www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wie zijn de 24 Oudsten?

Door Gary | augustus, 2018

De laatste tijd is er veel discussie geweest over de identiteit van de 24 Oudsten die voor het eerst in Openbaring 4 worden geïntroduceerd. Wie zijn het? Wat doen zij in de hemel? Het antwoord is verrassend belangrijk, want als zij in feite de verheerlijkte Kerk vertegenwoordigen, wordt Openbaring 4-5 plotseling weer een overweldigend krachtige, zo niet definitieve bewijstekst voor de opname van de Gemeente voor de verdrukking.

Zelfs binnen de pre-Verdrukking gemeenschap is er een groot verschil van mening over deze twee hoofdstukken als het gaat om de timing van de opening van de zegels en de identiteit van de oudsten. Ik respecteer beide meningen, maar ben overtuigd in het overwicht van bewijs door de traditionele, pre-millenniale, pre-verdrukking visie die leert dat Christus begint met het ontzegelen van de zeven verzegelde boekrol na de opname (u kunt mijn algemene leer over het onderwerp hier lezen).

Dus wie zijn die oudsten? Ik zie een aantal meningen die bijna uitsluitend gebaseerd zijn op patronen en voortekenen, maar ik wil weten of de Schrift een meer definitief antwoord geeft. De Schrift zit vol met patronen en een ongelooflijke symmetrie en we moeten oppassen dat we die patronen niet veranderen in iets wat ze niet zijn. Jakob had 12 zonen en Jezus 12 apostelen, maar dat betekent niet dat de 12 apostelen van Jezus de reïncarnatie zijn van de 12 zonen van Jakob. Het betekent alleen maar dat de heerschappij van God die we aanbidden alles orkestreert in een ongelooflijke symfonie van eeuwige betekenis. Hij is de God van orde, niet van wanorde. Zoals Koning David 24 priesters installeerde in 1 Kroniek 24:4, maar dat betekent niet dat de 24 oudsten Israëlische priesters of Joodse heiligen van vroeger zijn. Het is gewoon een patroon (maar wel een belangrijk patroon zoals je snel zult zien).

Houdt in gedachten de patronen, maar ze nu opzij zetten om eerst te zien of Gods Woord een meer definitief, letterlijk antwoord geeft, wat naar mijn bescheiden mening de juiste manier is om de Schrift goed in te delen. Wat weten we dan van de 24 oudsten?

Ten aanzien van het eerste en vierde punt zou men kunnen stellen dat deze niet erg relevant zijn voor het identificeren van de oudsten. Immers, misschien begonnen de zegels zich al te openen kort nadat Jezus naar de hemel was opgevaren en de oudsten er toen al zaten. En misschien zaten de oudsten er voordat Johannes naar de hemel werd opgenomen. Ik zal die punten niet bespreken omdat ik geloof dat zij op hun plaats vallen zodra het andere bewijsmateriaal wordt onderzocht.

Zo blijven we met de 24 oudsten die een groep verheerlijkte mensen zijn die 1. de overwinnaars kronen dragen, 2. regeren, 3. witte kleding dragen, en 4. zitten op tronen.

Deze vier bewijzen komen slechts vier verzen nadat Jezus' zijn berichten aan de zeven kerken geeft. Nou raad eens wat? Deze vier eigenschappen zijn exact de dingen die Jezus heeft beloofd aan de leden van de gemeente die de wereld alleen door geloof overwinnen:

Kronen:

 ...Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Openbaring 2:10

Regeren

 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

- Openbaring 2:26-27

Witte klederen:

  Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
- Openbaring 3:5

Tronen:

 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
- Openbaring 3:21


- - -

Opmerking: Christenen is de witte kleding beloofd en de oudsten dragen ook witte kleding (heerschappij). Dit zijn geen gewaden, zoals de verdrukking heiligen dragen uit Openbaring 7:9, die uit de Grote Verdrukking komen (Openbaring 7:14) en opgewekt zijn nadat de Gemeente op tronen regeert, zij die na de Verdrukking (Openbaringen 20:4), witte gewaden dragen (Stolé). Dit is een belangrijke onderscheidende factor tussen de oudsten en de heiligen uit de verdrukking. Bovendien is het feit dat degenen die op de tronen heersen er al zitten voordat heiligen der stammen daar staan, zoals Openbaring 20:4 expliciet zegt, een ander belangrijk bewijsstuk ter ondersteuning van de pre-tribulatie opname.

Vergelijk ook de martelaren uit de 5e Zegel (Openbaring 6:11) met Openbaring 7:14 en Openbaring 20:4. De Martelaren van de 5de Zegel (ook wel heiligen uit de Verdrukking genoemd) zijn een unieke groep van meestal niet-Joden, gescheiden van de gemeente, die uitsluitend door onthoofding worden gedood. Dit zijn niet de gemeentes van de eerstgeborenen. De Schrift is expliciet.

En hier is het echte punt: terwijl de overwinning aan de leden van de gemeente de witte klederen (heerschappij) worden beloofd in Openbaring 3:5, worden de martelaren van de 5e zegels witte gewaden (stolé) beloofd in Openbaring 6:11! En dan zien we in het volgende hoofdstuk diezelfde martelaren van de 5e zegel die zijn opgestaan en hun beloofde witte gewaden dragen (Openb. 7:9).

Het onderscheid tussen de Kerk en de Heiligen der Martelaren/Verdediging van de Zeehonden wordt verder versterkt door deze twee verzen:

 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
- Matteüs 16:18

 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
- Openbaring 13:7


De Gemeente met de Heilige Geest is de huidige beperkende kracht in de aangelegenheden van de mens en zal nooit overwonnen worden. Daarom blijft de Gemeente zich verspreiden, hoe slecht het ook lijkt te worden, en wordt aan de wetteloosheid nooit volledig vrij spel gegeven. Denk maar aan de verkiezingen van 2016. Velen dachten dat het allemaal voorbij was. Een overwinning van Clinton zou het Hooggerechtshof voor onbepaalde tijd hebben bezegeld en we zouden goed op weg zijn naar ware tirannie in de VS en de rest van de wereld... maar de evangelicalen kwamen met miljoenen bij de verkiezingen opdagen. Het mannelijk kind van Openbaring 12:5 is de begrenzer en satan kan zijn weg niet gaan totdat we weg zijn.

De heiligen en uitverkorenen uit de Verdrukking, met uitzondering van de ondergedoken rest van Israël, is een andere zaak. Zij zullen worden overwonnen en allen onthoofd.

De oudsten dragen de himatia, hebben kronen en tronen, en zitten daar voordat de heiligen uit de verdrukking worden opgewekt. De heiligen der stammen hebben de stolé, palmtakken, geen kronen, geen tronen, ze worden allemaal gedood door onthoofding, en zijn opgestaan nadat de oudsten zijn gaan zitten. De bijbel is expliciet.

God is geen unipersoonlijke god in homogeniteit en Babelse baksteenproductie. Nee, Hij is de driepersoonlijke God van verscheidenheid en gezin. Hij maakte soorten. Hij gebruikt bouwstenen - elk één is uniek. Binnen de gemeente zijn de Joden en niet-Joden één, maar deze groep bestaat alleen uit Joden en niet-Joden vanuit de genadetijd. Israël is niet de Gemeente en de heiligen uit de verdrukking zijn ook niet de Gemeente (Bruid). Er zijn drie verschillende groepen. We zijn allemaal geënt in dezelfde geloofsfamilie, met Christus zelf het hoofd, maar in elke familie heeft verschillende leden en rollen.

- - -

Op basis van de bovengenoemde Schriftuurlijke bewijs moeten we duidelijk onderscheid maken tussen de oudsten en de herrezen menigte in Openbaring 7. En het belangrijkste is dat de specifieke beloften en context de oudsten duidelijk identificeren met de Gemeente. Dan heb ik nog twee laatste vragen, die ik een voor een zal behandelen. Als we die eenmaal hebben beantwoord, wordt het bewijs overweldigend:

1. Is er nog iets dat de oudsten meer expliciet met de Kerk verbindt?

JA. Hoewel de eerder besproken passages sterk indirect bewijs bieden dat misschien sterker is dan de argumenten in het tegendeel, is er nog een passage die ik voor het laatst heb bewaard omdat het overtuigend is: Openbaring 5:8-10. Nadat Johannes is opgenomen in hoofdstuk 4 en de 24 waarin de oudsten worden geïntroduceerd, leren we dan over de vier levende wezens en het Lam dan de zeven verzegelde boekrol krijgt. In reactie op het alleen waardig zijn van het Lam om de gegeven boekrol te openen, zingen de vier levende wezens samen met de 24 ouderlingen een antifoon lied dat het Lam aanbidt. Het lied identificeert de oudsten met de Gemeente in de verzen 9-10.

Veel Engelse vertalingen maken de originele Griekse fout door de voornaamwoorden vermoedelijk verkeerd te vertalen, maar hier hoe de originele tekst bijna zeker leest (gebaseerd op de overgrote meerderheid van oude manuscripten):

 8 En toen hij het boek had genomen, vielen de vier beesten en vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, terwijl ieder van hun harpen hadden, en gouden flacons vol wierook, welke de gebeden der heiligen zijn. 9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende,

"U bent het waardig om het boek te nemen, en de zegels ervan te openen; want U bent gedood, en U hebt ONS aan God verlost door uw bloed uit alle stam, en tong, en volk, en naties;

10 En heb HEN voor onze God tot koningen en priesters gemaakt; en ZIJ zullen heersen op aarde.

Vers 8 vertelt ons dat zowel de vier levende wezens als de 24 oudsten samen harpen krijgen. Vers 9 opent met beide groepen die een lied zingen voor het Lam. Het manuscript bewijs suggereert dat de oudsten in vers 9 zingen vanwege de voornaamwoord hermas ('wij') en de levende wezens van vers 10 vanwege het meervoudig derde persoon voornaamwoord autous ('zij') zingen. Dit is een antiphonale symfonie van aanbidding. De King James Versie en Jong's Literale Vertaling zijn nauwkeuriger dan de moderne Engelse vertalingen in deze passage, en vertalen "ons" correct in vers 9, maar ze maken een fout in vers 10 door er "ons" aan toe te voegen, en ze zijn ook fnuikend door op te merken dat de levende wezens ook deel uitmaken van het lied.

Hoe je het ook keert of wendt, de 24 oudsten identificeren zich positief als degenen die verlost zijn door Christus' bloed "uit elke stam, en tong, en volk, en natie". Om dit vers letterlijk te nemen moeten we concluderen dat; 1.) De 24 oudsten zowel uit Joden als niet-Joden bestaan; 2.) De 24 oudsten een groep van veel meer dan alleen maar 24 individuen vertegenwoordigen; en 3.) De 24 oudsten een groep is van veel meer dan 24 individuen. De 24 oudsten zijn een met bloed gekochte groep gelovigen.

Bovendien identificeren de levende wezens de 24 oudsten positief als zowel koningen als priesters - vanuit hemels perspectief, afgezien van God Zelf, zijn dit rechten die alleen aan de Gemeente zijn voorbehouden (bijv. 1 Petrus 2,9; Openb. 2,26-27; 3,21; 12,5).

2. Vertegenwoordigen de 24 oudsten meer dan slechts 24 individuen?

Het is al uitgelegd in Openbaring 5:9 dat de 24 oudsten noodzakelijkerwijs een veel grotere groep moeten vertegenwoordigen dan alleen 24 individuele personen, omdat ze verlost zijn "uit elke stam, tong, volk en naties". Maar er zijn drie interessante patronen of voortekenen die hetzelfde suggereren:

Ten eerste is de Gemeente een unieke groep die bestaat uit zowel Joden als niet-Joden. De Joden komen uit de 12 zonen van Jakob en niet-Joodse gelovigen kwamen tot geloof door de prediking van de 12 apostelen van het Lam. Joden en niet-Joden kunnen daarom samen worden gesymboliseerd door 12 + 12 = 24. We zien dit patroon in Openbaring 21 met het Nieuw Jeruzalem die 12 fundamenten en 12 poorten heeft. Op de 12 fundamenten staan de namen van de apostelen en op de poorten de namen van de zonen van Jakob. Het getal 24 is dus een volmaakt symbool van de collectieve kerk.

Ten tweede vernemen we in 1 Kroniek 24 dat koning David 24 afdelingen creëerde voor de priesterplicht in de tempel. De functies werden bij toerbeurt bekleed, zodat niemand de functie voor onbepaalde tijd bekleedde. Met andere woorden, na verloop van tijd zou iedereen aan de beurt zijn.

Ten derde verdeelde Koning David in 1 Kroniek 25 de zangers en muzikanten die in de tempel aanbaden in 24 divisies. Er waren in totaal 288 muzikanten en Koning David liet ze verdelen in 24 divisies, dus net als in het vorige hoofdstuk symboliseren deze 24 de hele groep.

Het kan zijn dat de 24 oudsten de hele gemeente symboliseren, of het kan zijn dat Johannes letterlijk zag dat er 24 oudsten uit de gemeente werden benoemd en dat er in de hemel een soortgelijke roterende dienst plaatsvindt als wat er gebeurde in de tempel in de dagen van Koning David. Hoe dan ook, de 24 oudsten vertegenwoordigen de hele Gemeente van de Eerstgeborene (waarvan u en ik, door Gods genade, deel van uitmaken).

Tot slot, aangezien de 24 oudsten noodzakelijkerwijs de heidenen moeten omvatten (Openb. 5:9), en de verrijzenis en verheerlijking van heidenen eerst tijdens de opname plaatsvindt, kunnen we concluderen dat de 24 oudsten daar niet voor de opname hebben gezeten. Zij zitten echter wel duidelijk voor de opstanding van de 5e zegel heiligen uit de verdrukking uit Openbaring 20:4.

Dus hoewel er geen Schriftwoord is dat duidelijk zegt "de 24 oudsten zijn de Gemeente", net zoals er geen Schriftwoord is dat duidelijk zegt "God een Drie-eenheid van personen", is het bewijs onontkoombaar, naar mijn bescheiden mening. Hier is wat we zonder meer kunnen putten uit een letterlijke lezing van de Schrift:

1. De 24 oudsten zijn geen engelen.

2. De 24 oudsten zijn geen groep die uitsluitend uit Joden bestaat.

3. De 24 oudsten zijn een groep verloste Joden en heidenen die zich onderscheiden van de voornamelijk niet-Joodse menigte van Openbaring 7:9.

4. De 24 oudsten, zijn verlost van de aarde door het bloed van het Lam, zijn opgewekt, verheerlijkt en regeren in de hemel voor de opstanding van de 5e zegel martelaren / heiligen uit de verdrukking.

5. De 24 oudsten, die een groep vormen 'van elke stam, en tong, en volk, en natie', zijn verlost en kunnen de troon bestijgen niet eerder dan na de pre-verdrukking opname.

Omdat ik geloof in een eerste indruk lezing van de Schrift, geloof ik dat Johannes letterlijk een visie had over 24 leden van het mystieke lichaam van Christus zittend op tronen in het Nieuw Jeruzalem. Zij zaten daar kort na opname, een opname die is afgebeeld in Openbaring 4:1. Zoals velen hebben gemerkt, wordt de ekklesia (Gemeente) 19 keer genoemd in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring, maar zijn vreemd genoeg afwezig in Openbaring 4:1 tot aan het einde van het boek, met één enkele vermelding op het allerlaatste moment (Openb. 22:16). De reden is duidelijk genoeg: omdat Johannes een glimp van het einde van het kerktijdperk in Openbaring 4:1 opving als de gemeente op aarde werd opgenomen en verheerlijkt en voortaan afgebeeld als de regerende oudsten (die toevallig worden afgebeeld als bezittende de dingen die beloofd zijn door Christus aan de overwinnende gelovigen in Openbaring 2-3). Zij zijn de hemelse verschijningen door de rest van het boek heen, in de hoofdstukken 4, 5, 7, 11, 14, 19, en door gevolgtrekking in het hoofdstuk 20 vers 4.

- - -

Het enige wat ik kan zeggen is dat ik me alleen maar kan voorstellen hoe het zal zijn als we daar voor het eerst komen en ons geloof zichtbaar wordt. Staand, zittend of buigend voor de manifeste en onthulde heerlijkheid van God en onze Heiland, de Here Jezus Christus. Ik kan de heerlijkheid die ons wacht niet doorgronden of zelfs niet begrijpen. Ik verlang naar die dag, die al snel komt, wanneer we voor het eerst het glorieuze gezicht van onze Verlosser te zien krijgen. Ik weet dat ik zal zingen met een groot aantal engelen als ik neerval op de etherische edelstenen vloer in een ontzagwekkende verwondering:
Bron: Who Are The 24 Elders? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates