: "God beproeft de mens door middel van lijden of op een andere manier."[xviii] Preciezer gezegd belooft Christus hier zijn volgelingen te "behoeden" voor "het uur der beproeving" dat zal komen "over de hele wereld", de mensen die "op de aarde zijn", als het gaat om de manier waarop God de mens zal "beproeven door middel van lijden". Wie behoedt Hij voor de beproevingen op aarde in dat uur, als Zijn plan niet is om de heiligen vóór de Verdrukking op te vangen? Dat Zijn belofte hier alleen zou gelden voor de christenen in Filadelfia is onredelijk, want de zegeningen en waarschuwingen in de brieven aan de zeven gemeenten van Openbaring zijn onder academici unaniem overeengekomen relevant te zijn voor alle mensen van alle tijden. Sommigen geloven dat de ware bedoeling van Zijn woorden was dat Hij de gelovigen in die tijd wil "beschermen", maar als dat zo is, waarom nam Hij dan die woorden in de mond? Waarom zei Hij niet gewoon "beschermen tijdens" in plaats van "u behoeden voor"? En tenslotte, Hij zei niet alleen dat Hij u zou "behoeden voor beproeving", Hij zei specifiek "het uur van", wat een specifieke tijdsperiode aanduidt (een sleutelelement van de eschatologie dat verder ondersteunt dat de Verdrukking hier in beeld is).

Het geeft in ieder geval stof tot nadenken...

Maar, naast het aanbieden van een spoedcursus, twee verzen overdenking ten behoeve van de pre-Trib theologie voor hen die geruststelling zoeken, deelden we onze overhellen om een zeer belangrijk punt te maken: Er zijn zeker prachtige, oprechte pre-Tribbers die zeer bezorgd zijn over wat er gebeurt met mensen nadat ze zijn weggevoerd, zoals zij geloven. Maar bij andere pre-Tribbers is er vaak een zelfingenomen houding die hun geloof op dit ene gebied doordringt, waardoor zij enigszins farizeïsch zijn in hun bediening van anderen. Dit zijn de mensen die zeggen: "Wat kan het mij schelen wat er gebeurt als ik er niet meer ben? Mensen hadden hun kans om Christus te aanvaarden en ze deden het niet, dus nu zullen ze lijden. De kwestie van de Verdrukking met betrekking tot [vul maar in] maakt mij niet uit, want ik zal er niet meer zijn. Ik zal bij Jezus zijn in de wolken." We kunnen met een medegelovige gaan zitten en het eens zijn over elk van hun eschatologische conclusies, en toch het gevoel hebben dat we weinig met hen gemeen hebben als dit hun harteloze benadering is van hen die overblijven. De Grote Opdracht van Christus stond voorop bij wat de Kerk tot Zijn Familie maakt. Als wij naar de tekenen der tijden gaan kijken en vinden dat wij "de verlichten" zijn - maar het niet kunnen opbrengen om echt te zorgen en te bidden voor hen die het meest intense lijden in de menselijke geschiedenis zullen doormaken - dan hebben wij er geen recht op ons volgelingen te noemen van de Man die eiste dat Zijn volk de verlorenen zou liefhebben.

Als u pre-Trib bent, dagen wij u uit: Zoek naar elke mogelijkheid die je hebt om de werken van je leven te laten overleven. Als de Opname inderdaad alle heiligen van de wereld wegneemt, zal die gebeurtenis op zich al een boodschap aan de verlorenen zijn, maar zij die nog op aarde zijn, zullen alleen nog hebben wat er overblijft van jouw bediening (en van anderen) nadat jij er niet meer bent, om hen te helpen de kostbare Jeshua te vinden en te leren kennen. Ervan uitgaande dat u bereid bent om uw leven vandaag te leven alsof het uw kleinkinderen zal beïnvloeden, zoals de meesten waarschijnlijk doen, leef dan alsof alles wat u doet zal worden gepresenteerd aan een toekomstige generatie van zielen die net zo belangrijk zijn voor God als uw eigen familie. Want wij zullen het uur van Christus' wederkomst niet kennen, en wij moeten altijd klaar zijn: "Daarom, geliefden, daar gij dit verwacht, weest ijverig om door Hem zonder vlek of smet gevonden te worden" (2 Petrus 3:14).

