www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tekenen in de lucht, op aarde en in de zee?

Gary - 4 augustus 2020

()

 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde zijn de naties in verbijstering, zee en golven bulderen... (Luk. 21:25, LSV)

We hebben vaak gesproken over de tekenen in de hemel, en de tekenen op de aarde, maar het lijkt dat God zelfs door de zee spreekt. En ongetwijfeld, want de Schrift zegt het:

 ...omdat alle dingen in Hem zijn geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, zichtbaar en onzichtbaar, tronen, of vorsten, of autoriteiten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen... (Kol. 1:16, LSV)

En,

 ...en hij antwoordde hen: "Ik zeg u dat als deze stil zullen zijn, dan zullen de stenen schreeuwen!" (Luk. 19:40, LSV)

Laten we die eerste Schriftpassage die ik heb geciteerd nog eens bekijken: Lukas 21:25. We zien een drievoudig getuigenis van tekenen die wijzen op het einde van de tijd en de wederkomst van Christus.

Het eerste getuigenis omvat tekens in de zon, de maan en de sterren, en inderdaad heeft God deze astronomische objecten voor dit doel geschapen volgens Genesis 1:14, hoewel slechts weinigen de praktische betekenis hiervan erkennen. In de 19e psalm verkondigt David dat God voortdurend door de hemel spreekt, zowel overdag als 's nachts. Slechts weinigen luisteren.

Het tweede getuigenis dat zijn de tekenen op aarde. Denk aan de bijeenvergadering van de Joden, de wedergeboorte van Israël, de verovering van Jeruzalem, de voorbereidingen voor de Derde Tempel en de snelle beweging in de richting van een wereldwijde regering.

Het derde en laatste getuigenis, dat in Lukas 21:25 wordt genoemd, zijn de tekenen in de zee. Misschien hebben we hier niet genoeg aandacht aan besteed. Elk woord van God is zeker onze aandacht waard.

Laten we eens kijken naar deze tekenen in de zee, maar eerst een snel overzicht van de tekenen in de hemel en tekenen op de aarde.


Tekenen in de hemel

Er zijn al vanaf het begin der tijden tekenen in de hemel, zoals Genesis 1:14 en Psalm 19:1-4 aangeven. Het teken van Genesis 3:15-16 kan op 28 juli 3974 voor Christus aan de hemel zijn verschenen, zoals ik in mijn recente artikel keerpunt 2020 schreef. Toen verscheen natuurlijk het sterrenbeeld Bethlehem rond de tijd van de geboorte en de kindertijd van Christus, waarschijnlijk in de jaren 3-2 voor Christus. In de dagen van Jozua stonden de zon en de maan allebei stil (Jozua. 10:12-13), en in de dagen van koning Hizkia ging de zon achteruit (Jesaja. 38:5-8). Buitenbijbelse bronnen wijzen zelfs op een hemels teken bij de geboorte van Abraham (bron). Deze hemelse tekenen zijn altijd bij ons geweest, en eeuwenlang namen Joodse en Christelijke geleerden deze boodschappen van God zeer, zeer serieus. Vandaag de dag worden Gods hemelse tekenen alom bespot als astrologie, hoewel astrologie en bijbelse astronomie twee totaal verschillende dingen zijn. Astrologie is de verering van de zon, de maan en de sterren, oftewel de verering van het leven door hen. Dit is een heidense en idolate praktijk. Bijbelse astronomie is het vertrouwen in de duidelijke woorden van de Schrift met betrekking tot de zon, maan en sterren en het onderscheiden van wat God via hen tegen Zijn volk en de wereld zegt.

Er zijn veelvoudige tekens in de zon, maan en sterren in deze laatste dagen geweest, inclusief bloedmanen en zonsverduisteringen, kometen en andere vreemde gebeurtenissen, maar niets is te vergelijken met het verlossingsverhaal dat eind 2016 begon en eindigt in het tijdsbestek 2027-28. De twaalf sterrenbeelden die langs de ecliptica vallen, die de Bijbel de Mazzaroth noemt, verbeelden een einde-van-de-eeuwen-verhaal dat het Grote Teken van Openbaring 12 omvat, en misschien zelfs de terugkeer van Christus al in 2027. Deze hemelse voorstelling is duidelijk, ondubbelzinnig en perfect geordend, en het verhaal vordert precies zoals je zou verwachten als wanneer God het verhaal zou vertellen. Als het praten over 'tekenen in de hemel' je bezorgd maakt of verbazing oplevert, zou ik je willen aanmoedigen om dit nog eens te bekijken. De Bijbel is eigenlijk verrassend duidelijk over deze tekenen. Ik heb dit verlossingsverhaal van 2016 tot en met 2027/28 ondubbelzinnig uiteengezet in mijn recente serie over bijbelse astronomie:

Tekenen op de aarde

De hemelse tekenen gaan gepaard met de meer concrete eindejaarstekens die op de aarde zijn verschenen. Deze omvatten een groot aantal gebeurtenissen en mijlpalen die in Israël en op aarde zijn gekomen met betrekking tot de Bijbelse profetie, die ons zonder enige twijfel vertelt dat we inderdaad de laatste generatie zijn:

1. De bijeenverzameling van de Joden naar Eretz Yisrael ("Land van Israël") vanaf het einde van de 19e eeuw.

2. De ontwikkeling van de eerste proto-globalistische regeringen in de vorm van de nu verdwenen Volkenbond en de huidige Verenigde Naties.

3. De heroprichting van de natie Israël in 1948, het herstel van de bijbelse natie na een onderbreking van ongeveer 2700 jaar (722 voor Christus tot 1948 na Christus), waardoor de generatie van de vijgenboom werd gelanceerd.

4. De verovering van Jeruzalem door de Joden in 1967, die een einde maakte aan een bijna twee millennia durende periode van verlatenheid, waarin de stad werd beheerst door de niet-Joden.

5. Het evangelie gaat eindelijk uit naar elke natie op aarde.

6. De voorbereiding van vrijwel alles wat nodig is voor de bouw van de Derde Tempel, inclusief de blauwdrukken, de hoekstenen, de sierlijke vaten, de Gouden Lamptafel, de Tafel van de Toonbroden, het Altaar van het Brandoffer, de priesterkleding voor de lekenpriesters en de hogepriesters, en de priesters zelf die genetisch zijn geïdentificeerd als de nakomelingen van Aaron. De priesters zijn zelfs formeel opgeleid in dienst van de Derde Tempel.

7. De toestand van wereldwijde opstand en wetteloosheid zoals beschreven in 1 Timoteüs 4:1, 2 Timoteüs 3:1-7, Daniël 8:23 en 2 Thessalonicenzen 2, noodzakelijk om de Antichrist in te luiden.

8. De ontwikkeling van de technologie die nodig is om het merkteken van het beest wereldwijd te implementeren (Openb. 13:16-17).

9. Het herstel van de bijbelse identiteit van de natie Israël via de Joodse natiestaatwet van 2018.

10. En tenslotte, een "vredesplan" dat er uiteindelijk in zou kunnen slagen om het land Israël te verdelen en zo het oordeel van God in te luiden (Joël 3:2; Zach. 12:1-3). Dit plan zal uiteindelijk door de Antichrist zelf worden uitgevoerd of in de praktijk worden gebracht (Dan. 9:27).

Als je deze tekens op aarde veel gedetailleerder wilt bestuderen, kijk dan eens naar een paar van deze artikelen:

