www.wimjongman.nl

(homepagina)

SCHOKKENDE NIEUWE ONLINE SERIE IN HET ONDERZOEK NAAR DE TRUMP-REGERING, RABBIJNEN, EN HET GEHEIME PLAN OM EEN DERDE TEMPEL TE BOUWEN - DEEL 3

21 februari 2019 - door SkyWatch Editor

Deel 1 hier...Deel 2 hier...

Door Dr. Thomas Horn

DEEL 3: IS ZENITH 2016 NIET NET VERVULD?

Of de omstandigheden voldoende zullen zijn om de nieuwe Tempel te bouwen voordat Amerika in 2020 zijn volgende president kiest (of herkiest), wat de rabbijnen in Israël geloven dat Donald Trump in 2016 is begonnen, zou wel eens de basis kunnen hebben gelegd waarop de Man van Zonde zal regeren.

Dit roept een aantal serieuze vragen op.

Heeft God, die alles ten goede samenwerkt (zie Romeinen 8:28), de uitverkiezing van Donald Trump gewijd aan een specifiek doel en missie met betrekking tot de Derde Tempel?

Zo ja, had het jaar van zijn verkiezing, 2016, een specifieke profetische betekenis? Begon er in 2016 iets dat als een klok afloopt naar deze gedenkwaardige gebeurtenis(sen)?

"De leden van de geestelijke groep die Trump de hand oplegden en voor hem baden in het New Spirit Revival Center in Cleveland Heights, 21 september 2016, moeten dat gedacht hebben," schreef ik in mijn boek Saboteurs, "net als andere prominente christelijke leiders tijdens de campagne en de meeste geestelijken die baden tijdens zijn onvergetelijke inauguratie. Sommige van deze christenen vertrouwen op de geloofsbelijdenis van Trump, terwijl anderen hem gewoonweg als onvolmaakt zien, maar door God uitverkoren."

Vervolgens verbond ik de stippen in Saboteurs tussen het jaar 2016 en wat profeten en zieners door de tijd heen voorzagen als gerelateerd aan die datum in het bijzonder:

Bijvoorbeeld, Dr. Lance Wallnau verwijst naar Trump als de "chaos"-president van God, een typering die hij heeft geleend van Jeb Bush die de uitdrukking had bedacht om Trump te beschrijven tijdens het laatste Republikeinse debat. Wallnau trekt analogieën tussen Trump en Cyrus "de Grote", de heidense Perzische koning die Jesaja 200 jaar van tevoren bij naam voorspelde (Jes. 44:28), zeggende dat hij Babylon zou veroveren (wat gebeurde in 539 voor Christus), de wateren van de Eufraat zouden "opdrogen" om plaats te maken voor het leger, de poorten van de stad zouden "niet gesloten worden", en daardoor zouden de Joden bevrijd worden en terugkeren naar Jeruzalem waar ze de tempel zouden herbouwen, wat allemaal gebeurde zoals de profeet vele jaren van tevoren had voorzien. Volgens Wallnau werd Trump door God uitverkoren om Amerika te redden van zijn catastrofale alternatief (Hillary) (en om de bouw van de Derde Tempel te starten)...

Vreemd genoeg is Cyrus niet het enige voorbeeld van een heidense leider die door God wordt gebruikt om de oude Joodse natie te beïnvloeden. Nebukadnezar werd ook wel "de Dienaar van de Allerhoogste God" genoemd, en ik begrijp waarom veel moderne gelovigen liever niet aan dat voorbeeld denken. In tegenstelling tot Cyrus, de verlosser, was Nebukadnezar het instrument van Gods kastijding tegen Juda, met als gevolg dat de meeste mensen (ongeveer zeventigduizend) in gevangenschap werden gebracht en hun land moesten verlaten. Dit was ook de voorzienigheid van God, omdat zij niet naar Zijn woorden zouden luisteren (Jeremia 25:8 e.v.). De profeet Habakuk klaagde tegen God om met zo'n heiden zijn eigen kinderen te bespuwen, maar God vertelde hem dat het nodig was en dat Nebukadnezar later zou worden behandeld (Habakuk 1:5-11; vgl. Jeremia 25:12 e.v.).

