www.wimjongman.nl

(homepagina)

De vijgenboom, de Feesten, en de doctrine van de aanstaande komst

Gary - 23 september 2020

Gegroet, broeders en zusters! Ik hoop dat je ogen gefixeerd blijven op de lucht. Deze reis kan vermoeiend zijn, maar het zal het voor altijd waard zijn. Als de dag eindelijk komt, zal al het wachten en kijken en verlangen voor eeuwig gerechtvaardigd zijn. Kijken naar de Heer is niet zonder pijn (Openb. 10:10). Sommigen zijn niet in staat deze last te dragen, al het gekreun van binnen. (Rom.8:24-26), de twijfels, en de voortdurende spot van degenen die getrouwd zijn met deze wereld (2 Petr. 3:3-13; 1 Cor. 7:31; 1 Joh. 2:17-29) eisen hun tol. Maar we kunnen niet ontzet zijn. Maar voor hen die God het vermogen heeft gegeven om het te dragen, is het meer waard dan alle schatten in de wereld.

Er is een zekere verleiding om te denken dat we op de een of andere manier onze hoop in de wereld in evenwicht moeten brengen met onze hoop en plannen voor deze huidige wereld. En dit kan zelfs wijs, gematigd en geestelijk lijken. Maar God roept ons weg van deze wereld, want alles in deze wereld gaat voorbij. Elke hoop die hier wordt geplaatst, is een misplaatste hoop (Matt. 6:19-21; Luk. 12:34; 18:22). God heeft het beloofd en God is getrouw. Geloof is niet altijd makkelijk, maar het is simpel. Ons geloof en vertrouwen is in Christus die op het punt staat ons te redden, ons te genezen en ons te verheerlijken.

Hij komt binnenkort - niet omdat ik het zeg, maar omdat Hij het zegt (Openb. 1:3; 22:6-7,12,20). Geloof jij degenen die zeggen dat Hij zijn komst vertraagt? (Matt.24:48-51; 2 Petr. 3:3-13; Openb. 3:3), of geloof je Hem? Er zijn mensen die zeggen dat zijn komst lange tijd vertraagd is, maar er zijn ook mensen die zeggen dat het op korte termijn vertraagd is. Velen voelen zich comfortabel met de samenkomende tekenen, maar ze voelen zich niet zo comfortabel met de tekenen die al samengekomen zijn. Op hun reis naar de Rode Zee spraken de Israëlieten nauwelijks een woord tegen Gods plan uit, maar toen ze met hun rug naar het water stonden, en toen farao's strijdwagens dichterbij kwamen, begonnen zij onmiddellijk alle tekenen en wonderen te betwijfelen die zij net hadden gezien en waarmee God hen naar buiten had gebracht (Ex. 14:10–14). Evenzo hebben we zojuist het meest apocalyptische jaar in onze levens gezien, met duidelijke tekenen van dreigende wereldwijde economische ineenstorting, mondiale regering, het teken van het beest, en wereldwijde bedreigingen van vervolging tegen gelovigen, en velen zijn geneigd om hun ogen van Gods troon te halen — in plaats daarvan te kijken naar de golven voor hun voeten.

De Ene die het beloofd heeft is getrouw. We hoeven alleen maar stil te zijn (Ex. 14:13-14), want de strijd behoort toe aan de Heer (1 Sam. 17:47).

Uw hoop vestigen op hier is zo'n krachtige verleiding, die gegeven is in deze laatste generatie, zodat we leven in de meest welvarende en technologisch geavanceerde tijd in de geschiedenis van de wereld. We kunnen alles kopen wat we willen, eten wat we willen, gaan waar we willen, en doen wat we willen. We hebben zelfs pensioenrekeningen, zodat we een deel van de vloek van de herfst kunnen verlichten — een voorrecht dat vorige generaties nooit hebben gehad. Dit is allemaal een illusie, omdat deze meest welvarende generatie toevallig de generatie is die een totaal verlies van alles zal ervaren. Onze generatie heeft meer schatten op aarde opgeslagen dan welke andere generatie dan ook, maar is niet rijk ten opzichte van God (vlgs. Luk. 12:16–21).

In dit artikel wil ik terugkomen op verschillende terugkerende onderwerpen die voor sommigen struikelblokken zijn geweest, met name de gelijkenis van de vijgenboom, de Feesten en de doctrine van aanstaande komst. Ik hoop dat dit bemoedigend en verhelderend zal zijn, vooral gezien het laatste uur.

De vijgenboom opnieuw bekijken

Ik ben er vast van overtuigd dat Jezus' gelijkenis van de vijgenboom een duidelijke verwijzing is naar het volk van Israël en haar historische heroprichting in 1948 om verschillende belangrijke redenen.:

1. De natie Israël wordt ondubbelzinnig vergeleken met een vijgenboom, en de Israëlieten worden in talrijke passages aangeduid als vijgen (bv. Jer. 24:5; Hos. 9:10; Joël 1:6-7; 1 Kon. 4 25; Matt. 21:18-20; Marcus 11:12-14; Luk. 3:7-9; 13:6-9; Joh. 1:47–49).

Sommige voorstanders van een opname ná de verdrukking, zoals Irvin Baxter, geloven dat Israël in plaats daarvan vergeleken moet worden met de olijfboom op basis van Romeinen 11. Er is een Schriftuurlijk bevel hiervoor (b.v. Jer. 11:16-17), echter, dit argument kan niet gehandhaafd blijven. Ten eerste wordt Israël vergeleken met veel verschillende dingen: een vijgenboom, een wijnstok, een olijfboom, een eerstgeboren zoon, een vrouw, enz. Dit bezwaar is een duidelijk voorbeeld van het jagen op een mug, maar het inslikken van een kameel (oftewel, het is bedoeld als het missen van het bos door de bomen — woordspeling). Het is alsof je beweert dat het mannelijke kind in Openbaring 12 niet de Gemeente kan vertegenwoordigen omdat de Gemeente alleen de bruid kan zijn. Nou, nee, in feite wordt de Gemeente vergeleken met veel dingen: de gezamenlijke olijfboom van natuurlijke en wilde scheuten (Rom. 11), een tempel (Efeze 2:19-22; 1 Cor. 3:16; 6:19), een nieuwe mens (Efeze 2:14-16), het collectieve lichaam van Christus (1 Cor. 12:27), en zelfs het bijzondere nageslacht van Abraham (Gal. 3:29), wat perfect past bij het concept van het mannelijke kind in Openbaring 12:5.

Ten tweede verbindt Paulus expliciet de Olijfboom met Christus zelf. Christus is de Olijfboom en de Joden zijn de natuurlijke takken. De Joden zijn niet de boom zelf. De wilde olijfscheuten - de heidenen - worden niet in Israël geënt, maar in Christus geënt.

De identiteit van Israël als vijgenboom is een duidelijke leer van de Schrift.

2. Buiten-bijbelse bronnen, zoals de Apocalyps van Petrus uit de tweede eeuw, laten geen twijfel bestaan dat de vijgenboom rond de tijd van Christus als symbool van Israël werd beschouwd:

 En ik, Petrus, antwoordde en zeide tot Hem: leg mij uit over de vijgenboom, waarmede wij Hem zullen waarnemen; want gedurende al zijn dagen zendt de vijgenboom scheuten uit, en elk jaar brengt hij zijn vrucht voort voor zijn meester. Wat betekent dan de gelijkenis van de vijgenboom? We weten het niet.

En de meester antwoordde en zeide tot mij: begrijpt gij niet, dat de vijgenboom het huis Israels is? Zelfs als een man een vijgenboom in zijn tuin plantte, die geen fruit voortbracht. Hij zocht de vruchten daarvan vele jaren, en toen hij die niet vond, zei hij tot de bewaarder van zijn tuin: "Hak deze vijgenboom eruit, zodat hij onze grond niet langer onvruchtbaar maakt." En de tuinman zei tot God: "Ruim het onkruid op en graaf eromheen en geef hem water." En als hij geen vruchten voortbrengt, dan zullen wij hem uit de tuin verdrijven en daarna gaan wij er een andere in plaats van hem planten. Heb je niet begrepen dat de vijgenboom het huis van Israël is? Voorwaar, Ik zeg u, als de twijgen daarvan in de laatste dagen zijn ontsproten, dan zullen geveinsde Christenen komen en verwachtingen aanwakkeren en zeggen: Ik ben de Christus, en ben nu in de wereld gekomen. En wanneer zij (Israël) het slechte van wat zij deden bemerken, zullen zij zich van hen afwenden en hem verloochenen [die onze vaderen loven], zelfs de eerste Christus, die zij gekruisigd hebben, en daarin gezondigd hebben. Maar deze bedrieger is niet de Christus. (bron)

