(homepagina)

EXO-Vaticana (Deel 15)

24 februari 2013

DEEL 15: DE ROL VAN PETRUS voor de Buitenaardse Verlosser (Deel 15)

Door Tom Horn & Cris Putnam

()

Afgelopen zondag stond paus Benedictus voor een menigte van 50-duizend mensen met de aankondiging: "De tijd van testen is gekomen." Deze zijdelingse verwijzing naar de start van de grote verdrukking weerspiegelt ons eerdere werk, Petrus Romanus, waarin we zorgvuldig een profetie hebben gedetailleerd door Malachy O'Morgair, of "Saint Malachy" zoals hij bekend staat onder de katholieken, wat te maken heeft met "de laatste paus".

De profetie van de pausen, was voor honderden jaren verborgen in de zwaar bewaakte bibliotheek van het Vaticaan, die een lijst bevatte van Latijnse verzen met voorspelling van alle rooms-katholieke pausen vanaf Paus Celestine II tot de laatste paus, Petrus Romanus of "Peter de Romein," wiens regering helpt bij de opkomst van de Antichrist en eindigt met de vernietiging van Rome. Volgens deze negenhonderd jaar oude profetie, zal de paus volgend op Benedictus XVI deze laatste paus zijn. Het laatste deel van de profetie zegt:

Citaat uit het boek De laatste Paus: Tijdens de uiterste vervolging van de Heilige Roomse Kerk zal Petrus Romanus van Rome daar zitten, die de schapen tijdens de vele rampspoeden zal hoeden, en als die voorbij zijn, zal de stad van de zeven heuvels volledig verwoest zijn, en de verschrikkelijke rechter zal over het volk oordelen. [i]

Tijdens het onderzoek naar deze mysterieuze profetie, hebben we geleerd van de lange reeks van andere rooms-katholieke leiders die door de tijd heen, ook voorzagen dat Rome zou worden vernietigd nadat hij de Antichrist op gang had geholpen. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is dr. Henry Edward Kardinaal Manning, die een reeks van lezingen gaf in 1861 onder de titel: "De huidige crisis van de Heilige Stoel getest door profetie", waarin hij een toekomstige crisis voorspelde in de Rooms-Katholieke Kerk, die zou resulteren in afval en de opkomst van de valse profeet en de antichrist. Over de profetie in het boek Openbaring (hoofdstuk 18) met betrekking tot de eindtijdvernietiging van het Mysterieuze Babylon, schreef Manning:

We lezen in het boek Apocalyps over de stad Rome, dat ze in de trots van haar hart zei: "Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en verdriet zal ik niet zien. Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden, want God is sterk, die zal haar oordelen." Sommige van de grootste schrijvers van de kerk vertellen ons dat ... de grote stad met Zeven Heuvels ... de stad Rome waarschijnlijk afvallig zal worden ... en dat Rome opnieuw zal worden gestraft, wanneer hij zal terugwijken, en het oordeel van God hen zal overvallen. [ii]

Manning ging verder met uit te leggen hoe de grootste theologen in het katholicisme akkoord gingen met dit standpunt:

De afvalligheid van de stad Rome ... en de vernietiging door de Antichrist, die gedachten kunnen zo nieuw zijn voor veel katholieken, dat ik het goed vind om de teksten van de theologen met de grootste reputaties te reciteren. Ten eerste, Malvenda, die uitdrukkelijk schrijft over het onderwerp, hij stelt als mening van Ribera, Gaspar Melus, Viegas, Suarez, Bellarmine en Bosius, dat Rome zal afvallen van het geloof, de plaatsvervanger van Christus zal verdrijven, en terug zal keren naar het oude heidendom. Malvenda's woorden zijn:

Maar ook Rome zelf zal in de laatste tijden van de wereld terugkeren naar haar oude afgoderij, macht en keizerlijke grootheid. Het zal de Paus verdrijven, helemaal afvallig worden van het christelijk geloof, verschrikkelijk de Kerk vervolgen, het bloed van de martelaren vergieten, wreder dan ooit, en het zal haar oude staat van overvloedige rijkdom herstellen, of zelfs groter maken dan het al had onder de eerste heersers.

Lessius zegt: "In de tijd van de Antichrist zal Rome worden vernietigd, zoals we openlijk zien uit de dertiende hoofdstuk van de Apocalyps," en wederom: "De vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die koning was over de koningen der aarde, waarin dit Rome betekende in zijn goddeloosheid, zoals het was in de tijd van St. Johannes, en weer opnieuw zal zijn aan het einde van de wereld." En Bellarmine: "In de tijd van de Antichrist zal Rome worden verwoest en verbrand, zoals we leren uit het zestiende vers van het zeventiende hoofdstuk van de Apocalyps." Op welke woorden de Jezuïet Erbermann commentaar heeft als volgt: "We belijden met Bellarmine dat het Romeinse volk, net voor het einde van de wereld, zal terugkeren tot het heidendom en de Paus verdrijven."

Viegas zegt over het achttiende hoofdstuk van de Apocalyps: "Rome zal in het laatste tijdperk van de wereld, nadat het afvallig is geworden van het geloof, grote kracht bereiken en prachtige rijkdom, en de heerschappij zal op grote schaal worden verspreid over de hele wereld, en sterk bloeien. Wonen in luxe en met een overvloed van alle dingen, zal het afgoden aanbidden, en worden ondergedompeld in allerlei bijgeloof, en zal eer schenken aan valse goden. En vanwege de grote uitstorting van het bloed der martelaren dat vergoten werd onder de keizers, zal God hen het zwaarst en rechtvaardig wreken, en het zal volkomen worden vernietigd en verbrand door een vreselijke vuurzee." [iii]

Met de aanstaande verkiezing van Petrus Romanus in ieders geest en nog niet te weten wie de laatste paus is die Rome leidt naar vernietiging en een grote verdrukking beschreven door de katholieke zieners hierboven, moeten we eigenlijk de lezers herinneren aan de 61-jarige codex die we ontdekten in ons boek Petrus Romanus (dit in het Frans en het Engels komt de DVD's die worden weggegeven met Exo-Vaticana). Het werd geschreven door Jesuïtische academische Rene Thibaut in 1958 en bevat een intrigerende suggestie dat de volgende paus ofwel de naam 'Pius' krijgt, of op een of andere manier gerelateerd is aan een paus met een naam uit het verleden. Commentaar gevend op een van de verborgen anagrammen die hij ontdekte in de profetie over de pausen, merkt hij op: "Merk op dat deze manier van verdelen van woorden verschillende betekenissen oplevert en een methode is die nauw verwant is aan het oude Iers." [iv] Een eenvoudig voorbeeld van een anagram is te zien in de Latijnse tekst "peregrinus apostolicus" [v], dat de profetie was voor de zesennegentigste paus op de lijst, Pius VI. Het anagram openbaart niet alleen de pauselijke naam, maar met twee keer: PereglinUSaP ostollcUS. Dat klopt! De naam "Pius" is nogal transparant ingebed, twee keer in de oorspronkelijke Latijnse tekst, dat is nogal verbazingwekkend gezien het feit dat we een gepubliceerde kopie hebben van de Profetie van de pausen bijna tweehonderd jaar eerder gedateerd, voordat Pius VI werd verkozen. Bovendien stelt Thibaut dat de versleutelde couplet in het "Apostolische Pelgrim" zowel betekent Pius VI als de volgende paus Pius VII, die beide werden gedwongen om in buitenlandse ballingschap te gaan (dat wil zeggen, pelgrims). Hij suggereert ook dat de herhaling dient als een poëtische refrein. Met andere woorden: "Pius! Pius!" is vergelijkbaar met het paniekerige "Mayday, Mayday!" dat zeevaarders roepen in moeilijke omstandigheden. [vi]

()

Met dit in gedachten hebben we de lezers in het afgelopen jaar gewezen naar de opwindende visioenen van een andere paus genaamd Pius - Paus Pius X, die als paus diende van 1903 tot 1914 en die een pauselijke opvolger zag met dezelfde naam Pius, die vluchtte uit Rome over de lichamen van dode priesters aan het begin van de eindtijd. Van Pius X wordt op grote schaal gemeld te hebben gezegd:

Wat ik heb gezien is angstaanjagend! Zal ik het zijn, of zal het een opvolger zijn? Wat zeker is, is dat de paus Rome zal verlaten, en in het verlaten van het Vaticaan zal hij over de dode lichamen van zijn priesters moeten gaan! Vertel dat aan niemand zolang ik leef. [vii]

In een tweede visioen tijdens een audiëntie bij de Franciscaner orde in 1909, bleek Paus Pius X in een trance te vallen. Na enkele ogenblikken opende hij zijn ogen en stond op en sprak:

Ik heb een van mijn opvolgers gezien, met dezelfde naam [een toekomstige paus Pius genaamd], die op de vlucht was over de dode lichamen van zijn broeders. Hij neemt toevlucht in een verborgen schuilplaats, maar na een korte adempauze zal hij een wrede dood sterven. Respect voor God is verdwenen uit de harten der mensen. Zij willen zelfs God weg wissen uit het geheugen. Deze perversiteit is niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld. [viii]

Het derde deel van het geheim van Fatima, die vermoedelijk geheel werd vrijgegeven door het Vaticaan op 26 juni 2000, lijkt een echo te zijn van de visioenen van Pius X. Een deel daarvan luidt:

... voor daar te komen, trok de Heilige Vader door een grote stad, half in puin, en half bevend en met aarzelende stap, bevangen door pijn en verdriet; hij bad voor de zielen van de lijken die hij ontmoette op zijn weg; en met het bereiken van de top van de berg, werd hij op zijn knieën aan de voet van een groot kruis gedood door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden, en op dezelfde manier stierven de een na de ander ook de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, en verschillende lagen van mensen uit verschillende rangen en standen. [ix]

Het conceptuele kader van deze visies en hun geldigheid is vaag bekend onder vele katholieken die geloven dat Rome medeplichtig is aan een opzettelijk afdekken betreffende het ware derde geheim van Fatima en andere onderdrukte katholieke visioenen die vol staan met verschillende voorspellingen over de toekomstige profetische rol van de rooms-katholieke kerk. Mariaverschijningen, visioenen door pausen, interpretaties door kardinalen van de apocalyps, en goedgekeurde mystieke profetieën vaak staan op gespannen voet met de recente Vaticaanse publicaties. Zelfs de "Catechismus van de Katholieke Kerk", goedgekeurd door de Kerk en afgekondigd door paus Johannes Paulus II (uitgebracht in het Engels in 1994, de eerste catechismus in meer dan vierhonderd jaar), welke gebaseerd is op de Bijbel, de massa, de sacramenten, tradities, leringen en het leven van de heiligen, verklaart onder de rubriek van Het eindoordeel van de Kerk:

675 - Vóór de tweede komst van Christus moet de Kerk door een laatste beproeving, die het geloof van vele gelovigen zal laten schudden. De vervolging die haar pelgrimstocht op aarde begeleidt, zal de verborgenheid der ongerechtigheid onthullen in de vorm van een religieuze misleiding die mensen een duidelijke oplossing biedt voor hun problemen tegen de prijs van afvalligheid van de Waarheid. De hoogste religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudo-messianisme, waardoor de mens zichzelf verheerlijkt in de plaats van God en zijn Messias die gekomen is in het vlees. [x]

Recente katholieke priesters hebben deze visioenen van een vernietigd afvallig Rome bevestigd, wat wijst op het conclaaf en het onvermijdelijke gevaar van de valse profeet die opstaat binnen de gelederen van het katholicisme. Deze werden ook besproken in het in 2012 uitgegeven boek, Petrus Romanus als:

Vader E. Sylvester Berry, wiens boek The Apocalypse of Saint John de aanmatiging voorspelde van het pausdom door een valse profeet; Vader Herman Bernard Kramer, wiens werk The Book of Destiny een angstaanjagend scenario schilderde, waarin Satan in de kerk komt en de ware paus vermoordt (mogelijk tijdens een conclaaf), zodat zijn valse paus kan oprijzen om de wereld te regeren, alsmede de gelijksoortige overtuigingen van priesters zoals Pater John F. O'Connor, vader Alfred Kunz, en Vader Malachi Martin .... In een twee uur durende presentatie (beschikbaar op DVD), geeft vader O'Connor een preek met de titel "de heerschappij van de Antichrist", waarin hij de wijze beschrijft waarop wijzigingen in het [rooms-katholieke] instituut reeds aan het werk zijn voor zijn dood, om te voorzien in de komst van de Antichrist. (Tussen haakjes in het origineel) [xi]

()

O'Connor's ergste vrees heeft zich zeker gerealiseerd. Een collega van de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI, die wordt beschouwd als een van de belangrijkste katholieke theologen van de twintigste eeuw, is Hans Urs von Balthasar, die een provocerend essay schreef, "Casta Meretrix," ("Kuise Hoer"), die niet alleen op de Rooms-Katholieke Kerk identificeert als de grote hoer, maar omarmt:

De figuur van de prostituee [forma meretricis] is zo geschikt voor de kerk ... dat het ... de Kerk van het Nieuwe Verbond in haar meest prachtige heilsmysterie definieert. Het feit dat de Synagoge het Heilige Land verliet en zich onder de heidenen vermengde was de ontrouw van Jeruzalem, het feit dat "ze haar benen geopend had op elke weg in de wereld."

Maar deze zelfde beweging, die haar onder alle volken brengt, is de missie van de Kerk. Ze moet zich verenigen en zich samenvoegen met alle mensen, en deze nieuwe apostolische vorm van vereniging kan niet worden vermeden. [xii]

Terwijl de omhelzing van hoererij verbazingwekkend is, lijken de overtuigende woorden der profetie: "Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij deel hebt aan haar zonden, en opdat gij niet ontvangt van haar plagen" (Openbaring 18:4), een dergelijke afvalligheid te voorspellen. In het volgende deel kunnen we opnieuw onderzoeken wat er gebeurde rond de Fatima-profetieën, en of Paus Benedictus zelf - en de man die Petrus Romanus wil zijn - hebben al die tijd diepe geheimen gehad met betrekking tot het aanstaande conclaaf in de richting van de wereldomspannende vertakkingen.

Eerstvolgende evenement: De rol van Petrus Romanus voor de Alien Verlosser (Pt 2)

Notities

[i] “Prophecy of the Popes,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified, February 6, 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_popes.

[ii] Thomas Horn and Cris Putnam, Petrus Romanus: The Final Pope Is Here (Crane, MO: Defender Publishing, 2012), 79–80.

[iii] Ibid., 81–82.

[iv] Ibid., 93 (translation by Putnam).

[v] In the Wion manuscript which reads Peregin’ apostolic’ the raised ‘ is a common scribal notation for an “us” ending. It looks similar to a fat comma placed after the letter on the median line represented us or os, generally at the end of the word being the Nominative case affix of the second declension sometimes is or simply s. The apostrophe used today originated from various marks in sigla, hence its current use in elision, such as in the Saxon genitive. See: http://en.wikipedia.org/wiki/

Scribal_abbreviation#Latin_alphabet.

[vi] René Thibaut, La Mystérieuse, 91.

[vii] Ketchum, The Evidence for End Time Prophecy (Bloomington, IN: iUniverse, 2003), 81.

[viii] Ibid., 81.

[ix] “Our Lady of Fátima,” Wikipedia, endnote 34, last modified January 24, 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_

F%C3%A1tima#cite_note-33.

[x] Catechism of the Catholic Church: Second Edition, Catholic Church (Random House Digital, Inc., 2003), 193–194.

[xi] Thomas Horn and Cris Putnam, Petrus Romanus, 442–443.

[xii] Hans Urs von Balthasar, Casta Meretrix, in Sponsa Verbi, (Brescia: Morceliana, 1969), 267. Translated here: http://www.traditioninaction.org/Progressivist

Doc/A_043_BalthasarMeretrix.htm.

Bron: EXO-VATICANA - Part 15

Deel 1- Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 -
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14

printen??? spaar papier en inkt.