Assyrië en Babylon zijn nog twee voorbeelden van heidense entiteiten die God gebruikte om Zijn volk te corrigeren nadat het in afvalligheid was gekomen. De Assyriërs gingen ten strijde tegen Israël onder Tiglath-Pileser (2 Koningen 15:29, 16:7-9), en opnieuw onder Shalmaneser en Sargon, alles omdat zij "de stem van Jehovah, hun God" niet wilden gehoorzamen (2 Koningen 18:9-12).

Deze contrasterende illustraties roepen een ernstige vraag op. Als God door de Voorzienigheid voor Trump koos om de president van Amerika te worden, is hij dan onze Cyrus (verlosser) of Nebukadnezar (vertegenwoordiging van het oordeel)? Ik wil geloven dat Trump Gods manier was om Zijn voet op de socialistisch-globalistische agenda te zetten om in dit land een adempauze toe te staan en een kans op geestelijk ontwaken. Maar wat als ik me vergis?

Sprekend over Nebukadnezar illustreert zijn voorbeeld ook hoe God in het verleden soms heidenen gebruikte om goddelijke inzichten uit te drukken. Een verbazingwekkend voorbeeld hiervan is het feit dat God ervoor koos om een profetie te onthullen die zich uitstrekte van 605 voor Christus tot aan arrogante, narcistische, afgoden-aanbidders als Nebukadnezar. Natuurlijk was Gods heilige dienaar, Daniël, nodig om de droom interpreteren. Op dezelfde manier gebruikte God Bileam, een tovenaar ingehuurd door Balak, een Moabietenkoning, die buitengewoon bang was voor de oprukkende menigte Israëlieten. Daarom haalde de koning Bileam, een verduisterde tovenaar die nu in een profetische schande leeft (2 Petrus 2:15; Judas 11; Openbaring 2:14). Ondanks Bileams onverbeterlijke status gebruikte God hem om te profeteren: "Ik zal hem zien, maar nu niet: Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij: er zal een ster uit Jakob komen, en een scepter zal uit Israël opstaan" (Numeri 24:17). Ronald Allen, professor in de Hebreeuwse Schriften aan het Westerse Seminarie van de Baptisten, schrijft: "In overeenstemming met velen in de vroege kerk en in het vroege jodendom geloven wij dat deze tekst onmiskenbaar spreekt over de komst van de Messias. Dat deze profetie afkomstig is van iemand die onwaardig was, maakt het des te dramatischer en verrassender." Zo zien we dat God de meest onwaarschijnlijke karakters en situaties gebruikt om Zijn boodschap over te brengen en Zijn werk gedaan te krijgen. Deze Pethoriaanse profetie kwam ruim duizend jaar voor de geboorte van Christus en uit een vijandige bron, en is het waarschijnlijk wat de magiërs naar Bethlehem leidde.

Een ander interessant aspect van Trump en zijn onwaarschijnlijke agenten die de wijzen naar Bethlehem leidden, is de mysterieuze en metafysische logica die sommigen momenteel delen met betrekking tot Gods mogelijke voorzienigheid in de komst van Trump als een "redder"-figuur. Nergens is deze taal meer uitgesproken dan in het Heilige Land zelf, waar verschillende gerespecteerde rabbijnen en kabbalisten hebben geïnsinueerd dat de nieuwe president van Amerika een voorloper is van de Messias en de uiteindelijke verlossing.

"Donald Trump (424) is de Gematria van 'Messias voor het Huis van David' (משיח בן בן דוד)," schreef Adam Eliyahu Berkowitz voor Breaking Israel News op 16 mei 2016. "Dat wil niet zeggen dat Donald Trump de Messias is, maar dat zijn presidentschap het Messiaanse tijdperk inluidt."[i]

Anderen, waaronder Rabbi Matityahu Glazerson, die met behulp van bijbelcodes de Trump-overwinning vóór de verkiezingen nauwkeurig voorspelde,[ii] hebben ermee ingestemd. Glazerson vond verschillende verbanden tussen Trump en moshiach ("messias") in de codes, wat in het Hebreeuws betekent "gezalfde", en leidde Glazerson tot de conclusie dat zijn verkiezing verbonden is met de komst van de Messias.

