(homepagina)

De legers van de Antichrist komen eraan, en Rusland zal overwinnen (deel 6)

23 februari 2014 - door Walid Shoebat (Exclusief)

Er zijn dus vele extra redenen waarom we nooit de slag van Gog en Magog kunnen scheiden van Armageddon, dus het kan nooit een prelude zijn op Armageddon, maar het is Armageddon:

1 - Wanneer Israël volledig wordt gezuiverd (Ezechiël 38:23-39:7-8), dat is alleen wanneer de Messias op aarde is en de niet-Joodse naties eveneens zullen worden veroordeeld voor hun ongeloof en weten dat Hij (Jehovah) God is (Ezechiël 38:16).

2 - In beide profetieën - Gog in Ezechiël 38 en Armageddon in Openbaring - is Christus aanwezig, "en de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben, de Heilige, één in Israël" (Ezechiël 39:7). De Heilige Ene is "in" Israel. Andere delen van de Schrift gebruiken de uitdrukking "de Heilige van Israel", maar hier is de Messias eigenlijk aanwezig op aarde in het Land van Israël. Dit "in" is van cruciaal belang. Christus kan alleen aanwezig zijn in zijn tweede komst, alleen wanneer de Antichrist op aarde is (2 Tess. 2:3).

We hebben ook: "de aarde zal schudden bij mijn aanwezigheid" (Ezekiel38:20). Dit is Gods aanwezigheid als Hij staat op de Olijfberg. We hebben ook nog vers 18, wat zegt: "Mijn grimmigheid zal in Mijn neus opstijgen" (Ezechiël 38:18).

Zacharia beschrijft dezelfde gebeurtenis vanuit zijn eigen profetische visie:

"Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. ... Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt." (Zacharia 14: 1-4)

Jehovah, met voeten staande op de Olijfberg, is letterlijk hetzelfde als “mijn gezicht!” (KJV) in Ezechiël 38:19.

3 - De vernietiging van zowel Gog als de Antichrist zal worden begeleid door een aardbeving van ongekende proporties: "En alle mannen die op de aarde zijn, zullen schudden in mijn aanwezigheid" (Ezechiël 38:20) "... Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen! De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen." (Ezechiël 38:19-20).

Dit is niet een kleine gebeurtenis. Ieder schepsel op de aarde zal schudden in de aanwezigheid van Jezus. Dit alles komt overeen met het boek Openbaring: "En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden." (Openbaring 16:18-20). Beide beschrijvingen vertellen ons dat de bergen zijn "neergeworpen".

4 - Er is slechts één tweede komst. Als de oorlog van Gog en Magog net voorafgaat aan de komst van Christus en het een afzonderlijke gebeurtenis van Armageddon is, dan hebben we twee aparte gevechten voor Christus, een voor de strijd tegen Gog en de andere voor de strijd tegen de Antichrist? Hoeveel komsten zijn er?

5 - De terugkeer van Christus voor deze strijd is goed gedefinieerd in het boek van Joël: "Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!... De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten." (Joel 3:12 en 16)

6 - Openbaring 19 en de Slag van Armageddon is voornamelijk gebaseerd op Ezechiël 38 en de strijd van Gog en Magog. Bijna elke commentaar op Openbaring dat men kan vinden kan zal dit bevestigen - behalve die zijn geschreven door de Europese Antichrist theoretici - ze doen hun best om dit feit te verbergen.

7 - Gog is de Antichrist. Ezechiël maakt duidelijk dat alle profeten spreken van Gog: "Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?" (Ezechiël 38:17). Wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt, vraagt de Heer: Bent u niet over wie gesproken is door de profeten? Het woord 'profeten' is in meervoud - vele profeten, of zelfs de totaliteit van hen die vóór Ezechiël hebben geprofeteerd. Als Israëls profeten van Gog en Magog spreken, waar zijn dan alle verwijzingen naar Gog door de andere profeten, tenzij ze allemaal van dezelfde persoon spreken?

8 - Zelfs de vijandelijke legers die worden gegeten door de dieren in het wild, zijn er in zowel Openbaring 19 als in Ezechiël 38. De specifieke beschrijvingen over de vernietiging van Gog en zijn legers en de nederlaag van de Antichrist spiegelen zich bijna perfect aan elkaar:

Gog: "Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle dieren van het veld: Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng, een groot offer voor u op de bergen van Israël, en eet vlees en drink bloed. U zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten van het land drinken: van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, allemaal gemest vee van Basan. U zult vet eten tot verzadiging toe en bloed drinken tot dronkenschap toe, van Mijn offer dat Ik voor u gebracht heb. U zult verzadigd worden aan Mijn tafel met paarden en ruiters, helden en alle strijdbare mannen, spreekt de Heere HEERE." (Ezechiël 39:17-20).

Antichrist: "En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten."(Openbaring 19:17.18).

Gog: "Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn." (Ezechiël 38:22).

Antichrist: "En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd... En er kwamen... grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot." (Openbaring 16:16-21).

9 - Zelfs de richting waaruit de Antichrist komt wordt genoemd, het is altijd het noorden, net als in Ezechiël 38: "Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen." (Joel 2:20). "en Hij zal optrekken in zuiderstormen." (zie Zacharia 9:14-16).

10 - De wapens zijn vernietigd in zowel de strijd van Gog en Magog als in het Armageddon. Na de vernietiging van Gog, zal het volk van Israël deze oorlogswapens verbranden die verstrooid liggen op het slagveld (Ezechiël 39:8-9).

Sommigen proberen te betogen dat deze zeven jaar van brandende wapens zal plaatsvinden aan het begin van de periode van zeven jarige verdrukking, omdat dit verbranden van wapens 7 jaar duurt. Maar het verbranden van wapens gedurende 7 jaar is niet voldoende bewijsmateriaal dat deze gebeurtenis in het begin van het valse vredesverdrag van zeven jaar zal plaatsvinden. Waarom zou Israël wapens verbranden in een tijd van nood tijdens een verdrukking? Dit bewijst in feite nog verder dat de strijd van Gog en Magog inderdaad de laatste oorlog is, omdat Israël niet langer wapens nodig heeft: "Hij zal oordelen tussen vele volken, en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren"(Micha 4:3).

Waarom zijn we er zo op gebrand om Rusland te haten?

Mijn moeder, God zegene haar, kon toen ik een kind was nooit de Bijbel aan mij voorlezen. Ze had er niet een, maar ze was een slimme vrouw. Elke avond zou ze hetzelfde verhaaltje lezen. Het was Roodkapje. Het is misschien wel de beste interpretatie van een vers in Johannes (10:10) dat ik ooit heb gehoord. Amerikanen zijn beter af met het bestuderen van het verhaal van Roodkapje, dan luisteren naar een van deze moderne predikers die rijkdom en welvaart preken om alleen de zakken van de bedriegers te vullen.

De wolf klopte aan de deur: klop, klop.

"Wie is daar?"

"Uw kleinkind, Roodkapje," antwoordde de wolf, met een imitatie van haar stem, "die u een cake en een kleine pot met boter brengt, gestuurd door moeder."

De goede grootmoeder lag in bed, want ze was enigszins ziek, en riep: "Trek maar aan touwtje en de deur zal open gaan."

De wolf trok aan het touwtje, en de deur ging open. En toen hij onmiddellijk de goede vrouw aanviel en hij at haar op in een ogenblik.

Het verhaal gaat over hoe de wolf de zaak bedriegt. Hij zegt dat hij iemand is als een uw eigen mensen, wat hij niet is.

Doneer alstublieft om CHRISTELIJKE levens te redden

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5

Bron: The Armies Of The Antichrist Are Near, And Russia Will Take The Victory (Part 6) | Walid ShoebatWalid Shoebat

printen??? spaar papier en inkt.