www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zou het kunnen? Is de oorlog in de hemel zojuist begonnen, op Rosh Hashanah?

Gary - 19 september 2020

 

 "Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft."(Openb. 12:7-12, HSV)

De context van Openbaring 12 is het astronomische teken dat plaatsvond op 23 en 24 september 2017 én de daaropvolgende oorlog in de hemel die plaatsvindt in nauwe samenhang met de opstanding en de opname van de kerk (Openb.12:7-9 en 12:5). Als wij naar boven gaan, komen de duivel en zijn legers naar beneden. God brengt de weegschaal in het voordeel van Michael in die strijd der eeuwen. Deze laatste hemelse strijd beëindigt een eeuwenoude oorlog, die van de engelen die trouw zijn aan God tegen hen die Hem tegenwerken. Zodra die strijd voorbij is, verliezen de geestelijke machten van de duisternis voor eens en voor altijd hun toegang tot de hemelse plaatsen.

Een sterke Joodse traditie die teruggaat tot de eerste eeuwen na Christus, zoals is vastgelegd in de Talmoed, is dat het beslist wordt op Rosh Hashanah, op het Feest van de Bazuinen of de satan Gods volk kan beschuldigen (Bron: Rosh Hashanah 16b). Het is heel goed mogelijk dat dit denken dat in de samenstelling van Openbaring 12 is meegewogen, gezien het feit dat Satan "de aanklager van onze broeders" wordt genoemd wanneer hij wordt neergeworpen (v. 10), en het kader van dit hoofdstuk kan alleen zijn in de late zomer of herfst (dat is de enige tijd van het jaar wanneer de constellatie van Maagd in de zon wordt gekleed met de maan onder haar voeten).

 

Na de mega tekenen die in de afgelopen eeuw samenkwamen — waaronder de Joodse aliyahs, de wedergeboorte van Israël, de verovering van Jeruzalem, de voorbereiding op de Derde Tempel, de race naar een één wereldregering en één religie — is het afgelopen half decennium getuige geweest van een enorme stroom van tekenen die verkondigden dat we het einde hebben bereikt. Wat we in 2020 hebben gezien toont dit heel duidelijk aan (zie hier, hier en hier). Weinigen beseffen hoe snel de dingen gaan. Het teken van Openbaring 12 had de ultieme wake-up call moeten zijn, en COVID-19 kwam vervolgens langs als een goede maatstaf, en zette het podium op voor een wereldwijde regering, het teken van het beest, en de diepe vervolging van het gelovige overblijfsel dat na de opname tot geloof zal komen. Het Abraham akkoord brengt nu het scenario in beweging dat de profeet Daniël in Daniël 9 en de apostel Paulus in 1 Tessalonicenzen 5:3 uiteengezet hebben:

 ...en wanneer zij zeggen: "Vrede en veiligheid", dan komt er een plotselinge vernietiging over hen, zoals degene die zwanger is en zij zullen er niet aan ontkomen...

De Abraham Akkoorden zijn niet de versterking of bevestiging van een verbond voor zeven jaar, maar ik twijfel er niet aan dat er in feite een onderliggend verbond met velen is. Alle profeten, met name in Jesaja, hebben deze terminologie over een eindtijd-overeenkomst die verband houdt met een valse vrede en een vals gevoel van veiligheid (Jes. 28: 15-18; Dan. 8:25). Israël moet vrede sluiten met God in plaats van de afvallige naties die het eeuwige verbond met Abraham, Isaak en Jakob negeren. (Jes. 27:5). Maar toch is het omgekeerde van het Abrahamische verbond nu hier (vanaf 15 september! en God zelf zal het vernietigen.

In Daniël 10 is er een interessant parallelverslag, of misschien een voorbode, van de oorlog in de hemel.:

 Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.” ... Toen zei hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt er niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël."

In het boek Daniël worden deze engelachtige vorsten meerdere malen genoemd. Gabriël is de bode en Michael is de aartsengel en een vorst en verdediger van Israël. Andere engelenkrachten regeren over naties - in Daniël 10 aangeduid als de vorsten van Perzië en Griekenland. Vergelijk Daniël 10 met Openbaring 12 waarin de aartsengel Michaël Satan verslaat en hem op aarde werpt. Satan staat nog in de weg van het vertrek van de gemeente (Openb.12:4) en Michaël staat op voor de strijd (Dan. 12:1; Openb. 12:7; vgl. Judas 1:9).

Merk op dat Gabriël gedurende 21 dagen, of drie weken, in de hemelse loopgraaf een oorlog voerde, voordat Michaël tussenbeide kwam om de strijd te beëindigen. Dit komt direct overeen met de drie weken waarin de profeet Daniël rouwde (Dan. 10:2–3). Deze drie weken van rouw en geestelijke oorlog kwamen tot stand in het derde jaar van Cyrus (Dan. 10:1). We zijn nu in het derde jaar sinds het Openbaring-12-teken. En Trump is vaak vergeleken met Cyrus door zowel christenen als Joden. Hij staat zelfs boven Cyrus op een halve shekel (Bron). Bovendien is deze "eindtijd-Cyrus" pas drie jaar in functie, en verandering is iets wat de parallel versterkt.

 

Dus laten we de uitdrukking van de vijand "zoals boven, zo beneden" tegen hem keren. Daniel rouwde drie weken terwijl God voor hem bemiddelde via Gabriël gedurende drie weken. En toen stuurde God Michael om de weegschaal door te laten slaan en de strijd te winnen.

In deze parallel was Gabriël opgesloten in een strijd met de engelenvorst van Perzië. Perzië is Iran. Iran dreigt nu Israël en de Verenigde Staten aan te vallen als vergelding voor de Abraham Akkoorden en de nieuwe economische sancties. In de context van de verraderlijke koopman (een thema herhaald in Jesaja in combinatie met valse vrede en een verbond met de dood), vallen Elam en Medië aan. Elam en Medië zijn vandaag Iran.

 De last komt over de woestijn aan de zee. Zoals wervelwinden in het Zuiderland voorbijtrekken, komt het uit de woestijn, uit een vreselijk land. Een hard visioen is mij bekendgemaakt: de trouweloze handelt trouweloos, de verwoester verwoest. Trek op, Elam! Beleger Babel, Medië! Al haar zuchten heb Ik doen ophouden. Daarom zijn mijn lendenen vol pijnscheuten. Weeën hebben mij aangegrepen als de weeën van een barende vrouw. [vlg. Jeremia. 30:4-9; Mt. 24:8; 1 Thess. 5:3; Openb. 12:1-2] Ik krimp ineen bij het horen, ik ben verschrikt bij het zien. (Jes. 21: 1-3, HSV)

Bedenk nu dat het algemene periode van het Feest van de Bazuinen diepe geestelijke oorlogsvoering dwarsverbindingen heeft via de Joodse traditie en Openbaring 12. Gezien hoe laat het uur is, zou het dan geen verrassing voor u moeten zijn dat Israël net de drie weken durende lockdown is ingegaan, te beginnen aan de vooravond van Rosh Hashanah. Het was het eerste land ter wereld dat een tweede lockdown wegens het Coronavirus inging.

Gisteren werd de Verenigde Staten (en wat dat betreft de wereld) geschokt door het nieuws dat de rechter van het Hooggerechtshof, Ruth Bader Ginsburg, was overleden. Haar zetel was de belangrijkste zetel op het machtigste en invloedrijkste aardse Hof op aarde. Het type geestelijke oorlog en de schaduw hier is diepgaand: de Joodse traditie maakt een sterke verbinding tussen Yom Teruah en het oordeel van het hemelse hof voor het komende jaar. De machtigste rechtbank van de aarde werd verdeeld - een tekenende impasse - op het feest van de Bazuinen, aan het begin van de drie weken durende lockdown.

 

De parallellen stoppen daar niet. Ginsburg was natuurlijk Joods en was de beroemdste Joodse vrouw in de Verenigde Staten, zo niet in de wereld. Denk er eens over na: de beroemdste en machtigste Joodse vrouw ter wereld is net gestorven in de machtigste en invloedrijkste heidense natie op aarde. Shofars werden gehoord op de trappen van het Hooggerechtshof toen treurders bijeenkwamen voor een wake gisteravond.

Het gaat dieper dan dat. Ze stierf op 87-jarige leeftijd, welk getal Abram betekent in de Bijbel. Het is dezelfde week als de Abraham Akkoorden! En haar naam was Ruth. Ruth was de heidense uit Moab die getrouwd was met de Israëliet Boaz-zelf, een type van Christus, en leefde in de tijd van de rechters, en Ruth was het laatste boek van de Bijbel, net voordat het tijdperk van de rechters eindigde. Ginsburg zelf was een van de machtigste rechters op aarde.

Ruth Bader Ginsburg is verdwenen. Op dezelfde manier vertegenwoordigt de Ruth van de Bijbel de niet-Joodse bruid van Christus. De bruid van Christus, de kerk, zal spoedig verdwijnen, naar de hemel gebracht door de met ons verwante Verlosser, en het tijdperk van de rechters zal voorbij zijn. De gerechtigheid die de gemeente op de aarde gaf zal verdwijnen.

En raad eens wat er daarna gebeurt in het bijbelse verhaal?

De mensen roepen om een koning om over hen te heersen. Ze verwerpen God als koning. Ze willen net als de naties zijn. En dus doet God een stap terug en laat hen hun wens uitvoeren. Ze krijgen Saul, een meedogenloze en kwaadaardige koning, een soort van de komende Antichrist. Saul werd gevolgd door David die Christus vertegenwoordigt en zijn voorouder is. Het is op de troon van David dat Christus zal regeren.

 

Om nog meer gewicht aan dit alles toe te voegen: vandaag trof een aardbeving van 4,5 magnitude de City of Angels (Stad van Engelen) in San Gabriel Valley. Weken geleden was de enorme ontploffing in Beiroet, direct naast het Sint Michaël district van Beiroet. Twee jaar geleden werd de massale vernietigende orkaan Michaël de eerste categorie-5 orkaan die de Verenigde Staten trof sinds 1992. En de orkaan Michaël die plaatsvond op hetzelfde moment als het mogelijke teken van Openbaring 12:3-4.

Dit brengt ons bij de speculatieve Joodse profetieën van de Talmoed, Sasson Hai Shoshani en Yitzhak Kaduri, die diepgaande voorspellende macht hebben gehad voor wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Kaduri voorspelde het begin van de oorlog in de hemel op Rosh Hashanah, na het Hebreeuwse jaar 5780 (dat zojuist eindigde op vrijdag). Nadat de regering van Israël drie keer was gevallen en drie keer was herbouwd - in een tijd waarin twee mannen vochten om de macht in Israël wat kan worden genoemd Benjamin - zou de Messias worden onthuld. Nu neem ik dit met een korrel zout, maar hun verwachting voor een periode waarin de regering zou vallen en drie keer herbouwd (met enige afstand tussen de twee Benjamins), en de oorlog in de hemel op Rosh Hashanah, is fascinerend en versterkt de zaak dat de grote hemelse oorlog er is.

 Aan de vooravond van het jaar 5780, het jaar van de correcties, zal er geen regering in Israël zijn voor een langere periode en de verschillende kampen zullen veel ruzie hebben zonder een beslissing aan beide kanten, en dan, op Rosh Hashanah zelf, zullen ze vechten in de hemel, de heilige kant tegen de kant van het kwaad, en God en zijn gevolg zal tussen hen beslissen. En dit is alles wat ik kan zeggen, en vanaf hier bezwoer ik niet meer geheimen en verborgen dingen te onthullen.
- En hij zwoer aan Isaac door Yitzhak Kaduri, 1979 (bron:)

 Er zal komen op de dag dat twee ministers de regering in het Land Israël winnen. Beide namen zullen Benjamin zijn en geen van hen zal slagen in het vestigen van hun regering of koningschap. Op die dag, weet en begrijp dat de koning Messias al aan de deur staat en op de sabbat daarna zal hij komen en onthuld worden... Begrijp dit en onthoud het.
- Het Verbond van de Persimmon door Rabbi Sasson Hai Shoshani

 De discipelen van Rabbi Jose ben Kisma vroegen hem: "Wanneer zal de Messias komen?" Hij antwoordde: "Ik vrees dat jullie van mij een teken zullen eisen dat mijn antwoord juist is." Ze verzekerden hem: "We zullen geen teken van u eisen." Dus antwoordde Hij hen: "Wanneer deze poort valt, wordt herbouwd, weer valt, en opnieuw wordt herbouwd, en dan valt voor een derde keer - voordat het herbouwd kan worden zal de zoon van David komen."
- Tractaat Sanhedrin 98a ( bron)

Alles samen genomen kan ik niet anders dan speculeren dat dit spreekwoordelijke tijdperk van rechters en wachten voorbij is, en dat het tijdperk van de Antichrist op het punt staat om te beginnen. Het volk zal roepen om een koning om hen te redden van het Coronavirus en alle chaos die onmiddellijk na de opname zal ontstaan en God zal hen toestaan om hun wens te vervullen. Ze hebben God afgewezen, dus ze zullen het alternatief uit de eerste hand ervaren. Maar in deze tussenliggende weken, kan ik niet anders dan te denken dat de oorlog in de hemel is begonnen en ons vertrek nabij is.

Bron: Could It Be? Did The War In Heaven Just Begin On Rosh Hashanah? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates