www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 8: HENOCH, DE WACHTERS EN DE VERGETEN MISSIE VAN JEZUS CHRISTUS - De bijzonderheden van de omkeringstypologie in de vier vrouwen

12 maart 2023 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: Deze nieuwe serie wordt aangeboden in memoriam van Dr. Michael Heiser die met zijn werkelijk baanbrekende onderzoek naar de Goddelijke Raad en het Henochiaanse wereldbeeld (gebaseerd op het boek Henoch en zijn verbinding met de Hebreeuwse theologie vóór en ten tijde van Jezus) de deur opende voor een rijker begrip van het Leven van Christus dan voorgaande generaties zich hadden kunnen voorstellen. Deze serie weerspiegelt de inhoud van de toonaangevende boeken die door Defender Publishing voor Dr. Heiser-Reversing Hermon zijn gepubliceerd: Enoch, the Watchers, and the Forgotten Mission of Jesus Christ en zijn tweedelige boekenset A Companion to the Book of Enoch: A Reader's Commentary, Volume 1: The Book of the Watchers en Vol II: The Parables of Enoch. LET OP: ALLE WINST UIT DE VERKOOP VAN DR. MICHAEL HEISER'S BOEKEN VAN SKYWATCHTVSTORE.COM WORDT GEDONEERD AAN ZIJN FAMILIE TIJDENS DEZE SERIE.


In wat overblijft van dit gedeelte als we het door Richter verzamelde bewijs willen onderzoeken dat aantoont hoe de vrouwen in Mattheüs' genealogie van Jezus de voorbode zijn van de omkering van de overtreding van de Wachters en, bijgevolg, van de Henochiaanse notie van hoe hun overtreding resulteerde in de verspreiding van het kwaad in de mensheid. Richter schrijft:

In de verhalen uit de nu gecanoniseerde Hebreeuwse geschriften van de vier vrouwen die in Mattheüs' genealogie (Matt[hew] 1:1-17) zijn opgenomen, Tamar, Rachab, Ruth en "de vrouw van Uria" zoals zij in Mattheüs wordt genoemd, in de Hebreeuwse geschriften bekend als Bathsheba, doemt een transgressie op. Aspecten van de overtreding van de wachters en de gevolgen daarvan zijn aanwezig in de verhalen van elk van de vrouwen die genoemd worden als voorouder van Jezus. Ten eerste maakt elke vrouw gebruik van de ongeoorloofde vaardigheden en kunsten die de gevallen engelen in de Henochische traditie hebben geleerd. Elk van de in de genealogie genoemde vrouwen neemt deel aan seksuele activiteiten die in het beste geval als verdacht en in het slechtste geval als onrechtvaardig worden beschouwd. In elk van hun verhalen wordt gebruik gemaakt van de kunst van het verleiden of verfraaien. Twee van de verhalen, het verhaal van Rachab en het verhaal van de "vrouw van Uria", hebben zowel te maken met verfraaiing als met oorlog. Elk van hun verhalen bevat dus de combinatie die te zien is in de mythe over de afdaling van de wachters: "weten" als seksuele activiteit en "weten" als begrip van ongeoorloofde kunsten. Ten tweede bevat elk van de verhalen echo's van bijkomende elementen van het Henochiaanse model. Deze elementen zijn de volgende: interactie met engelen, soms met hints van seksuele activiteit, vragen over het vaderschap van de nakomelingen van de vrouwen, en vragen over de ongewone aard van hun nakomelingen.[i]

De verbanden tussen deze vier vrouwen en de bovengenoemde elementen van het Henochiaanse model zijn voor Engelse lezers niet altijd duidelijk. Dit is deels te wijten aan de afhankelijkheid van Engelse vertalingen. In andere gevallen maken de verbanden deel uit van de Tweede Tempel Joodse lezing van het bijbelse materiaal die voor moderne lezers vreemd kan overkomen. Ons moderne traditionele perspectief belemmert het begrip.[ii]

Vanwege deze verbanden moeten we het oude bijbelse en joodse materiaal over elk van deze vrouwen onderzoeken dat de eerste-eeuwse joodse lezers zou hebben geattendeerd op Matteüs' strategie om hen op te nemen als voorbode van een messiaanse omkering van de zonde van de Wachters.

Tamar

Tamar is de eerste van de vier vrouwen in Matteüs' genealogie (Matteüs 1:3). Ze is vooral bekend uit Genesis 38, waar ze Juda, één van de twaalf zonen van Jakob, verleidt tot een ongeoorloofde seksuele ontmoeting. We moeten het verhaal hier opnieuw vertellen zodat de verbanden met het Wachtersjabloon ontcijferd kunnen worden.

1Het gebeurde in die tijd dat Juda afdaalde van zijn broers en zich afkeerde naar een zekere Adullamiet, wiens naam Hira was. 2Daar zag Juda de dochter van een zekere Kanaäniet, wiens naam Shua was. Hij nam haar en ging bij haar binnen, 3en zij werd zwanger en baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Er. 4Zij werd weer zwanger en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Onan. 5Opnieuw baarde zij een zoon, en zij noemde zijn naam Shelah. Juda was in Chezib toen zij hem baarde.

6En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. 7Maar Er, Juda's eerstgeborene, was slecht in de ogen van de Heer, en de Heer doodde hem. 8Toen zei Juda tegen Onan: "Ga in bij de vrouw van je broer en vervul voor haar de plicht van een zwager, en breng nakomelingen voort voor je broer." 9Maar Onan wist dat het nageslacht niet van hem zou zijn. Dus wanneer hij bij de vrouw van zijn broer binnenging, verspilde hij het sperma op de grond, om zijn broer geen nageslacht te geven. 10En wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer, en hij doodde hem ook. 11Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: "Blijf weduwe in het huis van je vader, totdat Shelah, mijn zoon, is opgegroeid. Dus ging Tamar en bleef in het huis van haar vader.

12Na verloop van tijd stierf de vrouw van Juda, de dochter van Sjua. Toen Juda getroost was, trok hij op naar Timna, naar zijn schaapscheerders, hij en zijn vriend Hira, de Adullamiet. 13En toen Tamar te horen kreeg: "Je schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren," 14trok zij haar weduwekleding uit en bedekte zich met een sluier, wikkelde zich in en ging zitten bij de ingang van Enaim, die aan de weg naar Timna ligt. Want zij zag, dat Sjelah volwassen was, en zij was hem niet ten huwelijk gegeven. 15Toen Juda haar zag, dacht hij dat zij een prostituee was, want zij had haar gezicht bedekt. 16Hij wendde zich tot haar langs de weg en zei: "Kom, laat mij bij u binnenkomen," want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. Zij zei: "Wat wilt u mij geven om bij mij binnen te komen?" 17Hij antwoordde: "Ik zal u een jonge geit van de kudde sturen." En zij zei: "Als u mij een onderpand geeft, totdat u het stuurt." 18Hij zei: "Welk onderpand zal ik u geven?" Zij antwoordde: "Uw zegel en uw koord en uw staf die in uw hand is." Dus gaf hij ze haar en ging bij haar binnen, en zij werd zwanger bij hem. 19Toen stond zij op en ging weg, en zij trok haar sluier uit en trok de kleding van haar weduwschap aan.

De rest van het verhaal kan worden samengevat. Juda stuurde de jonge geit via Hirah (v. 12), maar natuurlijk vond Hirah geen cultusprostituee, noch konden de mannen van de stad bevestigen dat er ooit een cultusprostituee (qedēshah) in de stad was geweest. Juda kreeg daarom zijn spullen niet terug. Ze doken drie maanden later op in de handen van Tamar, toen Juda Tamar ter dood wilde brengen wegens onzedelijkheid, zoals haar zwangerschap van de onwetende Juda had aangetoond. Tamar confronteerde hem ermee, en Juda erkende dat het hele incident was veroorzaakt door zijn onwil om Tamar aan zijn zoon Shelah te geven. Tamar zou later Perez en Zerah baren, van wie de eerste ook voorkomt in het geslachtsregister van Jezus (Matteüs 1:3).

KIJKEN! DR. HEISER LEGT HET "OMKEREN VAN HERMON" UIT

Er schuilt heel wat onder de oppervlakte van dit verhaal. Als we beter kijken, zien we dat Juda trouwde met een Kanaänitische vrouw genaamd Shuah (Genesis 38:2),[iii] maar de tekst zegt niet specifiek dat Tamar, de vrouw die Juda kiest als vrouw voor zijn oudste zoon (Genesis 38:6), ook een Kanaänitische was. Sommige geleerden beschouwen het etiket qedēshah als de suggestie dat Tamar een Kanaänitische heilige prostituee was. Dit overdrijft de gegevens, maar op zijn minst is het verhaal zo gegoten dat het incident in verband wordt gebracht met Kanaänitische heilige prostitutie. Het belangrijke punt is niet of Tamar al dan niet een niet-Jood is. Het is veeleer zo dat Matteüs een verband ziet tussen Tamar en het sjabloon van de Wachters. Dat verband komt uiteraard voort uit de ongeoorloofde seksuele overtreding, maar er is meer aan de hand dan je op het eerste gezicht zou denken. Richter schrijft:

Tamar's bedrog was niet zomaar een vorm van bedrog. Tamar houdt zich bezig met de ongeoorloofde kunsten, die volgens het Henochiaanse model voor de oorsprong van het kwaad in de wereld, verboden waren voor de wachters om te delen..... In het bijzonder gebruikt Tamar de kunst van het verleiden, waarbij ze zich voordoet als een prostituee om de aandacht van Juda te trekken. In het Hebreeuws wikkelt ze zich in een sluier (Gen[esis]. 38:14), maar de LXX[iv] vertaalt haar actie als "ze deed een bedekking om zich heen en ze verfraaide haar gezicht." Of het nu gaat om versluiering, zoals in de Hebreeuwse Bijbel, of verfraaiing, zoals in de LXX, het is door zichzelf seksueel aantrekkelijk en beschikbaar te maken voor Juda dat Tamar haar plan kan uitvoeren.[v]

Richter stelt ook het interessante punt vast dat meer dan een paar woordkeuzes in het verslag van Juda en Tamar terug te vinden zijn in Genesis 6:1-4 of het Henochitische verhaal van de Wachters (of beide):

Juda's handelingen, waarmee Genesis 38 opent, doen denken aan de manier waarop het verhaal over de val van de Wachters begint: "Juda zag daar de dochter van een Kanaänitische man, wiens naam Shua was; hij nam haar en ging in haar op, en zij werd zwanger en baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Er" (Genesis 38:2-3, onderstrepingen toegevoegd). De wachters "zien" (1 Henoch 6:2) de dochters van de mensen; zij "nemen" vrouwen uit hun midden; zij "gaan in hen" (1 Henoch 7:1); de vrouwen "werden zwanger" en "baarden" de reuzen (1 Henoch 7:2).[vi]

Nog veelzeggender is de naam van Juda's eerste zoon: Er (Hebreeuws: ער; ʿr). Geleerden hebben opgemerkt dat de naam is afgeleid van dezelfde Semitische wortel (עור, "wakker zijn") als "Wachter" (עיר; ʿı̂r).[vii] Richter vestigt de aandacht op het verband: "Er's naam stamt dus af van dezelfde wortel als de naam van de rebelse engelwakers uit 1 Henoch."[viii] Het is ook interessant dat Juda de vermomde Tamar zijn zegelring geeft als onderdeel van zijn belofte. Metallurgie voor sieraden was een van de illegale kunsten die de Wachters onderwezen.

Tenslotte, hoewel Tamar in werkelijkheid geen heilige prostituee was, wordt zij beschreven met de term daarvoor: qedēshah. Hoewel sommige geleerden beweren dat er niet zoiets bestond als heilige prostitutie (het aanbieden van seks als een vorm van aanbidding) en dat deze term verkeerd begrepen is,[ix] is het Mesopotamische materiaal duidelijk dat de qedēshah wel degelijk de rol van de godin Inanna speelde in de jaarlijkse daad van gemeenschap met de koning ("heilig huwelijk") en deelnam "aan exorcistische rituelen en tovenarij. "[x] Richter merkt op: "Net als het Henochitische verhaal over de overtreding van de wachters diende het heilig huwelijk om de kloof tussen het hemelse rijk en het aardse rijk te overbruggen..... Ook wordt Inanna, net als de wachters in het Henochische verhaal, geassocieerd met demonen. In het verhaal van haar afdaling naar de onderwereld keert zij terug met een bende demonen die een bedreiging vormen voor de levenden."[xi]

Rachab

In tegenstelling tot Tamar, die zich voordeed als prostituee om Juda te misleiden, was Rachab een werkende prostituee (Jozua 2:1). Zij is een van de twee (vgl. Ruth) ondubbelzinnige niet-Joden onder de vier vrouwen, aangezien zij een inheemse Kanaänitische is die in Jericho woont (Jozua 2:1-2). Het Henochiaanse sjabloonelement van seksuele overtreding is daarom vrij transparant. Maar, net als bij de Tamar-episode, zit er veel meer achter Rachab en haar verhaal.

Hoewel het ons misschien vreemd in de oren klinkt, is Rachab ook verbonden met het Henochitische model door middel van oorlogsvoering, reuzen en engelen. Richter becommentarieert het eerste punt als volgt:

Hoewel Rachab zelf geen oorlogswapens ter hand neemt, maakt haar optreden de weg vrij voor de Israëlieten om dat wel te doen. Daarom is haar verhaal verbonden met de illegale kunsten van de oorlog. In deze context worden deze kunsten in het verhaal duidelijk niet als negatief ervaren voor Rachab of de Israëlieten die zich er rechtstreeks mee inlaten. Zij zijn veeleer de noodzakelijke middelen waardoor Israël het beloofde land binnenkomt. Het verhaal van Rachab maakt dus gebruik van twee categorieën van ongeoorloofde kunsten die in 1 En[och] 8:1 worden genoemd: kunsten die te maken hebben met het maken van oorlog en het verfraaien van vrouwen.[xii]

Het verband tussen Rachab en de reuzenclans wordt geïmpliceerd door wat volgt in de verovering van Jericho en de oorlogen tegen de reuzenclans. Jericho was een van de steden die in aanmerking kwamen voor kherem ("toewijding aan de vernietiging"), een bevel dat is geïnspireerd op de opsporing van de Anakim door de verspieders voorafgaand aan de omzwervingen in de woestijn (Numeri 13:32-33).[xiii].

Maar de verbinding van Rachab met de reuzen lijkt op een andere manier het Joodse bewustzijn te zijn binnengedrongen. Matteüs verwijst naar Rachab als de moeder van Boaz door een man genaamd Salmon (Matteüs 1:5). Aan de oppervlakte lijkt niets ongewoons. Maar Ruth 2:1 verwijst naar Boaz als een gibbor, een van de termen die gebruikt worden om de Nephilim nakomelingen van de zonen van God in Genesis 6:4 te beschrijven. Op zichzelf verwijst gibbor (meervoud: gibborim) niet naar reuzen.[xiv] Joden in de Tweede Tempelperiode interpreteerden de term echter vaak zo. De Septuagint, bijvoorbeeld, vertaalt de term met gigas/gigantes ("reus"; "reuzen") meer dan een dozijn keer, ongeacht of de context die weergave ondersteunt of niet.[xv] Het punt dat hier wordt gemaakt is niet dat Boaz een reus was. Dat was hij niet. Het punt is eerder dat de beschrijving die de schrijver van Ruth gebruikt de aandacht trok van Tweede Tempel Joden - waaronder Mattheus - en een mentaal verband legde tussen Rachab en de reuzenclans.[xvi]

En het verband met de engel? Deze wordt ontdekt in de Griekse Septuagint vertaling van het Rachab-verslag en in het Nieuwe Testament.

In de nieuwtestamentische brief van Jakobus wordt Rachab gekoppeld aan Abraham als een voorbeeld van iemand die "gerechtvaardigd wordt door werken en niet door geloof alleen" (Jakobus 2:24). Rachab wordt specifiek genoemd in Jakobus 2:25: "werd de prostituee Rachab niet ook door werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers verwelkomde (ἄγγέλους; ἄγγελος [aggelous; aggelos] in het nominatief enkelvoud)[xvii] en hen uitzond via een andere weg?". Het dubbelzinnige woord ἄγγελος [aggelos], in veel Engelse vertalingen van Jakobus 2:25 vertaald als "boodschapper", is ook het woord dat in de LXX gebruikt wordt voor "engel". De dubbelzinnigheid is ook aanwezig in het Hebreeuws, en in Joz 6:25 wordt het woord מלאכים [melʾakı̄m; "boodschapper, engel"] gebruikt om uit te leggen waarom Jozua het leven van de Kanaänitische Rachab en haar familie spaarde toen de Israëlieten het land veroverden en alle andere Kanaänitische mensen en dieren in de ban deden: "Maar Rachab de prostituee, met haar familie en allen die bij haar hoorden, spaarde Jozua. Zij leeft tot op heden in Israël, want zij verborg de boodschappers (מלאכים) die Jozua uitzond om Jericho te bespioneren." Het is interessant dat de LXX in Joz 6:25 geen ἄγγελος [aggelos] gebruikt, maar κατάσκοπος (kataskopos; "spion"). Met andere woorden, de schrijver van Jakobus citeert niet de LXX-tekst, maar maakt gebruik van de dubbelzinnige ἄγγελος [aggelos] die "boodschapper" of "engel" kan betekenen, en bewaart daarmee de dubbelzinnigheid van de Hebreeuwse versie van Joz 6:25 met zijn מלאכים [melʾakı̄m].[xviii].

Het is ook interessant om op te merken dat Jakobus zowel Rachab als Abraham gebruikt als modellen van geloof - beide "ontvingen boodschappers" (melʾakı̄m) gastvrij (cp. Genesis 18:1-19:1; Jakobus 2:25).[xix]

Ruth

Net als Rachab is Ruth duidelijk een niet-Jood, afkomstig uit Moab (Ruth 1:4). Richter merkt op:

Net als Tamar is Ruth weduwe zonder kind, en ook Ruth zal de sociale zeden overtreden voor zekerheid en om een kind te krijgen..... Omdat zij een Moabiet is, is Ruth verbonden met drie aspecten van de erfenis van de wachters: ongeoorloofde seksuele gemeenschap, bloedvergieten en afgoderij. Bovendien delen Moabieten met mensen van onwettige geboorte de status van uitgeslotene van de vergadering van de Heer. De aanduiding van onwettige geboorte wordt in Qumran ook toegepast op de nakomelingen van de wachters en de vrouwen. [xx]

Lezers zullen zich herinneren dat in het verhaal van Ruth, haar Israëlitische schoonmoeder, Naomi, een plan bedenkt dat, indien succesvol, ertoe zou leiden dat Boaz Ruth zou lossen door een huwelijk, waardoor er een einde zou komen aan hun wanhopige, straatarme situatie.

Geleerden van de Hebreeuwse Bijbel hebben lang ingezien dat wat Ruth doet op de dorsvloer (Ruth 3) openlijk seksueel is. Ruth ontbloot de "voeten" van Boaz terwijl hij slaapt, nadat hij "gegeten en gedronken" heeft terwijl "zijn hart vrolijk was", en gaat dan liggen (Ruth 3:7). Het Hebreeuwse woord "voeten" (regel) is een bekend eufemisme voor geslachtsdelen in de Hebreeuwse Bijbel (bijv. "zijn voeten bedekken", d.w.z. zich ontlasten: Rechters 3:24; 1 Samuël 24:4). Door de "voeten" (geslachtsdelen) van Boaz te bedekken, biedt Ruth zich in feite aan als vrouw voor Boaz. Gezien het patriarchale kader van de Israëlitische cultuur was dit een inbreuk op de gebruikelijke gang van zaken: het was de man die om een huwelijk vroeg of een concubine van zijn keuze nam. Hoewel de tekst geen bewijs geeft van een seksuele ontmoeting tussen de twee, zou wat Ruth deed voor "nette" Israëlieten en latere Joodse lezers een ongeoorloofd gevoel geven.

Voor ons doel is wat voorafgaat aan het aanbod van Ruth opmerkelijk:

Ruths ontmoeting met Boaz op de dorsvloer is georkestreerd door Naomi, die Ruth instructies geeft over het verloop van de nacht. Naomi draagt Ruth specifiek op om "zich te wassen en te zalven, je beste kleren aan te trekken en naar de dorsvloer te gaan" (Ruth 3:3, NRSV). Op zijn onschuldigst vertelt Naomi Ruth alleen maar dat ze zich toonbaar moet maken, om zich "op te maken" voor haar ontmoeting met Boaz. Maar omdat het beoogde resultaat is dat Boaz in een positie wordt gebracht waarin hij verplicht is met Ruth te trouwen, is het misschien realistischer om Naomi te zien als een aanmoediging aan Ruth om gebruik te maken van de verleidingskunst, in het bijzonder die welke in de Henochitische traditie als ongeoorloofde kunst wordt genoemd. Zo maakt Ruth gebruik van cosmetische versieringen (zalf, parfum), die specifiek als een van de ongeoorloofde kunsten worden genoemd, en trekt ze haar mooiste kleren aan om aantrekkelijker te zijn voor Boaz.... Ruth is een Moabiet, een feit dat niet minder dan zeven keer wordt vermeld: Ruth 1:4; 1:22; 2:2,6,21; 4:5,10. In de Israëlitische traditie werden Moabieten geassocieerd met afgoderij en hun vrouwen met seksuele baldadigheid en verleiding van Israëlitische mannen. Deze associatie komt voort uit de episode van de verering van Baäl van Peor, opgetekend in Numeri 25:1-5.[xxi]

Ruth en Boaz trouwen natuurlijk wel. Zij worden de overgrootouders van koning David (Ruth 4:18-22). Het hebben van een Moabitische vrouw in de lijn van David was een schandaal dat volgens latere rabbijnen uitleg behoefde.[xxii] Deuteronomium 23:2-3 stond centraal:

Niemand die uit een verboden verbintenis (mamzēr) geboren is, mag de vergadering van de Heer binnengaan. Zelfs tot in het tiende geslacht mag geen van zijn nakomelingen de samenkomst van de Heer binnengaan. Geen Ammoniet of Moabiet mag de samenkomst van de Heer binnengaan. Zelfs tot in het tiende geslacht mag geen van hen de samenkomst van de Heer binnengaan.

De term mamzēr uit Deuteronomium 23:2 is veelzeggend. Het is de term achter de beroemde aanduiding van de reusachtige nakomelingen van de Wachters als "bastaardgeesten" in de joodse literatuur van de tweede tempel, met name de Dode Zee-rollen. David Jackson legt in zijn wetenschappelijk werk over het Enochisch Jodendom uit: "We vinden het begrip 'bastaard' (ממזר; mamzēr), ontleend aan Deut[eronomium] 23:2-4 en Zach[ariah] 9:6 toegepast op de nakomelingen van de engelen en de vrouwen in de gehele Qumran literatuur."[xxiii]

Ten slotte is het interessant op te merken dat de rabbijnse traditie op de hoogte was van al dit materiaal en het, zoals rabbijnse uitleggers vaak doen, tot voer maakte voor fantasierijke interpretatie. Orpah, de zus van Ruth, werd verondersteld de moeder te zijn van Goliath en zijn broers. Sommige rabbijnen veronderstelden dat Orpah als Moabitische vrouw reuzenbloed (Emim) had. In de Babylonische Talmoed (b. Sotah) staat:

Er staat geschreven: "En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast." Laat de zonen van de kus (degene die kuste) vallen in de handen van degene die klauwde, zoals er geschreven staat: "Deze vier werden geboren bij de reus (ha-ra-fah) in Gath, en vielen door de hand van David." Rabba leerde, dat vanwege de vier tranen, die Orpa over haar schoonmoeder vergoot, zij waardig was, dat uit haar vier machtige mannen als haar nageslacht zouden voortkomen.[xxiv]

Deze mening is zeker speculatief, maar gezien Mattheüs' opname van Ruth in de genealogie van Jezus, zagen de Joden Ruth misschien als "immuun" voor monsterlijke nakomelingen vanwege haar bekering tot Naomi's God, of misschien dat David een markering was van messiaanse dingen die zouden komen - iemand die de overtreding van de Wachters zou stuiten en bestrijden.

BEKIJK ALLE 4 PROGRAMMA'S MET DR. HEISER IN DE "COMPANION TO THE BOOK OF ENOCH" SERIE!
Bathseba

Het smerige verhaal van Davids overspel met Bathseba en zijn daaropvolgende moord op haar man, Uria de Hethiet, is welbekend bij Bijbellezers (2 Samuël 11:1-27). Twee elementen van het model van de Wachters zijn vanaf het begin duidelijk: seksuele overtreding (hoewel Bathseba waarschijnlijk het best begrepen kan worden als slachtoffer, niet als dader) en oorlogvoering. Het laatste is duidelijk omdat de context voor Uria's dood het beleg van Rabbah was (2 Samuël 11:1). Richter vat samen hoe deze twee zaken samenwerken in het verhaal:

Bedenk dat Asael in 1 Henoch de mens leert hoe hij oorlogswapens en materialen voor de verfraaiing van vrouwen kan maken. Het verhaal van Bathseba, David en Uria is een verhaal dat deze elementen combineert: oorlogsvaardigheden en een begeerlijke vrouw. De scène van David op zijn dak heeft enkele elementen gemeen met de Henochitische scène van de wachters die op het punt staan hun aangewezen hemelse plaats te verlaten. David kijkt vanaf zijn dak naar beneden en ziet een zeer mooie vrouw (2 Sam[uel] 11:2), net zoals de wachters vanaf hoge plaatsen naar beneden kijken en "de mooie en bevallige dochters van mannen" zien (1 Hen[och] 6:1). Het feit dat David op zijn dak zit wordt twee keer in het vers genoemd. De schoonheid van de vrouw wordt benadrukt ("de vrouw was zeer mooi," 2 Sam[uel] 11:2, NRSV).... In 1 Henoch besluiten de wachters na het zien van de bevallige vrouwen "voor zichzelf vrouwen te kiezen uit de dochters van mannen" (1 Hen[och] 6:1). David besluit voor zichzelf iemand te kiezen die al de vrouw van een man is. Sjemihazah, de toeschouwer, en David, de voyeur, weten samen dat wat zij doen verkeerd is. Shemihazah weet dat als hij een menselijke vrouw neemt, hij "schuldig zal zijn aan een grote zonde" (1 En[och] 6:3). David weet dat Bathseba al de vrouw van een andere man is.... Asael leerde vaardigheden voor het verfraaien van vrouwen, de vrouwen gebruikten ze en maakten zichzelf onweerstaanbaar voor engelen. Twee aspecten zijn dus aanwezig in dit deel van de traditie: de vrouwen leerden vaardigheden om hun fysieke verschijning onweerstaanbaar te maken, en de engelen vielen ervoor. Toen de wachters eenmaal zagen hoe mooi de vrouwen waren, konden ze het niet laten en werden ze "op een dwaalspoor gebracht" (1 Hen[och] 8:1). In dit verhaal dragen de vrouwen dus enige verantwoordelijkheid voor de wandaden van de engelen.[xxv]

Enkele andere zaken verdienen aandacht. Uria was een van Davids gibborim ("machtige mannen"; 2 Samuël 23:39). Zoals we zagen bij Ruth, kan het getrouwd zijn met een gibbor bepaalde Joodse lezers verdacht hebben gemaakt van een verband met de reuzen. Bathseba zou daarom een andere voorouder van Jezus zijn die in verband wordt gebracht met een gibbor.

Interessanter is wellicht het feit dat Bathseba de gebı̄rah, de koningin-moeder, werd. Deze term is het vrouwelijke equivalent van gibbor. Hij wordt niet specifiek gebruikt voor Bathseba, de koningin van koning David, maar wel voor andere Israëlitische koninginnen (2 Koningen 10:13; 2 Kronieken 15:16; Jeremia 13:18; 29:2). Geleerden zijn het er niet over eens of de gebı̄rah een officiële regeringsfunctie had. Er is weinig tekstuele ondersteuning voor het idee. In het geval van Bathsheba lijkt de enige rol die zij had, om Salomo's aanspraak op de troon kracht bij te zetten (1 Koningen 1). Die rol kan ad hoc uit de omstandigheden zijn voortgekomen.

Tenslotte is de naam van Bathseba zelf van belang. In 2 Samuël 11, waar de lezers haar voor het eerst tegenkomen, is zij "Bathseba, de dochter van Eliam". In 1 Kronieken 3:5 krijgt zij een andere naam: "Bath-shua, de dochter van Ammiel." In het Hebreeuws betekent het eerste deel van de naam (bat of bad) "dochter," en dus betekent de naam uit 1 Kronieken "dochter van Shua." We hebben de naam Shua eerder gezien, in Genesis 38:

1Het gebeurde in die tijd dat Juda afdaalde van zijn broers en zich afkeerde naar een zekere Adullamiet, wiens naam Hira was. 2Daar zag Juda de dochter van een zekere Kanaäniet, wiens naam Shua was. Hij nam haar mee en ging bij haar binnen.

De "dochter van Shua" was Juda's naamloze vrouw. Het was na haar dood (Genesis 38:12) dat Juda zonder het te weten een prostituee benaderde die geen prostituee was: Tamar. Aangezien Juda's vrouw duidelijk een Kanaänitische was, hebben geleerden getheoretiseerd dat Bathseba dat ook was, vanwege de naam die haar in 1 Kronieken 3:5 wordt gegeven. Deze mogelijkheid zou betekenen dat Bathseba en Uriah geen "gemengd paar" waren, maar allebei heidenen. Het verband met Tamar is interessant voor ons doel, omdat het het idee versterkt dat Matteüs vrouwen met een specifieke geschiedenis opneemt in het genealogisch overzicht van Jezus.

Samenvatting

We begonnen dit hoofdstuk met de stelling, grotendeels ontleend aan het werk van Richter, dat Matteüs bekend was met de zonde van de Wachters (het "Enochische sjabloon"). De Wachters werden beschuldigd van seksuele overtredingen en het corrumperen van de mensheid met verboden kennis. Alle vier de vrouwen in de genealogie van Jezus zijn op de een of andere manier verbonden met seksuele overtreding, verleiding en oorlogvoering. De verbanden zijn zowel thematisch als tekstueel. Dit kan nauwelijks toeval zijn. Het effect van hun opname in de genealogie is om de aandacht van de lezer te richten op Degene aan wie de genealogie toebehoort: de zoon van Abraham, zoon van David, uit de stam van Juda, geboren als het resultaat van een door God goedgekeurde goddelijk-menselijke interactie om de gevolgen te herstellen van de verspreiding van de zonde onder de mensheid, een verspreiding die aan de voeten van de Wachters is gelegd.

VOLGENDE: De zonde van de Wachters en de bediening van Jezus


Eindnoten:

[i] Ibid., 47-48.

[ii] De negatieve kijk op cosmetica is een goed voorbeeld. Oude schrijvers veroordeelden cosmetica vanwege de associatie met verleiding, die teruggreep op de episode van de Wachters. Richter (p. 49) merkt op dat vroeg-christelijke schrijvers zich baseerden op het Henochiaanse materiaal in hun veroordeling van cosmetica: "Clement gebruikt het voorbeeld van de wachters om mannen op te roepen zich niet te laten verleiden door de schoonheid van vrouwen en te vallen zoals de rebelse engelen deden. Zowel Tertullianus als Cyprianus maken gebruik van het verhaal van de onwettige pedagogie van de wachters in hun oproep aan christelijke vrouwen om niet langer cosmetica en andere verfraaiingsmiddelen te gebruiken die van zo'n bedorven bron afkomstig zijn." Richters bronnen zijn: (1) Clement: Paedagogus 3.2: "het verstand wordt meegesleept door genot; en het ongeschonden principe van het verstand, wanneer het niet door het Woord wordt geïnstrueerd, glijdt af in losbandigheid, en krijgt een val als de verschuldigde beloning van zijn overtreding. Een voorbeeld hiervan zijn de engelen, die de schoonheid van God verloochenden voor een schoonheid die verbleekt, en zo uit de hemel naar de aarde vielen" (The Ante-Nicene Fathers; Edited by Alexander Roberts and James Donaldson, 1885-1887; Repr. Peabody, Mass.: Hendrickson, 1994, deel 2:274); (2) Tertullianus: On the Apparel of Women 1.2. (ANF 4:15); Tertullianus: Disciplinaire, morele en ascetische werken (trans. Rudolph Arbesmann, Emily Joseph Daly, Edwin A. Quain; The Fathers of the Church 40: A New Translation; red. Roy Joseph Deferrari; New York: Fathers of the Church, 1959), 118-21; On the Veiling of Virgins 3.7 (Ante-Nicene Fathers, 4:32). Richter voegt hieraan toe (p. 49, n. 116): "Tertullianus stelt dat maagden gesluierd moeten worden op grond van de ongeoorloofde seksuele relaties tussen de gevallen engelen en vrouwen. Hij redeneert dat de vrouwen die de engelen begeerden en vervolgens huwden, maagden moeten zijn geweest. Daarom moeten maagden gesluierd worden."

[iii] Shuah is een naam die we opnieuw zullen tegenkomen als we Bathsheba bespreken.

[iv] LXX is een afkorting voor de Septuagint, de oude Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament.

[v] Richter, 63-64.

[vi] Richter, 63-64. Onderstreping is van mij. Er zijn veel meer details over deze verbanden en andere links in Richter's eigenlijke proefschrift. Mijn doel is om in dit hoofdstuk opmerkelijke voorbeelden te geven.

[vii] Zie Ludwig Koehler e.a., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Leiden: E.J. Brill, 1994-2000), 876. Richter citeert Martin Noth, Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung (Hildesheim: Olms, herdruk 1980), 228; William F. Albright, "The Egyptian Empire in Asia in the Twenty-First Century B.C.," Journal of the Palestine Oriental Society 8 (1928) 238.

[viii] Richter, 65.

[ix] Zie bijvoorbeeld Joan Goodrick Westenholz, "Tamar, Qedēšā, Qadištu, and Sacred Prostitution in Mesopotamia," Harvard Theological Review 82 (juli 1989): 245-266.

[x] Westenholz, 253. Zie ook Philip Jones, "Embracing Inana: Legitimation and Mediation in the Ancient Mesopotamian Sacred Marriage Hymn Iddin-Dagan A," Journal of the American Oriental Society 123 (2003): 291-303; Mary K. Wakeman, "Sacred Marriage," Journal for the Study of the Old Testament 22 (1982) 21-31.

[xi] Richter, 69 en noot 167. De nauwe verwantschap van het Tamar-verhaal met motieven van heilige prostituees heeft sommige geleerden ertoe gebracht te stellen dat Genesis 38 een herbewerking is van een verhaal dat oorspronkelijk over een Kanaänitische qedēshah ging. Zie Michael C. Astour, "Tamar the Hierodule: an Essay in the Method of Vestigal Motifs," Journal of Biblical Literature 85 (1966) 185-96.

[xii] Richter, 93.

[xiii] Zie Heiser, The Unseen Realm, 183-214, voor een bespreking van de verovering en de reuzenclans.

[xiv] Zo worden Israëlitische krijgers onder Jozua met de term aangeduid (Jozua 6:2; 8:3), evenals David (1 Sam. 16:18). Zelfs God wordt gibbor genoemd in Deut. 10:17.

[xv] Een zoekopdracht in Logos Bible Software (versie 6) via de "Bible Word Study" functie met behulp van de Logos Septuagint (editie van Rahlfs) laat zien dat deze weergave vijftien keer voorkomt. Voor gevallen waarin geen enkele geleerde zou beweren dat het om reuzen gaat, zie Pss. 18:6; 32:16; Isa. 3:2; 13:3; 49:24, 25. Andere gevallen verwijzen waarschijnlijk niet naar reuzen, hoewel sommige geleerden in die passages een suggestie zien.

[xvi] Omdat Rachab verbonden is met Boaz in Matt. 1:5, geldt ditzelfde vermoedelijke verband met reuzen ook voor Ruth vanwege haar verbinding met Boaz. Ruth is natuurlijk één van de vier vrouwen in het geslachtsregister van Jezus. Zie de volgende discussie.

[xvii] In het Grieks hebben twee opeenvolgende gamma-letters de klank "ng" - vandaar "engel", niet "aggel" in de Engelse uitspraak.

[xviii] Richter, 94. Transliteratie en vertalingen zijn toegevoegd door deze auteur.

[xix] Richter (pp. 96-99) merkt verschillende intertekstuele connecties op in het Hebreeuws van het Rachab verhaal en dat van Lot's interactie met de engelen in Sodom. Kennelijk heeft de schrijver van beide teksten bewust bedoeld dat zij in bepaalde opzichten op elkaar lijken. Zij bespreekt ook (100-101) verbanden tussen hoe Mattheüs' verslag van de engelachtige waarschuwing aan Jozef, Maria en de Wijzen een echo is van Rahabs "verbergen van de uitverkorenen" (Israëlieten).

[xx] Richter, 114.

[xxi] Ibid., 117-118.

[xxii] Richter (199-120) merkt op dat de rabbijnse traditie de betekenis van delen van het Ruth verhaal veranderde om de afkomst van Ruth "op te poetsen". Zie Ruth Rabbah (5:12; 6:4; 8:4) en Étan Levine, The Aramaic Version of Ruth (Analecta Biblica 58; Rome: Biblical Institute, 1973) 22.

[xxiii] David R. Jackson, Enochic Judaism: Three Defining Paradigm Exemplars (Londen: T&T Clark, 2004) 62. Richter (122, n. 275) haalt deze studie aan en voegt er in een voetnoot aan toe: "Jackson geeft de voorbeelden vanמזר in 4Q394 8 i.10; 4Q396 1.5; 4Q397 5; vgl. ook 4Q174i.21, 2, 4. De uitdrukking 'de geesten van de bastaards' komt voor in 4Q511 35.7; 48, 49, 51.2-3. In 4Q510 1.5 wordt gesproken over 'de geesten van de razende engelen en de bastaardgeesten.'" [xxiv].

[xxiv] De vertaling is die van Abraham Cohen, geciteerd in Richter.

[xxv] Richter, 132-133.

Bron: PART 8: ENOCH, THE WATCHERS, AND THE FORGOTTEN MISSION OF JESUS CHRIST—The Specifics of Reversal Typology in the Four Women » SkyWatchTV