www.wimjongman.nl

(homepagina)

"WIE ZIJN DE 'ZONEN VAN GOD' IN GENESIS 6?"

Deel 3: De theorie van de Oorsprong van de Zonen van Seth

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

Door Steve Schmutzer - juni 2019

In deel 2 van deze artikelenreeks heb ik gekeken naar de betekenis van de Hebreeuwse term b'nai Elohim zoals die betrekking heeft op het relaas van Genesis 6:1-4. De betekenis van de Hebreeuwse term b'nai Elohim wordt in deel 2 van deze artikelreeks besproken. Ik besteedde bijzondere aandacht aan de oorspronkelijke constructie van deze term, aan het gebruik en de afgeleiden ervan in andere delen van de Schrift, en aan de consistente toepassing en betekenis ervan.

Ik merkte op dat pas na de dood en opstanding van Christus gelovigen op dezelfde manier worden gedefinieerd. Geen mens krijgt dit onderscheid op dit punt, met uitzondering van Adam, die op unieke wijze door God is geschapen, afgezien van een menselijke component. Dit beperkt de betekenis van elk gebruik van b'nai Elohim in het Oude Testament tot engelachtige wezens - zowel gevallen als rechtvaardig.

Bovendien werden engelen geschapen met het vermogen om zich in fysieke vorm te manifesteren en om met de mensheid en met aardse elementen om te gaan (Gen.3:24; Gen.6:1-4; Gen.18:8; Heb.13:2). Rechtvaardige engelen blijven binnen de grenzen van de goddelijke wetten (Matteüs 22:30), maar het is vrij duidelijk dat onrechtvaardige engelen deze voorwaarden hebben geschonden (Gen.6:1-4; 2 Petrus 2:4; Judas 1:6).

Gezien de consistentie van de argumenten, concludeerde Deel 2 dat het onverantwoord is om de b'nai Elohim van Genesis 6:1-4 in een menselijke classificatie te dwingen. De protocollen van goede Bijbelse interpretatie ondersteunen deze keuze niet.

Daarom hebben de apostelen Genesis 6:1-4 letterlijk geïnterpreteerd (2 Petrus 2:4-7; Judas 1:6-7). Het is ook de reden waarom Christelijke leiders vanaf het allereerste begin van de kerkgeschiedenis geloofden dat gevallen engelen die zich bezighielden met illegale seksuele relaties met menselijke vrouwen, welke vervolgens hybride "Nefilim" reuzen baarden. Vroege kerkvaders zoals Justin Martyr, Irenaeus, Clemens van Rome, Lactantius en Ambrosius waren voorstanders van deze specifieke opvattingen in hun eigen geschriften.

Het historisch verslag is duidelijk genoeg om te suggereren dat een eenvoudige lezing en interpretatie van Genesis 6:1-4 het officiële standpunt was van de vroege kerk in de vierde eeuw. Dit is zelfs opgenomen in The Ante-Nicene Fathers, deel 8.

Echter, in strijd met een letterlijke en verantwoorde beoordeling van Genesis 6:1-4, werd begonnen met een alternatieve theorie die gedurende een groot deel van de kerkgeschiedenis is uitgedragen. Die theorie wordt nu nog steeds verder ontwikkeld, met een bijzonder sterke steun voor deze theorie in de gereformeerde en katholieke kerkgenootschappen.

Deze theorie komt voort uit een afwijzing van de praktijken om nederig op zoek te gaan naar en zich te conformeren aan de Bijbelse waarheid. Deze theorie wordt de "zonen van Seth" genoemd, hoewel het ook bekend is onder andere namen, waaronder de meer uitgebreidere "zonen van Seth en de dochters van Kaïn"-interpretatie.

De vooronderstelling berust op de bewering dat de "zonen van God" in Genesis 6:1-4 gewone mannen waren die afstammen uit de "goddelijke lijn van Seth" en de "dochters van mensen" als gewone vrouwen uit de "goddeloze lijn van Kaïn". Met andere woorden, de eerste geslachtsgroep was rechtvaardig en de tweede geslachtsgroep was onrechtvaardig. De veronderstelling is dat ze gelijk waren in hun fysieke aard, maar verschillend in hun spirituele aard.

Deze theorie stelt dat het samengaan van deze twee genetisch homogene groepen mensen nakomelingen opleverde met zo'n afwijkend karakter en onnatuurlijke lichamelijke proporties dat God gedwongen werd om de hele lei schoon te vegen.

Dat is net als te zeggen dat Sally Jones, die een godvrezende jongedame is, en ze trouwt met Mike Smith, die niet in God gelooft. En dan krijgen ze een baby die alle geboortegewichtsrecords in het plaatselijke ziekenhuis doorbreekt. De gebeurtenis haalt het avondnieuws, en Coleman Tenten biedt aan om enkele extra grote luiers te ontwerpen.

Het kind groeit op tot de hoogte in het huis en het gewicht van een bus, en hij heeft zo'n wangedrag dat hij Attila de Hun op een koorknaap doet lijken. God knarst zijn tanden omdat hij er niet tegen kan. Hij besluit om Zijn onveranderlijke aard te verlaten (Heb. 13:8), en in een uitbarsting van woede vernietigt Hij de hele familie.

Ik weet het - het heeft geen zin, zelfs niet in een schijnverhaal. Het laat ons ook huiveren als we God op deze manier neerzetten. Dus waarom dringen sommige mensen erop aan dat dit de positie is van de geïnspireerde Heilige Schrift?

Ik heb in mijn eigen onderzoek opgemerkt dat verschillende geleerden deze "zonen van Seth"-theorie ondersteunen, terwijl ze tegelijkertijd verklaren dat ze zich aan de volledige Hebreeuwse interpretatie van de b'nai Elohim houden. Maar ze kunnen niet beide kanten vasthouden, omdat deze twee stellingen zeer verschillende dingen zeggen. Het is alsof je naar het noorden reist terwijl je zegt naar het zuiden te willen reizen, terwijl je ook nog argumenteert dat je op weg bent naar het zuiden. Dat zijn waanideeën.

Helaas komt deze dubbelzinnige houding veel te vaak voor in christelijke kringen. Omdat het voortkomt uit een gebrek aan logica en een aanwezigheid van trots, denk ik dat het de geloofwaardigheid van iedereen die het aanneemt, ontkracht.

Hoewel het al vanzelfsprekend is dat ik deze "zonen van Seth"-theorie niet hoog in het vaandel heb staan, begrijp ik dat anderen het misschien niet met mijn standpunt eens zijn. Ik zal delen waarom ik deze theorie niet onderschrijf en waarom ik het een uitdaging vind om dit te doen.

Een vraag prangt hier: "Waar komt deze theorie vandaan?" De meeste bronnen beweren dat de eerste officiële ontkenning dat de Genesis 6 b'nai Elohim gevallen engelen waren, afkomstig was van Augustinus van Hippo (354-430 AD). Hoewel er aanwijzingen zijn dat Sextus Julius Africanus (200-275 n.Chr.) dit standpunt vóór Augustinus' tijd al overwoog, was het Augustinus die deze theorie formaliseerde en deze 75 jaar na het Eerste Concilie van Nicea (325 n.Chr.) in het openbaar lanceerde.

Veel kerkleiders die Augustinus volgden, liepen in de pas met zijn standpunt. Het is redelijk om aan te nemen dat zij overtuigd werden door Augustinus' invloed en erfenis, omdat de menselijke natuur toen net zo was als nu. Veel predikanten bootsen vandaag de dag de onverantwoorde methoden en overtuigingen na van de prominente opkomende kerkleiders die zij bewonderen; de situatie was toen niet anders.

Omdat Augustinus veel deed om de inhoud van de Bijbel te allegoriseren, deden anderen in zijn kielzog hetzelfde. Hij was niet de eerste die de Schrift op deze manier behandelde, maar hij was de hoofdstroom van deze benadering. Waar bepaalde passages eerder met een eenvoudige lezing waren behandeld en idem dito begrip, heeft Augustinus vervolgens in plaats daarvan de niet-letterlijke interpretaties aangeprezen. Het is geen verrassing voor mij dat hij deze dolende "zonen van Seth"-theorie steunde.

Het is belangrijk om de gevaren te onderstrepen van het loslaten van een verantwoordelijke Bijbelse interpretatie en het ondergeschikt maken van de betekenis van Gods Woord aan de voorkeuren van de mens. Dit heeft altijd gevolgen.

Een ontnuchterende illustratie van dit specifieke gevaar wordt ook uit Augustinus' leven gelicht. Augustinus was een gepassioneerd promotor van de Vervangingstheologie, een wereldse afwijking van de gezonde leer, die de duidelijke bijbelse boodschap onderuit haalt.

De ironie van de Vervangingstheologie is dat zij inderdaad de ware bijbelse theologie heeft vervangen. De centrale overtuiging is dat God Israël heeft vervangen door de kerk - met andere woorden: Hij verhuisde naar "Plan B". Deze ketterij beweert dat God zijn eenzijdige, onherroepelijke en onvoorwaardelijke beloften aan de Joodse natie, heeft opgegeven, wat op grond van Gods karakter niet eens mogelijk is. Het stelt verder dat deze zelfde beloften nu vervuld zullen worden binnen de kerk.

Augustinus bevestigde deze misvattingen door belangrijke passages uit de Schrift te "vergeestelijken". Hij drong erop aan dat de ware kern van bepaalde passages werden versluierd. Hij vond dat de tekst iets anders betekende dan wat het zei - bijvoorbeeld: "Israël" betekent "de kerk". Deze afwijking van het gezond verstand en onverantwoorde bijbelse interpretatie stelde Augustinus in staat om elke andere verklaring te ondersteunen waaraan hij in zijn vooringenomenheid de voorkeur gaf.

De Vervangingstheologie werd het officiële standpunt van de kerk in de tijd van Augustinus. Zijn publicaties hierover, waaronder zijn boeken "De stad van God" en zijn bijtende "Tractaat tegen de Joden", droegen in belangrijke mate bij aan deze ontwikkeling.

De Vervangingstheologie dreef veel vroege kerkleiders, zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn, ertoe om in het kielzog van Augustinus, een virulente antisemitische houding te cultiveren en te publiceren. Hitler beweerde zelfs dat hij persoonlijke inspiratie had gevonden in de opvattingen van Maarten Luther. De geschiedenis onderstreept de gevaren van het lezen in Gods Woord van wat er in de eerste plaats niet staat.

Vervangingstheologie biedt een reality check voor de huidige "zonen van Seth"-discussie. De suggestie dat het niet slecht is om "deze of gene" passage te vergeestelijken, zoals veel voorstanders van de "zonen van Seth"-theorie menen, is om arrogantie te tonen binnen de daad zelf van het veranderen van de Bijbelse intentie.

Er zijn gevolgen aan het verdraaien van de betekenis van de Schrift, en de resultaten zijn voorspelbaar: daar waar de waarheid wordt onderdrukt, wordt het bedrog verheven - en waar bedrog wordt verheven, volgen verdeeldheid en vernietiging. Hoewel weinig van deze keuzes zo ver gaan om de verschrikkingen van een holocaust te onderschrijven zoals veel Duitse kerken in Hitlers tijd, leggen de meeste van deze keuzes eenvoudigweg de onvolwassenheid van de mensen erachter bloot.

We moeten 2 Timotheüs 2:15 in overweging nemen, waar het onderscheid om "goedgekeurd" te zijn gemeten naar de nauwkeurigheid waarmee men de Schrift bestudeert en verklaart. Een besluit om hun goddelijke bedoelingen te weerleggen toont een gebrek aan goed oordeel en suggereert op zijn beurt dat men "niet wordt goedgekeurd".

D.L. Cooper zei: "Als de duidelijke betekenis van de Schrift zinvol is, zoek dan geen andere betekenis, zodat het niet tot onzin leidt." Hij heeft gelijk, en met betrekking tot de "zonen van Seth"-theorie is de toepassing van zijn citaat volledig zichtbaar.

De aanhangers van deze theorie geloven dat de "zonen van God" goede mensen waren - dat zij een soort van gewijzigde constitutie hadden die hen in quarantaine hield van het volledige effect van universele verdorvenheid (Romeinen 3:23; 5:12). Zij concluderen dit uit Genesis 4:25-26, waar Seth voor het eerst verschijnt, samen met de uitspraak: "In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen".

In principe denken zij dat Seth alles weer op geestelijk spoor heeft gebracht. Dit is een wankele aanname, omdat hoofdstuk 5 en 6 van Genesis op het tegendeel wijzen. Het genealogisch verslag van Adam tot Noach - waarin Seth en zijn nakomelingen zijn opgenomen - is een gedetailleerd verslag dat de effecten van de zonde beschrijft. Als gevolg van de vloek van de zonde bleven mensen sterven en na verloop van tijd nam de corruptie toe. Het is dezelfde dynamiek die we vandaag de dag zien.

Op geen enkel moment maakt een Bijbelse tekst duidelijk dat Seths nakomelingen Gods ongewone gunsten ontvingen, en dat zou niet moeilijk voor ons moeten zijn om dat te accepteren. Romeinen 5:12 herinnert ons eraan dat de zonde de wereld is binnengedrongen door Adam, en dat iedereen sindsdien de gesel van de dood heeft geërfd, omdat "allen gezondigd hebben". Dat geldt ook voor Seth en zijn geslacht.

Bovendien komt het woord "begon" in Genesis 4:26 van het Hebreeuwse woord "châlal". "Châlal" kan ook betekenen "om te profaneren, te verontreinigen, of te ontheiligen", en sommige vertalingen gaan met deze laatste definitie gepaard in dit deel van het verhaal. Ik denk dat het een kwestie van starre persoonlijke agenda is om aan te dringen op de "begon"-interpretatie wanneer het grotere verslag dat volgt op Genesis 4:25-26 suggereert dat "godslasterlijk" of "onrein" beter past. Ik denk dat het nauwkeuriger is om de relatie van de mensheid met God te zien afbrokkelen in plaats van dat ze plotseling begonnen om Hem te aanbidden.

En net zoals zij de situatie met de goeden zien, beweren de "zonen van Seth"-voorstanders dat de "dochters van de mensen" ook een buitengewoon duidelijke aard hebben gekregen. Maar zij hebben het gevoel dat deze tweede groep geneigd was de andere kant op te gaan - ze waren slecht. Nogmaals, de veronderstelling hier is dat de toestand van deze "dochters der mensen" op de een of andere manier werd onderscheiden als zijnde uniek verdorven, iets dat veel erger is dan de zondige aard van de mensheid.

Zij construeren dit "goede jongens en slechte meisjes"-standpunt door de feiten te vergeestelijken. Onthoud dat dit een aandringen is op iets dat er echt niet staat in de Bijbelse tekst. De veronderstelling van de "zonen van Seth"-voorstanders dat de "dochters van de mensen" een speciale groep is: die genetisch beperkt was tot aan het ontstaan van de "goddeloze afstamming van Kaïn". Gezien Kaïns onderscheiding als de eerste moordenaar in de geschiedenis van de mensheid, rechtvaardigt dit hun visie om hem en zijn nakomelingen met een grote afkeer te beschouwen.

Johannes Calvijn maakt deze veronderstellingen duidelijk door de onverantwoorde keuzes voor spiritualiteit, zoals hij demonstreerde met de Vervangingstheologie. In zijn commentaar schrijft hij over deze kwestie: "Het principe moet in gedachten worden gehouden, dat de wereld toen verdeeld was in twee delen, omdat de familie van Seth de zuivere en wettige aanbidding van God koesterde, waarvan de rest was gevallen. Het was daarom een ondankbaarheid in het nageslacht van Seth om zich met de kinderen van Kaïn en met andere profane rassen te vermengen, omdat zij zich vrijwillig van de onschatbare genade van God beroofd hebben".

Dit is een partij onzin. Het dwingt de rationele geest om te vragen: "Waar in de Schrift zegt het iets dergelijks?". De waarheid is: nergens. Geen enkele tekst in de Bijbel identificeert Seths afkomst als bijzonder of extra-dimensionaal in morele helderheid en karakter wat betreft de gebeurtenissen van deze tijd.

Maar laten we - alleen maar omwille van de argumentatie - de gedachtegang van Calvijn even doornemen. Als de "...familie van Seth de zuivere en wettige aanbidding van God koesterde" zoals Calvijn beweert dat ze dat deden, waarom hebben ze dan zo'n vreselijke beslissing genomen zoals hij volhoudt dat ze die gemaakt hebben? Het klopt niet.

Bovendien, als "zonen van God" werkelijk een verwijzing is naar mensen die afstammen van Seth, waarom vermeldt de Bijbel het dan niet op die manier? Waarom noemt de Bijbel hen niet "zonen van Seth" in plaats van "zonen van God", (b'nai Elohim), wat duidelijk een verwijzing naar engelen is? Immers, Seth is duidelijk geïntroduceerd in het verhaal als een menselijke baby slechts twee hoofdstukken eerder, en zijn afkomst is vanaf dat moment geschetst in zeer menselijke parameters.

Bovendien beweerden Augustinus en Calvijn - terwijl meerderen sindsdien dit ook hebben gedaan - dat de Bijbel de "dochters van de mensen" aanduidt als komende uit de stamboom van Kaïn, maar waar zien we dat de Bijbel ook maar in de verte zoiets suggereert? Dat doet het niet! Het staat er niet.

Laat dit feit eens landen: Augustinus en Calvijn - en anderen zoals zij - hebben hun "zonen van Seth"-visie niet ondersteund met een verantwoorde behandeling van de Bijbelse tekst.

Zij hebben hun mening niet gevalideerd door deze te filteren in de oorspronkelijke bijbelse betekenis. Zij hebben hun keuze niet bevestigd door zich af te vragen of deze wel in overeenstemming is met andere passages over hetzelfde onderwerp, en zij hebben hun standpunt niet onderbouwd door te beoordelen of deze wel in overeenstemming is met de ontwikkeling van de context.

De reden dat ze geen van deze dingen hebben gedaan, welke verantwoordelijke bijbelse uitleggers wel doen, is dat ze dat niet kunnen doen en dan toch blijven waar ze willen blijven. Met hun beslissingen blijven ze uit de buurt van de bewijzen uit de Schrift en zijn deze in plaats daarvan vermengd met trots en vooroordelen. Zij willen geloven dat hun positie juist is.

Ik heb hier lang en goed over nagedacht. Dit is een vreemde houding die ergens tussen onwetendheid en arrogantie lijkt te liggen, misschien nog wel meer het laatste, zoals blijkt uit Calvijns commentaar waarin hij verder stelt: "Dat oude verzinsel, dat betrekking heeft op de omgang van engelen met vrouwen, wordt ruimschoots weerlegd door zijn eigen absurditeit; en het is verrassend dat geleerde mannen vroeger gefascineerd zouden zijn geweest door zulk grof en wonderbaarlijk geraas."

Echt waar? Is hij hier serieus?

Was Calvijn zo verblind door zijn eigen vooringenomenheid dat hij niet inzag dat elke bovennatuurlijke gebeurtenis van de Schrift op een of ander niveau in overeenstemming is met het feit dat hij "...overvloedig weerlegd wordt door haar eigen absurditeit?" Blijkbaar wel.

Laat ik Calvijns vooroordelen anders stellen. Johannes Calvijn benaderde Gods Woord alsof het een buffet is. Hij vond iets wat God daar had geplaatst, maar Calvijn vond het niet leuk. Hij vond het idee van gevallen engelen die met menselijke vrouwen paren belachelijk en riep uit: "Bah! Wat is dit? Ik wil er niets van weten. Ik kan niet geloven dat ze dat daar hebben neergezet!"

In plaats van zich nederig te onderwerpen aan het onherroepelijke Woord van God, kalmeerde Calvijn - net als Augustinus en vele anderen - zijn eigen intolerantie door ervoor te kiezen om te geloven: "Het betekent iets anders dan wat het eigenlijk zegt." Zoals hij elders al had gedaan, heeft hij de tekst vergeestelijkt, zodat hij de duidelijke waarheid die hem in het gezicht staarde, kon negeren.

Wanneer men ervan overtuigd raakt dat de Bijbel niet betekent wat hij zegt, offert men datgene op wat het belangrijkst is om te geloven en om te beschermen van wat men het liefst wil geloven. Zoals eerder gezegd, is er altijd een agenda achter de weigering om de waarheden van de Schrift te accepteren.

Het is voor mij van bijzonder belang dat deze "zonen van Seth"-theorie vandaag de dag nog steeds in vele seminaries wordt onderwezen. Hoewel het misschien comfortabeler en minder controversieel lijkt dan het worstelen met de verantwoordelijkheden van de Bijbelse waarheid, hebben de daaropvolgende onbijbelse beweringen van de afgestudeerden van deze instelling veel verwarring en verdeeldheid teweeggebracht over wat de Bijbel werkelijk leert. Ik weet het - ik heb onder de voorgangers gezeten die deze verdeeldheid hebben gezaaid.

In deel 4 van deze serie zullen we het onderliggende verhaal in de Bijbel onderzoeken waar Genesis 6:1-4 deel van uitmaakt. We zullen zien hoe een juiste interpretatie van deze specifieke tekst de grotere agenda van deze gevallen b'nai Elohim uit de oudheid blootlegt. We zullen zien hoe die agenda zich na dat punt heeft ontwikkeld en waarom hij zich in de toekomst opnieuw aan u en mij zal openbaren.

Deel 1 - Deel 2

Bron: ‎thewordwithsteve.com/articles/180625_WHO-ARE-THE-SONS-OF-GOD-IN-GENESIS-6-Part-3.pdf

© Steve Schmutzer 2018. Alle rechten voorbehouden