www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE BOODSCHAPPER Deel 11: Mysterie van de Eerste Vruchten

13 december 2020 - door SkyWatch Editor

( )

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21 - Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31 - Deel 32 - Deel 33

Schriftverwijzingen

Datum dat we het houden

De datum van dit feest is een beetje lastig te ontdekken, omdat er (weer) enige interpretatieve discrepantie bestaat tussen de Joodse sekten. Leviticus 23:11 geeft aan dat dit jaarlijkse feest "op de morgen na de sabbat" moet worden gevierd.

Maar welke sabbat is in gedachten? Bedoelde deze oorspronkelijke opdracht een letterlijke, wekelijkse sabbat, of verwijst deze "sabbat" naar een dag zonder werk? Is het de 15e of 16e Nisan zoals de Farizeeën geloofden, die deze dag zagen om als een "heilige bijeenroeping" (Leviticus 23:7) naast het feest van de Ongezuurde Broden te houden, omdat het ook vereist dat er op die dag geen werk wordt verricht? Of moeten we geneigd zijn om de praktijk van de Sadduceeën te volgen, die zeiden dat het gewoon de dag in Nisan is die volgt op de sabbat tijdens de Pesach-week?

Deze discrepantie heeft geleid tot een enorm debat onder de Joodse autoriteiten, en we zijn niet van plan om in Nisan een datum te noemen die vandaag de dag het meest geschikt zou zijn voor het houden ervan (hoewel de Joden zonder de tempel grotendeels zijn gestopt met het houden van dit feest).

Echter, als we het jaar 33 AD nemen bijvoorbeeld, zou het feest van de Eerste Vruchten zijn uitgekomen op de zondag (letterlijk de dag na de sabbat) halverwege 16 Nisan voor de Judeeërs, of, voor de Galileeërs, toen 16 Nisan overging in de zonsopgang op 17 Nisan. Verbazingwekkend genoeg is dát bij het analyseren van het bijbelse verhaal het precies berekende moment waarop Jezus uit de dood opstond.

Vlugge opmerking: Sommige mensen vragen hoe Jezus als Hij op een vrijdag stierf dan op een zondag opstond, terwijl het Woord zegt dat Hij opstond "op de derde dag" (Matteüs 16:21, 17:23; Marcus 9:31; Lukas 9:22, 18:33). Maar net zoals we de Hebreeuwse "dagen" niet op dezelfde manier kunnen beschouwen als met de Gregoriaanse kalender, zouden we verkeerd zitten om te denken dat bij de Joden een "dag" telt als "vierentwintig uur" zoals wij dat zouden doen. Als Jezus op vrijdag werd gekruisigd, of "dag één" van zijn dood, en de hele dag op zaterdag in het graf bleef, of "dag twee" van zijn dood; en dan zijn werk voltooide door terug te keren naar het leven op zondag, of "dag drie", dan werd Hij opgewekt tot leven "op de derde dag", net zoals de Schrift zegt.

[Opmerking vertaler: Totaal oneens met deze opmerking gefabriceerd door de Katholieke kerk door fout te beginnen met welke wekelijkse dag Christus is gestorven maar zoals Daniël schrijft in het midden van de week zou de Gezalfde worden uitgeroeid. Jezus wachtte drie dagen nadat Lazarus was gestorven om hem op te wekken dat was om te voorkomen dat men zou zeggen dat hij schijndood was.]

Praktijk

In dank aan God voor Zijn voorzienigheid, en als teken van hun afhankelijkheid van Hem, hebben de Joden het eerste deel van het gerstegraan gereserveerd dat uit hun velden werd genomen om het voor de Heer te bewegen als offerande in de tempel van Jeruzalem. De niet-lokale Joden die in die stad waren verzameld voor Pesach "werden gedelegeerd om na zonsondergang naar verschillende gerstvelden te gaan met hun sikkels en van elk veld monsters te nemen...[i] Bovendien had de nabijgelegen Kidron-vallei een speciaal voor de Joden gereserveerd eigendom om op dit jaarlijkse evenement te oogsten.[ii] Deze handvol van de oogst zou worden samengebracht om slechts één gerstbundel te maken die alle Joden samen voorstelde. Gods aanvaarding van dit ene gerstoffer betekende dat de rest van de oogst ook voor Hem bevredigend was.

Dit schoof-offer van graan moest een omer zijn, een eenheid van droge maat gelijk aan een tiende van een ephah (Exodus 16:36). Eenmaal naar de tempel gebracht, werd de schoof met olie en wierook behandeld, waarna de priester hem in alle vier windrichtingen bewoog en zo de oogst wijdde. Barnes' Notes op de Bijbel commentaar:

Totdat dit gedaan was, was het niet geoorloofd om deel te nemen aan de oogst. Het offeren hiervan werd beschouwd als het geheel heilig te maken, dat wil zeggen, het was dan geoorloofd om er aan deel te nemen. De eerste vruchten werden beschouwd als het beste deel van de oogst; en het was hun plicht om aan God te wijden wat de beste uitdrukking van hun dankzegging zou zijn. Dit was de algemene praktijk met betrekking tot alles wat het land produceerde.[iii]

(Opmerking: Zoals de lezers spoedig zullen zien, wordt dit feest overbrugd in het volgende feest, zodat veel van de symboliek van de vervulling welke is verbonden met het feest van Eerste Vruchten, zal worden voortgezet in het volgende feest, Pinksteren).

Jezus' rol en vervulling

Wat volgt zijn bijbelse tijdsbeelden met betrekking tot de opstandingsgebeurtenis: "Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week." (Matteüs 28:1); "En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf" (Johannes 20:1); "En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week" (Marcus 16:9).

Tot nu toe zegt Mattheüs dat het begon te lichten, wat ongeveer 6 uur 's morgens Gregoriaanse tijd is. Johannes zegt dat Maria net voor de dageraad kwam, terwijl het nog donker was, en plaatst de tijd vlak voor het moment waarop de zon de dag verlichtte. Marcus zegt gewoon "vroeg" op de zondag. Het Griekse woord voor "vroeg", proi, zorgt voor iets meer precisie in de timing van Maria's aankomst, omdat dit een technisch woord was dat gebruikt werd om de wachtpost van een Romeinse ambtenaar van drie tot zes uur 's morgens te beschrijven.

BOEK DES LEVENS VERBONDEN MET 2025 EN HEILIGE DAGEN DIE WIJZEN OP DE TERUGKEER VAN JEZUS CHRISTUS!?

Eerder, in de overdenking over het Pesach-offer, merkten we op dat er een geestelijke overdracht plaatsvond van het kosjere mes van het Oude Verbondslammeren Pesach naar de voor altijd toegankelijke genade van het Nieuw Testamentische Verbondslam. Hier nemen we nota van een andere geestelijke overdracht. De opstanding van de Messias aan het begin van het feest van de eerstelingen veranderde de betekenis van een louter agrarische feestdag in een dag waarop Jezus de "Eersteling uit de dood" werd. Op deze noodlottige dag in de lente, net toen het allereerste daglicht over de heuvels aanlichte, kwam Jezus tot leven in Zijn graf, de steen rolde weg en Hij kwam zowel overwinnend over de dood als met de vervulling van het Feest van Eerste Vruchten tevoorschijn.

[Opmerking vertaler: Nergens in de bijbel staat vermeld op welk uur Jezus opstond uit het graf. Dat de steen weg gerold moest worden was geen noodzaak want Jezus met zijn verheerlijkt lichaam kon door muren heen, zelfs zijn linnen omhulsel was nog intact, zodat Johannes in het graf moest zijn om te geloven dat Hij er niet meer was.]

De apostel Paulus zei dat dit het geval was, letterlijk, door in 1 Korintiërs 15:20-23 te verklaren:

Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

De hogepriester was in de tempel, en hief de schoof in een offer op tot God, zodat Hij de hele nieuw-leven-oogst van de velden kon inwijden en aanvaarden. Deze schoof was een enkele bundel die alle Joden, samen, als één geheel voorstelde. In het graf werd Jezus, onze Hogepriester, uit de dood opgewekt; met deze daad overwon Hij het graf, en dat voltooide het werk dat Hij begon als het Pesach-lam. Hij was nu het Nieuwe Leven, waardoor de zielenoogst evenzeer kon worden ingewijd en aanvaard op de velden van de zondige mensheid. Hij, als de Grote Schoof, zou aanvaardbaar worden bevonden, en deze enkele bundel die alle gelovigen vertegenwoordigt, die dan ook aanvaardbaar zouden worden bevonden voor God, zoals Romeinen 11:16 stelt: "Want als de Eerste Vruchten heilig zijn, is het deeg ook heilig."

In het feit dat Jezus de "Eersteling uit de dood" werd, was zeker een geestelijke en eeuwige vervulling van het feest. Zijn gezag over leven en dood bracht echter ook een letterlijke, fysieke vervulling met zich mee, die meer omvat dan alleen zijn eigen lichaam. Let op deze bizarre wending van de gebeurtenissen in Matteüs 27:51-53:

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opstanding gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. (Cursief toegevoegd)

De kerkvaders schreven ook over deze gebeurtenis:

Ignatius aan de Tralliërs (AD 70-115): "Want zegt de Schrift: 'Vele lichamen van de heiligen die sliepen zijn opgestaan' (Matt. 27:52), hun graven zijn geopend. Hij daalde inderdaad alleen af in het Hades, maar Hij stond op vergezeld van een menigte"[iv].

Irenaeus (AD 120-200): "Hij [Christus] leed, die de zielen kan leiden die zijn hemelvaart volgen. Deze gebeurtenis was ook een indicatie van het feit, dat toen de heilige ziel van Christus neerdaalde, vele zielen opstegen en in hun lichaam werden gezien"[v].

Clement van Alexandrië (155-200 n.Chr.): "'Maar zij die ontslapen waren, zijn dood neergedaald, maar levend opgestegen. Verder zegt het Evangelie, 'dat vele lichamen van hen die sliepen, zijn opgestaan,' - ongemerkt als zijnde veranderd naar een betere staat."[vi]

Dus, terwijl de Joden de omloop van nieuw graan op hun land aan het vieren waren, werden de graven omgedraaid toen heiligen met nieuw leven Jeruzalem overspoelden om getuige te zijn van Jezus' macht en autoriteit over de dood.

Wat een plaatje! Wat een moment in de tijd!

...En het is een moment in de tijd waar wij gelovigen ook van zullen getuigen:

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Romeinen 8:11; cursivering toegevoegd)

Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. (Johannes 5:28-29; cursivering toegevoegd)

Tot die dag kunnen we de Verheven Schoof gedenken die zich presenteerde als vertegenwoordiger van alle gelovigen die met Hem gebundeld waren, om te worden aangenomen, heilig te worden gemaakt en aan God te worden gewijd. Wij christenen observeren dit elk jaar op de opstandingszondag, ook al zijn de meesten van ons zich niet bewust van de feestelijke verbondenheid.

VOLGENDE KEER: Mysterie van de Zomerfeesten

Notities

[i] Nadler, Messiah in the Feasts of Israel, 63.

[ii] Booker, Celebrating Jesus in the Biblical Feasts, 81.

[iii] “Romans 11:16,” Barnes’ Notes on the Bible, Biblehub, last accessed June 5, 2020, https://biblehub.com/commentaries/romans/11-16.htm.

[iv] “The Epistle of Ignatius to the Trallians,” as cited by Bible Study Tools Online: Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, Ignatius—Epistle to the Trallians, Chap. IX, last accessed June 5, 2020, https://www.biblestudytools.com/history/early-church-fathers/ante-nicene/vol-1-apostolic-with-justin-martyr-irenaeus/ignatius/epistle-of-ignatius-trallians.html.

[v] “Fragments from the Lost Writings of Irenaeus,” as cited by Bible Study Tools Online: Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, Fragments from the Lost Writings of Irenaeus XXVIII, last accessed June 5, 2020, https://www.biblestudytools.com/history/early-church-fathers/ante-nicene/vol-1-apostolic-with-justin-martyr-irenaeus/irenaeus/fragments-from-lost-writings-of-irenaeus.html.

[vi] Ante-Nicene Fathers, Vol. II, Clement—Stromata, Book 6, Chap. VI., 1869.

Bron: THE MESSENGER—PART 11: Mystery of the Firstfruits » SkyWatchTV