Grote Profetische mijlpalen - NL

Top 20 Tekenen van de Opname en de Tweede Komst van Christus

10 Redenen waarom Jezus terug zal komen in onze tijd

Leer de les van de vijgenboom

Zoals het was in de dagen van Noach

Tekenen in de zee

Dit brengt ons eindelijk bij de derde categorie van tekenen die in Lukas 21:25 worden genoemd: tekenen in de zee. Het boek Openbaring beschrijft duidelijke tekenen, zoals de zee die in bloed verandert, schepen die zinken en een berg (of meteoriet) die in de oceaan neerstort. Maar deze duidelijke profetische gebeurtenissen blijken te zijn tijdens de verdrukking zelf, als de toorn van God wordt uitgestort op een Christus-verwerpende wereld. De Gemeente zal niet op aarde zijn om getuige te zijn van deze dingen. Dit alles zegt dat er een reeks tekenen in de grote oceanen van de wereld zijn die ons vertellen dat de komst van de Heer nabij is. En ze hebben grotendeels te maken met het gebulder van de zee zoals vermeld in het evangelie van Lukas.

Stap met mij een paar jaar terug in de tijd, terug naar september 2017 - de maand van het Grote Teken. Voor studenten van de Bijbelse profetie die bekend zijn met het teken, hoe kun je het ooit vergeten? De eerste twee verzen van het twaalfde hoofdstuk van de Openbaring zijn in vervulling gegaan, niet figuurlijk zoals theologen eeuwenlang hadden aangenomen, maar letterlijk. In de hemel. Voor iedereen te zien. En zonder enige vorm van verwarring of dubbelzinnigheid. Wie had zich een decennium daarvoor kunnen voorstellen dat wat Johannes in het verslag van zijn visioen heeft verwoord een echt astronomisch teken was, precies zoals de tekst aangeeft? Hoewel het teken een astronomische uitlijning was die wees op de opname van de Gemeente en de daaropvolgende Verdrukking, herinnert het ons natuurlijk ook aan de profetische voorbeeld van een vrouw, een mannelijk kind en een slang, in de vorm van Maria, Christus en de goddeloze heerser Herodes die de vernietiging van het kind nastreefde.

Het beeld van een vrouw in barensnood met een mannelijk kind, dat in gevaar is door een slangendraak, vindt zijn prototype in Genesis 3:15-16, en het beeld blijft door het hele Oude Testament heen bestaan, in de evangeliën met de geboorte van Christus, en uiteindelijk in de Verdrukking zoals die in Openbaring 12 wordt geschetst. Terwijl de profetie in Genesis 3 in de eerste plaats over Christus ging, vindt zij toekomstige [en definitieve] vervulling in en door het lichaam van Christus, de Gemeente. Je kunt Christus niet in de profetie van Openbaring 12 lezen en de passage als letterlijke waarheid beschouwen (zie hier, hier en hier). Het geboorteverhaal eindigde niet in Matteüs 2 of Lucas 2. Het gaat door tot op de dag van vandaag, terwijl wij, het lichaam van Christus, wachten op onze eigen geboorte in hemelse lichamen om de slangverpletterende profetie te voltooien die Christus in de evangeliën begon te vervullen (Rom. 16,20).

Dit brengt ons terug naar het onderwerp dat aan de orde is: tekenen in de zee. Het toeval wil dat het geboorteverhaal zich voor onze ogen in de zee afspeelt en dat het samenwerkt met de tekenen in de hemel. Het gebrul en golven van de zee is het verkondigen van Gods glorie! In september 2017, toen het astronomische teken zich vormde van een vrouw gekleed in de zon, gekroond door twaalf sterren, met de maan onder haar voeten, en in de weeën voor een mannelijk kind, ontwikkelden zich twee krachtige orkanen in de Atlantische Oceaan: een met de naam Maria (Latijn, Spaans, Portugees en Grieks voor "Maria") en de andere met de naam Jose (Spaans, Portugees en Frans voor "Jozef").

()

Maria vormde zich op 16 september, slechts een week voor het Teken van Openbaring 12, en Jozef vormde zich anderhalve week eerder, op 5 september. Deze krachtige cyclonen raasden de hele week in de aanloop naar het Grote Teken door de Atlantische Oceaan, en zelfs daarna, toen Jose op 25 september verdween en Maria op 2 oktober. Maria was de op twee na duurste aan schade cycloon in de wereldgeschiedenis en veroorzaakte bijna 100 miljard dollar aan schade en meer dan 3000 doden, terwijl ze het hele Caribische gebied verwoestte.

Jose, aan de andere kant, was de langstlevende Atlantische orkaan sinds orkaan Nadine zo'n vijf jaar eerder, en het nam een vergelijkbaar pad als Maria. Deze stormen woedden beide tijdens het Openbaring 12 teken. Gezien het feit dat de naamlijsten die door de Wereld Meteorologische Organisatie worden gebruikt om cyclonen te benoemen en jaren van tevoren zijn opgesteld en dat over een periode van zes jaar geen enkele letter dezelfde naam zal worden herhaald, is de kans dat deze ongelofelijke convergentie samenvalt met het Teken van de Openbaring 12 minder dan nihil. Zelfs als we het teken van Openbaring 12 zelf buiten beschouwing laten, zal dit natuurgebeuren op zee nooit meer voorkomen, omdat de naam Maria door het tragische verlies van mensenlevens definitief is ingetrokken.

Maar er is nog meer met dit verhaal...

Zoals Openbaring 12:1-2 in vervulling ging op 23 september 2017, precies op het moment dat Maria en Jozef door de Atlantische Oceaan kolkten, zo werd ook het astronomische aspect van Openbaring 12:3-4, dat Satan en zijn engelen uit de hemel verdreef, in vervulling gebracht op 8 oktober 2018, precies op dezelfde dag dat een orkaan met de naam Michaël zich vormde! Vergeet niet dat in het verhaal van Openbaring 12 het de aartsengel Michaël is die Satan uit de hemel werpt (Openbaring 12:7-9)! Dit kan niet gebeuren in een wereld die door toeval wordt geregeerd. Hieronder is Michaël zoals hij zich vormde in een orkaan op 8 oktober 2018, dezelfde dag als de massale Draconids meteorenregen:

()

In het verhaal dat in Openbaring 12 wordt verteld, wat gebeurt er dan? Het mannelijke kind wordt gepresenteerd in de hemelse tempel, in de troonzaal van God (Openbaring 12:5). Wat is nu het verband met het eigen geboorteverhaal van Jezus? We leren het antwoord in Lukas hoofdstuk 2:

 En toen de dagen van hun zuivering werden vervuld, volgens de wet van Mozes, brachten zij Hem naar Jeruzalem, om aan de HEER voor te stellen, zoals in de wet van de HEER is geschreven: "Ieder mannelijke dat een baarmoeder opent, zal heilig voor de HEER worden genoemd..."

 ... En er was Anna, een profetes, dochter van Phanuel, van de stam van Aser, zij was ver gevorderd in leeftijd, een weduwe zeven jaar na haar maagdelijkheid, en zij [is] een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die niet uit de tempel vertrok, met vasten en smekingen, dag en nacht, en zij, op dat uur, binnengekomen, en beleed zo aan de HEERE, op dezelfde manier, en sprak over Hem, aan allen die op zoek waren naar verlossing in Jeruzalem. (Luk. 2:22-23, 36-38)

Nadat Jezus was geboren, en nadat de tijd van zuivering was aangebroken zoals bepaald door de Wet van Mozes, presenteerden Maria en Jozef Jezus in de Tempel. Daar in de tempel werd Hij gezien, beleden en gezegend door de profeetes Anna, de enige profeet die in het Nieuwe Testament wordt genoemd.

Op 24 juli van dit jaar, nu slechts tien dagen geleden, vormde zich in de Golf van Mexico de Tropische Storm Hanna. Hanna is de eigenlijke transliteratie van de Griekse naam van de profetes beschreven in Lucas 2:36. Anna is een anglicatie. Opgewaardeerd tot een orkaan de volgende dag, ging Hanna over Corpus Christi (Latijn voor "Lichaam van Christus"), met het oog op het Paterseiland, op enige afstand ten zuiden van de stad. Zoals Christus in de aardse tempel in Jeruzalem aan God werd voorgesteld en door de profetes Hanna werd gezien, zo zal ook het lichaam van Christus binnenkort in de hemelse tempel aan God worden voorgesteld.

()

Interessant is dat in augustus 2017, een maand voor het teken van de Openbaring 12 en de bijbehorende orkanen Maria en Jose, de orkaan Harvey het Corpus Christi bijna heeft getroffen, waardoor het lichaam van Christus op slechts enkele kilometers afstand van de stad aan land kwam en de bewoners van het "Lichaam van Christus" werden geëvacueerd. Nogmaals, dit was slechts een maand voor het Openbaring 12 Teken van een vrouw in weeën. Het echte lichaam van Christus wordt verwijderd van de aarde voorafgaand aan de weeën van de Verdrukking op een manier die doet denken aan hoe bewoners van Corpus Christi werden geëvacueerd voorafgaand aan het Teken van de Openbaring 12 (zie Bron: hier; vgl. Jes. 66:7-9; 1 Thess. 5:9; Openb. 3:10). Orkaan Harvey werd in schade de eerste of tweede kostbaarste cycloon in de wereldgeschiedenis (verbonden met Katrina), die enorme overstromingen veroorzaakte in het gebied van Houston en enorme vernielingen langs de kust van Texas.

()

We gaan snel door naar het huidige moment: de orkaan Isaias ("Isaiah") richt ravages aan langs de oostkust van de Verenigde Staten. Jesaja was de grote profeet die niet alleen van Christus en van het evangelie profeteerde (Jes. 7:14; 9:6; 52:13-12; 61:1), maar ook van de opname van de kerk, de wederkomst van Christus en de duizendjarige periode (Jes. 26:17-21; 66:7-9; 9:7; 11:1-12:6; 66:12-24). Hij wordt door veel geleerden beschouwd als de meest messianistische van de profeten.

Isaias werd gevormd op 30 juli, de 9e van Av, de datum op de Joodse kalender waarop de Eerste en Tweede Tempel vielen en beide wereldoorlogen begonnen. Vandaag, dinsdag 4 augustus, passeert Isaias zowel Washington, D.C. als New York. Bijna 19 jaar eerder, op dinsdag 11 september, werd het Pentagon (Washington, D.C.) en de Twin Towers (New York) door gekaapte vliegtuigen binnengevlogen.

()

Isaias is gisteravond om precies 23.10 uur, oostelijke tijd in de Verenigde Staten, aangeland.

 En er is, in die dag, || de Wortel van Jesse die staat voor een teken van volkeren, || Naties zoeken hem, || en zijn rust is glorieus geweest! (Jes. 11:10, LSV)

De profeet Jesaja verklaarde dat de naties zouden zoeken en verzameld zouden worden tot de Wortel van Jesse. Jezus zelf is die wortel (vgl. Openb. 22:16)! Als we verder lezen, zien we dat God binnenkort klaar zal zijn met het verzamelen van Zijn volk, en Israël dan voor eens en altijd zal herstellen:

 En het is op die dag dat het zal gebeuren, |De Heer voegt Zijn kracht een tweede keer toe, ||Om het overblijfsel van Zijn volk te krijgen, ||Van Asshur, en van Egypte, ||En van Pathros, en van Cush, ||En van Elam, en van Shinar, || En van Hamath, en van eilanden van de zee, heeft Hij een teken aan de naties opgeheven, en verzamelt de verdrevenen van Israël, en hij verzamelt de verstrooide van Juda, ||van de vier winden van de aarde. (Isa. 11:11-12, LSV)

In dit artikel raak ik alleen maar wat aan het oppervlak in termen van tekenen in de zee. De zee en de golven brullen! God spreekt duidelijk door heel de schepping - aarde, hemel en zee. En de hele schepping schreeuwt het uit: "Bereid u voor op de weg van de HEER! Maak Zijn paden recht! Laat de aarde eindelijk, na millennia van wachten, haar rechtmatige Koning ontvangen!" Hij komt eraan. Zeer, zeer, zeer binnenkort.

MARANATHA

Bron: Signs in the Sky, Earth, and Sea? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates