www.wimjongman.nl

(homepagina)


HOE KUN JE NIET ZIEN?

1 juni 2023 door Janathan Brentner

Het verhaal van Leanna Crawford achter haar nieuwste lied trok meteen mijn aandacht. Ze vertelde over een moment uit haar kindertijd toen ze 's nachts vuurvliegjes haar tuin zag oplichten. Haar vader reageerde op haar verbazing door te vragen: "Hoe kun je de Schepper in dit alles niet zien?"

Het lied dat voortkwam uit de vraag van haar vader, "Hoe kun je God niet zien?" is een favoriet van mij geworden. Hoe kunnen mensen God niet zien in de schoonheid en de wonderen van de schepping?

Je kunt wel raden waar ik aan denk als ik deze vraag hoor; ik vraag me af: "Hoe kun je overal waar je kijkt niet de vervulling van Bijbelse profetieën zien?" Ik neem ongetwijfeld wat vrijheid met haar titel.

Ik realiseer me dat de meerderheid van de heiligen die dit artikel lezen het met me eens is over Bijbelprofetie. Voor jou is de vraag eerder een bevestiging van wat je gelooft dan een uiting van twijfel aan je overtuiging. Het is een kwestie van wijzen op het voor de hand liggende, net zoals Crawfords vader deed met zijn vraag aan zijn dochter.

Voor degenen die hun hoop op de kerk vestigen in plaats van op de spoedige verschijning van Jezus, heb ik veel om over na te denken.

HOE KUN JE GODS HAND NIET ZIEN IN DE WONDERBAARLIJKE WEDERVERSCHIJNING VAN ISRAËL ALS NATIE?

Dr. William Watson schreef een artikel met de titel "The Rise of Philo-Semitism and Premillennialism During the Seventeenth and Eighteenth Centuries."[i] Hierin somt hij vijfenveertig schrijvers op die tussen 1585 en 1800 geloofden in de duizendjarige heerschappij van Jezus over de naties op aarde. Hoewel de Reformatoren het daar niet over hadden, waren het hun Bijbeluitlegprincipes van sola scripture en Schrift interpreteert Schrift die leidden tot de opleving van premillennialisme (het geloof in een letterlijke duizendjarige heerschappij van Jezus zoals de apostel Johannes openbaart in Openbaring 20:1-10) in de eeuwen die volgden op de Reformatie.

Misschien wel de meest bekende premillennialist van dit tijdperk was Isaac Newton. Zijn studie van de boeken Daniël en Openbaring leidde hem in 1706 tot de conclusie dat God Israël opnieuw als natie zou herstellen.

Aan het begin van de twintigste eeuw werd de voortdurende voorspelling van premillennialisten dat Israël weer een natie zou worden door amillennialisten (degenen die de woorden van Openbaring 20:1-10 gelijkstellen aan het kerkelijk tijdperk of de eeuwige staat) met veel spot ontvangen.

Dr. David Reagan, oprichter van de Lion and the Lamb Ministries, schreef hierover het volgende:

De christelijke leiders van de hoofdstroom denominaties lachten om deze letterlijke interpretaties en beweerden stoutmoedig dat Israël nooit meer zou bestaan. Toen de staat Israël in 1948 eenmaal een feit was, begonnen diezelfde christelijke leiders te beweren dat het slechts een "ongelukje in de geschiedenis" was en geen vervulling van profetie!

Dit is geestelijke blindheid, en het is erg triest omdat het ertoe heeft geleid dat de gemiddelde Christen niets weet over de betekenis van de wederoprichting van Israël als een wonderbaarlijke vervulling van Bijbelprofetie en een zeker teken van de spoedige terugkeer van de Heer.[ii]

Hoe kunnen mensen Gods hand in de vervulling van profetie niet zien in wat er in mei 1948 gebeurde? Er is geen ander verhaal over een volk dat tweeduizend jaar lang verstrooid en vervolgd werd en plotseling weer een natie werd met dezelfde taal. Jesaja 66:8 voorspelde dat Israël weer een natie zou worden op precies de manier waarop het gebeurde:

Wie heeft zoiets gehoord?

Wie heeft zoiets gezien?

Zal een land op één dag geboren worden?

Zal een natie in één moment worden voortgebracht?

Helaas zijn degenen die het ontstaan van Israël als een "ongelukje in de geschiedenis" beschouwen, precies zij die degenen onder ons belachelijk maken die Bijbelse profetieën in onze tijd tot leven zien komen.

HOE KUN JE DE VELE TEKENEN DIE WIJZEN OP DE SPOEDIGE KOMST VAN DE VERDRUKKINGSPERIODE NIET ZIEN?

De "geestelijke blindheid" waar Dr. Reagan naar verwijst gaat verder dan een onwetendheid over de betekenis van het feit dat Israël een natie wordt, tot de veelheid van tekenen die ons vertellen dat we in de laatste dagen leven.

Hoe kunnen gelovigen vandaag de dag de vele waarschuwingen missen dat de zevenjarige Verdrukking als een diesellocomotief op deze wereld afkomt? Het moet ofwel onwetendheid zijn over bijbelse profetie of geestelijke blindheid die voortkomt uit een liefde voor de dingen die deze wereld te bieden heeft.

Ik heb alle redenen voor de laatheid van de dag opgesomd in een post van vorig jaar, 12 tekenen dat de wereld niet normaal meer is. Ik heb ook de laatheid van het uur onderzocht in De zeepbel van de normaliteit

Hieronder volgt een lijst van de twaalf tekenen die wijzen op de nabijheid van Jezus' verschijning:

 • De wedergeboorte van Israël.

 • Derde tempel koorts in Israël.

 • De vier paarden van Openbaring 6:1-8.

 • De opkomst van digitale valuta.

 • Digitale gezondheidspaspoorten.

 • Technologie van het merkteken van het beest.

 • Transhumanisme.

 • De spoedige komst van één-wereldbestuur.

 • Aanbidding van de schepping in plaats van de Schepper.

 • Poolverschuiving zorgen die overeenkomen met profetieën in Openbaring 6:12-17 en Jesaja 24:19-20.

 • Spotten.

 • Gevaarlijke tijden op steroïden.

Alle twaalf bovenstaande punten vertellen ons dat de Verdrukking zo dichtbij is en daarmee de Opname van de kerk, waarvan de Bijbel zegt dat die daarvoor zal plaatsvinden.

Over de spoedige komst van de éénwereldregering schrijft auteur en spreker Pete Garcia treffend:

Eindelijk zien we dat het laatste beestensysteem vorm begint te krijgen. Het gebruikt de crisis van gezondheid en geld om de wereld in een biometrische digitale valuta te sturen die op een dag gebruikt zal worden om al het kopen en verkopen op de planeet te controleren. Op dit moment wordt het overduidelijk waar dit naartoe gaat. Je moet wel opzettelijk onwetend zijn over Bijbelprofetieën om opzettelijk te negeren wat er gebeurt en waar het naartoe gaat (zie Openbaring 13:16-18). Zelfs niet-christenen beginnen veel van deze dingen te identificeren als zijnde van profetisch belang.[iii]

Vijfentwintig jaar geleden zou het voor de antichrist onmogelijk zijn geweest om de handel in de wereld te beheersen op de manier zoals we lezen in Openbaring 13:16-18. Hij zou een enorm leger nodig hebben gehad om de handel te beheersen. Hij zou daar een enorm leger van toegewijden voor nodig hebben gehad. Vandaag de dag, met de vooruitgang in Kunstmatige Intelligentie, gigantische databases en 5G technologie, zal het snel mogelijk zijn voor één persoon om de parameters van kopen en verkopen voor iedereen in de wereld te bepalen. Tegen het midden van de Verdrukking zal hij in staat zijn om het kopen en verkopen wereldwijd te controleren met één druk op de knop.

Hoe kan een gelovige hier niet de vervulling van profetie in zien? De woorden van het boek Openbaring komen voor onze ogen tot leven.

HOE KUN JE HET BEDROG NIET ZIEN WAARVAN JEZUS ZEI DAT HET DE LAATSTE DAGEN ZOU KENMERKEN?

Toen Jezus gevraagd werd naar de tekenen van de laatste dagen, waren zijn eerste woorden: "Ziet toe dat niemand u misleidt" (Matteüs 24:4). In 2 Tessalonicenzen 2:3-10 zien we opnieuw wetteloosheid en misleiding als tekenen die de verschijning van de antichrist zouden markeren, die niet vóór de Opname op het wereldtoneel kan verschijnen.

Hoe kunnen we de misleiding van onze tijd niet herkennen als de vervulling van waar Jezus zowel rechtstreeks als via de apostel Paulus voor waarschuwde? Voor de mensen in de Amerikaanse regering Biden is liegen net zo makkelijk als ademhalen.

De mainstream media verdooft mensen, en christenen, voor de waarheid waardoor ze niet in staat zijn om de gevaren te herkennen die voor hun deur liggen. Ondanks de berg bewijs van het tegendeel verkondigen de media nog steeds de dodelijke leugen dat de COVID-vaccins veilig en effectief zijn. Ze zijn geen van beide!

HOE KUNNEN JULLIE DE SPOEDIGE KOMST VAN GODS TOORN OVER AMERIKA NIET ZIEN?

We leven op geleende tijd.

God is soeverein, maar vanuit ons perspectief zien we Zijn geduld met een gek geworden natie. Hij houdt de volledige explosie van kwaad en vernietiging tegen die zal plaatsvinden aan het begin van de Dag des Heren.

Velen hadden verwacht dat het wereldwijde voedseltekort nu al veel ernstiger zou zijn. Het lijkt me vreemd dat de oorlog in Oekraïne nog niet is geëxplodeerd in een veel groter conflict met rampzalige gevolgen. Jaren geleden voorspelden velen dat de Amerikaanse economie op de rand van een totale ineenstorting stond, maar ondanks pogingen om zo'n scenario te forceren, is het nog niet gebeurd.

Gods soevereine macht en remmende hand is de enige reden dat al deze dingen nog niet zijn gebeurd.

Dus ja, we leven op geleende tijd als het gaat om God die Zijn toorn over de Verenigde Staten uitstort.

Pete Garcia, een voormalig majoor in het Amerikaanse leger, verwoordt mijn gedachten iets directer:

Het zou voor iedereen met een beetje hersens duidelijk moeten zijn dat de scheuren in de Amerikaanse pilaren inmiddels zo diep zijn dat iets (of Iemand) de integriteit ervan op bovennatuurlijke wijze in stand heeft gehouden.[iv]

Hoe kunnen mensen niet inzien dat het einde van Amerika zo nabij is? Hoe komt het dat velen die alarm slaan als ze niet in de Bijbel geloven of ook maar enig geloof in God hebben? Sommigen uit deze groep zien de gevaren wel die veel kerkleiders weigeren te erkennen.

Het begin van juni kondigt een tijd aan van ontuchtige vertoningen van goddeloosheid, die elk jaar weer smeriger en walgelijker worden. Als we ook kijken naar het bloed van onschuldigen dat uit de abortusfabrieken in Amerika vloeit, dan moeten we ons afvragen hoe lang het nog duurt voordat God zegt "genoeg!"

Ik weet dat de meerderheid van degenen die dit artikel lezen het met me eens is en de bedoeling van mijn vraag is dan ook om jullie geldige overtuigingen te versterken.

Voor de anderen ben ik het eens met Petrus. Er is een doelbewuste onwetendheid van bijbelse profetie voor nodig om niet in te zien dat de wereld, en vooral de VS, op de rand van een afgrond staat.

HOE KUN JE DE NABIJHEID VAN DE VERSCHIJNING VAN JEZUS NIET ZIEN?

Ik geloof dat Jezus spoedig voor Zijn kerk komt. De wildcard in de timing van de verschijning van de Heer bestaat uit zowel Zijn soevereiniteit als Zijn weerhoudende macht.

Ik ben er ook van overtuigd dat God Amerika streng zal oordelen, maar Hij is buitengewoon geduldig en wacht tot meer mensen zich tot Hem bekeren voordat Hij Zijn grote toorn uitstort.

Als je naar de wereldgebeurtenissen kijkt en denkt dat de Heer al voor ons had moeten komen, dan laat dat zien dat je de Bijbelprofetie begrijpt en ook de rol van de Heilige Geest die de volle kracht van vernietiging en misleiding tegenhoudt die zal komen met de onthulling van de antichrist.

Laat je niet ontmoedigen, de Heer zal je vertrouwen in Zijn beloften belonen.

Ik weet niet wat Leanna Crawford gelooft over de eindtijd, maar ik hou van haar lied en het was de aanleiding voor het schrijven van dit artikel. Voor degenen die naar de schoonheid en wonderen van de natuur kijken en de schepper niet zien, klinken haar woorden met waarheid: "Hoe kun je God niet zien?".

Ik kan niet voorbij een soortgelijke vraag komen als ik naar de wereld om me heen kijk: "Hoe kan ik niet zien dat ik leef in de allerlaatste momenten voor de verschijning van Jezus?"

Hoe kunnen voorgangers de tekenen van de tijd niet zien en daardoor de mensen die zij onder hun hoede hebben niet de hoop geven die ze zo hard nodig hebben in deze gevaarlijke tijden?


[i] William Watson, "The Rise of Philo-Semitism and Premillennialism During the Seventeenth and Eighteenth Centuries," Pre-Tribulation Research Center website, https://www.pre-trib.org/articles/all-articles.

[ii] David Reagan, "Toeval van de geschiedenis? Why Do So Many Mainstream Denominations Get This Wrong?" op de Harbingers Daily Website op: https://harbingersdaily.com/accident-of-history-why-do-so-many-mainstream-denominations-get-this-wrong/

[iii] Pete Garcia, A Thousand Tiny Cuts, 29 mei 2023, op zijn blog: https://www.rev310.net/post/a-thousand-tiny-cuts

[iv] Ibid.

Bron: How Can You Not See? — Jonathan Brentner