3. Jezus had al een vijgenboom vervloekt, die verdorde, die de onvruchtbaarheid van Israël vertegenwoordigde toen hij voor zijn eerste inspectie kwam. Zijn vloek over de vijgenboom in Matteüs 21:18-20 diende als achtergrond voor zijn profetische gelijkenis in slechts drie hoofdstukken later (Matt. 24:29–34). Zeker, wat er van Israël overbleef, verdorde, of je zou kunnen zeggen: werd in 70 na Chr. vernietigd toen de Romeinse legers onder Titus Vespasianus de Tweede Tempel en de stad Jeruzalem vernietigden en de Joden verspreidden. De tweede verovering van de Joden en het herstel van de natie Israël in 1948 vertegenwoordigen natuurlijk de hergroei van de vijgenboom en het "voortbrengen van bladeren". De Apocalyps van Petrus zegt zelfs zoveel als: "wanneer de twijgen ervan in de laatste dagen zijn ontsproten, dan zullen geveinsde Christenen komen..." Heb je dat gepakt? Nadat de auteur reeds heeft vastgesteld dat de vijgenboom Israël vertegenwoordigt, gaat hij verder met te zeggen dat Jezus' gelijkenis van de vijgenboom uit de eindtijdrede in de laatste dagen zal plaatsvinden, voor de gebeurtenissen die zich voordoen tijdens, of misschien kort daarvoor, de verdrukking (zoals het verschijnen van valse Christussen).

 

Nu wil ik een beetje van versnelling wisselen en bespreken waar de dingen meer speculatief worden, namelijk over hoe lang de eindtijd-vijgenboom-generatie zal duren voordat alle dingen zijn vervuld. Volgens de Heer Jezus zullen alle dingen, inclusief de wederkomst van Christus, binnen één generatie plaatsvinden. Ik geloof momenteel dat Psalm 90:10 de beste schatting is van de lengte van een generatie, aangezien het de enige algemene definitie lijkt te zijn van de lengte van een generatie die in de Bijbel wordt gegeven (70 tot 80 jaar). Echter, Ik ben voorzichtig geweest om God nooit in een doos te stoppen. Jezus noemt Psalm 90:10 niet expliciet in de eindtijdrede. Als God bepaalt dat deze laatste generatie 83 of 84 jaar zal duren, wie zal dan met Hem redetwisten? Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen.

Met dit alles gezegd, maken we deze verbinding niet willekeurig tussen Matteüs 24 en Psalm 90:10. Om te beginnen is de levensverwachting zelf een aanwijzing dat Psalm 90:10 er vrij dichtbij zit, zo niet op het juiste moment. Pas dit laatste decennium, voor het eerst sinds het tijdperk van de patriarchen, was de mondiale levensverwachting meer dan 70 jaar. Om dat anders te zeggen: gelijktijdig met de ongelooflijke samenkomst van profetische tekens, is het pas in de laatste 10 jaar dat de wereldwijde levensverwachting het bereik kreeg van 70 tot 80 jaar —en net op tijd voor de laatste gang naar de verdrukking (bv. de bloedmanen, het Openbaring-12-teken, de technologie van het merkteken van het beest, de derde tempelvoorbereiding, de Joodse natiestaatwet, de Abraham Akkoorden, enzovoort).

Ten tweede, dit jaar, dat al zo razend is en zwanger van profetische betekenis als het nu is, bleek een verbazingwekkende verbinding met de vijgenboom-gelijkenis: de vijgenboom is Israël en Psalm 90:10 zegt dat een generatie 70 tot 80 jaar is — de twee leiders van Israël, Benjamin Netanyahu en Reuven Rivlin, waren respectievelijk 70 en 80 jaar oud op 9 september. Rivlin werd 81 net een week voordat de Abraham Akkoorden werden ondertekend.

Ten derde: Matteüs 1:17 vertelt ons dat er 42 generaties zijn ontstaan tussen Abraham en Christus. Dat zou gemiddeld ongeveer 47-50 jaar per generatie zijn. Toegegeven, de levensverwachting was voor het grootste deel van die periode aanzienlijk korter dan nu, maar deze veel kortere generaties deden twijfels rijzen over suggesties van 90, 100 of zelfs 120 jaar lange generaties met betrekking tot de vijgenboom.

Ten vierde: ik heb verschillende bevolkingstabellen voor de VS en Israël bestudeerd en slechts ongeveer zeven procent van beide bevolking is meer dan 72 jaar oud (de natie Israël is nu 72). Tegen ongeveer 2027 zal de zeven procent die aanwezig was bij de wedergeboorte van Israël gehalveerd worden. In 2037 zal het ongeveer de helft van een procent zijn. En dan is er zelfs geen rekening gehouden met de Verdrukking zelf; en hoeveel zullen er sterven tijdens de catastrofale gebeurtenissen die er tijdens de Verdrukking plaatsvinden? Ook is er geen rekening gehouden met COVID-19, die voornamelijk gericht is op ouderen. We zijn in de 'overtijd'. Door wat we kunnen zien, zelfs als we zo genereus mogelijk zijn, lijkt de terugkeer van Christus naar de aarde in het midden van de jaren 2030 en het begin van de Verdrukking in het midden of eind van dit huidige decennium een harde en snelle grens te zijn voor de generatie van 1948; en geen wonder, aangezien de geleerden universeel de kruisiging van Jezus beschouwt te zijn gebeurd in een van de jaren 30 tot en met 33 - wat precies de twee millennia geleden benadert.

Om de zaak met betrekking tot Psalm 90 te versterken, bevat de passage toevallig een aantal profetische, eindtijd-thema's. Om te beginnen geldt de betekenis van Psalm 90 voor alle generaties (Ps. 90:1). Ten tweede haalt de apostel Petrus zijn taal van geduld van de Heer, voorafgaand aan de verdrukking uit deze Psalm (2 Petr. 3:8-10; vgl. Ps. 90:4). Ten derde bevat de psalm taal van nieuwe groei vergelijkbaar met Jezus ' gelijkenis van de vijgenboom (Ps. 90:5–6). Ten vierde, Psalm 90:10 zelf is verpakt in taal over de komende toorn van God en zijn oordeel over de zonde, wat vers 10 veel relevanter maakt voor het einde van de eeuw (Ps. 90:7–9, 11). Ten vijfde, v. 10 bevat een mogelijke verwijzing naar de opname-gebeurtenis ("...en we vliegen weg.") Het zou heel goed kunnen zijn dat de gemeente vroeger wegvliegt in de 70 tot 80 jaar ranking en Israël niet wegvliegt tot het midden of einde (vlgs. Openb. 12:6,14). Ten zesde, de Psalm eindigt met de profetische hoop die Mozes en de Israëlieten hadden om eindelijk Gods beloften te ontvangen — een vervulling die pas zal plaatsvinden na de vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde (Ps. 90:13–17).

Meer informatie:

The Fig Tree Has Budded

The Trees to Which Israel Is Compared in Scripture

What Is the Significance of the Olive Tree in the Bible?

God and His Fig Tree

Learn the Parable of the Fig Tree

Een notitie over de Feesten en datumspeculatie

Een ding dat ik geleerd heb tijdens het bestuderen van de Schrift is om nooit nooit te zeggen. Oké, ik ben een beetje schertsend hier! We moeten de grens trekken bij essentiële doctrines. Ik zal nooit een vals evangelie prediken. Ik zal nooit een valse god aanbidden. Maar de essentiële dingen even terzijde, ik heb ontdekt dat veel Bijbelstudenten zeggen: "Dat is niet schriftuurlijk" en seconden later worden ze weerlegd met de Schrift. Neem bijvoorbeeld "niemand weet de dag of het uur". Het is de ultieme en meest gebruikte dooddoener in elke discussie over Eintijdprofetieën of datumspeculatie, maar de manier waarop het wordt gebruikt, negeert een overvloed aan andere geschriften die een ander beeld schetsen (b.v. Dan. 12:4; Matt. 24:48-51; 1Thess. 5:4; Heb. 10:25; Openb. 1:1,19; 3:3; 22:10).

Om te beginnen: "niemand weet" is niet eens een letterlijke vertaling van de tekst. Jezus sprak in de voltooide tijd, wat het tot een voltooide actie maakt (d.w.z. "niemand heeft het geweten"), maar de meeste vertalingen staan erop om dit te negeren ten gunste van de tegenwoordige tijd.

Ten tweede: uiteindelijk zal iedereen weten wanneer de dag en het uur is gekomen. En Jezus, die verheerlijkt is na de Hemelvaart, weet het al. Daarom is het niet mogelijk om met de Schrift de opvatting te verzoenen dat οδδεν een eeuwigdurend onvermogen is om het te weten. Het feit dat Edgar Whisenant het mis had in 1988, of Harold Camping in 2011, is irrelevant. Zodra de datum bekend is, zal het voor de eeuwigheid bekend zijn. Spotters krijgen deze bedeling alleen maar om te bespotten, net zoals degenen in de tijd van Noach alleen maar spotten totdat de zondvloed kwam.

Ten derde: "niemand weet" wordt gebruikt om de echte speculatie te onderdrukken die anders de kerk versterken zou met een sterk gevoel van urgentie en missie. Het wordt gebruikt als een algemeen volledig argument, zonder rekening te houden met de gehele raadgeving van de Schrift, of zelfs met wat Jezus contextueel bedoelde. Het onmiddellijk voorafgaande vers is het verdwijnen van hemel en aarde, een gebeurtenis die minstens 1000 jaar na de millenniale heerschappij van Christus plaatsvindt. Maar Jezus' woorden "niemand heeft het geweten" lijken zijn beschrijving te zijn van de gebeurtenissen tijdens de verdrukking zelf en zijn tweede komst (vv. 1-35), niet de opname, die wordt pas beschreven nadat hij zei "Niemand heeft het geweten" (zie vv. 37–44). Let op: sommigen geloven dat er in geen enkel deel van Matteüs 24 naar de opname wordt verwezen, terwijl anderen onderwijzen dat Jezus erop zinspeelde, te beginnen in vers 37. Hoe dan ook, het koppelen van de opname aan "niemand weet" is een contextueel zwak argument vanuit stilte.

