www.wimjongman.nl

(homepagina)

SCHOKKENDE NIEUWE ONLINE SERIE IN HET ONDERZOEK NAAR DE TRUMP-REGERING, RABBIJNEN EN HET GEHEIME PLAN OM EEN DERDE TEMPEL TE BOUWEN

10 maart 2019 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 hier...Deel 2 hier...Deel 3 hier...Deel 4 hier...

Door Dr. Thomas Horn

DEEL 5: Hemelse duistere machten sluiten zich in het derde Tempelschema aan bij de heersers achter de aardse regeringen

Volgens dispensationalistische christenen manipuleren helse duistere machten en heersers de aardse regeringen, en het aanstaande derde tempelbouwproject zit in het middelpunt van een eindtijdklok die, eenmaal begonnen, snel zal aftellen tot de komst van de Antichrist, Armageddon, en de wederkomst van Jezus Christus. Dat is de echte reden waarom geheime bijeenkomsten over de controle van de Tempelberg buiten het zicht van het publiek plaatsvinden. Maar toch, voor de oplettende - "met ogen om te zien en oren om te horen", zoals de Bijbel het stelt - begrijpen we duidelijk wat er achter de Palestijnse en islamitische persbureaus schuilgaat. Zij maken zich zorgen over het feit dat "Saoedi-Arabië momenteel veel moeite doet om Jordanië zijn voogdij over de heilige plaatsen van Jeruzalem af te nemen", aldus een hoge ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit (PA), die sprak met Al-Monitor op voorwaarde van anonimiteit. De druk lijkt verband te houden met de vriendschappelijke betrekkingen van de Saoediërs met de Verenigde Staten en met de wens van president Donald Trump om Arabische steun te winnen voor zijn vredesplan voor het Midden-Oosten, iets dat Jordanië niet heeft gesteund."[i]

Zoals ik onlangs heb uitgelegd in The Hagmann Report, had de Saoedische prins tot aan de moord op journalist Jamal Khashoggi, die zich publiekelijk verzette tegen het beleid van de nieuwe erfgenaam van Saoedi-Arabië, Kroonprins Mohamed Bin Salman - volhard om een relatie op te bouwen met Donald Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner (die tientallen uren heeft doorgebracht in telefoongesprekken en privé-bijeenkomsten met de kroonprins, en zo een persoonlijke relatie met hem opgebouwd [ii]) om de bezigheden van zijn regering en de Arabische belangen in het Amerikaanse Congres en over de hele wereld te bewaken. Bij de behandeling - of als onderdeel van deze diplomatie - begon de prins publiekelijk te zeggen dat Israël recht heeft op een eigen land,[iii] en hij ontmoette zelfs in 2018 Amerikaanse evangelische christenen "omdat het ultraconservatieve moslimrijk ernaar streeft om zich meer open te stellen voor de wereld en het beeld van religieuze onverdraagzaamheid te herstellen".[iv] Nu de CIA gelooft dat de Saoedische prins een rol kan hebben gespeeld in de moord op Khashoggi, is het onduidelijk welk effect dit kan hebben op de betrekkingen met de VS.

Hoe dan ook, er wordt mij verteld, en ik geloof dat ook, dat het beheer van de Tempelberg in de handen leggen van Saoedi's en progressieve of "seculiere" moslims en de Amerikaanse regering, in het ontwerp, opzettelijk de wereld naar één aspect van Donald Trumps "Deal van de eeuw" voor vrede in het Midden-Oosten zou leiden (hoewel de onderhandelingen over de Derde Tempel deel zouden kunnen uitmaken van een afzonderlijke latere overeenkomst) die nog niet kan worden uitgesproken met compromissen die uiteindelijk de bouw van de Derde Tempel mogelijk zouden kunnen maken. Zelfs de secretaris-generaal van de Moslim Wereldliga nam onlangs "de ongekende en mogelijk controversiële stap om moslims aan te sporen om samen met christenen en Joodse religieuze leiders een delegatie te vormen om Jeruzalem te bezoeken als een stap in de richting van vrede".[v] Meer recentelijk begonnen Israëlische activisten op te roepen tot wat gezien kan worden als "stap één" naar de bouw van de Derde Tempel door de Israëlische regering," om een synagoge op de Tempelberg te vestigen en deze open te stellen voor Joodse gebeden."[vi]

Naast de moslimautoriteiten, de Verenigde Staten en de Saoedi's heeft een andere machtige speler interesse getoond om de Tempelberg te beheersen, en die zeker een rol zal spelen in de eschatologie eromheen. Laten we eens kijken naar deze macht uit Rome.

Het Vaticaan, de Derde Tempel en de Lastige Steen

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. (Zacharia 12:3)

Zoals Cris Putnam en ik in ons 'bestselling' boek 'Petrus Romanus' hebben onderzocht, zijn er voldoende aanwijzingen dat het Vaticaan al geruime tijd geïnteresseerd is in de controle over Jeruzalem en in het verlengde daarvan, over de Tempelberg - met mogelijk het doel van een Derde Tempel.

Alleen al in de afgelopen tien jaar zijn er heimelijke onderhandelingen gevoerd met Netanyahu om Davids Graf aan het Vaticaan te geven, [vii] met als eis dat het Vaticaan de schatten van de Tweede Tempel verzamelt totdat de geopolitiek een herbouwde Tempel onder hun controle toestaat, [viii] en er zijn zelfs pogingen gedaan door de Verenigde Staten via staatssecretaris John Kerry met plannen "voor Oost-Jeruzalem, die oproepen tot een internationaal administratief mandaat om de heilige plaatsen in het gebied te controleren", inclusief de Tempelberg. Kerry's plan adviseerde een coalitie onder toezicht van het Vaticaan, samen met moslimlanden zoals Turkije en Saoedi-Arabië.[ix]

Een mogelijke verbinding van het Vaticaan met een herbouwde tempel is intrigerend als men het overtuigende argument van Peter Goodgame in overweging neemt dat de Romeinse vorst die in Daniël 9:27 de Gruwel de Verwoesting heeft opgericht, de Valse Profeet is, in plaats van de Antichrist.[x] Hij citeert Openbaring 13:14, waarin de Valse Profeet "hen die op de aarde wonen misleidt door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd." (cursivering toegevoegd) En Daniel 11:31 waar de profetieën het volgende voorspellen: "Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het voortdurende dagelijkse offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen." (vetgedrukt toegevoegd en cursief toegevoegd). Deze passages laten duidelijk zien dat het de bondgen oten van de Antichrist zijn die het gruwelijke beeld hebben opgericht dat verbonden is met de herbouwde tempel. Goodgame stelt dit ook, omdat Daniël in 7:24, 8:23 en 11:21-35 naar de Antichrist verwijzen als de koning (het Hebreeuwse melek), en omdat het onwaarschijnlijk lijkt dat hij hem in 9:26-27 een vorst (Hebreeuwse nagiyd) zou noemen. We kunnen gerust aannemen dat hij een Romein is door deze zinsnede: "En het volk van de vorst die komt, zal de stad en het heiligdom vernietigen" (vgl. :26; vetgedrukt toegevoegd), wat noodzakelijkerwijs verwijst naar de Romeinse plundering van Jeruzalem in 70 na Christus. Goodgame's exegese en redenering zijn goed en overtuigend.

In overeenstemming met de voorspelling van Daniël 9:27 van een verbond voor een week, stelt Goodgame dat dit betekent dat een Paus een overeenkomst over Jeruzalem zal bemiddelen.

Deze laatste periode van zeven jaar zal beginnen wanneer de toekomstige Romeinse vorst "een verbond" bevestigt dat de natie Israël en de stad Jeruzalem zal omvatten, wat veel evangelische geleerden verbinden met een "deal" die resulteert in de bouw van de Derde Tempel. Dit heeft geleid tot het geloof dat deze toekomstige Romeinse vorst de valse profeet van de Bijbelse profetie zal zijn, en dat hij inderdaad de leider van de Rooms-Katholieke kerk kan zijn. Uit de Schrift blijkt duidelijk dat de Valse Profeet een krachtige en gerespecteerde wereldwijde geestelijke leider zal zijn, en dat er niet één is die machtiger of meer gerespecteerd wordt in religieuze zaken dan de Rooms-Katholieke Paus.[xi].

Zelfs sommige katholieke geleerden hebben de huidige paus Franciscus verbonden met de opkomst van de valse profeet en antichrist. [xii]

Voor sommigen lijkt dit misschien een scenario dat rechtstreeks uit de romans van 'Left Behind' romans is gehaald, maar het sluit mooi aan bij de laatste beweringen van Maleachi Martin over de rol die het Vaticaan zal spelen in het bijstaan van de Antichrist. Wat Jeruzalem en de komende derde tempel betreft, zijn er formeel geclassificeerde geheime memo's van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verkregen die suggereren dat "religieuze figuren, niet-gouvernementele mensen" de leiding over de Heilige Stad moeten krijgen. [xiii].

Op 15 december 2011 kwam dit verhaal op de Israëlische Arutz Sheva 7 website:

Exposé: Het Vaticaan wil zijn hand op Jeruzalem leggen

"De vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten moeten de kwestie van de status van de heilige plaatsen in Jeruzalem aanpakken," zo verklaarde kardinaal Jean-Louis Tauran, hoofd van de Vaticaanse Raad voor Interreligieuze Dialoog, enkele dagen geleden in Rome."

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan heeft gevraagd om enkele Israëlische heilige plaatsen onder het gezag van het Vaticaan te plaatsen, met een verwijzing naar de Bovenzaal op de berg Zion én de tuin van Gethsemane aan de voet van de Olijfberg in Jeruzalem.

De eerste plaats herbergt ook wat 'het graf van koning David' wordt genoemd.[xiv]

Zoals al eerder gezegd, als je de Bijbel serieus neemt, heeft Jeruzalem een voorspelde toekomst als geestelijke hoofdstad van de wereld, en om deze reden zijn er natuurlijke en bovennatuurlijke belangen bij wie het controleert. De Hebreeuwse profeten spraken allemaal over een gouden tijdperk, een rechtschapen bewind van de Messias, en hun profeten bevatten vaak verwijzingen naar Jeruzalem (Jesaja 44:26-28, 52:1-10; Joël 2:28-3:21). Natuurlijk verwachten we, voordat dit gebeurt, dat een bezetter zich in de herbouwde Derde Tempel zal zetten die verklaart dat hij God is. Zoals we nog zullen onderzoeken, lijkt er bewijs te zijn dat het Vaticaan wil deelnemen aan de bouw van die Tempel. We komen nu met een grote boog bij de donderslag die in 2008 gelekt is in een geheime memo van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die deze uitwisseling vastlegde tussen minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice (CR) en Dr. Saeb Erekat (SE), een Palestijnse vertegenwoordiger:

CR: Ik begrijp dat er geen overeenkomst is zonder Jeruzalem. 1967 als basislijn. Maar als we wachten tot u beslist over de soevereiniteit over de Haram of de Tempelberg... zullen de kinderen van uw kinderen geen overeenkomst hebben! Soms heb je in de internationale politiek een instrument nodig om het probleem later op te lossen. Als het gaat om heilige plaatsen, zal niemand de soevereiniteit van de ander in twijfel trekken [d.w.z. zowel Palestina als Israël zouden tegelijkertijd soevereiniteit over de Haram kunnen claimen].

SE: En eigenlijk in dit leven?

CR: Er zijn nog twee andere zaken: wie zal het beheer doen? Met zorg voor het rioleringssysteem, dat de gemeentelijke problemen worden opgelost [merkt op dat dit ook een probleem was in Berlijn], veilige toegang tot alle heilige plaatsen voor iedereen. Ik begrijp dat dit goed werkte vóór 2000. Een soort bewakers die door de wereld zijn aangesteld, mogelijk religieuze figuren, niet-gouvernementele mensen... Een van de problemen is dat het onder de Koepel afbrokkelt. Elke keer als Israël het probeert op te lossen, noem je het een opgraving![xv] (tussen haakjes in het origineel werd de opmaak maar niet de inhoud gewijzigd)

Terwijl de relatie van Condoleezza Rice met het Vaticaan duister was, is haar suggestie dat "religieuze figuren" de hoeders worden van de oude stad Jeruzalem, in lijn met de exposities van Israëlische journalisten. In augustus 2007 ontmoette Rice kardinaal Tarcisio Pierto Bertone (destijds een belangrijke kandidaat voor Petrus Romanus), die over de Amerikaanse minister zei: "Als de engelen haar niet zouden vergezellen, zou ze niet in staat zijn om al deze relaties, die zo fragiel zijn geweest, weer samen te voegen"[xvi] Zou deze vreemde samenvoeging van diplomatie en profetie kunnen leiden tot de uiteindelijke manifestatie van het in Openbaring 17 voorspelde afvallige oecumenische geloof dat in Jeruzalem zal worden gevestigd? Wij denken dat er overtuigend bewijs is dat daarop wijst.

Profetie-geleerden hebben lange tijd vermoed dat de Antichrist het conflict in het Midden-Oosten zou oplossen, wat zijn razendsnelle opkomst naar roem en aanbidding zal opdrijven. Dit idee is ontleend aan de profetie van Daniël over zeventig weken, die voorzegt dat Hij voor velen het verbond zal versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over een gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. (Daniël 9:27). Wij denken dat deze interpretatie juist moet zijn, omdat de "voleinding" wordt weergegeven met de Hebreeuwse term kālâ, die het basisidee draagt van "het voltooien van een proces". Het begin van de zeventig weken durende profetie somde dingen op als "een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen" (9:24b), wat eenvoudigweg nog niet is gebeurd. Bovendien wordt dezelfde term gebruikt in Daniël 12:7, weergegeven als "einde", met een ondubbelzinnige verwijzing naar de Dag des Heren. Dit plaatst het oorspronkelijke verbond stevig aan het begin van de laatste zeven jaar voor Armageddon en de terugkeer van Jezus. Een ander probleem met interpretaties die deze laatste week in het verleden plaatsen, is dat Jezus sprak over de "gruwel van de verwoesting" als een toekomstige gebeurtenis die vlak voor Zijn terugkeer plaatsvindt: "Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarover Daniël, de profeet, spreekt, zult zien staan op de heilige plaats (wie leest, laat hem dat begrijpen)" (Matteüs 24:15). De zeventigste week omvat 'de verspreiding van gruwelen die het desolaat zullen maken' en Jezus noemt Daniël expliciet, zodat niemand Hem niet serieus kan nemen, terwijl men beweert dat de gebeurtenissen van de zeventigste week voorgeschiedenis is. Bovendien was de bevolking die de context van deze profetie vormde het volk van Daniël, de Joden, en de schending van het verbond is een inmenging in het tempeloffer. Daarom geloven wij dat het "verbond met velen" spreekt over de tweestatenoplossing betreffende de Israëlisch-Palestijnse kwestie en voorspelt dat het de Tempel van de Verdrukking is die in Jeruzalem wordt gebouwd.

In de nieuwe documentaire The “Belly of the Beast wordt ook herhaald dat het ontwerp van Washington DC naar het voorbeeld is van Vaticaanstad, met zijn gelijksoortige Koepel en Obelisk, wat geen toeval was, maar eerder het product van een geheimzinnige wetenschap die ogenschijnlijk met een verheerlijking te maken heeft. Deze parallelle verheerlijkingsplaatsen lijken klaar om het beest uit de bodemloze put (Openbaring 11:7) en het beest uit de aarde (Openbaring 13:11) voort te brengen. Hoewel het speculatief is, zou dit kunnen wijzen op een coördinatie tussen de twee locaties - het Vaticaan als de spirituele invloed (de Valse Profeet) en Washington als de politieke (Antichrist). Vanuit Washington kan een leider het verbond initiëren waarover in Daniël 9 gesproken werd (Donald Trumps vredesplan en/of werk van zijn orthodox-joodse schoonzoon Jared Kushner?). Hoewel de figuur in Washington een Jood zou kunnen zijn, is dat niet echt nodig. De overleden Messiasbelijdende christelijke schrijver Zola Levitt schreef: "Het is een buitenstaander die een wettelijk verbond met het Joodse volk moet ondertekenen, niet een van hun eigen volk... Zij zouden geen speciaal verbond tussen hen en een van hun eigen burgers nodig hebben."[xvii] In feite, hoewel het mogelijk is, is er geen direct bewijs dat de Antichrist zal worden geaccepteerd als de Joodse Messias. In plaats daarvan zou hij gewoon degene kunnen zijn die de bouw van de Tempel in de verdrukking faciliteert, zoals de Perzische koning Kores (met wie Trump op grote schaal is vergeleken) werd aangewezen als een mashiyach ("gezalfde") voor de bevrijding van de Joden om de Tweede Tempel te bouwen (Jesaja 45:1).

Orthodoxe Joden worden waarschijnlijk niet voor de gek gehouden door de Antichrist. De Midrash-traditie, met inbegrip van werken zoals Sefer Zerubbavel, bevat waarschuwingen over een personage genaamd Armilus, die de hele wereld zal misleiden in valse afgoderij. Er wordt gezegd dat wanneer hij aan de macht komt, hij tegen tien koningen over Jeruzalem zal vechten, en na de overwinning te hebben behaald, regeert hij de hele wereld voor een korte tijd voordat de Messias komt. En volgens Randall Price: "Andere bronnen beschrijven Armilus als opkomend uit het Romeinse rijk, met wonderbaarlijke krachten, en geboren uit een stenen beeld van een maagd."[xviii] Dit klinkt opmerkelijk gelijk aan de rooms-katholieke Mariaverering, waarin stenen beelden prominent aanwezig zijn. Andere tradities zeggen dat hij het nageslacht is van Satan en een maagd, die griezelig lijkt op de pedofiele rite die door Malachi Martin werd beschreven op 29 juni 1963, op de parallelle inhuldigingsplaats in Charleston, South Carolina, en die verbonden was met de inhuldiging van Lucifer in het Vaticaan. Bovendien zou dit stenen beeldaspect van de Joodse traditie een soort bizarre realisatie kunnen vinden in het beeld van het beest, dat schijnbaar tot leven komt (Openbaring 13:4, 15). Hoewel een minderheid van de religieuze Joden zich bewust is van deze tradities, zijn de seculiere Joden dat waarschijnlijk niet. Toch vraagt men zich af hoe een toekomstige Paus een oecumenische religie in Jeruzalem zal leiden, terwijl eeuwenlang de pausen de Joden in getto's lieten opsluiten en verplichten om gele insignes te dragen. De tijd zal het leren, maar één ding is zeker. Er is nooit meer belangstelling opgewekt dan in de tijd dat wij leven voor de bouw van de Derde Tempel, waar religieuze en politieke figuren spoedig zullen opduiken in een theater van fantastische finaliteit.


[i] Rasha Abou Jalal, “Is Ryadh Really Pushing for Control of Jerusalem Holy Sites?” July 2, 2018, Al-Monitor, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/saudi-arabia-holy-sites-jordan-jerusalem-pa-guardianship.html.

[ii] David A. Andelman, “One Man’s Disappearance Risks Bringing Down the Saudi Crown Prince,” Channel News Asia, October 18, 2018, https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/jamal-khashoggi-journalist-saudi-arabia-crown-prince-mbs-10835902.

[iii] Ben Hubbard, “Saudi Prince Says Israelis Have Right to ‘Their Own Land,’” New York Times, April 3, 2018, https://www.nytimes.com/2018/04/03/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-salman-israel.html

[iv] “Saudi Arabia Hosts Rare Visit of US Evangelical Christian Figures,” Reuters, November 1, 2018, https://www.reuters.com/article/us-saudi-christians/saudi-arabia-hosts-rare-visit-of-u-s-evangelical-christian-figures-idUSKCN1N6675

[v] Holly McKay, “Islamic Group Chief Calls for Muslims to Join Christians, Jews in Jerusalem Meeting,” Fox News, October 5, 2018, https://www.foxnews.com/world/islamic-group-chief-calls-for-muslims-to-join-christians-jews-in-jerusalem-meeting.

[vi] https://www.jpost.com/Israel-News/A-synagogue-on-the-Temple-Mount-Activists-call-for-construction-to-begin-582477

[vii] Hezki Baruk, Gil Ronen, “Netanyahu Seeking to Give David’s Tomb to Vatican?”Israel National News, January 5, 2014, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180149.

[viii] Shimon Cohen, “Claim: Vatican Hoarding Second Temple Vessels,” Israel National News, May 28, 2014, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/181146.

[ix] Aaron Klein, “US Plan Gives Jerusalem Holy Sites to Vatican,” WND, December 15, 2013, https://www.wnd.com/2013/12/u-s-plan-gives-jerusalem-holy-sites-to-vatican/.

[x] Peter Goodgame, “The Biblical False Prophet,” RedMoonRising, last accessed November 11, 2011, http://www.redmoonrising.com/21Defense/biblicalFP.htm.

[xi] Ibid.

[xii] Hannah Roberts, “‘Heretic’ in the Vatican,” Politico, May 28, 2018, https://www.politico.eu/article/pope-francis-heretic-vatican-liberal-conservative-war/.

[xiii] “Minutes from Bilateral and Trilateral US-PAL-ISR Sessions Post Annapolis, Tuesday, 29th July 2008,” viewable here: Al Jazeera, last accessed February 7, 2012, http://www.aljazeera.com/palestinepapers/.

[xiv] Giulio Meotti, “Expose: The Vatican Wants to Lay Its Hands on Jerusalem,” Israel National News, December 15, 2011, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/150757#.TzV9aORnDmd.

[xv] “Minutes from Bilateral and Trilateral US-PAL-ISR Sessions Post Annapolis, Tuesday, 29th July 2008,” viewable here: Al Jazeera, last accessed February 7, 2012, http://www.aljazeera.com/palestinepapers/. Please note that formatting but none of the content has been changed from the original source.

[xvi] “Vatican Secretary of State Speaks with Condoleezza Rice about Christians in Middle East, Iraq,” Catholic News Agency, last accessed February 13, 2012, Vatican Secretary of State speaks with Condoleezza Rice about Christians in Middle East, Iraq

[xvii] Levitt Letter 21:2 (Feb 1999), 3, as cited in Randall Price, The Coming Last Days’ Temple (Eugene, OR: Harvest House, 1999), 475.

[xviii] Randall Price, The Coming Last Days’ Temple (Eugene, OR: Harvest House, 1999), 481.

Bron: PART 5—SHOCKING NEW ONLINE SERIES Probes Trump Administration, Rabbis, And Top-Secret Plan To Build Third Temple » SkyWatchTV