De 10 stammen

Waar zijn de 10 stammen?Er wordt steeds naarstig gezocht naar de 10 stammen. Zeker nu de eindtijd is aangebroken en er nog steeds sprake is van twee volken. Enkele groepen maken hier aanspraak op, maar als we bezien naar het aantal weggevoerde mensen, dan mogen we toch aannemen dat we over miljoenen wellicht miljarden nakomelingen moeten spreken. Ontelbaar als het zand der zee.

Maar Hosea profeteerde; Efraïm vermengt zich onder de volken. Hosea 7:8.

Het wordt tijd om eens wat historische feiten te achterhalen.
Als de deportatie van de 10 stammen begint waren alle Levieten al naar Juda vertrokken, want Jerobeam de koning had de dienst aan de Here onmogelijk gemaakt.. 2Kron. 11:14. 1Kon.13:33. ook anderen trokken uit het noorden weg. Een latere opvolger van Jerobeam, “Omri” (1Kon. 16:21 e.v.) stelde de Tora buiten werking en verving die door eigen inzettingen. Micha 6:16. (lezen) Dit is de zonde tegen de Tora, genoemd in Lev. 26:14-16a.
Dit volk wordt door de Assyrische koning “Bit-Humria” genoemd. “Huis van Omri” Op een inscriptie van Tiglatpileser staat dan ook dat hij de steden van ... Gala’za en Abilakka die gelegen zijn op de grens van “Bit-Humria” ... het wijde land van Naftali in zijn geheel, bracht ik binnen de grenzen van Assyrië.
2 Kon.15:29 zegt dat het hele land van Naftali in ballingschap ging. Op de rots van Behistun in Iran staat verder de namen van de stammen van Israël die zijn weggevoerd. Dat kun je nog lezen als je de taal kent en alpinist bent.

In het Perzisch heten ze de Scythia of Saka, - in het Suzisch: land der Scythen,- en in het Babylonisch: het land der Cimmeriërs of de Cimiri. Ook spreekt de inscriptie van de Sacca-Sunae, zonen van Sak. Amos 7:16 spreekt ook over het Huis van Izaäk. Dat was dus een naam uit die tijd. Dat volken anders genoemd worden dan in de oorspronkelijke taal zien we overal, daar is geen bijzonderheid aan.

()

De eerste weg voering was in 734 v.o.j. en de laatste 722 v.o.j. Dit zijn belangrijke datums. Ik kom daar nog op terug.

Nu komt het een stuk dichterbij, want in het boek 4 Ezra en de schrijver Flavius Josephus, melden allebei dat de stammen niet zijn gebleven bij de zijrivier van de Eufraat de Chabor, (2Kon.17:6) maar dat ze door trokken naar het gebied ver achter de Eufraat rondom de Zwarte zee en dat ze zich vermenigvuldigden tot een menigte van volken. Lees nu Gen. 48:19; “Maar zijn vader weigerde dit en sprak: Ik weet het wel, mijn zoon, ik weet het wel. En ook hij (Manasse)zal tot een volk worden; ook hij zal groot zijn. Toch zal zijn jongere broeder groter zijn dan hij, en zijn nakroost zal een menigte natiën worden.” Leidse vert.

Hier zien we uit buiten bijbelse bronnen dat wat G’d belooft, dat doet Hij.

Wie zijn dan nu die volken?

Als we de geschiedenisboeken opslaan dan is er iets wat er uit springt. Alhoewel men aanneemt dat de barbaarse volken er al duizenden jaren zijn. Echter men kan archeologisch, het bestaan van de Scythen en de Kelten/Galliërs in deze streken niet eerder duiden dan ongeveer 700 v.o.j.

In een boek over de Kelten staat dan ook te lezen; citaat: Aan de Kaspische Zee was er mogelijk al sinds 1800 v. Chr. het derde ven de drie grote barbarenvolkeren opgekomen, waartoe de Grieken ook de Kelten en de Iberiërs rekenen: de Scythen. (Archeologisch tastbaar worden ze pas ca. 700 v. Chr.)

Men neemt aan dat deze volken er al eerder waren. Maar bewijzen heeft men niet. Als je nu weet dat in die tijd het 10 stammenrijk hier na toe is getrokken, weet je wel beter.
Nu kunnen we weer zien wat een bijzonder boek de bijbel is. Zonder een geschiedenisboek te zijn sluit het beter aan op de geschiedenisboeken dan die boeken zelf.
Het voorgaande geeft aan dat het de stammen zijn die hier toen aankwamen en zich vermengd hebben en/of de anderen verdreven hebben. Het volk dat hier toen leefde had niet veel bezittingen zo blijkt uit opgravingen. Dat klopt wel want na een deportatie heb je meestal niet veel bezittingen.

Men is het er over eens dat van hieruit de volken zich verder over Europa hebben verspreidt. De Cimiri met de Teutonen, als de Germaanse volken. De Kelten over heel Europa, met de Saksen naar het noorden en terug, enz. De oorsprong van de Franken? Men weet het niet. Aangenomen wordt dat het gewoon een naamsverandering is.
Later zijn de Kelten/Callicea ook weer terecht gekomen in Klein-Azië, vandaar de Galaten. Paulus wijst dan ook naar dat barbaren verleden in Gal. 5: 15 e.v.
Volksverhuizingen zorgen voor en verdere vermenging met andere volken. In Hosea 11:9-11 staat te lezen dat Efraïm uit het westen wordt geroepen.

Is het ons wel eens opgevallen dat de machtige rijken: Egypte, Asyrië, Babel, Perzen,Grieken en Romeinen, altijd in relatie staan tot de Israëlieten. Dat ook het grondgebied dat ze willen bezitten gebieden zijn waar Israël verblijft? We zien deze gebieden opschuiven naarmate Efraïm zich naar het westen verplaatst. De Grieken kunnen India niet veroveren. Alexander sterft. Westwaarts gaan dan de veroveringen, ook onder de Romeinen.
Alhoewel er grote culturen waren in het nabije oosten en het verre oosten; ze zijn van geen enkel belang voor de geschiedenis van het joden- of christendom. Het Jodendom en het Christendom verdwijnt zelfs uit deze landen in de marge.

Dr.Hertz, toenmalig hoofdrabbijn van het Britse rijk, heeft op 18 november 1918 deze brief geschreven aan Rev.Merton Smith:

Geachte Heer,
De opperrabbijn heeft mij verzocht, in antwoord op uw brief van 15 dezer, het volgende te verklaren:
1. Zij, die tegenwoordig als joden bekend staan, zijn nakomelingen van de stammen Juda en Benjamin, doch zij bevatten ook een zeker aantal nakomelingen van de stam Levi.
2. Voor zover bekend, is er geen enkele verdere vermenging met de andere stammen.
3. De Tien Stammen zijn opgegaan, is van (absorbed among) de natiën der wereld. (Zie 2 Koningen 2:17, meer in het bijzonder de verzen 22-23).
4. Wij zien uit naar de dag in de toekomst, waarop alle stammen verzameld zullen worden (zie Jesaja 27:11-12; en Ezechiël 37:15-19). Met hartelijke groeten van de opperrabbijn, verblijf ik, Hoogachtend,

Uw w. g. E. Drielsma secretaris.

De profetieën van de Bijbel zullen nooit goed vertolkt worden, zolang er geen onderscheid gemaakt wordt tussen het “Huis van Israël” (Tien Stammen) en het “Huis van Juda” (Twee Stammen).

Hoe kan het “Huis van Juda” naar het “Huis van Israël” gaan als het bestaande natie Israël de twaalf stammen moet vertegenwoordigen dit volgens Jeremia 3:18. Deze verzameling zal plaats vinden bij de terugkomst van de Heer, Hij zal de stammen tot één volk maken.
In de eindtijd zal worden getracht zowel de Christelijke, als de Joodse cultuur te vernietigen.

P.S. De beschrijving over de namen en deportatie kan men vinden in het boek Juda en Israël van Ds. J. den Admirant.

Beloften
Uitverkiezing