Korte opmerking over bronnen

Een deel van ons onderzoek concentreert zich op verschillende werken van de bekende Openbaringsexpert en theoloog Gregory K. Beale. Hoewel hij door anderen op dit gebied is omschreven als iemand die persoonlijk een amillenniale inslag heeft, is zijn volkomen onbevooroordeelde benadering van Openbaring de meest grondige van alle studies die er zijn over Openbaring. Hij behandelt uitputtend de talrijke methodologieën die in de loop van de kerkgeschiedenis vanuit elke bekende interpretatieve hoek naar voren zijn gebracht, en bespreekt de sterke en/of zwakke punten van elke mening. Vanwege zijn diepgaande, systematische uitsplitsingen en immense kennis van oude talen en cultuur, naast zijn vaak neutrale behandeling van alle passages, is zijn verzameling door velen geprezen als een eerlijke en nauwgezette visitatie van Openbaring, waaronder de bekende oud-Hebreeuwse en -Griekse theoloog Dr. Michael Heiser. Wij geloven dat Beale om deze en vele andere redenen (zoals zijn bereidheid om buitenbijbelse documenten te bezoeken die betrekking hebben op sommige onderwerpen in Openbaring) een verantwoorde eerste (maar niet enige) bron voor ons is om te raadplegen met betrekking tot de moeilijkere passages.

Enkele andere bronnen die wij zeer nuttig hebben gevonden zijn Jamieson, Fausset, & Brown's Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible; Albert Barnes' Barnes' Notes; Kendall Easley's Revelation: Volume 12; Bruce Barton's Revelation; en Leon Morris' Revelation: Een inleiding en commentaar: Deel 20.

We gaan nu in op de gemeenschappelijke symbolen en hun meest frequent toegekende betekenissen, gevolgd door een korte analyse van de volgorde van de oordelen, en dan het corpus van de tekst binnen Openbaring.

Algemene symbolen

Door het uitgebreide gebruik van getallen en symbolen in Openbaring is het gemakkelijk om te verdwalen in wat wat betekent in dit apocalyptische boek. Hoewel de volgende lijst niet noodzakelijkerwijs de mening is van elke premillenniale geleerde, zijn mensen in de academische wereld het over het algemeen eens over de volgende lijst van symbolen en hun betekenis (of waar ze mee te maken hebben). Het is een goed idee om hiermee nu vertrouwd te raken, en ze te boekmerken voor later (maar merk op dat we ze ook gaandeweg verduidelijken):

Getallen (in numerieke volgorde, al dan niet letterlijk):

 • Een: bepaald bijzonder gebruik wordt in veel vertalingen met een hoofdletter geschreven; verwijst vaak naar God en duidt op de eenheid van de Drie-eenheid.
 • Twee: wijst op bevestiging (zoals de oudtestamentische regels van "twee getuigen" enzovoort)
 • Drie: Drie-eenheid
 • Vier: de aarde
 • Zes: het getal van de mens; kwaad
 • Zeven: het getal van God; goedheid; goddelijke bevestiging, volheid of voltooiing; betekent soms "oneindig".
 • Tien: politiek of politieke voltooiing; de heerschappij van de mens; de regering van de mens; vaak met betrekking tot de mens van de zonde die de leiding heeft over de regering van de mens
 • Twaalf: een ander getal van God met betrekking tot de twaalf stammen van Israël, de twaalf apostelen en hun relatie tot heilige voorwerpen of beelden; ook, zoals "zeven", met betrekking tot goddelijke bevestiging, volheid of voltooiing, maar dit keer met betrekking tot Gods uiteindelijke en definitieve plan.
 • Een kwart/een derde: maat voor het oordeel
 • Drie en een half: de helft van zeven; halverwege de Verdrukking; tijdelijke omstandigheden
 • Tienduizend: het grootste getal in het Koine Grieks (zonder te hoeven optellen) dat een oneindig grote hoeveelheid of getal voorstelt; kan vertaald worden met "myriade".
 • Honderdvierenveertigduizend: het getal van het uitverkoren volk van God, gebaseerd op twaalfduizend maal twaalf (betekent dus mogelijk "compleet")
 • Tweehonderd miljoen: staat voor het aantal mensen dat op aarde leeft (figuurlijke taal uit Johannes' tijd); kan vertaald worden met "twee myriaden van myriaden".

Dieren:

 • Leeuw/Lam: hoofdletter in vele vertalingen; verwijst altijd naar Jezus
 • Wilde dieren: Antichrist; valse profeet
 • Kikkers: demonen
 • Paarden: militaire macht; invasie

Kleuren:

 • Zwart: chaos; tragedie; ramp; ongeluk
 • Rood: oorlog; bloed; geweld
 • Scharlaken: koninklijkheid; luxe; immoreel, onbescheiden of beschamend
 • Paars: goddelijk koningschap; extravagantie
 • Goud: koninklijkheid; glorie; schittering; grootsheid
 • Lichtgroen: dood; sterfelijkheid; plagen; ziekte
 • Wit: reinheid; schoongewassen; zuiverheid; iets/iemand oud of oude wijsheid
 • Groen/Emerald: rust; ontspanning; verjonging; iets verfrissends

Tekens:

 • Alfa en Omega: letterlijk, de "alfa" is de eerste letter van het Griekse alfabet en de "omega" is de laatste letter; vertegenwoordigt God als de "Eerste en de Laatste" eeuwige autoriteit en begrip van en over alle aardse dingen.
 • Harlot: [soms "hoer"] van Babylon: valse godsdienst; één-wereld superkerk van Antichrist; degene die door het Beest verslonden wordt.
 • Engel(en): boodschapper(s) van God die Zijn bevelen en de gebeurtenissen van het boek uitvoert (uitvoeren)
 • Vrouw: mensen; steden/regio's die bepaalde bevolkingsgroepen vertegenwoordigen (zoals Israël dat bekend staat als een "zij")
 • Bruid van het Lam: huwelijksterm die staat voor het volk van God, de Kerk en, volgens sommigen, het Nieuwe Jeruzalem.
 • Zeven gemeenten: letterlijke gemeenten die actief waren in Klein-Azië toen Openbaring werd geschreven; vandaag zijn hun waarschuwingen en boodschappen gericht aan de hedendaagse universele Kerk
 • Vierentwintig oudsten: ten eerste, als leden van het hemelse hof; ten tweede, als toevoeging van de twaalf stammen aan de twaalf apostelen; ten derde, zeggen sommigen "volk van God", in het algemeen, zoals vertegenwoordigd door de twaalf stammen en twaalf apostelen in de geschiedenis
 • Antichrist: Man van de zonde; letterlijk degene die verschijnt "tegenover" en/of "in plaats van" Christus (terminologie wordt later besproken), die lijkt op Jezus en Zijn werken maar vanuit boze, kwade motieven om te misleiden; de grote politicus die zowel zijn één-wereldorde als zijn één-wereldreligie vestigt
 • Draak: Satan; sommigen zeggen de "oude slang"

Plaatsen:

 • Babylon: "stad" (of gebieden) van goddeloze, slechte mensen, behorend tot de Mens der Zonde
 • Jeruzalem/Nieuw Jeruzalem: "stad" (of gebieden) van goede, rechtvaardige en trouwe mensen die aan God toebehoren.
 • Sodom: in de context van Openbaring: minder een "plaats" en meer een symbool van rebellie/vijandigheid tegen God (zoals de Sodomieten van het Oude Testament waren); symbool van afvalligheid (zie: Deuteronomium 32:32; Jesaja 1:9; Ezechiël 16:46,49,55; Jeremia 23:14).
 • Egypte: zoals "Sodom", minder een "plaats" en meer een symbool van rebellie/vijandigheid tegen God en Zijn doelen of plannen (zoals de Egyptenaren van het Oude Testament waren).
 • De zee: symbolische woonplaats van kwade en vernietigende krachten; "zee van de mensheid".
 • Armageddon: plaats van de laatste krachtmeting tussen goed en kwaad

Diversen:

 • Kronen/koronetten/diademen (of andere hoofddeksels in verband met het koningschap): koninklijk gezag en/of macht
 • Tronen: koningschap; gezag
 • Hoofden en horens: koningen; heersers; macht; gezag; soms een koninkrijk
 • Zwaard: oordeel van God; Woord van God
 • Toga's/lange gewaden: priesterschap; priesters
 • Ogen: kennis
 • Palmen: overwinning
 • Vleugels: mobiliteit; vastheid of snelheid; alomtegenwoordigheid van God
 • Kandelaars: de zeven gemeenten van Klein-Azië; bij uitbreiding de universele kerk en/of de gelovigen van Israël.
 • Zegels: bevestigingen op de boekrol die het contract van de verlossing van de mensheid voorstellen; de eerste van drie oordeelsreeksen
 • Bazuinen: instrument dat de aankondiging van een gebeurtenis voorstelt (mogelijk ook de stem van God in tegenstelling tot een letterlijk trompetgeschal); de tweede van drie series oordelen.
 • Schalen die "uitgieten": stelt de vaten voor die het derde en laatste van de drie oordeelsreeksen van God uitgieten

Volgende: Oordelen: parallel of opeenvolgend?

Eindnoten:

[i] Weber, T. P., “Dispensational and Historic Premillennialism…” chapter one in: Blomberg & Chung, A Case for Historic Premillennialism… 4.

[ii] Blomberg, C. L. & S. W. Chung (Eds.), A Case for Historic Premillennialism: An Alternative to “Left Behind” Eschatology (Grand Rapids, MI: Baker Academic; 2009), 30.

[iii] Ibid., 35.

[iv] Ibid., 40.

[v] Ibid., chapter 4.

[vi] Ibid., 62.

[vii] Ibid., 63, 76–77.

[viii] Ibid., 71.

[ix] Ibid., 74.

[x] Ibid., 137.

[xi] Ibid., 138–142.

[xii] Mayhue, R., MacArthur, J. F., Jr., Busenitz, N., Waymeyer, M., & Vlach, M, Christ’s Prophetic Plans: A Futuristic Premillennial Primer (Chicago, IL: Moody Publishers; 2012), 208.

[xiii] Hays, J. D., “Prophecy and Eschatology in Christian Theology,” as quoted in: M. J. Boda & G. J. McConville (Eds.), Dictionary of the Old Testament: Prophets (Downers Grove, IL; Nottingham, England: IVP Academic; Inter-Varsity Press; 2012), 607.

[xiv] Gentry, K. L., Jr., “A Postmillennial Response to Craig A. Blaising,” as quoted in: S. N. Gundry & D. L. Block (Eds.), Three Views on the Millennium and Beyond (Grand Rapids, MI: Zondervan; 1999), 228.

[xv] Ibid., 182–186.

[xvi] Hoyt, Herman A., The End Times (BMH Books ed. Chicago, IL: Moody Bible Institute of Chicago; 2012), 91.

[xvii] Souter, A., A Pocket Lexicon to the Greek New Testament , on page 197, under “πειρασμός.”

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 38: Varying Approaches to Interpretating the Apocalypse » SkyWatchTV