www.wimjongman.nl

(homepagina)

De kerk ontsnapt vóór de Verdrukking - Deel 2

Door Gary - 2 mei 2019

()

Deel 1 - Deel 3

De afgelopen jaren lag het zwaartepunt van de studie van mijn mede-wachters en mijzelf op de opstanding en de opname van de Kerk van de Eerstgeborenen, Joden en + niet-Joden, het collectieve Lichaam van Christus, vóór het begin van de 70e week van Daniël en de Dag van de HEER. Dit wordt gewoonlijk de pre-verdrukking-opname genoemd, hoewel andere termen even nauwkeurig zouden zijn: pre-Daniels 70e Week, pre-Tijd van Jakobs Benauwdheid, en pre-Dag van de HEER-opname. Het kan ook worden genoemd de pre-wraak-opname, indien "wraak" en het Bijbelse gebruik van die woorden goed wordt begrepen.

De twee hoofdargumenten die tegen de pre-verdrukking-opname ingaan, en op typische wijze de zienswijze van post-verdrukking-opname ondersteunen, zijn eigenlijk logische misvattingen die petitio principii ("smeken om vragen") worden genoemd. Deze misvatting neemt de vorm aan van: "Jan beweert dat X waar is, daarom is X waar. Met andere woorden, de claim wordt puur op basis van een bewering als waar beschouwd. Het is als zeggen dat God geen drie-eenheid van personen is, omdat ik niet in de Drie-eenheid geloof.

Het eerste argument komt uit Matteüs 24:29-31 waar Jezus zegt dat de uitverkorenen na de Verdrukking door engelen bijeenverzameld zullen worden. Dit wordt door sommigen gebruikt als enig bewijs dat de opname niet kan worden gebruikt als zijnde pre-verdrukking. Ongetwijfeld is die passage waar, maar "uitverkoren" heeft een brede toepassing in het Nieuwe Testament. Welke uitverkorenen zijn het? Is er meer dan één groep uitverkorenen? Verwijst de passage naar alle uitverkorenen uit alle tijden? De passage definieert niet expliciet wie deze "uitverkorenen" zijn, zodat we in de context en andere Schriftteksten naar meer antwoorden moeten zoeken.

Het argument kan ook de vorm aannemen van een strohalm, namelijk wanneer het wordt gepresenteerd in de zin dat de vóór-verdrukking-opname gelovigen niet geloven in een ná-verdrukking opname zoals het verzamelen van de uitverkorenen, daarom zou de pre-verdrukking-opname vals zijn door wat Matteüs 24:29-31 zegt. Dit is een logische misvatting, omdat pre-opname gelovigen geloven in een bijeenvergadering van de uitverkorenen, daarom geloven wij in Matteüs 24:29-31. Het onderscheid is dat we de Bijbelse leer erkennen dat er verschillende groepen van uitverkorenen zijn, en dat niet alle uitverkorenen tegelijk worden opgewekt en verzameld tot God. Er zijn oudtestamentische heiligen, waarvan sommige al zijn opgestaan (Matt.27:52-53), daar waren Henoch en Elia - die beide duizenden jaren vóór de Verdrukking werden opgenomen, er zijn heiligen die tijdens de Verdrukking zullen worden onthoofd en daarna opgewekt worden (Openb.20:4), en ten slotte is er de Gemeente, die vóór de Verdrukking is opgewekt en weggenomen (1Tess.4:16-5:9; Openb.3:10).

Het tweede argument komt uit het evangelie van Johannes, waar Jezus zegt dat Hij de gelovigen "ten laatste dage" zal opwekken (Joh.6:39-44) en later zegt Martha hetzelfde (Joh.11:24). Er zijn een aantal belangrijke problemen om dit te gebruiken als bewijs voor een opname na de verdrukking, maar ik zal er slechts drie aanhalen:

Ten eerste is het zeer waarschijnlijk dat Jezus zinspeelde op de 1e eeuwse Joodse verwachtingen rond de Dag van de HEER. Deze dag werd niet begrepen als een enkele periode van 24 uur, maar als een langere, profetische periode waarin God zich zichtbaar zou bemoeien met de zaken van de mensen om alle naties te beoordelen en Zijn eeuwige Koninkrijk te vestigen. Het punt is dus niet dat alle gelovigen in één enkele periode van 24 uur aan het eind van de Grote Verdrukking zullen worden opgewekt, maar dat de gelovigen in de Dag van de HEER zullen worden opgewekt.

Ten tweede is het voorzetsel dat in zowel Johannes 6 en 11 wordt gebruikt, hetzelfde: ἐν., Dat wordt meestal vertaald met "in", maar heeft een veel breder en meer variabel gebruik dan ons Engelse woord "in". Er zijn gevallen waarin het wordt vertaald met op, tot of zelfs voordien.

Ten derde, laten we even aannemen dat Jezus hyper-letterlijk was en het inderdaad een enkele periode van 24 uur betekende, lijdt dit argument dan niet aan hetzelfde probleem als het gebruik van Matteüs 24:29-31, en dat is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de gelovigen. Worden alle gelovigen uit de hele geschiedenis op dezelfde dag aan het eind van de Verdrukking opgewekt? Het antwoord is duidelijk 'nee' of anders zouden Henoch en Elia niet in de Hemel zijn, en zouden de twee getuigen niet midden in de verdrukking weggerukt worden, en Matteüs' verslag van de herrezen heiligen in Matteüs 27 zou onjuist zijn. Verder worden we teruggebracht naar het feit dat vrijwel alle christenen, al dan niet voor of na de verdrukking, die geloven in de lichamelijke wederkomst van Christus, het erover eens zijn dat er na de verdrukking een opstanding en een bijeenkomst van heiligen zal plaatsvinden. De echte vraag is waar de Kerk in de vergelijking past.

Zijdelingse aantekening: Zich bewust zijn van hoe vaak logische misvattingen worden gebruikt om het geloof aan te vallen kan een groot hulpmiddel zijn bij het aanbieden van verontschuldigingen. De vier meest voorkomende misvattingen die ik zie zijn 1. Strohalm-mensen (bijv. "Christenen zijn veelgoden-aanbidders omdat zij in de Drie-eenheid geloven"); 2. Ad hominem (een drogreden, bijv. "de pre-Verdrukkingsopname is vals omdat pre-opname mensen bedriegers zijn"); 3. Smeken om de vraag (bijv. "de opname moet post-verdrukking zijn, omdat Matteüs 24 zegt dat de uitverkorenen na de Verdrukking bijeenverzameld"); en 4. Een beroep op Autoriteit (bijv. "het Openbaringsteken 12 is slechts astrologie omdat X dat zegt").

Laten we nu de Bijbelse zaak opnieuw bekijken voor wat betreft een opname voorafgaand aan de verdrukking:

1. Voor de beginners: er zal ongeacht het moment een opname zijn, omdat de Bijbel dat duidelijk zegt. Er is niets dubbelzinnigs aan 1 Tessalonicenzen 4:16-17. Zij die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. Degenen die nog in leven zijn zullen worden veranderd (1Kor.15:51-53). Dan zullen allen die in Christus zijn opgenomen worden en naar de hemel opgenomen worden en zich aansluiten bij de Heer Jezus Christus in de wolken. Voor die christenen die helemaal niet in een opname geloven, ben ik bang dat we met hen een veel grotere, onverzoenlijke onenigheid hebben, namelijk of we de duidelijke woorden van de Schrift vertrouwen of niet. Bovendien is de opname gebaseerd op meerdere beloften van Jezus Christus zelf (bijv. Joh.14:1-3; Openb.3:10; etc.). En de belofte die Jezus in Johannes 14 geeft is niet alleen om de Gemeente op te nemen, maar ook om de Gemeente naar zijn Vader te brengen - naar de plaats waar Christus heenging: de hemel. Gelooft u dat God zijn beloften nakomt? Gelooft u dat Degene die het beloofd heeft, getrouw is? Ga niet tegen Hem in. Je zult verliezen. Vertrouw Hem in plaats daarvan, en win.

()

2. De belofte van Jezus in Openbaring 3:10 gedaan aan de gemeente van Philadelphia, "vanuit het uur van de beproeving die op de hele wereld zal komen", is vrij expliciet. Dat alleen al is genoeg voor mij, maar er zijn ook veel andere Schriftteksten die wijzen op een pre-verdrukking opname. En naarmate we dichter bij Zijn verschijning komen, worden er meer en meer dingen ontdekt. Hier zijn er maar een paar die opvallen: Openb.3:10; 4:1; 5:8-10; 12:5; 20:4; 1Thess.1:10; 4:16-18; 5:4; 2Thess.2:3,7; 1Kor.15:51-52; Hand.15:14-16; Zef.1:14-2:3; Joh.14:1-6; Jes.17:10-11; 26:17-21; 57:1-2; 66:7-9; Luk.21:36; Deut.32:21. Over een aantal daarvan hebben we hele artikelen geschreven (zie Deuteronomium 32, Jesaja 17, Jesaja 26, Jesaja 66, Zefania 2 en Openbaring 4-5) (Voor de links - alle Engelstalig - zie het originele artikel).

3. Beide zijden van het pre-trib/post-trib-debat hebben bepaalde verzen en passages waar ze de neiging hebben om zich aan vast te houden, maar de hevigste twist is gericht op 2 Thessalonicensen 2 en Openbaring 4-5. Waarom? Ik zie het waarom als een zeker, misschien wel onoverkomelijk, bewijs voor een pre-verdrukking opname. Zie je, er zijn enkele pre-verdrukking geleerden die de pre-verdrukking opname zien in deze twee passages en er zijn er die dat niet zien. Met andere woorden, deze twee passages zijn niet essentieel voor christenen om de bijbelse belofte te geloven van een pre-verdrukking opstanding en opname van de Gemeente. Maar als kan worden aangetoond dat een van deze passages de pre-verdrukking-opname beschrijft, dan is het debat voorbij voordat het begon; zaak gesloten. Als apostasia in 2 Tessalonicenzen 2:3 niet verwijst naar een "wegvallen/afvallen", maar eerder naar een "vertrek" - specifiek het vertrek van de Gemeente - dan is de opname zeker een pre-tribulatie (zie hier). Evenzo, als de 24 ouderlingen in Openbaring 4-5 de verheerlijkte Gemeente vertegenwoordigen (dat doen ze, zie hier), dan is de pre-verdrukking opname onmogelijk om te omzeilen.

4. Het Grote Teken van Openbaring 12, dat plaatsvond op 23 september 2017, trok de aandacht van velen die trouw uitkeken naar de wederkomst van de HEER. Voor hen die bereid waren om de letterlijke betekenis van Openbaring 12:1-2 te aanvaarden, gebruikte God het Teken niet alleen om hen te laten zien hoe dicht de wereld bij Zijn komst is, maar ook om een veel meer verwaarloosde passage te ontdekken die ooit diende als de fundamentele bewijstekst voor een pre-verdrukking opname. En het sluit aan bij Jesaja 66. En het is allemaal verbonden met Jesaja. Openbaring 12:5 vertelt ons dat een bepaald mannelijk kind dat in Israël geboren is, naar de hemel wordt weggerukt kort voordat Israël de Grote Verdrukking binnengaat. Jesaja 66 vertelt ons dat dit mannelijke kind 1. geen individu is, maar een natie die uit de aarde geboren is, en 2. dit kind wordt geboren voordat zijn moeder, Israël, de Grote Verdrukking binnengaat. Hier zijn enkele artikelen die dit in detail uitpakken: Wie is het Mannelijk Kind van Openbaring 12?; Openbaring 12: Ontsnap naar een plaats voorbereid, conservatieve geleerden zijn het eens, Vrouw in barensnood: de profetische sleutel

()

5. De zendbrieven en andere vroeg-christelijke teksten getuigen dat de apostelen en discipelen met een constante verwachting leefden van de wederkomst van de HEER (wat wij nu imminentie [onmiddelijk, onverwachts] noemen). De vroege Kerk was zich terdege bewust van de vele gebeurtenissen die zich in de laatste jaren voor Jezus' terugkeer naar Israël moesten voltrekken. De apostelen waren zich terdege bewust van deze details, omdat Jezus deze kennis met hen had gedeeld in zijn Eindtijd-rede. Zij wisten dat er een antichrist (de "man van de wetteloosheid" genoemd) zou opstaan, en dat de Joodse Tempel zou worden herbouwd en dat er dan enkele jaren van grote verdrukking zouden volgen. Toch is het consistente gevoel van de Nieuw Testamentische Schrift dat de vroege gelovigen met een constant gevoel van verwachting leefden voor de op handen zijnde verschijning van de HEER. Voorstanders van deze "imminente" Schriftteksten behandelen deze "imminentie" op verschillende creatieve manieren, maar ik heb nooit een bevredigend argument gekregen. Alleen de doctrine van vóór de verdrukking interpreteert de vele Schriftteksten die een op handen zijnde verschijning van Christus beschrijven met hun op het eerste gezicht betekenis. Meer hierover hier.

Om dit punt te versterken, gebruikt het Nieuwe Testament consequent het beeld van een "dief in de nacht" als het gaat om het begin van de Dag van de HEER. Deze analogie wordt zowel door Christus als door Zijn apostelen gebruikt (b.v. Matt.24:43; 1Tess.5:2-4; 2Petr.3:10; Openb.16:15). Wanneer de dief komt, wordt er plotseling en onverwachts iets weg genomen. Als de eigenaar van het huis komt, beseft hij dat er iets is weggehaald. De dief vertegenwoordigt Christus en wij zijn wat er gestolen is. Plotseling. Onmiddellijk.

()

6. De Kerk is opvallend afwezig in de hoofdstukken 6 tot 18 van Openbaring. Het boek Openbaring gaat vooral over de gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de Verdrukking en de Gemeente wordt niet één keer genoemd tussen de hoofdstukken 5 en 19. De Gemeente wordt niet genoemd. Meer nog, Openbaring 4:1 is een type of schaduw van de opname waarin de Apostel Johannes 'opgenomen' wordt in de hemel bij het geluid van een bazuin. De 24 ouderlingen, die de meeste bijbelgeleerden beschouwen als een beeld van de verheerlijkte gemeente in de hemel (Nederlandstalig), zijn al aanwezig in de hemel in hoofdstuk 4 en uit de hemel zijn Johannes en de ouderlingen in staat om getuige te zijn van de beproevingen die "onder" op de aarde plaatsvinden. De enige zinspeling op de Gemeente in deze hoofdstukken is te vinden in Openbaring 12, in het bijzonder Openbaring 12:5, waar een mannelijk kind dat de gezamenlijke Gemeente vertegenwoordigt, naar de hemel wordt weggerukt voordat Israël (de vrouw) in de Verdrukking komt.

7. De pre-tribulatie opname houdt de consistentie in stand in de bijbelse symbolen, soorten en schaduwen. Noach en zijn familie ontsnapten voordat de zondvloed kwam. In feite gebood God Noach en zijn familie om zeven dagen vóór de zondvloed de ark binnen te gaan (Genesis 7:1-10), net zoals de Gemeente zeven jaar voordat Gods toorn in zijn volledigheid wordt uitgestort, zal ontsnappen. Ook Lot en zijn familie ontsnapten uit Sodom voordat de stad werd vernietigd. Bovendien was het niet alleen maar toeval dat Noach en Lot ontsnapten voor het oordeel kwam - in Genesis 18:22-33 leren we dat de reden dat ze van tevoren ontsnapten, was omdat Gods karakter op het spel stond. Op aarde zijn de rechtvaardigen nooit helemaal vrij geweest van problemen of verdrukking. Maar wanneer God tussenbeide komt om het oordeel zelf uit te voeren, worden de rechtvaardigen altijd van tevoren verlost.

()

Een uitstekend voorbeeld is het leven van Jozef, dat een perfecte voorbode was van alle belangrijke aspecten van het leven van Christus, inclusief de wegname van Christus' Gemeente en de bevrijding van Israël tijdens de toekomstige Verdrukking. Vergelijk:

De parallellen zijn mysterieus en het beeld is duidelijk.

()

Een ander voorbeeld is de profeet Daniël die in Babel tot een hoge positie was verheven toen Sadrach, Mesach en Abednego in de vurige oven werden gegooid. Sadrach, Mesach en Abednego waren een schaduwbeeld van Israël dat beschermd werd tijdens de Verdrukking, terwijl Daniël een schaduwbeeld is van de Gemeente, die ver weg van het geweld zal zijn. Maar later wordt Daniël zelf een schaduwbeeld van Israël wanneer hij beschermd wordt temidden van de leeuwen in de kuil.

Bovendien zijn de Joodse huwelijksgebruiken in de 1e eeuw, ten tijde van Christus, een perfecte parallel met de pre-verdrukking opname: de bruidegom kwam en "kocht" zijn bruid en maakte een bindende, onbreekbare overeenkomst om voor haar terug te keren, ging vervolgens weg om een plaatsje voor haar in het huis van zijn vader voor te bereiden en keerde ongeveer een jaar later naar haar terug met een "luid geroep". De bruidegom en de bruid gingen naar de bruidskamer in het huis van de vader, waar ze zeven dagen verborgen bleven terwijl de bruiloftsgasten buiten feestvierden.

()

8. De pre-tribulation opname handhaaft een juiste verdeling (dispensatie) van begrip van de Schrift. Jezus werd "alleen naar de verloren schapen van Israël" gezonden, maar toen Zijn eigen volk Hem verwierp, richtte God Zijn aandacht op de heidenen (maar niet uitsluitend, zoals sommige ultradispensationalisten ten onrechte beweren) - voornamelijk door middel van Paulus, Barnabas en anderen, maar ook door de apostelen zelf. Daniëls 70 weken van jaren, een periode die door God was vastgesteld om Israël te verlossen, pauzeerde aan het eind van de 69e week, dagen voordat Jezus werd gekruisigd. Deze pauze wordt gewoonlijk het "Kerktijdperk" of het "Tijdperk van Genade" genoemd en zal niet eindigen voordat de 70e week begint (zie Handelingen 15:12-16). Deze 70e week dient twee primaire doelen: ten eerste het nationale heil van Israël (Rm. 11:26), en ten tweede een rampzalig wereldwijd oordeel over de heidense volken die de Messias hebben afgewezen. De kerk is nergens te zien in de 70e week van Daniël. Meer nog - de Verdrukking wordt de "Tijd van Jakobs Benauwdheid genoemd (Jer. 30:7).

9. De pre-verdrukking-opname werd niet uitgevonden in de 19e eeuw. Bijna zo dom als het argument dat het woord "opname" niet in de Bijbel staat, is het argument dat de pre-verdrukking-opname in de 19e eeuw werd uitgevonden. Ondeskundigen hebben de oorsprong van de pre-verdrukking-opname vaak toegeschreven aan een veronderstelde visie van een Margaret MacDonald in 1830, maar deze MacDonald heeft nooit een pre-verdrukking-opname beschreven.

Bovendien is het onder bijbelgeleerden bekend dat de pre-verdrukking-opname geloofsovertuigingen, of ze nu verkeerd of juist zijn, ten minste teruggaan tot de 18e eeuw (1700), en in werkelijkheid tot de vroege Kerk. U kunt er via deze link meer over lezen.

Sommigen proberen de apostolische en vroege kerkvaders te gebruiken om verschillende doctrines te bewijzen of te weerleggen, maar het lijkt een foutieve oefening te zijn, omdat de theologen van de vroegste eeuwen niet de neiging hadden om de doctrine te systematiseren op de manier zoals wij dat nu doen. Belangrijker nog, hun geschriften zijn ook niet de Schrift. Ze waren net als wij allemaal gebrekkig en ze hadden veel meningsverschillen over de leer, net als wij vandaag de dag. Dat gezegd hebbende, geloofden veel van deze prominente vroege christelijke leiders niet alleen in verlossing door geloof alleen (sola fide), maar tenminste vijf van hen plaatsten de timing van de opname vlak voor de Grote Verdrukking - op zijn laatst. Deze omvatten Irenaeus (een ooggetuige van de apostel Johannes), de auteur van The Shepherd of Hermas, Cyprianus, Victorinus, en Efraem/pseudo-Efraem (zie de links).

10. De leer wordt belasterd, bespot en gehaat door ongelovigen buiten de kerk en door juristen van binnenuit. De eenvoud van het evangelie en het feit dat Christus in alle opzichten toereikend is voor verlossing en bevrijding, zitten bij geen van beide groepen goed. Dat is voor mij altijd een grote rode vlag geweest. Naast de belangrijke factor dat zij die vasthouden aan de gezegende hoop, elkaar gehoorzaam "bemoedigen elkaar met deze woorden" (1Tess.4:18) en gemotiveerd zijn om het evangelie zo snel mogelijk en met zo veel mogelijk mensen te delen, omdat ze weten dat de komst van de HEER op handen is. Aan de andere kant lijken veel leraren die vasthouden aan de post-verdrukking opname veel meer gemotiveerd te zijn om hun overlevingsuitrusting te verkopen, te hamsteren en hier hun koninkrijk op te bouwen. Ze nemen hun lamp en bedekken deze met een mand - terwijl ze hun muntstuk in de grond begraven (Matt.5:15; 25:24-30).

()

Ik zou nog zoveel meer punten aan deze lijst kunnen toevoegen, en in een toekomstige studie zal ik dat ook doen.

Bron: Prophecy Basics: Setting the Record Straight - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates