www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dagen van heidense goden en machtige apostelen

door Joel Michael | 21 oktober 2022

( )

Orakel van Delphi

Terwijl de samenleving afvallig wordt, krijgen heidense goden weer vat op deze wereld. Wat gebeurt er met het licht als deze duisternis zich versterkt?

Het licht dat de duisternis tegenhield

Er was een tijd dat magie echt was. Van de tovenaars van de farao die staven in slangen veranderden tot het medium in Endor dat de geest van Samuel opriep tot de waarzeggende slavin die Paulus en Silas volgde: de wereld was vol spiritualisten die door demonen werden gemachtigd. Deze magiërs, tovenaars, waarzeggers en mediums aanbaden heidense goden. En velen beoefenden heidense rituelen, waaronder perverse seksuele activiteiten, om de gunst van deze goden te winnen.

Maar in de duisternis van deze tijden bracht Jezus licht.

Toen Hij vertrok, gaf Hij Zijn licht door, en Zijn discipelen droegen het uit. Zij gingen de wereld in, verdreven demonen en braken de macht van de heidense goden.

Als gevolg van hun licht nam de duisternis af. De valse goden werden samen met hun tempels verlaten, achtergelaten om af te brokkelen en door vuil bedekt te worden. Het tijdperk van de kerk begon, en het christendom breidde zich uit over de aarde.

Maar wat zou er gebeuren als het licht van het christendom afnam?

Paulus profeteerde over zo'n tijd en zei dat in latere tijden sommigen "zich zouden bezighouden met misleidende geesten en demonische leringen".

Wij zien de vervulling van deze profetie in de huidige afvalligheid.

Terwijl we over dit onderwerp nadachten, schoot ons de gebeurtenis van Jezus' hemelvaart te binnen.

Terwijl Zijn discipelen naar de hemel keken, verschenen er twee mannen in witte kleren en getuigden aan Zijn discipelen: "Deze Jezus, die van jullie is opgenomen in de hemel, zal op dezelfde manier komen als waarop jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan."

Terwijl ik me voorstelde hoe Jezus opsteeg en dan terugkeerde op dezelfde manier als Hij vertrok, dacht ik aan een scène die zich afspeelt en dan terugspoelt.

Deze gedachte deed me afvragen of de duisternis, demonen en heidense goden die Jezus' volgelingen overwonnen nadat Hij was vertrokken, ook zouden terugkeren voordat Hij terugkeert.

Toen het licht de duisternis overwon

Onder invloed van andere culturen verlieten de oude Joden vaak God en bouwden zij tempels en monumenten voor heidense goden. De Bijbel beschrijft zelfs hoe koning Manasse een rituele put oprichtte om onderwereldgeesten op te roepen. De heidense wereld had soortgelijke plaatsen.

Een voorbeeld daarvan is het Orakel van Delphi.

De Grieken beschouwden Delphi als het centrum van de wereld, verordend door Zeus. (De profeet Ezechiël daarentegen noemde Jeruzalem het centrum van de wereld.)

Priesteressen genaamd de Pythia, die daar als profetes dienden, gaven de orakels. De klassieke wereld geloofde dat de Pythia op deze plek profetieën van Apollo doorgaf. Duizenden stroomden toe om de orakels te horen.

Zelfs koningen en andere leiders in heel Griekenland raadpleegden het orakel over belangrijke beleidskwesties, zoals het voeren van oorlogen en het stichten van kolonies. De Pythia deed haar voorspellingen in trance en zelfs in razernij. (Dit klinkt als demonische bezetenheid.)

Maar er gebeurde iets verbazingwekkends toen het Christendom zich verspreidde... Het orakel verloor zijn macht.

Het Christendom bloeide door de Romeinse vervolging en werd uiteindelijk geaccepteerd onder Constantijn in 313 na Christus. Maar ongeveer 50 jaar later verwierp de Romeinse keizer Julianus de Afvallige het Christendom en probeerde het Orakel van Delphi te herstellen.

Maar hij ontdekte dat hij te laat was.

Tegen die tijd had het licht overwonnen. Het orakel jammerde dat haar krachten waren verdwenen en antwoordde,

"Vertel de koning dat de gebeeldhouwde zaal in verval is geraakt;
Apollo heeft geen kapel meer, geen profeterende baai,
geen sprekende bron. De stroom is droog die zoveel te zeggen had."

In 392 verbood keizer Theodosius I heidense praktijken en sloot heidense tempels, waaronder het orakel in Delphi. Het 2000-jarige tijdperk van genade was stevig gevestigd.

De heidense goden waren verslagen, maar ze probeerden terug te komen.

Heidense goden roerden zich toen de tijd naderde

Nu bijna 1500 jaar later vertoonden deze heidense goden in Delphi tekenen van ontwaken.

Griekenland werd in 1832 onafhankelijk van het Ottomaanse Rijk en probeerde haar oude cultuur terug te winnen, waaronder het opgraven van Delphi. Maar dit was geen gemakkelijke taak. Op de site was sinds de 7e eeuw het dorp Kastri gevestigd. De hardnekkige inwoners moesten verhuizen als Griekenland de opgravingen wilde doen. Ondanks dat de dorpelingen geld aangeboden kregen om te verhuizen, weigerden ze te verhuizen.

Toen gebeurde er iets buitengewoons.

Hoewel het dorp al meer dan 1200 jaar bestond, maakte een krachtige aardbeving in 1870 een einde aan het bewind. Door de aardbeving vielen grote rotsen van de berg, waardoor het dorp werd verwoest en 30 inwoners omkwamen. Deze schijnbaar bovennatuurlijke interventie overtuigde de dorpelingen om te verhuizen.

In 1891 begonnen ze te graven, en in 1893 legden ze het hoofdaltaar van Apollo en de Sybil-rots bloot, waar de Pythia hun voorspellingen deden.

Was dit een teken dat de heidense goden waren ontwaakt, wetende dat de tijd van wetteloosheid naderde?

Alles wat ze nodig hadden om weer op te staan was dat de Christelijke invloed afnam. Zij hadden een tijd nodig waarin de wereld God zou verlaten en weer open zou staan voor hun macht.

( )

Heidense goden keren terug - Apollo Orakel in Delphi / Foto's: Portes Magazine | Franse Archeologische School

Amerika verwerpt God

Tot in de jaren 1950 omarmde Amerika (ook Europa) God als een kernonderdeel van wat het betekende om Amerikaan te zijn. Maar de sociale revolutie van de jaren '60 ontwortelde dit geloof en opende de deur voor heidense goden.

Vóór de vroege jaren '60 waren de jaren '60 eerst onderdeel van het Amerikaanse onderwijssysteem. Elk kind werd opgevoed met een begrip van God als schepper van het universum en Jezus als Heer.

Maar nadat het Hooggerechtshof het bijbelonderwijs op openbare scholen verwierp, groeiden generaties Amerikanen op zonder joods-christelijke waarden.

Dit gebrek aan kennis stelde misleidende geesten in staat om een alternatieve theologie onder de massa te verspreiden. Tegen de jaren '80 groeide deze New Age beweging uit tegencultuurbewegingen van de jaren '60 die christelijke idealen en traditionele cultuur verwierpen. Maar toen deze beweging aanvaard werd, veranderde ze in een algemene "spiritualiteit" die in onze cultuur algemeen aanvaard is.

Zij die met een open geest spiritualiteit nastreven worden als verlicht beschouwd, terwijl de Bijbel als achterhaald en irrelevant wordt gezien. Deze overtuigingen zijn ons dagelijks leven binnengeslopen en zitten verborgen in praktijken als yoga en meditatie. Moderne wijsheden gebaseerd op het vertrouwen op je gevoel en het vinden van je eigen waarheid vinden hun oorsprong in dit bedrog.

Dus wat heeft dit te maken met de heidense goden?

De oude goden keren terug

Toen we God verwierpen, openden we de deuren voor de terugkeer van de oude heidense goden.

Dit is het onderwerp van een nieuw boek van Jonathan Cahn dat ik van plan ben te lezen, getiteld The Return of the Gods.

In dit boek beweert Jonathan dat de heidense goden Baäl, Ashtoreth en Molech zijn teruggekeerd nadat wij God hebben verlaten.

Deze goden hebben vele namen, en ik heb er hieronder enkele opgesomd, gebaseerd op het werk van Derrick Gilbert in boeken als Giants, Gods, and Dragons.

Ik geloof dat het werk van deze goden zichtbaar is in onze huidige samenleving. Maar in tegenstelling tot de oude heidenen ziet de overgrote meerderheid van de mensen deze goden als mythen. Zij kennen deze goden echter wel door de gemeenschappelijke thema's die tegenwoordig in de samenleving voorkomen.

Baäl, ook bekend als Marduk, Zeus, Jupiter of Thor, is een stormgod en een god van spiritueel inzicht en vernieuwing. Hij staat nu bekend om overtuigingen als pantheïsme (vele wegen naar God), humanisme en spiritualisme. Baäl leidt ons af van God door onze aandacht te vestigen op sociale media technologie en de obsessie voor klimaatverandering.

Ashtoreth, ook wel Astarte, Inanna, Ishtar, Aphrodite, Venus, Freya of Kali genoemd, is een god/godin van de vruchtbaarheid, liefde, oorlog en seks. In sommige culturen heeft zij ook beide geslachten. Ashtoreth is tegenwoordig bekend door seksuele vrijheid, geslachtsidentiteit, LBGTQ, prostitutie, mensenhandel en pornografie.

Molech, in sommige culturen mogelijk bekend als Milcom, Kronos, Saturnus, Odin, Kumarbi, Assur, Dagan of Enlil, at zijn kinderen op. Het is aan deze god dat de Israëlieten hun kinderen offerden. Vandaag de dag is Molech bekend door abortus.

Niet langer tevreden om alleen door thema's te worden vertegenwoordigd, manifesteren deze goden zich in hun vroegere vormen.

Symbolen van heidense goden verschijnen

() () ()
De hindoegodin Kali, geassocieerd met seks en oorlog, verscheen in 2015 prominent in New York City op het Empire State Building en was overal in de stad te zien.De tempel van Baäl in Palmyra, Syrië, werd in 2015 door ISIS vernietigd. Maar het Instituut voor Digitale Archeologie bouwde een replica bij belangrijke monumenten in Londen, New York City, Dubai, Genève, Florence en Washington D.C. Heidense god Molech bij ColessiumIn 2019 en 2020 werd een reusachtig standbeeld van Molech opgericht om bezoekers te begroeten bij de ingang van het Romeinse Colosseum als onderdeel van een viering van Carthago.

( )

Bij de opening in 2022 van de Gemenebestspelen in Birmingham, Engeland, stond een reusachtige mechanische stier, een symbool van Baäl, en de artiesten bogen zich ervoor en vereerden hem schijnbaar als brenger van licht.

Onze moderne samenleving is onder invloed gekomen van deze oude-wereldgoden, en de meeste mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust.

Dus, als de duisternis zijn oude kracht herwint, wat gebeurt er dan met het licht?

De terugkeer van duisternis en licht

Dus laten we terugkeren naar mijn oorspronkelijke vraag: als Jezus zal terugkeren op dezelfde manier als Hij vertrok, kunnen de duisternis, demonen en heidense goden die Jezus' volgelingen hebben overwonnen dan ook terugkeren voordat Hij terugkeert?

Deze heidense goden waren op volle sterkte ten tijde van de apostelen. Ze dachten dat ze gewonnen hadden - Jezus was gekruisigd, maar met zijn opstanding waren ze in paniek.

Maar om deze duisternis te bestrijden, gaf Jezus deze apostelen de gave van de Heilige Geest. Met de kracht van de hemel wandelden zij in verbazingwekkende wonderen en bovennatuurlijke gebeurtenissen. Ze zagen visioenen en engelen. Ze genazen zieken, wekten doden op en werden zelfs op bovennatuurlijke wijze van de ene plaats naar de andere gebracht.

Toen de apostelen in Zijn licht en kracht wandelden, vervaagde de duisternis. Maar ik beweer dat nu de duisternis toeneemt, dezelfde kracht die de apostelen bezielde, in ons in kracht zal toenemen.

Terwijl zij die duistere kunsten beoefenen krachtiger worden door demonische bekrachtiging, zullen wij krachtiger werken door de Heilige Geest.

Velen wandelen al in wonderen, en ik ben er zelf getuige van geweest. Maar dit is nog maar het begin. Waar ziekte is, zullen wij genezen. Waar we een vroegtijdige dood tegenkomen, zullen we de doden opwekken. En als er een tekort is aan voedsel en voorraden, zullen we ze vermenigvuldigen.

En dan, wanneer het tijd is, zal de Heilige Geest ophouden de wetteloosheid te beteugelen en vertrekken, en de gelovigen zullen van de aarde worden verzameld.

Dan zal hij, net zoals Jezus vertrok, terugkeren in de wolken, en zullen de oude goden en degenen die hen volgen het oordeel onder ogen zien.

Bron: Days of Pagan Gods and Empowered Apostles