www.wimjongman.nl

(homepagina)

SCHOKKENDE NIEUWE ONLINE SERIE IN HET ONDERZOEK NAAR DE TRUMP-REGERING, RABBIJNEN, EN HET GEHEIME PLAN OM EEN DERDE TEMPEL TE BOUWEN

21 februari 2019 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 hier...Deel 2 hier...Deel 3 hier...Deel 5 hier...

Door Dr. Thomas Horn

DEEL 4: Achter de schermen: Spelers met een plan

In een fantastisch liberaal artikel van Kerry Bolton in het Foreign Policy Journal getiteld "VS erkenning van Jeruzalem als Israels Hoofdstad: Een parodie van de geschiedenis", wordt de schoonzoon van de president, Jared Kushner, afgeschilderd als een aarts-zionistische Jood die, samen met Donald Trump en zijn evangelische adviseurs, de VS en Israël als synoniem ziet in termen van beleidsdoelstellingen en profetische bestemming.[i]

Boltons steeds vaker voorkomende vijandigheid tegenover evangelicalen en hun bijbelse mandaat om een zegen voor Israël te zijn, resulteert in zijn klaagzang dat "de zionistische droom voor Palestina gebaseerd is op drie hoofddoelen die van messiaanse intentie zijn: (1) Groot-Israël van de Nijl tot de Eufraat, (2) Wederopbouw van de Tempel van Salomo op de plaats van de huidige al-Aqsa-moskee, (3) Jeruzalem niet alleen als hoofdstad van Israël, maar ook als centrale zetel van de universele wet."[ii] Hij citeert dan de website van de Tempelberg Faithful's, die bevestigt:

Het toewijden van de Tempelberg aan de Naam van G-d, zodat het het morele en spirituele centrum kan worden van Israël, van het Joodse volk en van de hele wereld, volgens de woorden van alle Hebreeuwse profeten. Het is de bedoeling dat de inwijding van de Tempelberg, en de Tempel zelf, zich op Israël zal richten:

(a) het vervullen van het gezicht en de missie gegeven op de Sinaï voor Israël om een uitverkoren volk van G-d te zijn, een heilige natie, en een natie van priesters (Exodus 19:6), en

(b) een licht te worden voor alle volken (Jesaja 42:6) zodat de Naam van G-d door alle volken zal worden vereerd en de bijbelse manier van leven over de hele wereld zal worden verspreid.[iii]

Bolton concludeert: "Ongeacht wat welke Israëlische regering ook stelt, dit zijn de uiteindelijke doelstellingen waarin de messiaanse zionisten geloven en die zijn voorgeschreven door hun God. Zij zullen het nooit loslaten." Bijvoorbeeld, de eerste premier van Israël, David Ben Gurion, een "gematigde" en een socialist, die door Look werd gevraagd om zijn visie op de toekomst te beschrijven, zinspeelde hierop:

In Jeruzalem zullen de Verenigde Naties (de waarlijk Verenigde Naties) een heiligdom van de profeten bouwen om de samengevoegde unie van alle continenten te dienen; dit zal de zetel zijn van het Hooggerechtshof van de Mensheid, om alle controverses tussen de samengevoegde continenten te regelen, zoals voorspeld door Jesaja[iv].

Andere seculiere schrijvers lijken op dezelfde manier argwanend te zijn dat Trump, die Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent en de Amerikaanse ambassade daarheen verplaatste, de eindtijd-"boodschap" uitbreidt naar zijn conservatieve christelijke achterban, wat niet onopgemerkt is gebleven bij bepaalde leden van zijn publiek. Door het bekende handwerk van "acties in plaats van woorden" te gebruiken, wordt de president gezien als een bemoediging voor zijn landgenoten in een Armageddon-planning om te onderzoeken onder de oppervlakte van zijn wapenfeiten waar, sotto voce ("onder stem"), hij hen vertelt dat hij hun eschatologische wereldbeeld begrijpt en sympathiseert met hun eschatologische wereldbeeld en dat hij, wanneer de tijd rijp is, een volwaardige stem zal aanbieden ter ondersteuning van de Derde Tempel.

Nancy LeTourneau in de Washington Monthly verdenkt hen ook daarvan, schrijvend: "Het meest voor de hand liggende gebaar dat hij sinds zijn aantreden als president naar Israël heeft gemaakt, was het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Dat was gericht op zijn draagvlak onder de blanke evangelicalen, en dat is niet omdat ze zoveel genegenheid voor Joden hebben". LeTourneau haalde aan wat Diana Butler Bass, een theoloog, schreef:

Decennialang hebben conservatieve evangelicalen naar deze erkenning verlangd. Zij geloven dat het noodzakelijk is om de controle over de Tempelberg te herwinnen. Dat is belangrijk, omdat de wederopbouw van de Tempel de gebeurtenis is die de gebeurtenissen van het Boek Openbaring en de Eindtijd zal doen laten opleven... Ze hebben hierop gewacht en hiervoor gebeden. Ze willen oorlog in het Midden-Oosten. De Slag van Armageddon, waarbij Jezus Christus terugkeert naar de aarde en alle vijanden van God overwint. Voor sommige evangelicalen is dit het hoogtepunt van de geschiedenis. En Trump neemt ze daarheen mee. Naar het beloofde oordeel, naar hun zekere overwinning. De rechtvaardige zal naar de hemel worden gebracht; de afgekeurde zal worden verbannen naar het hellevuur.[v]

Laat me even stilstaan bij LeTourneau en Bass, want ik sta al vijf decennia in het middelpunt van het reguliere evangelische christendom en ben gezegend met het feit dat ik persoonlijk veel vooraanstaande profetiegeleerden en theologen heb leren kennen, en dat ik nog geen enkele persoon heb ontmoet die een "oorlog in het Midden-Oosten" wil. De Slag van Armageddon, op welk moment Jezus Christus naar de aarde terugkeert en alle vijanden van God overwint". Wij geloven eenvoudigweg wat Jezus onderwees, dat "wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan op en til uw hoofd op; want uw verlossing nadert" (Lucas 21:28). Beweging in de richting van de bouw van een derde tempel zou een teken kunnen zijn van de aanstaande terugkeer van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, en dat is wat wij "willen". Hoewel de doelstellingen die door de antagonisten hierboven zijn opgesomd, een afspiegeling zijn van de prestaties die veel Joden en christenen verwachten, is dat niet om de redenen die zij insinueren, omdat zij duidelijk niet de "gezegende hoop" lijken te begrijpen die christenen hebben over de wederkomst van Jezus, waarvan een Derde Tempel een signaal zou kunnen betekenen, of dat wat Joden hebben voor hun laatste verlossing en Messiaanse tijdperk.

Dit gezegd hebbend, zal elke succesvolle poging om steun te verwerven voor een gereconstrueerde tempel in Jeruzalem inderdaad voldoende multiculturele en internationale steun nodig hebben. Vooroordelen van Bolton en de andere schrijvers die hierboven zijn geciteerd, hun gevoelens over wat er achter de schermen gebeurd, de discussies en deals die getuige zouden kunnen zijn van de materialisatie van een Derde Tempel, zijn dus gerechtvaardigd, en volgens deze schrijvers zouden ze zeker argwanend moeten zijn dat er een plan in overweging wordt genomen waarin internationale spelers clandestien de schaakstukken naar een juist eerdere dan latere realisatie van een herbouwde Tempel willen bewegen.

In het taalgebruik van Sherlock Holmes: het spel is begonnen!

Wie zouden dan sommige van deze machtige spelers kunnen zijn? Mijn onderzoek leidt tot:

De lijst hierboven zou maar kunnen doorgaan, maar ons onderzoek naar de kwestie suggereert dat de dingen veel dieper gaan dan deze krantenkoppen suggereren en in feite veel intrigerender zijn, met inbegrip van werkelijke spionage en kunstgrepen door twee van de bepaalde entiteiten die eigenlijk een herbouwde-Tempel-gebeuren zouden kunnen maken: 1) de Verenigde Staten, met achterkamer-onderhandelingen tussen de regering van Trump en Saoedi-Arabië, wat zou kunnen leiden tot de vervanging van het beheer door de Jordaanse Waqf over de Tempelberg ; en 2) het Vaticaan.
De Islamitische Waqf is het religieuze stichting die de huidige islamitische bouwwerken op en rond de Tempelberg controleert en beheert, waaronder de Al-Aqsa-moskee en de Rotskoepel. De koning van Jordanië voorziet in de financiering die nodig is voor de activiteiten van de Waqf, en sinds de moslimverovering van het koninkrijk Jeruzalem in 1187 heeft zij op de een of andere manier de toegang tot de plaatsen geregeld.[x] De spanningen tussen Joden en moslims met betrekking tot de toegang op de berg waar ooit de Tempel van Israël stond, lopen vaak over omdat, zoals eerder gezegd, het Joodse gebed op de Tempelberg volledig verboden is. "Joden mogen alleen binnenkomen om de plaats te bezoeken, en alleen op beperkte tijden. Moslims zijn vrij om te bidden op de Tempelberg, maar christenen en Joden mogen de plaats alleen als toerist bezoeken. Het is hun verboden om te zingen, te bidden of enige vorm van religieuze vertoning te doen."[xi] Waarom bestaat er zo'n aanmatigend toezicht op de Tempelberg? Waarom dergelijke beperkingen voor Joden en christenen? Na een aantal hoofdstukken in zijn boeken The Great Inception en The Last Clash of the Titans, waarin hij uiteenzet waarom de Tempelberg het bijbelse Zion is en de plaats waar Armageddon zal worden gestart, legt Derek Gilbert uit wat er werkelijk achter de oude en toekomstige strijd om dit heilige stuk land schuilgaat. Dit is waar de hoofdstad van Gods koninkrijk op aarde zal bestaan - Jeruzalem en de Tempelberg - en dus waarom de energieën van het kwaad daarop gericht zijn! Zoals Derek opmerkt:

Het geloof van Abraham, de dynastie van David, en de goddelijkheid van Jezus werden er gevestigd. In het hart van dit plateau is de heuvel waarop Jahweh, de Schepper van het universum, Zijn "berg van samenkomst" heeft gevestigd. De tempels van Salomo en Zerubbabel werden daar gebouwd, en op een dag zal er een voorspelde derde tempel op die plaats komen. De lange oorlog van de Gevallenen tegen hun Schepper gaat uiteindelijk om de controle over Gods berg van samenkomst, Zion. Dat is Zijn juweel, en daarom wil de vijand het: "Want de Heer heeft Zion gekozen; hij heeft het voor zich als zijn woonplaats gewenst: 'Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.' (Psalm 132:13-14, HSV). Er zijn nog veel meer verzen die dit idee ondersteunen, maar je begrijpt waar het om gaat. Gods heilige berg, Zijn berg van samenkomst, is Zion de Tempelberg in Jeruzalem.[xiii].

Deze implicaties en ongerustheid rond de bouw van een Derde Tempel in Zion zijn niet verloren gegaan onder vurige profetie-onderzoekers. Zij weten dat de strijd om dit gewijde stuk land een afspiegeling is van een malaise die niet oppervlakkig waargenomen kan worden.


[i] Kerry R. Bolton, “US Recognition of Jerusalem’s Capital: A Travesty of History,” Foreign Policy Journal, May 24, 2018, https://www.foreignpolicyjournal.com/2018/05/24/us-recognition-of-jerusalem-as-israels-capital-a-travesty-of-history/.

[ii] Ibid.

[iii] “Objectives of the Temple Mount Faithful,” http://www.templemountfaithful.org/objectives.php.

[iv] Bolton, “US Recognition,” https://www.foreignpolicyjournal.com/2018/05/24/us-recognition-of-jerusalem-as-israels-capital-a-travesty-of-history/.

[v] Nancy LeTourneau, “Trump’s Support for Israel Doesn’t Negate His Anti-Semitic Dog Whistling,” Washington Monthly, October 29, 2018, https://washingtonmonthly.com/2018/10/29/trumps-support-for-israel-doesnt-negate-his-anti-semitic-dog-whistling/.

[vi] Ziah H. Shah, “How Can We Build the Third Temple Together?” Muslim Times, April 20, 2017, https://themuslimtimes.info/2017/04/20/how-can-we-build-the-third-temple-together/.

[vii] Adam Eliyahu Berkowitz, “Will Brazil’s New President Call to Build the Third Temple?” Breaking Israel News, October 29, 2018, https://www.breakingisraelnews.com/116040/brazils-election-signal-first-stage-temple/.

[viii] Tupac Pointu, “Evangelicals Wield Voting Power across Latin America, Including Brazil,” Times of Israel, October 6, 2018, https://www.timesofisrael.com/evangelicals-wield-voting-power-across-latin-america-including-brazil/.

[ix] “Armageddon Predicted as Jews Call for Third Temple to Be Built,” Sputnik News, November 11, 2018, https://sputniknews.com/middleeast/201811111069715673-armageddon-jews-jerusalem-temple/.

[x] “Jerusalem Islamic Waqf,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Islamic_Waqf.

[xi] “Temple Mount Entry Restrictions,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount_entry_restrictions

[xii] Derek Gilbert, The Great Inception (Crane, MO: Defender Publishing, 2017) 241. Nederlands vertaalde artikelen

[xiii] Derek Gilbert, Last Clash of the Titans (Crane, MO: Defender Publishing, 2018) 179, 180. Nederlands vertaalde artikelen

Bron: PART 4—SHOCKING NEW ONLINE SERIES To Probe Trump Administration, Rabbis, And Top-Secret Plan To Build Third Temple » SkyWatchTV