Rabbi Hillel Weiss is ook een Trump-Messias-verbinding gelovige, en hij ziet in de president ook de bewerker van Gods gunst voor de bouw van de Derde Tempel, een andere Cyrus verbinding.[iii]

Dan is er nog het Sanhedrin in Israël, het ontluikende tribunaal dat zichzelf heeft ingesteld na de Tweede Tempel-tijdperk als Joodse rechtbank, die brieven heeft gestuurd naar Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin met de vraag om zich te verenigen voor de bouw van de Derde Tempel voor de Messias.

Professor Weiss is woordvoerder van het Sanhedrin en merkt op hoe Donald Trump in 2016 steun voor Israël en erkenning van Jeruzalem als hoofddeel van het publieke debat heeft gemaakt. In combinatie met Poetins mening dat de Derde Tempel nu gebouwd zou moeten worden, bracht dit hem ertoe om te zeggen dat beide mannen moeten doen wat koning Cyrus 2500 jaar geleden deed en het religieuze complex moeten bouwen ten voordele van alle Joden en de wereld. "We zijn klaar om de Tempel weer op te bouwen," zei Weiss, en "de leiders van Rusland en Amerika kunnen de naties van de wereld naar de wereldvrede leiden door de Tempel, de bron van de vrede, te bouwen"[iv].

Rabbi Yosef Berger, die toezicht houdt op het graf van koning David in Jeruzalem, gaat een stap verder. Hij gelooft dat Trump de verkiezing daadwerkelijk gewonnen heeft door "de macht van Moshiach [Messias], die hem de impuls gaf die hij nodig had" en "verbonden is met het Messiaanse proces dat op dit moment plaatsvindt"[v],[vi].

Meer recentelijk heeft het Sanhedrin toestemming gegeven voor het slaan van twee munten - de "Half Shekel Cyrus-Trump Temple Coin" en kort daarna de "70 jaar Israël Redemption Temple Coin", die beide Donald Trump en de oude Perzische koning Cyrus (die de bouw van de Tweede Tempel mogelijk maakte) op de voorkant met de Derde Tempel op de achterkant.

In een artikel voor Breaking Israel Newswerden de redenen voor de herdenkingsmunten specifiek gekoppeld aan de Trump-regering als katalysator voor de bouw van de Derde Tempel. In feite gaan de rabbijnen die zijn geassocieerd met deze inspanning zo ver dat het succes van Trumps presidentschap afhankelijk is van zijn inspanningen om de bouw van een nieuw Salomon-achtig huis van aanbidding te starten:

"In dankbaarheid aan de Amerikaanse president Donald Trump voor het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Jeruzalem, liet het ontluikende Sanhedrin en het Mikdash (Tempel) Educatief Centrum een replica slaan van de zilveren halve shekel welke door elke Joodse man aan de Tempel moet worden geschonken," aldus het rapport, om er aan toe te voegen: "Rabbi Weiss benadrukte dat de doelstellingen van Trump (Amerikaanse regering) alleen zullen worden verwezenlijkt als ze gericht zijn op de wederopbouw van de Joodse Tempel" (schuinschrift toegevoegd).

"Cyrus en Balfour, niet-Joden die een enorm belangrijke rol speelden in de Joodse geschiedenis, schoten tekort en hun politieke succes leed daaronder als gevolg daarvan," zei Rabbi Weiss.

"De politieke agenda van Trump kan alleen slagen als deze gericht is op de bouw van de Derde Tempel op de plaats die God koos: de Tempelberg. Hij mag geen tweestatenoplossing bevorderen, anders zal dit tot zijn ondergang leiden."[vii].

Om de rol die de rabbijnen zien bij de goddelijke benoeming van Trump verder te bepalen, is de volgende verbazingwekkende verklaring gepubliceerd in de officiële Sanhedrin brochure "70 Years Israel" Redemption Coin:

President Trump is bezig met het bevorderen van een profetisch proces dat - wanneer de tijd daarvoor is aangebroken - de wederopbouw van de Derde Tempel zal inluiden. Het is alsof hij in de voetsporen treedt van koning Kores, die na 70 jaar Joodse ballingschap uitsprak: Hasjem, de Heer van de Wereld, gaf mij de opdracht hem een huis te bouwen in Jeruzalem. (vetgedrukt toegevoegd)

Dit alles brengt mij bij een ander belangrijk punt, namelijk de messiaanse profetieën, de politieke spelers, de voorzienigheid, het exacte jaar van de verkiezing van Trump (2016) en de profetische vertakkingen van waar we naartoe kunnen gaan.

Is Zenith 2016 niet gewoon vervuld?

()

In 2009 bracht ik het boek Apollyon Rising uit, dat later werd bijgewerkt en opnieuw uitgebracht als Zenith 2016 vanwege belangrijke informatie die ik tegenkwam na de eerste publicatie van de eerste versie, die velen beschouwen als mijn baanbrekend werk en magnum opus. Ik hoop met de release van dit boek soortgelijke onderscheidingen te vinden, want ik geloof echt dat dit het belangrijkste en meest actuele onderzoek is dat ik sindsdien heb uitgebracht.

Naast een volledig jaar gehad te hebben in 2009 om te reizen, te interviewen, en gerelateerde onderwerpen te onderzoeken, alsmede het nemen van een sabbatical wat ik nodig had voor het feitelijke schrijven, was wat Zenith ongebruikelijk maakte de grote vraag waarom zo veel ouden - sommige van honderden jaren geleden en sommigen van veel verder terug voorzagen dat het jaar 2016 specifiek de datum was waarop de Messias, of als alternatief de Antichrist zich zou manifesteren op aarde, met een sterk geloof dat "zijn" aanwezigheid bekend zou worden bij een selecte groep in 2016, maar niet herkend door een bredere bevolking totdat "hij" langzaam zou worden onthuld voor wie en wat hij eigenlijk is op het juiste moment in de direct daarop volgende jaren. Zelfs een grote soennitische website stelde deze data al jaren voor de verkiezing van Trump na het bestuderen van de oude Koran en Hadith, zeggende: "Gebaseerd op onze numerieke analyse... zal het officiële begin van het Einde der tijden en de komst van de Imam Mahdi [hun messias, maar voor anderen zoals Joel Richardson de antichrist] waarschijnlijk in... 2016 en Jezus Christus in 2022 van de hemel naar de aarde komen.[viii]

Van al de oudste voorspellers die mij in Zenith intrigeerden, voor wie het jaar 2016 en de komende Derde Tempel was dit profetisch significant:

Profetie van de Zohar over de komst van de Messias

De Zohar wordt beschouwd als het belangrijkste werk van de Joodse Kabbala en is een verzameling boeken die meer dan zevenhonderd jaar geleden in het middeleeuwse Aramees zijn geschreven en mystiek commentaar bevatten op de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes, de Torah). Naast het interpreteren van de Schrift, bevat de sectie Vaera (deel 3, sectie 34), "De tekenen die de Mashiach aankondigen" of "De komst van de Messias". De fascinerende datum voor "zijn" geheime presentatie aan de rabbijnen in Israël werd vastgesteld in de Zohar voor 2012-2013 [gezien de afwijzing van Jezus door de orthodoxe Joden als Messias, zouden evangelischen zeggen dat deze zevenhonderd jaar oude voorspelling aangeeft dat de Antichrist rond 2012-2013 zou kunnen zijn aangekomen].

En zonder twijfel begonnen op de hielen van die datum sommige van Israëls belangrijkste rabbijnen zich te gedragen alsof ze iets wisten wat de rest van de wereld niet weet wat met de komst van de "Messias" te maken heeft. Naast degenen die ik eerder in dit hoofdstuk citeerde en die geloven dat het Messiaanse tijdperk is begonnen, heeft Chaim Kanievsky, een van Israëls meest prominente rabbijnen en een leider van de Haredi-tak van het jodendom en een erkende autoriteit op het gebied van joodse wetgeving, onlangs zijn studenten gewaarschuwd om het Heilige Land niet te verlaten, omdat "De Messias hier al is. Hij zal zich binnenkort openbaren... Niet reizen"[ix]

Deze zelfde rabbijnen beginnen in 2016 met de "messiaanse" en "Derde Tempel" taal rond de verkiezing van Donald Trump.

De achthonderd jaar oude profetie van rabbijn Juda Ben Samuel

Zullen de jaren direct na 2016 profetisch belangrijk zijn voor Israël en de wereld? Volgens een achthonderd jaar oude profetie zou dat zeker mogelijk zijn. Voordat hij stierf aan kanker, analyseerde J.R. Church de oude voorspellingen van Rabbi Judah Ben Samuel en nam er nota van:

Ludwig Schneider, schrijvend voor Israël Today (in maart 2008), zei: "Ongeveer 800 jaar geleden was Rabbi Judah Ben Samuel in Duitsland een top-Talmoed-geleerde met een neiging tot mystiek. Voordat hij in het jaar 1217 stierf, voorspelde hij dat de Ottomaanse Turken Jeruzalem zouden veroveren en de Heilige Stad voor 'acht Jubeljaren' zouden regeren. Een bijbels jubeljaar bestaat uit 50 jaar. Vijftig vermenigvuldigd met acht is 400 jaar.

Daarna zouden de Ottomanen volgens Ben Samuel verdreven worden uit Jeruzalem, dat gedurende één jubeljaar een niemandsland zou blijven. In het tiende Jubeljaar [2017]... zouden de Messiaanse eindtijden beginnen...

Terugkijkend op de voorspelling van Ben Samuel moeten we opmerken dat het Osmaanse Rijk Jeruzalem veroverde in 1517, precies 300 jaar na de dood van de rabbijn, en 400 jaar later in 1917 werd verslagen.

In Israël Today vervolgt Ludwig Schneider: "Dit gebeurde 300 jaar na de dood van Ben Samuel. Hij kon deze profetie niet baseren op gebeurtenissen die te voorzien waren, maar alleen op de resultaten van zijn studie van de Bijbel."

"Volgens Leviticus 25 is de natie herenigd met haar land in het Jubeljaar. Daarom speelt het Jubeljaar een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. In dit geval begon het Jubeljaar met de nederlaag en verovering van de Mammelukken in Jeruzalem door het Ottomaanse Rijk in 1517. De Turken heersten over Jeruzalem totdat de Britse generaal Edmund Allenby hen later in 1917 na precies acht Jubeljaren versloeg."

"De profetie van Ben Samuel werd vervuld, juist omdat 1517 tot 1917 precies 400 jaar is. Daarna was Jeruzalem 50 jaar lang een niemandsland tijdens het Britse mandaat (1917-1967) en de tijd van de Jordaanse overheersing (1947-1967), opnieuw een Jubeljaar. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël Jeruzalem op Jordanië en keerde de stad na bijna twee millennia ballingschap terug naar het Joodse volk. Daarna begon het aftellen voor het Messiaanse tijdperk."

Schneider gaat ervan uit dat aangezien de voorspelling van rabbi Juda Ben Samuel tot op heden in vervulling lijkt te zijn gegaan, dan zou 2017 het begin van het Messiaanse tijdperk inluiden.[x]

Protestantse hervormers en wat zij geloofden wat zou beginnen in 2016

Onder de protestantse hervormers aan het begin van de eeuw geloofden een verbazingwekkend aantal theologen dat de valse profeet en antichrist in 2016 gezaghebbende plaatsen zouden innemen en kort daarna het wereldtoneel zouden beklimmen. De beroemde predikant Jonathan Edwards was overtuigd van deze mogelijkheid en hield er een postmillennialistische visie op na, gebaseerd op de 1260 dagen dat de vrouw in de woestijn is in Openbaring 12:6. Hij interpreteerde die dagen als de jaren dat de ware Kerk onderdrukt zou worden door de pausen. Clarence Goen schrijft hierover: "Edwards was van mening dat de meest waarschijnlijke tijd voor de... regeerperiode van de Antichrist was 1260 jaar na AD 756 (het begin van de tijdelijke macht voor de Paus),"[xi] die het (begin) van de macht van de Antichrist vierkant in 2016 zou plaatsen. Toen we onderzoek deden voor het boek, Petrus Romanus: The Final Pope Is Here, namen we kennis van dit geloof van Edwards en probeerden we het te verifiëren door een verzameling van zijn persoonlijke omvangrijke geschriften te bestuderen. We vonden een bevestiging in een reeks van zijn preken, gepredikt in Northampton, Massachusetts, in 1739, over hoe geschiedenis en profetie samenvallen.

Zoals we in Petrus Romanus probeerden te demonstreren, begon de opkomst van de Paus tot wereldlijke macht toen Paus Stephanus rond 751 begon de gunst van Pepijn te zoeken en vervolgens in 756 een macht werd toen de uitwijzing van de Longobarden werkelijkheid werd. We schreven hoe 756 het einddoel ergens in 2016 plaatste. Rond dezelfde tijd tijdens ons onderzoek werden we ons bewust van een preekcollectie uit de jaren 1800, getiteld "Lezingen over de Openbaring" van dominee William J. Reid, pastor van de Eerste Verenigde Presbyteriaanse Kerk in Pittsburgh, Pennsylvania, die werden gegeven over een periode die eindigde in maart 1876. Net als Jonathan Edwards meer dan honderd jaar eerder had gedaan, leidde Reid eruit af dat de Valse Profeet en Antichrist rond 2016 zouden aankomen. Al snel ontdekten we tal van andere oude voorbeelden waarin het jaar 2016 specifiek werd voorzien als het jaar dat de Valse Profeet en de Antichrist op aarde zouden zijn, gevolgd door de vernietiging van Rome. Dit omvatte:

De volledige lijst van ouden die geloofden dat 2016 het jaar was waarin de Antichrist zich op het wereldtoneel bekend zou maken en een proces in gang zou zetten dat uiteindelijk zou leiden tot de bouw van de Derde Tempel en de Grote Verdrukking, is te vinden in het boek Zenith 2016.

Of dit zal blijken te zijn verbonden met Donald Trump en de rabbijnen in hun 'visie hem als een moderne Cyrus te zien wiens komst het Messiaanse tijdperk aankondigt, waarin de Tempel zal worden gebouwd, wordt steeds overtuigender, zoals de komende publicaties in deze serie hopelijk zullen overbrengen.


[i] Adam Eliyahu Berkowits, “Biblical Numerology Predicts Trump Will Usher in Messiah,” Breaking Israel News, May 16 2016, https://www.breakingisraelnews.com/67748/biblical-numerology-predicts-trump-will-usher-messiah/#YpPoq8q60l05J0SD.97.

[ii] Bob Eschliman, “Rabbi Predicts Trump Will Win and Usher in the Second Coming,” Charisma News, November 4, 2016, http://www.charismanews.com/politics/elections/61031-rabbi-predicts-trump-will-win-and-usher-in-the-second-coming.

[iii] Sam Kestenbaum, “Jewish Mystics Hope Trump’s Israel Visit Might ‘Raise the Temple,’” Israel Forward, May 22, 2017, http://forward.com/news/372256/for-jewish-mystics-trumps-israel-visit-part-of-messianic-process/.

[iv] Hillel Fendel, “Sanhedrin to Trump-Putin: Fulfill Cyrus-like Role in Jerusalem,” November 15, 2016, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/220289.

[v] Sam Kestenbaum, “Why These Jewish Mystics Think God Helped Trump Win,” Israel Forward, November 15, 2016, http://forward.com/news/354530/why-these-jewish-mystics-think-god-helped-trump-win/.

[vi] Thomas Horn, Saboteurs (Crane, MO: Defender Publishing, 2017) 80–84.

[vii] Adam Eliyahu Berkowitz, “Sanhedrin Mints Silver Half-Shekel with Images of Trump and Cyrus,” Breaking Israel News, February 15, 2018, https://www.breakingisraelnews.com/102784/sanhedrin-temple-movement-issue-silver-half-shekel-images-trump-cyrus/

[viii] “Islamic ‘Messiah’ al-Mahdi to Return by 2016, Followed By Jesus? Islamic ‘Messiah’ al-Mahdi to Return by 2016, Followed by Jesus?” Israel, Islam and the End Times, May 19, 2015, http://www.israelislamandendtimes.com/islamic-messiah-al-mahdi-to-return-by-2016-followed-by-jesus/. Accessed January 3, 2016.

[ix] MCD Admin, “Prominent Rabbi Warns Friends Not to Leave Israel; ‘Messiah Is Here with Us Already,’” My Christian Daily, http://mychristiandaily.com/mcd/prominent-rabbi-warns-friends-not-to-leave-israel-messiah-is-here-with-us-already/.

[x] J. R. Church, “The 800-Year-Old Prophecy of Rabbi Judah Ben Samuel,” Prophecy in the News, February 2010, 14.

[xi] Clarence Goen, “Jonathan Edwards: A New Departure in Eschatology,” Church History 28, March 1, 1959, 29, 25–40.

Bron: PART 3—SHOCKING NEW ONLINE SERIES To Probe Trump Administration, Rabbis, And Top-Secret Plan To Build Third Temple » SkyWatchTV