www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 11: HENOCH, DE WACHTERS EN DE VERGETEN MISSIE VAN JEZUS CHRISTUS - De wet van het Oude Testament: Toegevoegd vanwege wiens overtredingen?

19 maart 2023 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: Deze nieuwe serie wordt aangeboden in memoriam van Dr. Michael Heiser die met zijn werkelijk baanbrekende onderzoek naar de Goddelijke Raad en het Henochiaanse wereldbeeld (gebaseerd op het boek Henoch en zijn verbinding met de Hebreeuwse theologie vóór en ten tijde van Jezus) de deur opende voor een rijker begrip van het Leven van Christus dan voorgaande generaties zich hadden kunnen voorstellen. Deze serie weerspiegelt de inhoud van de toonaangevende boeken die door Defender Publishing voor Dr. Heiser-Reversing Hermon zijn gepubliceerd: Enoch, the Watchers, and the Forgotten Mission of Jesus Christ en zijn tweedelige boekenset A Companion to the Book of Enoch: A Reader's Commentary, Volume 1: The Book of the Watchers en Vol II: The Parables of Enoch. LET OP: ALLE WINST UIT DE VERKOOP VAN DR. MICHAEL HEISER'S BOEKEN VAN SKYWATCHTVSTORE.COM WORDT GEDONEERD AAN ZIJN FAMILIE TIJDENS DEZE SERIE.


Hoe is het idee dat de zonde van de Wachters zoals verteld in 1 Henoch van belang voor de nieuwtestamentische theologie? Het antwoord is te vinden in iets wat Paulus zegt over de Wet van het Oude Testament.

In zijn wetenschappelijke verhandeling over de "bastaardgeesten" (de Wachters) en Galaten 3-4 laat de nieuwtestamentische geleerde Tyler Stewart ons kennismaken met het verband:

Paulus' visie op de Wet heeft geleerden zodanig verbijsterd dat hij is beschuldigd van zelfcontradictie en inconsistentie. Hoewel Paulus de Wet prijst (Rom[einen] 7:12,14) en de autoriteit ervan erkent in zijn argumenten (Rom[einen] 3:21, 31), doet hij ook opzienbarende beweringen dat deze na de komst van Christus niet langer relevant is (Rom[einen] 10:4; 2 Kor[inthen] 3:6-9,14-15). De moeilijkheden van Paulus' visie zijn misschien nergens duidelijker dan in Galaten 3-4, waar de wet bijna volledig negatief verschijnt.

Na een uitgebreid betoog voor de superioriteit van het geloof in Christus tegenover de "werken der wet" (Gal[aten] 3:1-18) stelt Paulus een logische vraag: "Waarom dan de wet? (3:19a). Als de werken der wet niet rechtvaardigen (Gal[aten] 2:16; 3:11), de mensheid onder een vloek plaatsen (Gal[aten] 3:10-11), en de wet zelf pas is toegevoegd na de Abrahamitische belofte (Gal[atiërs] 3:17), waarom dan überhaupt moeite doen? ...Paulus beweert dat als de Galatiaanse gelovigen "werken van de wet" in acht nemen, met name de besnijdenis (Gal[aten] 5:2-4; 6:12-13; ook 1 Kor[intïe]7:18) en de kalender (Gal[aten] 4:10), dit neerkomt op het verwerpen van Christus (Gal[aten] 5:2-4; 2:21). Hoe kan Paulus zo'n denigrerende bewering doen over de Torah?

Hedendaagse NT-geleerden vinden het bijna onmogelijk om zich een ijverige Tweede Tempelperiode Jood, en een Farizeeër niet minder (Filippensen] 3:5-6; Gal[aten] 1:13-14), voor te stellen om op deze manier over de Wet te denken. Niettemin is ondergeschiktheid aan de Mozaïsche Wet niet geheel onbekend in het Tweede Tempelperiode Jodendom. In een tamelijk unieke parallel komt ondergeschiktheid van de Mozaïsche Wet ook voor in 1 Henoch. In feite zijn er een aantal opvallende parallellen tussen 1 Henoch, in het bijzonder het Boek der Wachters (BW 1 Hen[och] 1-36), Jubileeën, en Paulus' betoog in Galaten 3-4. Ten eerste maken zowel 1 Henoch als Galaten de Torah ondergeschikt als het summum van openbaring op vergelijkbare wijze. Ten tweede wordt in elke tekst de nadruk gelegd op de kosmische betekenis van overtredingen. Ten derde houden alle drie de werken zich bezig met engelen en hun relatie tot de structuur van de kosmos. Het volgen van deze parallellen geeft aan dat Paulus' argument over de rol van de Wet in Gal[aten] 3:19-4:11 beïnvloed is door een Henochiaanse oorzaak van het kwaad.[i]

Twee punten in dit fragment trekken onze aandacht: de "kosmische betekenis van overtredingen" en hoe dat verband houdt met de vraag hoe de Henochiaanse visie op het kwaad, dat verbonden is met de Wachters, Paulus' denken heeft beïnvloed.

Nadat Stewart veel ruimte heeft besteed aan het aantonen hoe, voor veel Joden uit de tweede tempelperiode, de openbaring die aan Henoch werd gegeven gedurende zijn tijd in de hemel met God en zijn raad superieur was aan de Wet, concentreert hij zich op de kosmische aard van de overtredingen waarover Paulus spreekt.[ii] Hij schrijft:

Bij Paulus in Galaten wordt de betekenis van de Mozaïsche Torah, net als in de Henoch-literatuur, gebagatelliseerd op basis van chronologie en universaliteit. Met betrekking tot de chronologie betoogt Paulus dat de rechtvaardiging door het geloof voorafgaat aan de Torah. Hij verbindt zijn evangelie met de belofte aan Abraham in Genesis 12:13..... Later betoogt hij dat de beloften aan Abraham voorrang hebben boven de Torah (Gal[aten] 3:17 [Exodus 12:40-41; vgl. Genesis 15:13]).... In Paulus' opvatting is de Sinaï een bijkomstigheid van de belofte aan Abraham, die volgens hem in Christus wordt vervuld (Gal[aten] 3:16, 19). Dit argument is expliciet in Gal 3:19 wanneer Paulus schrijft: "de wet werd toegevoegd"... Naast de chronologische prioriteit is Paulus er nadrukkelijk van overtuigd dat de universele openbaring van het evangelie niet beperkt kan worden tot één bepaald volk. Hij ziet zijn persoonlijke roeping, Christus bekend te maken aan de heidenen, als een openbaring rechtstreeks van God (Gal[aten] 1:1, 10-12, 16; 2:2, 7) en elke bedreiging van de universaliteit van deze openbaring als een anathema (Gal[aten] 1:6-9; 2:14).[iii]

Met betrekking tot de "kosmische overtredingen" is de sleutelverklaring te vinden in Galaten 3:19: "Waarom dan de wet? Zij werd toegevoegd vanwege overtredingen, totdat het nageslacht zou komen aan wie de belofte was gedaan, en zij werd ingesteld door engelen door een tussenpersoon."[iv] Stewart merkt op:

Het is gebruikelijk om Paulus hier te interpreteren dat de functie van de Wet is om overtredingen te veroorzaken, voort te brengen of uit te lokken. Deze interpretatie is gebaseerd op het voorzetsel χάριν ("vanwege") en Paulus' onderwijs over de Wet elders in zijn brieven (met name Rom[einen] 4:15; 5:20; ook Rom[einen] 3:20; 5:13; 7:5, 7-24; 1 Kor[inthië] 15:56). Hoewel deze betekenis niet onmogelijk is, is zij terecht in twijfel getrokken. Een van de sterkere argumenten tegen deze interpretatie is dat oude uitleggers, waaronder Johannes Chrysostom en Clement van Alexandrië, Gal[aten] 3:19 niet lazen als een beschrijving van de Wet als oorzaak van overtreding, maar eerder als een voorafgaande voorwaarde die God ertoe bracht de Wet te geven. In hun interpretaties werd de wet gegeven "vanwege overtredingen", wat betekent om overtredingen te beteugelen. John Riches geeft zelfs aan dat de interpretatie van de wet als het voortbrengen van overtredingen een innovatie was van Luther. Met zoveel aandacht voor dit voorzetsel vraagt niemand zich af wiens overtredingen de aanleiding vormden voor de toevoeging van de Wet?

Blijkbaar wordt zonder commentaar aangenomen dat het de overtredingen van Adam zijn. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de dominante etiologie van het kwaad in de hedendaagse christelijke theologie de "zondeval" van Gen[esis] 3 is. Dit is grotendeels te danken aan Paulus' beschrijving van zonde en dood als gevolg van Adams overtreding in Rom[ans] 5:12-21 (ook 1 Kor[inthië] 15:21-22, 45-49). Verrassend genoeg echter was het verhaal van Genesis 3, afgezien van 4 Ezra (3:20-22; 7:116-126), 2 Baruch (54:13-22) en het Leven van Adam en Eva (met name Vit. Adae 12-17; GLAE 15-26), niet de primaire tekst voor de verklaring van de oorsprong van het kwaad in het jodendom van de tweede tempelperiode ..... Natuurlijk verwijst Paulus expliciet naar Adam in Romeinen 5, maar er is geen aanwijzing dat Paulus in Galaten 3-4 zinspeelt op de Adam-cyclus. Bovendien specificeert Romeinen dat het enkelvoud "overtreding" behoort tot de "ene Adam" (5:14), terwijl het in Galaten "overtredingen" in het meervoud zijn die de aanleiding vormen voor de toevoeging van de Wet. Wat als Paulus werkt vanuit een andere etiologie van het kwaad in Galaten 3-4? De belangrijkste tekst in de Hebreeuwse Bijbel voor het beschrijven van de oorsprong en de gevolgen van het kwaad in het Tweede Tempel Jodendom was niet Genesis 3, maar Genesis 6:1-4..... Deze Henochiaanse oorzaak van het kwaad, namelijk dat engelachtige "Zonen van God" die onwettige nakomelingen maakten met menselijke vrouwen en daardoor de kosmos veranderden, was alomtegenwoordig in het Tweede Tempelperiode Jodendom en het vroege Christendom.[v]

KIJKEN! DR. HEISER LEGT HET "OMKEREN VAN HERMON" UIT

We hebben al gezien dat veel Joden gewicht toekenden aan de overtreding van de Wachters, Henochs versie van Genesis 6:1-4, als de reden voor de menselijke verdorvenheid. De verklaring dat Genesis 3 niet de belangrijkste bewijstekst was voor de menselijke zonde zou niet zo verrassend moeten zijn als ze waarschijnlijk is. Beschouw het Oude Testament. Ondanks herhaalde beschrijvingen van de zondigheid van de mensheid is er in het hele Oude Testament geen enkele verwijzing naar Genesis 3 of Adams zondeval als verklaring voor de verdorvenheid van de mens.

Dus, wanneer Paulus zegt dat de wet "is toegevoegd vanwege overtredingen", aan wiens overtredingen denkt hij dan? Aangezien hij verwijst naar meervoudige overtredingen, en niet alleen naar Adams zondeval, is het getuigenis van het Tweede Tempel Jodendom dat Paulus volkomen alleen staat als hij niet denkt aan de Wachters.

Dit perspectief zou logisch zijn omdat de zonde van de Wachters werd gezien als de katalysator van de menselijke verdorvenheid, maar ook als oorzaak van kosmische omwenteling. In 1 Henoch 2:11 overschrijden de door God geschapen hemelse helderheden "niet hun eigen aangewezen orde". Maar tragisch genoeg worden de Wachters later geïdentificeerd als "de sterren van de hemel die de geboden van de Heer hebben overtreden en op deze plaats gebonden zijn tot de voltooiing van tien miljoen jaar, (overeenkomstig) het aantal van hun zonden" (1 Henoch 21:6; vgl. 18:15).

Judas leent deze taal wanneer hij valse leraren vergelijkt met de engelen die zondigden. Zij zijn "dwalende sterren, voor wie de duisternis van de absolute duisternis voor altijd is gereserveerd" (Judas 13). De bekende nieuwtestamentische geleerde Richard Bauckham schrijft over dit vers:

Het is algemeen bekend dat Judas dit beeld heeft ontleend aan 1 Henoch. De joodse apocalyptische gedachte over de hemellichamen als bestuurd door engelen (zie bijv. 1 Henoch 82), en erfde oosterse mythen waarin de schijnbaar onregelmatige bewegingen van de planeten werden toegeschreven aan de ongehoorzaamheid van hemelse wezens, en waarschijnlijk ook verschijnselen als kometen en meteoren werden geïnterpreteerd als hemelse wezens die uit de hemel vielen (vgl. Jesa[ja] 14:12-15; Opwekking 8:10; 9:1). Zo worden in 1 Henoch 18:13-16; 21:3-6 de Wachters (wiens val uit de hemel en oordeel Judas in v6 wordt genoemd) voorgesteld als zeven sterren "die vanaf het begin van hun opkomst het gebod van de Heer hebben overtreden, omdat zij niet op hun juiste tijd zijn uitgekomen" (18:15; vgl. 21:6). Deze beeldspraak wordt overgenomen in het latere Boek der Dromen (1 Henoch 83-90), dat in zijn allegorie van de wereldgeschiedenis de val van de Wachters voorstelt als de val van sterren uit de hemel (86:1-3); vervolgens, in een passage die overeenkomt met 1 Henoch 10 (die Judas citeert in v6) werpen de aartsengelen de sterren neer in de duisternis van de afgrond en binden hen daar (88:1,3) tot hun oordeel aan het einde, wanneer zij in de afgrond van vuur zullen worden geworpen (90:24).[vi]

De geboorte van de Zoon van God en de omkering van de overtredingen van de Wachters

In dit perspectief - dat de overtredingen welke de aanleiding vormden voor het geven van de wet, die van de Wachters waren - werd de wet toegevoegd om het kwaad te beteugelen. Dat wil zeggen dat Galaten 3:19 niet moet worden gelezen alsof de wet overtredingen voortbracht, zoals de christelijke traditie het gewoonlijk leest. Als dit het geval is, dan is Paulus consequent door de wet te zien als iets positiefs, maar ook als iets ontoereikends. Stewart ziet dit duidelijk:

Paulus' verwijzing naar Jezus' geboorte in Gal[aten] 4:4 wordt verlicht door het Wachtersverhaal. De goddelijke missie van Jezus staat tegenover de opstand van de engelen. De Zonen van God in het BW rebelleren in de hemel (1 Hen[och] 6:1-6) en "nemen" menselijke vrouwen op aarde (7:1). In Galaten echter zendt God, wanneer de "volheid des tijds" is gekomen, zijn Zoon om geboren te worden "uit een vrouw" (Gal[aten] 4:5), dus de goddelijk gewijde opdracht van Jezus, de volbrachte geboorte uit een vrouw, staat tegenover de rebellie van engelen die vrouwen binnendringen. Beide teksten brengen hemel en aarde samen door goddelijke zonen die betrokken zijn bij menselijke vrouwen.

Ook de resultaten van het optreden van Jezus en de Wachters staan tegenover elkaar. Aanvankelijk produceren de overtredingen van de Wachters onwettige nakomelingen die de aarde vernietigen (1 Hen[och] 7:1-3; 10:9-10, 15; Jub[ilee] 5:2). Na het eerste oordeel van de zondvloed gaan de onstoffelijke geesten van hun onwettige zonen de mensen binnen om hen aan te vallen en ziekte, blindheid en vernietiging te veroorzaken (1 Hen[och] 15:11-12; 19:1; Jub[ilee] 10:1, 8; Justin, 2 Apol 5; vgl. 1 Kor[inthië] 8:4-6; 10:20-22). De "val" van de Wachter is zo ernstig, dat zij de menselijke Henoch moeten vragen als hun voorspreker te dienen (1 Hen[och] 15:2). Zij hebben geen toegang meer tot God in gebed. In parallel hiermee geeft Jezus als Zoon van God zichzelf trouw om de mensheid te redden uit het "huidige kwade tijdperk" (Gal[aten] 4:5; 1:4; 2:20; ook Rom[einen] 5:10; 8:32). Na zijn verheffing in de opstanding wordt de "geest van Gods zoon" in de harten van de gelovigen gezonden, zodat zij kunnen delen in zijn zoonschap (Gal[aten] 4:6; Rom[einen] 8:9-11, 15). Deze inwonende Geest geeft gelovigen het legitieme zoonschap door direct gebed (Gal[aten] 4:5; Rom[einen] 8:14-15, 26-27). In beide verhalen wordt de kosmos veranderd en de mensheid beïnvloed. Zoals Henoch ironisch genoeg werd verheerlijkt in de afdaling van de Wachters, zo worden gelovigen verheerlijkt in Jezus' afdaling en opgang.

Deze contrasterende parallellen laten zien dat de geboorte van Gods zoon in Galaten de mensheid het legitieme zoonschap biedt om de overtreding van de Wachters en hun bastaardzonen, die de aarde terroriseren, tegen te gaan.[vii]

Het omkeren van de kosmische omwenteling vereiste iets groters dan de wet. Het vereiste een Messias wiens verzoenende dood de hele kosmos zou doorkruisen en de hele schepping zou genezen. De geboorte, dood en opstanding van de Zoon van God verzoent alle dingen, zowel op aarde als in de hemel (Kolossenzen 1:19) en houdt de hele schepping bijeen (Kolossenzen 1:16-17).

Het getuigenis van de vroege kerk over de wachters en de menselijke verdorvenheid

Gezien het feit dat moderne christenen slechts één verklaring voor de menselijke verdorvenheid leren in plaats van de twee die de schrijvers van het Nieuwe Testament zouden hebben omarmd, is het feit dat bepaalde vroege kerkvaders de rol van de overtredingen van de Wachters in de menselijke verdorvenheid erkenden, grotendeels onbekend. Irenaeus, bijvoorbeeld, onderwees beide verklaringen voor de verspreiding van de zonde.[viii] D. R. Schultz legt uit:

We weten dat Irenaeus Adam en Christus min of meer tegenover elkaar stelt zoals Paulus doet in Romeinen 5 en 1 Korintiërs 15. In feite vormde Irenaeus' gebruik van deze passages, in combinatie met enkele teksten uit Efeziërs, in deze opvatting de basis waarop de vroege kerkvader zijn Adam-Christus typologie construeerde, waarin de eerste Adam parallel loopt met de tweede Adam..... Het is ook bekend dat Satan in de geschriften van Irenaeus voorkomt als de "verleider" van Adam. Irenaeus gaat echter vaak voorbij aan Adam in zijn behandeling van Satan en de engelen, zodat deze boze geestenwereld rechtstreeks de zondige toestand van de mensheid teweegbrengt. In feite schrijft Irenaeus de oorsprong van de zonde soms rechtstreeks toe aan Satan en zijn krachten, in bewoordingen die sterk doen denken aan 1 Henoch, Jubilee en andere laat-Joodse pseudepigrafische geschriften..... Irenaeus zegt dit expliciet over de duivel, "die eerst bij zichzelf en daarna bij anderen de oorzaak werd van afvalligheid." De "anderen" en de eersten die Satan volgen in afvalligheid zijn een groep engelen die in opstand kwamen uit een staat van onderwerping aan God. Vele passages [in Irenaeus] spreken over de afvalligheid.... Irenaeus begrijpt wel degelijk dat er een causaal verband bestaat tussen Genesis 6:1-4 en de goddeloosheid die volgt in Genesis 6:5. Maar hij hoeft niet zonder hulp tot dit inzicht te komen, want deze speculatie over Genesis was al uitgewerkt en vastgelegd in de Joodse pseudepigrafische literatuur.[ix]

BEKIJK ALLE 4 PROGRAMMA'S MET DR. HEISER IN DE "COMPANION TO THE BOOK OF ENOCH" SERIE!
Aan de hand van Irenaeus' verhandelingen Tegen ketterijen en Bewijs van de apostolische prediking laat Schultz zien hoe Irenaeus alle hoofdelementen van 1 Henochs verhaal over de overtreding van de Wachters omarmde - ook in zijn leer van de menselijke verdorvenheid:

Irenaeus heeft twee verschillende beschrijvingen van de engelen die de mensheid verontreinigen. De ene beschrijving betreft "onwettige verbintenissen" van engelen met nakomelingen van de dochters van de mensen. Deze "onwettige verbintenis" brengt "reuzen" op aarde voort die de zondigheid van de mens veroorzaken; en deze reuzen, die Irenaeus het "beruchte mensenras" noemt [die] vruchteloze en goddeloze daden verrichtten.... Volgens Irenaeus was de andere manier waarop de engelen de bezoedeling van de mens teweegbrachten de slechte leer.... Irenaeus somt deze leringen als volgt op: "de deugden van wortels en kruiden, en verven en cosmetica, en ontdekkingen van kostbare materialen, liefdesdrank, haatgevoelens, minnen, passies, verlokkingen van de liefde, de banden van hekserij, elke toverij en afgoderij, hatelijk naar God."

Irenaeus is niet de enige vroege kerkvader die 1 Henochs zonde van de Wachters zag achter bepaalde passages uit het Nieuwe Testament en de apostolische theologie. Tertullianus staat bekend om zijn suggestie dat de overtreding van de Wachters de verklaring is voor Paulus' raadselachtige opdracht aan vrouwen om hun hoofd te bedekken "vanwege de engelen" (1 Korintiërs 11:10).[x] Die passage vereist een eigen hoofdstuk.

VOLGENDE: De zonde van de wachters en de hoofdbedekking in 1 Korintiërs 11

Eindnoten:

[i] Tyler A. Stewart, "Gevallen engelen, bastaardgeesten en de geboorte van Gods Zoon: An Enochic Etiology of Evil in Galatians 3:19-4:11," Paper gelezen op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society of Biblical Literature, 2014, 1-2.

[ii] Zoals Stewart beschrijft, zijn er een aantal studies geweest over de Tweede Tempelperiode Joodse ondergeschiktheid van de wet van Mozes aan de openbaring aan Henoch. Onder de bronnen die hij aanhaalt zijn: Gabriele Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis : The Parting of the Ways between Qumran and Enochic Judaism (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 68-79; Philip S. Alexander, "From Son of Adam to Second God: Transformations of the Biblical Enoch," in Biblical Figures Outside the Bible (Harrisburg: Trinity International Press, 1998), 87-122, met name 107-110; George W. E. Nickelsburg, "Enochic Wisdom: An Alternative to the Mosaic Torah?" in Hesed Ve-Emet (ed. Jodi Magness en Seymour Gitin; BJS 320; Atlanta: Scholars Press, 1998), 123-132; James C. VanderKam, "The Interpretation of Genesis in 1 Enoch," in The Bible at Qumran (eds. P. W. Flint en T. H. Kim; Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 129-148, met name 142-146; Andreas Bendenbender, "Traces of Enochic Judaism within the Hebrew Bible," Henoch 24 (2002): 39-48; Andrei A. Orlov, The Enoch-Metatron Tradition (Texte und Studien zum antiken Judentum 107; Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), 254-260; John J. Collins, "How Distinctive was Enochic Judaism?". Meghillot 5-6 (2007): 17-34. Helge S. Kvanvig, "Enochic Judaism - a Judaism without the Torah and the Temple," in Enoch and the Mosaic Torah: The Evidence of Jubilees (eds. Gabriele Boccaccini en Giovanni Ibba; Grand Rapids: Eerdmans 2009), 163-177.

[iii] Stewart, 6.

[iv] Ik besprak de rol van engelen bij het geven van de wet en de identiteit van deze tussenpersoon als de Engel van Jahweh, God in menselijke gedaante, in The Unseen Realm, 163-170. We zullen in dit hoofdstuk geen ruimte besteden aan deze punten.

[v] Stewart, 7-8, 12-13; nadruk (onderstreping) is van mij. Over wetenschappelijke uitdagingen voor de interpretatie van Gal. 3:19, waarin de wet menselijke overtredingen voortbrengt, zie David J. Lull, "'The Law Was Our Pedagogue': A Study in Galatians 3:19-25," Journal of Biblical Literature 105, no. 3 (1986): 481-498, met name 483-485; Richard B. Hays, The Letter to the Galatians (blz. 181-348 in NIB 11; Nashville: Abingdon Press, 2000) 266. Stewart merkt elders op: "Consequent wordt χάριν vertaald als "vanwege" in hedendaagse vertalingen waaronder NRSV, ESV, NIV, NASB. Het voorzetsel verschijnt alleen hier in de onbetwiste brieven van Paulus, maar komt ook voor in Ef 3:1, 14; 1 Tim 5:14; Titus 1:5; Lk 7:47; 1 Joh 3:12; Judas 16; LXX 2 Kron 7:21; Dan 2:13. Dit voorzetsel kan eenvoudigweg niet de exegetische lading dragen om aan te geven dat de wet overtreding voortbrengt" (voetnoot 20, pagina 7; cursivering van mij).

[vi] Richard J. Bauckham, 2 Petrus, Judas (vol. 50; Word Biblical Commentary; Dallas: Word, Incorporated, 1998) 89.

[vii] Stewart, 15-16.

[viii] De belangrijkste studie over Irenaeus in dit verband is D. R. Schultz, "The Origin of Sin in Irenaeus and Jewish Apocalyptic Literature," Ph.D. dissertation, McMaster University, 1972. Een verkorte vorm van deze studie is D. R. Schultz, "The Origin of Sin in Irenaeus and Jewish Pseudepigraphical Literature," Vigiliae Christianae 32 (1978): 161-190. Citaten in dit hoofdstuk van Schultz komen uit dit kortere artikel. In zijn proefschrift (appendix I) bevat Schultz echter een lange tabel waarin de formuleringen van specifieke passages in de geschriften van Irenaeus worden vergeleken met passages in 1 Henoch. De correlaties zijn overduidelijk wanneer ze naast elkaar worden gelegd.

[ix] Schultz, 161, 168-169, 172-173.

[x] Tertullianus, de virg. vel. 7; de idol. 9; de oratio 22.

Bron: PART 11: ENOCH, THE WATCHERS, AND THE FORGOTTEN MISSION OF JESUS CHRIST—The Old Testament Law: Added Because of Whose Transgressions? » SkyWatchTV