Ten vierde, de grootste ironie van het misbruik van deze woorden is dat Jezus deze passage met deze gelijkenis afsluit:

 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. (Matt. 24: 45-51, HSV)

Zou Jezus Zijn discipelen vertellen dat zij nooit de dag of het uur konden weten wanneer Hij voor hen kwam en hen dan onmiddellijk, in hetzelfde gesprek, vertellen dat het de boze dienaar is die de dag of het uur niet zal kennen? Het past gewoon niet. Dit zijn geen moeilijke puzzelstukjes om in elkaar te passen... Jezus maakte duidelijk dat niemand tot dat moment had geweten wanneer de Verdrukking zou plaatsvinden, zijn tweede komst en het verdwijnen van hemel en aarde. En toen maakte hij duidelijk dat wanneer hij werkelijk voor zijn discipelen komt, zijn wijze en trouwe dienaren zich bewust zouden zijn van die tijd, omdat zij zouden uitkijken (b.v. Matt. 24:42; 25:13; Marc. 13:35; Luk. 12:37-39; 21:36; 1 Thess. 5:2–4).

Dit is het waar wijsheid mee gepaard gaat. We hebben allemaal toegang tot hetzelfde geopenbaarde woord van God. Niemand heeft een speciaal inzicht dat niet al geworteld is in de Schrift. Ik roep gelovigen op om een dunne lijn te lopen die nog niet eerder is gelopen. Ik raad ons allemaal aan om te leven in de spanning en urgentie van weten, maar nog niet weten. Van het zien van de dag, maar er niet zeker van zijn, en misschien zelfs een sterk gevoel van de dag of het uur, maar niet die datumspeculatie boven kritiek verheven houden. Datumspeculatie is geen oefening om gelijk te krijgen of er zeker van te zijn. Het is een door de Heilige Geest gedreven groepsinspanning om voortdurend de horizon te scannen naar het volgende doel dat het best past bij de Schrift, omdat we dichterbij komen. Veel dichterbij zelfs. Als broeder Paulus bijna 2000 jaar geleden de volgende aansporing kon schrijven - vóór de wedergeboorte van Israël, voor de Verenigde Naties, vóór het teken van Openbaring 12, en de wereldwijd voorgeschreven vaccinaties, en de Derde Tempel-verwachting, en het evangelie dat aan alle naties is gepredikt, en al het andere dat in de laatste jaren tot dit moment is samengekomen — wie zijn wij dan om met minder urgentie te leven?

 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. (Rom. 13:11-12, HSV)

Actief uitzien (d.w.z. nederig speculeren over hoe de dingen werkelijk zich uitspelen) is geen slechte zaak. Integendeel, het is een schriftuurlijk bevel. Laten we ons niet terugtrekken of verzaken. Laten we doorgaan, met begrijpen hoe laat het is. Dit is geen semantiek. Het is echt laat. We staan op de rand van alles wat voorspeld was op de dag van de Heer; en onze generatie is de enige generatie die met zo'n directe zekerheid kan leven. Het is schokkend dat wij degenen zijn die leven tijdens de laatste wake.

 

Terwijl we blijven kijken, is er een onderwerp dat altijd in een debat verandert (wat niet zou moeten) of onze Verlosser voor ons zal komen op een Bijbels feest of op een normale dag. Niet vechten, broeders en zusters. De enige keer dat je je geestelijke zwaard op moet nemen, is wanneer je de essentie verdedigt. Anders, blijf verenigd en blijf standvastig. We zitten samen in dezelfde loopgraven. Zoals geliefde broeder JD Farag in zijn recente Profetie-Update zei: de wereld zal weten dat we christenen zijn door onze liefde. Niet door ons intellect. En zeker niet door ons vermogen om te debatteren. Als je jezelf op de hielen zit, ruzie maakt, en mensen in de verdediging zet, controleer jezelf dan. Je mag dan de Geest hebben, maar je wordt niet geleid door Hem. Waar de Geest ook gaat, is er leven, overvloedige vreugde, goedheid, matigheid, nederigheid en verzoening. Gods mensen keren de andere wang toe, schudden het stof van de voeren en gaan verder. Maar de kinderen van de duivel vechten onophoudelijk. Ze hebben geen vermogen om zichzelf te beheersen, respect te tonen, of ermee akkoord te gaan om het oneens te zijn. Ze kunnen niet verder. De Geest van God brengt zelfbeheersing, maar de geest van wetteloosheid maakt een slaaf —als een hond die terugkeert naar zijn braaksel of een vlieg die fladdert naar de insectenmepper. We zijn allemaal een slaaf, of aan de zonde of aan de Geest. Zonde brengt je in vijandschap met iedereen en alles om je heen, maar de Geest is een vriendelijke en genadige Meester. Hij laat je vrij.

Zal de Heer Jezus ons op een feestdag naar huis brengen? Ik denk dat het heel logisch is dat Hij dat zou doen. God is een God van orde en Hij lijkt de dingen op een ordelijke manier te doen. Maar ik heb zo'n gevoel van urgentie dat ik niet durf te zeggen dat Hij dát zal doen, of dat dit zeker is. Hij steeg op, op een gewone normale dag, maar zelfs dat had een bepaald patroon van 40 dagen — een periode van testen — nadat hij uit het graf opstond. Zoals ik zo vaak zeg, Laten we God nooit in een doos stoppen. Hij past niet. Maar laten we ook niet negeren wat hij heeft geopenbaard door de Schrift, door patroon en door profetie.

Ik heb geleerd om een zekere mate van vrede en comfort te behouden terwijl ik op zoek ben naar het volgende doel, omdat de tekenen zo samenkomen dat het duidelijk om de hoek ligt, zelfs als een bepaalde dag niet de dag blijkt te zijn. Maar leven met zo'n urgentie kan zeker leed veroorzaken als je je hart zet op iets dat niet klopt. We moeten allemaal de urgentie van actief kijken in evenwicht brengen door ons geloof alleen in onze Redder te houden, en niet te vergeten de duizenden dingen die hij ons de afgelopen jaren duidelijk heeft laten zien. Hij leidt jullie niet op een dwaalspoor, beste vrienden. Degene die het beloofd heeft is getrouw. Net als de magiërs van vroeger, zagen we de tekenen een paar jaar geleden en gingen we samen op zoek naar de Koning. Nu zien we Jeruzalem net aan de horizon. We zijn zo dichtbij, broers en zussen.

Aan de directe horizon hebben we de Grote Verzoendag, en de eerste dag van Loofhutten, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret, en alles ertussenin. Sommigen zijn erg enthousiast over Yom Kippur, terwijl ik mijn zinnen meer gericht heb op de laatste dag van Sukkot en Shemini Atzeret. Op dit moment lijkt alles nog steeds voort te gaan met een halsbrekende snelheid (een ander land kan zich normaliseren met Israël, binnen 48 uur) en de derde dag verjaardag-parallel past nog steeds prachtig. Dit is het derde jaar sinds het Openbaring-12-teken en het derde jaar van een eindtijd-Cyrus-figuur in de persoon van Donald Trump (vlgs. Dan. 10:1).

Meer informatie:

Zou Het Kunnen? Is de oorlog in de hemel net begonnen op Rosh Hashanah? - NL

De Morgenster rijst! - NL

Keerpunt - NL

Tekens in de Hemel, Aarde en zee? - NL

Shemini Atzeret

Shemini Atzeret tornado's en de wereldwijde lente - NL

Een verduidelijking met betrekking tot de 'imminentie'

Als je tot zover nog cafeïnevrij bent, ben je een kampioen. Klik hier om uw prijs te ontvangen. Ik wilde dit wanprodukt afsluiten met een verduidelijking van de doctrine van de imminentie [komst op elk moment]. Dit is een doctrine die mijn mede-tribbers benadrukken, en terecht. Maar het wordt vaak gedefinieerd op een verwarrende, zelfs misleidende manier, omdat Jezus op elk moment kan terugkeren. "Soms wordt dit tot het uiterste gebracht om te laten betekenen dat er geen tekenen zijn die zich voordoen of profetieën die vervuld moeten worden voordat Jezus de Gemeente van de aarde verwijdert. Ironisch genoeg zijn er sommigen die zelfs naar tekenen kijken en roepen terwijl ze tegelijkertijd imminentie op deze manier definiëren. Dit veroorzaakt verwarring en misleidt sommigen.

Er is groeiende verwarring omdat sommigen onderwijzen dat Jezus "op elk moment" kan komen en dat er niets anders hoeft te gebeuren vóór de opname, terwijl ze tegelijkertijd wijzen op verschillende profetische tekenen die zich in de loop van deze huidige dispensatie hebben voorgedaan, zoals dat het evangelie in elke natie zal worden gepredikt en de wedergeboorte van Israël in 1948. Dat is geen coherente boodschap.

Wanneer we de Schrift doorzoeken krijgen we een sterk gevoel dat de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden verwacht dat Jezus zeer spoedig zou terugkeren. Deze constante verwachting wordt aangeboden als bewijs dat de discipelen niet verwacht hadden om rond te blijven hangen tot en met de Zevenjarige verdrukking. Dat klopt. Dat is goed. De Schrift leert verwachting en imminentie. Maar het leert geen willekeur. "Elk moment" betekent dat God aan de stoel vast zit en dit nog niet uitgedokterd heeft. Sorry voor de botheid, maar dat is absurd. Het is zelfs niet synchroon met belangrijkere doctrines zoals de alwetendheid en soevereiniteit van God. God heeft vooraf bepaald hoe alles verloopt (Handelingen 17: 24-28; vlgs. Rom. 8:29-30; 9:6-29) en reeds de data en tijden van elke profetische gebeurtenis bepaald (b.v. Handelingen 1:7; Openb. 9:15). Je kunt maar beter geloven dat de Almachtige, alwetende God de opname gepland heeft. Niet alleen kent hij de dag, maar Hij weet ook de nanoseconde waarop dit zal plaatsvinden, want hij heeft ons in zijn woord verteld dat het zal gebeuren in een oogwenk (1 Cor. 15:51–52). Meer dan dat, hij heeft ons alles al verteld en precies wat er zal gebeuren als het gebeurt.

Het idee dat de opname een betekenisloze gebeurtenis is, die door niets wordt voorzien, wordt niet ondersteund door de Schrift; en zoals hierboven vermeld, zelfs in strijd is met meer essentiële doctrines over de aard van God. De opname zal plaatsvinden op de vaste tijd die de Heer ervoor heeft gesteld, en veel dingen zijn voorzien, waaronder ongeveer de helft van het Nieuwe Testament, het evangelie verspreid over de hele wereld, de wedergeboorte van Israël, en het samenkomen van tekenen die wijzen op het begin van de Verdrukking. We aanbidden geen God van willekeur.

We moeten imminnentie leren, maar we moeten het wel juist leren. Etymologisch betekent het woord imminent 'op handen zijnde' - met andere woorden, om zo dichtbij te zijn dat het recht boven je staat. Het betekent: dichtbij zijn, binnenkort, op het punt om te gebeuren. Het betekent niet "op een willekeurig moment" of "elk moment" (zie Wikitionary, Merriam-Webster en Collins). Merk op dat Jezus zegt dat hij binnenkort komt, en dat is precies wat het op handen zijnde woord betekent (Openb. 1:3; 22:6-7,12,20). Hij zegt niet dat hij op elk moment komt, willekeurig, of in elke mogelijke combinatie van een willekeurige aankomst.

Naast het veroorzaken van verwarring door het verkeerd definiëren van het woord en het introduceren van tegenstrijdigheden met belangrijker doctrines, ontmoedigen sommige interpretaties van de doctrine van imminentie ook de urgentie, in plaats van het aan te moedigen. Het doel van imminentie is natuurlijk om een sterke impuls te creëren voor ons, om geheiligde levens te evangeliseren en te leven, en ons aan te moedigen met de wetenschap dat we binnenkort bij de Heer zullen zijn voordat de hel op aarde losbreekt. Maar denk erover na: als de komst van Jezus net zo relevant was voor de discipelen als vandaag voor ons, want hij komt "op elk moment", dan is er geen echte urgentie of crescendo voor zijn verschijning. Zijn komst kan net zo gemakkelijk 10.000 jaar vanaf nu zijn als 2000 jaar geleden. Dat klopt niet. De Schrift zegt dat onze redding nu dichterbij is dan toen we voor het eerst geloofden en de dag nadert (Rom. 13:11-12; Heb. 10:25).

Laten we dit ophelderen:

1. God verklaart, en weet daarom, het einde vanaf het begin (Jes. 46:10). Jezus weet het ook. Hij is God. God weet wanneer de opname zal plaatsvinden. Hij heeft het zelf gepland.

2. De opname is voor ons op drie manieren op handen: ten eerste omdat in het grote geheel van de dingen een veel groter deel van de geschiedenis voor het kerkelijk tijdperk heeft plaatsgevonden dan tijdens het kerkelijk tijdperk. De tijd ervoor was ten minste het dubbele (4000 vs. 2000 jaar; zie hoe God dit beschouwt als aanstaande in 2 Petr. 3:8–10). Ten tweede, omdat de komst van Christus voor de gemeente voorafgaat aan de verdrukking en zijn fysieke terugkeer naar Israël. Met andere woorden, omdat we niet precies weten hoe lang deze bedeling duurt, is er eigenlijk een zekere zin waarin de opname op elk moment zal plaatsvinden, alleen vanuit ons menselijk perspectief. De opname is slechts de volgende gebeurtenis die zich voordoet wanneer elke andere noodzakelijkerwijs voorafgaande gebeurtenis zich heeft voorgedaan, maar het is de volgende belangrijke gebeurtenis en we weten niet wanneer het precies zal gebeuren. We moeten ernaar uitkijken en er klaar voor zijn. Ten derde, de opname is op handen voor ons omdat het eigenlijk niet willekeurig is. We zijn er nu 2000 jaar dichter bij dan de discipelen uit de eerste eeuw.

In feite, omdat we er zoveel dichter bij zijn dan de discipelen het waren, en omdat de tekenen die eraan vooraf gingen duidelijk en ondubbelzinnig samenkomen in de specifieke dag en moment waarin we leven in tegenstelling tot elke andere generatie, wil ik jullie introduceren met de doctrine van super-imminnentie! Ja, jullie horen het hier voor het eerst, mensen: jullie zijn toevallig deel van de enige en enige generatie in de geschiedenis van de wereld die kan zeggen dat de opname van de Gemeente van de Heer Jezus Christus super-imminent, super-aanstaande is!

Laatste Gedachten

Broeders en zusters in de Heer, jullie zijn tot het einde gekomen!
Er is nog één prijs voor je.

Concluderend, met vier belangrijke tijdmarkeringen, naast het uiteindelijke samenkomen van tekenen in onze generatie, voeg gewicht toe aan de positie waarin we binnen een paar jaar zijn. Met andere woorden, Jezus' komst voor de Gemeente is nu super-aanstaande!

1. De generatie van de vijgenboom gaat pas voorbij als alle dingen (inclusief de fysieke terugkeer van Jezus) zijn vervuld. Zelfs los van Psalm 90:10 kunnen we niet ver weg zijn. De generatie van 1948 gaat voorbij. Het was pas de laatste tien jaar dat de mondiale levensverwachting meer dan 70 jaar bedroeg en degenen die in leven waren ten tijde van het herstel van Israël zullen bijna allemaal zijn overleden, binnen een decennium of zo, zelfs zonder rekening te houden met de zeven jaren van de Verdrukking.

2. Het Openbaring-12-teken. Het teken kwam rechtstreeks uit het midden van het boek Openbaring en is nauw verbonden met zowel de opname als de Verdrukking in het verhaal. Het moest ons vertellen dat we nu in overtijd zitten. Immers, de Bethlehem-ster verscheen in nauwe samenhang met Christus' werkelijke geboorte, het geeft of neemt een paar jaar.

3. Door welke meting dan ook, we zijn bijna precies twee millennia verder sinds het begin van Christus' bediening en zijn dood en opstanding. De betekenis hier is diepgaand, zoals de vroege christelijke theologen uitgebreid schreven over de theorie dat de geschiedenis de zes dagen van de schepping zou afschaduwen (die ongeveer 6000 jaar zou duren vóór de millenniale "Sabbat"-periode). De Masoretische tekst, die in de overgrote meerderheid van de Bijbels wordt gebruikt, brengt ons door eenvoudige rekenkunde zeer dicht bij het 6000e jaar. Verdere parallellen zijn te vinden in Hosea 6:2 en Johannes 4:40. De opstanding van Jezus is zelf een parallel aangezien hij op de derde dag opstond — wat de spreekwoordelijke opstanding en verlossing van de schepping in het derde millennium vertegenwoordigt.

4. Jezus verklaarde een jubeljaar bij het begin van zijn bediening. Elk commentaar dat ik heb gelezen stemt ermee in dat Jezus taal gebruikte die gerelateerd is aan het Jubeljaar toen hij las uit de rol van Jesaja (Luk. 4:17-21). Hij zei zelfs: "...om het jaar van de gunst van de Heer te verkondigen "en" dit is voor uw gehoor vervuld." Er is altijd discussie over wanneer zijn bediening begon, maar bijbelleraren beschouwen die tijd als niet eerder dan 26 AD en niet later dan 29 AD. 40 jubeljaren later is: 2026-2029. Trek de verdrukking eraf en we zitten in de overtijd: 2019-2022. Ik denk dat Psalm 90:10 ons mogelijk helpt dat getal te verfijnen, maar de tijd zal het leren. Ogen gericht op de lucht, en...

MARANATHA!

Bron: The Fig Tree, the Festivals, and the Doctrine of Imminency - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates