www.wimjongman.nl

(homepagina)

"WIE ZIJN DE 'ZONEN VAN GOD' IN GENESIS 6?"

Deel 7: De terugkeer van de dagen van Noach

Door Steve Schmutzer - 2019

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

In Matteüs 24:37 en Lucas 17:26 legt Jezus uit dat het leven op aarde vlak voor Zijn wederkomst zal zijn "...zoals de dagen van Noach." Zijn discipelen hadden Hem om een teken gevraagd, dat het einde van deze tijd zou aangeven. Onder de onderscheidende kenmerken van vleselijkheid, rampspoed en zelfgenoegzaamheid die Hij gaf, benoemde Jezus deze periode uit de oudheid van vóór de zondvloed om dit toekomstige punt in de tijd te beschrijven.

Dit thema boeit me, en ik doe wat ik kan om ervan te leren. Hoewel ik deze kwestie niet uitputtend heb bestudeerd, heb ik het gevoel dat mijn gezond verstand ons een aantal dingen vertelt over Jezus' antwoord:

Laat ik duidelijk zijn - er zit enige waarheid in elk van deze argumenten. Maar zoals ik eerder in deze artikelreeks zei: "Het is niet waar genoeg." Het voldoet niet aan de natuurlijke vragen. Er was veel meer aan de hand tijdens "de dagen van Noach" dat Jezus ertoe aanzette om te zeggen wat Hij zei. Jezus had elk punt in de geschiedenis kunnen kiezen om de tijd voor zijn wederkomst te vergelijken, maar Hij koos voor "de dagen van Noach" en ik heb het gevoel dat Hij zo zijn redenen had.

De vorige afleveringen van deze "zonen van God"-serie hebben een solide basis gelegd van zaken die in het licht van deze opmerking van Jezus in overweging moeten worden genomen. Goede interpretatieve principes, een overzicht van de afwijzingen in de kerkgeschiedenis en meerdere discussiepunten uit de verantwoordelijke bijbelse exegese zijn in deel 1 tot en met 6 geïntroduceerd. Het resultaat is een samenhangende verhaallijn die in het grotere geheel van de Schrift is blootgelegd.

Bijna twee maanden na het begin van het proces heb ik voldoende feedback van lezers op deze serie ontvangen om te concluderen dat er vier soorten mensen zijn wat deze thema's betreft:

Ik kan niets doen aan de derde en vierde groep, en daarom is dit laatste deel van deze serie "Wie zijn de 'Zonen van God' in Genesis 6?" vooral gericht op de eerste twee categorieën van mensen. Met de nederigheid en de openheid van die mensenmassa's voor ogen, is het mijn hoop om ons allen te helpen in het "strijden voor het licht."

Staat u mij toe om in een overzicht de zaak samen te vatten. Dit is wat de Bijbel mijns inziens leert, en het is een vliegende start als we vooruitkijken naar de komende tijd.

God heeft Satan in Genesis 3:15 op de hoogte gesteld van het feit dat er een aanstaande Messias uit het onvervalste genoom van het menselijk ras zou voortkomen om hem uiteindelijk te verslaan. Die Messias was Jezus Christus. In datzelfde vers voorspelde God ook dat de vijandschap tussen de fysieke "zaden" van de vrouw en de slang zou voortduren.

De eerste uitdrukking van deze vijandschap is gedocumenteerd in Genesis 6:1-4 toen gevallen engelen het hun door God voorgeschreven domein verlieten (Judas 1:6) en met menselijke vrouwen gingen paren in een poging om het menselijk ras te corrumperen en elke kans op de komst van de Messias uit te sluiten. Deze afschuwelijke daad produceerde de reus-achtige Nefilim, en het resulteerde in de gevangenneming door God van de gevallen engelen die verantwoordelijk daarvoor waren (2 Petrus 2:4-5; Judas 1:6).

Hoewel de omstandigheden op aarde als gevolg van de acties van deze gevallen engelen (Gen. 6:5, 12) zich sterk verslechterden, beschermde God de zuivere menselijke afkomst in de ark en verdronk alle anderen in de zondvloed. Dit bewaarde de voorwaarden die nodig waren voor de Messiaanse belofte en Gods heilsplan.

Omdat God toen, net als nu, toestond dat de zonde zijn kop opstak, vond het Nefilim-gen zijn weg naar de ark. Dit is terug te vinden in de zorgvuldige genealogieën van de Schrift. De Nephilim van na de zondvloed zijn geïsoleerd vanuit Chams nakomelingen als gevolg van Chams vrouw.

God beloofde later dat de Messias uit de lijn van Abraham zou komen (Gen.12:1-3; 15:1-6). Hij verklaarde dat Abrahams nakomelingen, de Israëlieten, de Nefilim-volken in het Beloofde Land zouden ontmoeten (Gen.15:18-21). Met deze informatie versmalde Satan zijn doelwit tot de Joden.

Honderden jaren later gebeurde het allemaal, precies zoals God het verklaarde. Het kostte de Israëlieten een paar pogingen om het beloofde land binnen te komen als gevolg hiervan. Belangrijke gevechten met de Nefilim, het fysieke "zaad" van Satan, zijn gedocumenteerd in de strijd, en God vertelde Mozes, Jozua en David om ze allemaal volledig te vernietigen.

De Bijbel belicht een Nefilim-verbinding in het conflict tussen de "poorten van de hel" en de bediening van Jezus en Zijn toekomstige gemeente (Matteüs 16:13-18), en een gelijksoortig element komt naar voren met de gevallen engelen die Zijn kruisiging begeleidden (Psalmen 22:12-13). Maar Jezus verklaarde de overwinning aan de opgesloten "zonen van God" die als eerste de Nefilim van voor de zondvloed hadden voortgebracht (1 Petrus 3:18-20), en dit alles vormt de laatste stap in de toekomst, waar Satan volkomen verpletterd zal worden, precies zoals Gen.3:15 het eerst had voorzegd (Openb. 20:7-10).

Dus terug naar Matteüs 24:37 en Lukas 17:26 waar Jezus zei dat het weer zou zijn "...zoals de dagen van Noach". Zullen gevallen engelen weer het gebied van de mensheid binnengaan om seksueel met mensen om te gaan en hybride wezens te produceren? Zullen we opnieuw enorme Nefilim op aarde zien rondzwerven? Zal de mensheid strijden tegen reuzen in een strijd om de basisoverleving voor de tweede komst van Jezus Christus?

Ik denk dat het fundamentele antwoord op deze vragen "Nee" is, maar ik denk ook dat het betere antwoord is: "Niet precies zo". Terwijl de vijandschap tussen het "zaad" van de slang en het "zaad" van de vrouw zich zal blijven uitdrukken volgens de profetie van Genesis 3:15, geloof ik dat Satan een andere tactiek zal proberen om vooruitgang te boeken. Hij zal de komende dagen subtieler zijn omdat hij van het verleden geleerd heeft, maar vanuit Gods gezichtspunt is het nog steeds hetzelfde.

We moeten naar een reeks aanwijzingen in de Bijbel kijken om te begrijpen wat er komt, en hoewel niemand van ons een kristallen bol heeft, voel ik dat een gezamenlijke kijk op deze dingen helpt om een redelijk antwoord te vinden op de vraag: "Hoe zullen de 'dagen van Noach' zich opnieuw manifesteren?

Het boek Daniël biedt enkele aandachtspunten. In Daniël 2 legt Daniël Nebukadnessars visioen over het grote beeld uit aan de koning. Het is een panoramisch vooruitzicht vanuit de tijd van Nebukadnessar naar Gods toekomstige koninkrijk dat "...voor altijd zal blijven bestaan" (Daniël 2:44).

Daniël zegt over het einde van het tijdperk vlak voor de wederkomst van Jezus Christus dat "zij zich zullen vermengen met het zaad van de mensen" (Daniël 2:43). De tekst deelt "zij" en "mensheid" in als twee verschillende bronnen. De implicaties hiervan zijn meeslepend wanneer ze worden geëvalueerd naast Jezus' waarschuwing over de terugkeer van de "dagen van Noach" en de gebeurtenissen van Genesis 6:1-4. De tekst bevat een aantal belangrijke elementen, zoals het feit dat "zij" en de "mensheid" twee verschillende bronnen zijn.

Het boek Daniël legt een ander verband tussen het tijdperk van vóór de zondvloed en de tijd vlak voor de wederkomst van Christus. In de uitleg van Daniëls visioen in hoofdstuk 8, wordt Daniël verteld dat de antichrist zal opstaan in een tijd waarin "rebellen volledig goddeloos zijn geworden" (Daniël 8:23). Het is niet "gedeeltelijk" en het is niet "vooral". Het is "volledig". Verschillende vertalingen maken allemaal hetzelfde punt dat de zonde een maximale uitdrukking zal bereiken vlak voor de wederkomst van de Heer.

Het klinkt als de dynamiek van de zonde vlak voor de grote zondvloed. Genesis 6:5 zegt: "En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren." De bedoelingen waren niet "gedeeltelijk" of "meestal" slecht voor de zondvloed. Ze waren "volledig" slecht.

Met andere woorden, er was een tijd op aarde vóór de zondvloed waarin de mensheid zo volkomen verdorven was geworden dat de spreekwoordelijke beker van de zonde geen druppel meer erbij kon verdragen. Jezus zei dat deze voorwaarden zullen terugkeren en Daniël 8:23 lijkt hetzelfde te zeggen.

De omstandigheden van voor de zondvloed werden op unieke wijze versneld door de vermenging van gevallen engelachtig "zaad" met het "zaad" van de mensheid. Daniël 8:23 lijkt te suggereren dat dezelfde voorwaarden uit het verleden nodig zullen zijn om in de toekomst soortgelijke omstandigheden te bereiken. Zoals gezegd, Daniël 2:43 stelt bijna botweg hetzelfde.

Het einde van de antichrist en de valse profeet is ongebruikelijk. Zij worden allebei "...gevangen en levend in de poel van vuur gegooid" (Openb.19:20) wanneer Jezus Christus terugkeert en hen verslaat. Zij zijn de eerste twee ontvangers van dit eeuwige lot en later wordt Satan bij hen gevoegd, als wordt gezegd in Openb. 20:10, als die is "verpletterd" volgens (Gen. 3:15).

Maar hier wordt het echt opmerkelijk - de antichrist en de valse profeet - omzeilen het oordeel van de grote witte troon, wat een eerste vereiste is voor alle ongelovige mensen. Elke ongelovige uit alle delen van de geschiedenis wordt door God berecht en niet bevonden in het boek des levens voordat hij in de poel des vuur wordt gegooid. Openb. 20:11-15 beschrijft de verschrikkingen van het oordeel van de Grote Witte Troon, en een belangrijk punt van de tekst is dat iedere ongelovige daar zal staan.

Hebreeën 9:27 voorzegt dit lot met compromisloze woorden: "Net zoals mensen voorbestemd zijn om één keer te sterven, en daarna een oordeel onder ogen te zien." Hier is de basislijn: als je Christus afwijst, zul je beoordeeld worden om naar de hel te worden gestuurd. Er zijn geen uitzonderingen!

Maar die brandende poel van vuur was ook bedoeld voor "de duivel en zijn engelen" (Matteüs 25:41), en daarom komt Satan daar terecht. Maar hoe je hier ook naar kijkt, de antichrist en de valse profeet zijn óf niet menselijk óf niet volledig menselijk. Als ze menselijk waren, zouden ze eerst het oordeel van de Grote Witte Troon onder ogen moeten zien, en dat gebeurt niet.

Dit punt leidt naar het volgende punt en dat is dat het teken van het beest de fysieke aard van iemand verandert. Weet ik dit zeker? Nee, dat weet ik niet. Maar elke rationele beoordeling van de situatie komt dit standpunt ten goede.

In Openbaring 14 vliegen drie engelen door de hemel en verkondigen luidkeels hun goddelijke boodschappen aan "allen die op de aarde wonen". Het is de derde boodschap van de engel in Openb.14:9-11 die aankondigt dat als iemand de antichrist en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken aanneemt, hij veroordeeld is tot de eeuwige poel van vuur.

De boodschap van deze engel is klip en klaar. Niemand kan zich meer bekeren als hij eenmaal het merkteken heeft aangenomen. Gods inspanningen om barmhartigheid en genade te betonen zijn niet langer van toepassing op deze individuen, en er worden geen verzoeken om vergeving meer in acht genomen na het aannemen van het merkteken. Met andere woorden, zij die het merkteken van het beest aannemen, zijn al geoordeeld omdat ze al niet meer te redden zijn. Het merkteken is een dodelijke beslissing met onomkeerbare gevolgen.

Waarom zijn degenen die het merkteken aannemen niet meer te bekeren? Ik geloof dat het hier om meer gaat dan een eenvoudige keuze die aan de orde is - het is een verandering in het fysieke karakter van de mens. Ik denk dat deze verandering terug te voeren is op dezelfde reden waarom de antichrist en de valse profeet het oordeel van de Grote Witte Troon omzeilen en in plaats daarvan direct in de vuurpoel worden gegooid.

Ik geloof dat degenen die het teken van het beest aannemen, er bewust voor zullen kiezen om de DNA-structuur van hun lichaam te veranderen van wat het voorheen was - naar iets anders. Het netto resultaat is dat ze niet langer 100% naar het evenbeeld van God zullen zijn (Genesis 1:27).

Ze kunnen er aan de buitenkant menselijk uitzien, of ze kunnen er op de een of andere manier anders uitzien - wie weet? Het punt is dat hun genoom zal worden bedorven. Zij zullen in feite een "hybride" - een Nefilim - zijn. Zij zullen "vermengd zijn met zaad" dat niet menselijk is in een toekomstige manifestatie van de woorden van Genesis 3:15, Genesis 6:1-4, Daniël 2:43, Daniël 8:23, Matteüs 24:37 en Lukas 17:26.

Voor velen zal dit hele gebeuren van het "teken van het beest" een zeer moeilijke keuze zijn. Zij zullen hun kortetermijnbelangen boven alles stellen en zij zullen druk voelen om het teken aan te nemen (Openb.13:17). Je doet dát, of de hongersnood. Daarom krijgen ze van een engel een bovennatuurlijke boodschap over de ernst van de situatie.

Maar ik geloof dat veel anderen hun leider zullen willen volgen. Zij zullen de antichrist willen imiteren en net als hij willen zijn (Openb.13:3,4). Zij zullen hem bewonderen, aanbidden en steunen in alles wat hij doet.

Ik twijfel er niet aan dat degenen die het doelwit zijn van de antichrist in het proces een of ander element van de antichrist zullen aannemen. Het is immers het teken "van het beest". Ze zullen ervan overtuigd zijn dat ze door dit te doen, kunnen evolueren, voorbij de beperkingen van wat ze zijn geweest, tot iets veel meer - iets zoals hij is!

Voor degenen die denken dat mijn hoofd vol zit met zaagsel, de basistechnologie om dit te doen bestaat al op dit moment, en het wordt dagelijks meer verfijnd. Alle manieren van technologie rond genen splitsen, persoonlijke CRISPR-genbewerking, chimaeren, klonen, transhumanisme, singulariteit, etc. ze zijn nu een rage. Veel mensen willen hun geest en lichaam graag onderwerpen aan deze nieuwe grenzen van de wetenschap, en nog veel meer mensen zullen dat willen doen als ze volledig bedrogen worden in een wereld na de opname.

Voeg daarbij het toenemende fenomeen van UFO's en buitenaardse ontvoeringen. Mensen, dit zijn geen "groene mannetjes van Mars". Het zijn gevallen engelen die zich op een manier manifesteren zoals ze dat al eeuwenlang doen. Hun agenda is duister, maar het is te weten als we de Schrift accepteren zoals het er staat op het eerste gezicht.

Een van de bekendste onderzoekers op dit gebied was John E. Mack van de Harvard Medical School. Hij overleed in 2004, maar zijn geloofsbrieven waren onberispelijk. Hij onderzocht bijna 100 gevallen van buitenaardse ontvoering, en zijn conclusie - volgens een boek dat hij in 1994 publiceerde - was dat deze wezens een geheime agenda hadden om een hybride ras te ontwikkelen. Hij staat daar niet langer alleen in in de wetenschappelijke gemeenschap.

Als christenen hoeven hier niet geschokt door te zijn. De Bijbel zegt op verschillende manieren hetzelfde. De Bijbel zegt duidelijk dat gevallen engelen al eens eerder een hybride ras hebben geschapen, en de Bijbel suggereert dat het opnieuw zal gebeuren. Dat betekent niet dat God niet langer de controle heeft, maar dat Hij juist de controle heeft. Hij zei heel lang geleden al dat dit zou gaan gebeuren.

Terwijl ik vrij systematisch door deel 1 tot en met 6 van deze serie heen ben gelopen, heb ik mezelf toestemming gegeven om hier nog eens enkele punten in dit 7e deel te overdenken. Het is niet mijn bedoeling om een diepe duik te nemen in de verschillende grenzen van de wetenschap of de eschatologische implicaties van de toekomstige Nefilim. Het is eerder mijn bedoeling om elke lezer voldoende uit te rusten met de basisinformatie die hij/zij nodig heeft om als "de Bereanen" te zijn (Handelingen 17:11).

Onderzoek deze zaken zelf. Weersta de verleiding om je neus op te halen en het weg te poetsen. Bid voor wijsheid (Jakobus 1:5), en "...beijver uzelf als welbeproefd voor God" (2 Tim. 2:15). Moge God u rijkelijk zegenen terwijl u leunt op de waarheid van Zijn eeuwige Woord.

© Steve Schmutzer 2018. Alle rechten voorbehouden

Bron: ‎thewordwithsteve.com/articles/180723_WHO-ARE-THE-SONS-OF-GOD-IN-GENESIS-6-Part-7.pdf