www.wimjongman.nl

(homepagina)


De gelijkenissen van Mattheus 25

In dit artikel wil ik een onderwerp behandelen dat me al zo lang ik me kan herinneren op de hielen zit. Zoals veel gelovigen heb ik lang geworsteld met het op een rijtje zetten van de details van bepaalde aspecten van het Olivet Discours, aantoonbaar het belangrijkste onderwijs over de eindtijd dat Jezus in de laatste week van zijn aardse bediening aan vier van zijn discipelen gaf.

En in dit geval gaat het om de drie gelijkenissen aan het begin van Matteüs 25:

1. De gelijkenis van de 10 maagden (Matt. 25:1-13)
2. De gelijkenis van de talenten (Matt. 25:14-30)
3. Het Schapen- en Bokkenoordeel (Matt. 25:31-46)

(Het scheelde niet veel of ik had dit artikel "Vrouwen, buit en vee" willen noemen, maar gelukkig kon de Heilige Geest dat uit me wringen... hoewel ik moet toegeven dat ik er een paar keer voor naar de schuur moest).

Ik zal uiteindelijk iets meer aandacht besteden aan het Schapen- en Bokkenoordeel dan aan de eerste twee gelijkenissen, omdat, zoals we zullen zien, ik geloof dat de gelijkenis van de 10 maagden en de gelijkenis van de Talenten beide rechtstreeks betrekking hebben op het Schapen- en Bokkenoordeel op een manier die veel mensen over het hoofd zien.

En ik kan dat met een gerust geweten zeggen, want ik heb dit ook jarenlang gemist.

Een technische opmerking: hoewel veel mensen deze drie lessen in Matteüs 25 gemakshalve als gelijkenissen beschouwen (waaronder deze schrijver, meestal), beschouwen veel bijbelcommentatoren het Schapen- en Bokkenoordeel niet als een gelijkenis op zich, en ik moet zeggen dat ik het daarmee eens ben. Met andere woorden, er is een reden waarom het het Schapen- en Bokkenoordeel wordt genoemd (ook wel het Oordeel der Volkeren genoemd), en niet de Gelijkenis van de Schapen en de Bokken. Ik zeg het maar... dus als ik verwijs naar de "gelijkenissen" van Mattheüs 25, zoals ik deed in de titel, wees er dan van bewust dat ik het Schapen- en Bokkenoordeel erbij haal.

In plaats van een gelijkenis in de traditionele zin (d.w.z. een beknopt, fictief verhaal dat dient als een metaforische analogie die bedoeld is om één primair, overkoepelend principe te onderwijzen of te illustreren zonder al te veel gebruik te maken van kleine structurele details), leest het in werkelijkheid meer als een licht parabolische beschrijving van een feitelijke gebeurtenis. De meeste bijbelcommentatoren zijn het erover eens dat het verwijst naar een echt oordeel waarbij echte mensen betrokken zijn en dat zal plaatsvinden op een echte geografische locatie op een echt tijdstip, en dat Jezus er slechts een paar symbolische beelden in injecteert. Met andere woorden:

Dit is een echt oordeel, maar Jezus oordeelt hier niet over boerderijdieren.

Maar hoe je het Schapen- en Bokkenoordeel ook wilt noemen, terwijl ik aan mijn laatste artikel werkte, begon ik een paar dingen te zien die de mist deden optrekken waardoor ik lange tijd op bepaalde manieren had geworsteld met sommige interpretaties van deze gelijkenissen. In zekere zin maakt dit artikel dus iets af waarmee ik in mijn vorige artikel ben begonnen.

Eerst wil ik echter een belangrijk onderwerp behandelen dat de rest van wat ik wil bespreken veel gemakkelijker op zijn plaats zal doen vallen... en het gaat om wat naar mijn overtuiging een van de belangrijkste struikelblokken is waardoor goede mensen in allerlei verkeerde richtingen struikelen wat betreft de uitleg van deze drie gelijkenissen. In mijn vorige artikel heb ik hier al iets over gezegd, maar ik wil er nu wat dieper op ingaan.

Een Wie is Wie aan het einde van de tijd

Ik denk dat ik de reden begrijp en versta waarom zoveel mensen in allerlei verkeerde richtingen gaan in hun poging om de gelijkenissen van Mattheüs 25 correct te interpreteren, en ik kan het hen zeker niet kwalijk nemen. Het is een heel gemakkelijk probleem om het slachtoffer van te worden, en ik ben in een perfecte positie om dat te zeggen, omdat ik er jarenlang het slachtoffer van ben geweest. Het vergt een beetje logica en knutselwerk, maar het is niet echt een moeilijk probleem om op te lossen als we het eenmaal recht voor z'n raap aanpakken. Het is een eenvoudig probleem, en wel dit:

Niet elk stukje informatie dat we nodig hebben om
de gelijkenissen in de Eindtijd rede correct te interpreteren.
wordt gevonden in de Eindtijd rede.

Diepzinnig, ik weet het. (En merk op dat ditzelfde principe geldt voor vele passages in de Schrift, niet alleen voor deze drie gelijkeniss). Met andere woorden, veel mensen hebben de neiging om deze gelijkeniss in een relatief geïsoleerde context te bekijken, om vervolgens over hun kin te wrijven en te mijmeren:

"Wie zouden deze wijze maagden, dwaze maagden, trouwe dienaren, luie dienaren kunnen die schapen en bokken zijn?! Laat me mijn denkpet opzetten!"

En het is op weg naar de speculatieve races zonder eerst serieus na te denken over wie ze kunnen zijn, wie ze niet kunnen zijn, en waarom. Het punt is dat we ons moeten bedienen van pertinente details die op andere plaatsen in de Schrift te vinden zijn om duidelijke ideeën te krijgen over wie deze personages zijn (en niet zijn) voordat we zelfs maar proberen te interpreteren wat de Heer ons meedeelt over de eindtijd. Dus met die gedachte in het achterhoofd gaan we op jacht.

Ten eerste, timing. Ik weet zeker dat dit voor velen van u een oude koek is, maar de eerste stap is na te gaan met welke tijd deze drie gelijkenissen samenhangen... en gelukkig maakt de duidelijke tekst van de Schrift dit verrassend gemakkelijk:


1Dan [Grieks: tote (dan; op dat moment)] zal het Koninkrijk der hemelen [d.w.z. het Duizendjarig Rijk] zijn als tien maagden die hun lampen namen en de bruidegom tegemoet gingen.

(Matteüs 25:1 / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)

14Want het [het Duizendjarig Rijk - hetzelfde wat in de vorige gelijkenis is besproken] is als een man die naar een ander land gaat, die zijn eigen dienaren roept en hun zijn goederen toevertrouwt.

(Matteüs 25:14 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)

31Maar wanneer de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid [idem - wanneer Hij terugkeert bij de wederkomst om het Duizendjarig Rijk te vestigen], en alle heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid.

(Matteüs 25:31 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Het openingswoord van hoofdstuk 25 vertelt ons alles wat we moeten weten over de timing, maar elk van de andere twee leringen versterken hetzelfde idee in hun allereerste vers:

Op. Die. Tijd.

OK, op welke tijd? Nu, laat je niet in slaap sussen door het feit dat dit de openingswoorden zijn van een nieuw hoofdstuk ... terug. Dat klopt, blijf teruggaan naar hoofdstuk 24. Terug...terug...terug...AH HA! Daar is het - de vorige gebeurtenis die de tijd waarnaar verwezen wordt is vastlegt:


29Onmiddellijk na de beproeving van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen uit de hemel vallen, en de krachten van de hemelen zullen geschud worden: 30En dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen; en dan zullen alle stammen der aarde rouw bedrijven, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. 31En hij zal zijn engelen zenden met een groot bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.
((Matteüs 24:29-31 AKJV)


De wederkomst van Christus op aarde om zijn koninkrijk te vestigen. Dat zet dus een tijdstempel op deze drie gelijkenissen:

Alle drie vinden plaats op (of in ieder geval kort na) het moment dat Christus terugkeert naar de aarde, en bezig is met de eerste opzet van het Duizendjarig Rijk.

Dit is een cruciaal detail, want het geeft ons de munitie die we nodig hebben om te bepalen wie de spelers in deze gelijkenissen kunnen zijn (en wie niet).

Laten we dit nu eens uitsplitsen en zorgvuldig alle verschillende groepen mensen bekijken die er in theorie bij de wederkomst zouden kunnen zijn, en wat hun mogelijke relatie is tot het Schapen- en Bokkenoordeel en de daaropvolgende beslissingen over de toegang tot het koninkrijk. En merk op dat ik de aandacht richt op het Schapen- en Bokken-oordeel, omdat, zoals we zullen zien, de gelijkenis van de 10 maagden en de gelijkenis van de Talenten beide rechtstreeks betrekking hebben op dit oordeel.

a. De Gemeente

Nee, sorry. Laten we deze maar meteen afmaken. Het lichaam van Christus is op dit punt allang verdwenen, omdat wij worden opgenomen voordat de Verdrukking zelfs maar begint. Maar omdat de kerk bij de wederkomst met Christus zal terugkeren, zal de kerk technisch gesproken aanwezig zijn bij de eerste handelingen die plaatsvinden vóór de start van het koninkrijk - alleen in onze verheerlijkte lichamen. Maar dat telt niet mee in deze discussie - we hebben het hier alleen over mensen met een natuurlijk lichaam.

Zonder de Gemeente, die zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen omvat, kunnen we de rest van de mensheid scheiden in Joden en niet-Joden die geen deel uitmaakten van de Gemeente en zo de 70e week van Daniël ingaan. Laten we echter eerst afzien van al diegenen die het slachtoffer worden van de misleiding van de antichrist:

b. Zij die het merkteken hebben genomen

Ik noemde dit in mijn vorige artikel, maar ik ben bang dat ik een beetje slordig was in de manier waarop ik zei wat ik zei. Ik wil dit dus verduidelijken en wat preciezer zijn:


19Ik zag het beest [de antichrist], de koningen van de aarde en hun legers [in het Grieks een vorm van strateuma - precies hetzelfde woord dat wordt gebruikt om de "legers" te beschrijven die met Christus terugkeren], verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger.
20Het beest werd meegenomen, en met hem de valse profeet die in zijn ogen de tekenen deed, waarmee hij degenen die het merkteken van het beest hadden ontvangen en degenen die zijn beeld aanbaden, misleidde. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die brandt van zwavel. 21De rest [d.w.z. al hun "legers" met hen in vers 19, die allemaal het merkteken zouden hebben ontvangen] werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, het zwaard dat uit zijn mond kwam [het doden van de "legers" van de antichrist maakt deel uit van taak één, samen met het wegzenden van de antichrist en de valse profeet naar de vuurzee]. Zo werden alle vogels gevuld met hun vlees.
Openbaring 19:19-21 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Toen ik dit in mijn vorige artikel besprak, sprong ik naar de conclusie dat alleen al uit vers 21 kon worden afgeleid dat dit iedereen omvatte die het merkteken nam. Dat was echter een beetje slordig van mijn kant, want er is iets meer aan de hand - ik heb een stap gemist. "De rest" in vers 21 verwijst niet grammaticaal naar allen die het merkteken hebben genomen, maar grammaticaal naar de legers van de antichrist (d.w.z. hem en zijn "koningen") in vers 19.

Nu is het vrij veilig om aan te nemen dat iedereen in de "legers" van de antichrist zeker zijn merkteken zullen hebben genomen en zijn beeld zullen hebben aanbeden. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit staat voor die het merkteken hebben genomen en die bij de wederkomst nog in leven zijn, en hier is het waarom.

Let goed op wat vers 14 zegt over Christus' terugkeer naar de aarde enkele verzen eerder:


14De legers [een vorm van strateuma, hetzelfde woord dat in vers 19 wordt gebruikt voor de "legers" van de antichrist] die in de hemel zijn, bekleed met wit, zuiver, fijn linnen, volgden hem op witte paarden.
(Openbaring 19:14 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Dit is de Gemeente - het hele lichaam van Christus dat met de Koning terugkeert om met Hem te heersen en te regeren in Zijn koninkrijk. En naar ons wordt verwezen met een vorm van precies hetzelfde Griekse woord strateuma (een expeditie, een leger, een compagnie soldaten) dat in veel Engelse vertalingen wordt weergegeven als "legers" in beide verzen.

Het is dus gemakkelijk en heel natuurlijk om aan de "legers" van de antichrist in vers 19 te denken op een soortgelijke manier als wij aan de gemeente denken: De "legers" van de antichrist zijn al degenen die hem aanbidden en ervoor kiezen hem te volgen tijdens de Verdrukking, op ongeveer dezelfde manier als de "legers" van de Heer die met Hem terugkeren in vers 14 al degenen zijn die Hem aanbaden en ervoor kozen Hem te volgen (en werden opgenomen om bij Hem te zijn) vóór de Verdrukking.

En aangezien allen die de antichrist aanbidden en ervoor gekozen hebben hem te volgen, allen omvatten die zijn merkteken hebben genomen en zijn beeld aanbidden, hebben we het: We kunnen gemakkelijk concluderen dat alle levende merktekens worden gedood bij de wederkomst in Openbaring 19:21, omdat ze allemaal collectief kunnen worden beschouwd als de "legers" van de antichrist in vers 19, net zoals de hele Gemeente die met Christus terugkeert bij de wederkomst collectief kan worden beschouwd als de "legers" van de Heer in vers 14. Zij die het merkteken van het beest hebben genomen, kunnen dus geen spelers zijn in de gelijkenissen van Mattheüs 25, omdat zij allen dood zijn. Q.E.D.

Dit is precies wat ik in mijn vorige artikel stelde, maar ik heb deze keer een meer doordachte route genomen om er te komen.

Het argument zou ook kunnen zijn dat degenen die het merkteken hebben genomen niet bij zo'n oordeel hoeven te staan, omdat hun oordeel verzegeld is volgens de derde engel die in Openbaring 14 rond de aarde vliegt vóór het uitgieten van de schaal-oordelen:


9Een andere engel, een derde, volgde hen en zei met grote stem: "Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die ongemengd is bereid in de beker van zijn toorn [d.w.z. hun oordeel is verzegeld]. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in aanwezigheid van de heilige engelen en in aanwezigheid van het Lam. 11De rook van hun kwelling gaat op voor eeuwig en altijd. Zij hebben geen rust dag en nacht, zij die het beest en zijn beeld aanbidden en wie het merkteken van zijn naam ontvangt."
(Openbaring 14:9-11 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Het eeuwige lot van allen die het merkteken nemen wordt door een engel uitgesproken. Gedane zaken - geen uitzonderingen. Er is geen verder oordeel nodig.

Nu, zoals we zullen zien, beoordeelt Christus mensen op hun trouwe christelijke getuigenis (of het gebrek daaraan) bij het schapen- en bokkenoordeel om te bepalen of zij toelating tot Zijn koninkrijk rechtvaardigen. Dus...het spijt me, maar waarom zou iemand die het merkteken van het beest nam en het beeld van de antichrist aanbad en als gevolg daarvan zijn oordeel en eeuwige straf al had aangekondigd door een engel, in hemelsnaam moeten verschijnen bij een oordeel om te bepalen of hun "christelijk getuigenis" voldoende was om de Heer toegang te verlenen tot zijn Duizendjarig Rijk?

Kom daar maar eens op terug.

c. De 144.000

Zoals ik bij eerdere gelegenheden heb besproken, ben ik ervan overtuigd dat alle 144.000 Joodse evangelisten die in Openbaring 7 worden verzegeld en een enorme oogst aan zielen in het koninkrijk brengen, gemarteld worden (door onthoofding, net als hun voorganger Paulus) voordat de bazuinoordelen tijdens de Grote Verdrukking zijn voltooid. Met andere woorden, ik geloof dat hun verzegeling hen gewoon lang genoeg beschermt om hun missie te voltooien. Maar wees gewaarschuwd:

Dat is mijn Schriftuurlijke opinie.

Er is geen tekort aan zeer bekwame commentatoren, die ik zeer respecteer, die het daar niet mee eens zijn, en die geloven dat het zegel dat de 144.000 in Openbaring 7 ontvangen hun overleving tot aan de wederkomst garandeert. Ik zie dit alleen anders. Ik zal er hier niet over uitweiden, maar ik heb naar mijn mening bijbels verantwoorde redenen voor deze opvatting.

Maar hoe die jodenkoeken ook verkruimelen, ik zie het zo:

Als dat het geval is, beschouw de 144.000 dan maar als een hulpgroep bij het Joodse overblijfsel. Het zal mij geen hartzeer bezorgen, noch zal het schade toebrengen aan een van mijn andere oh-PEEN-yuns. Ik ben het er gewoon niet mee eens.

Oh, en trouwens: Het spreekt vanzelf dat er ereplaatsen gereserveerd zullen worden voor elk van deze 144.000 apostelen in het koninkrijk. Sommigen speculeren zelfs dat ze zullen dienen als Christus' koninklijke wacht.

d. Ongelovige Joden

Ik wil er niet dogmatisch over zijn, maar ik ben van mening dat ongelovige Joden in de Grote Verdrukking door de sterke waan van 2 Thessalonicenzen 2:11 ertoe gebracht zullen worden de Antichrist als hun Messias te aanbidden, en ik denk dat het veilig is aan te nemen dat dit ook het nemen van zijn merkteken en het aanbidden van zijn beeld zal inhouden. Maar merkteken of geen merkteken, de Schrift maakt duidelijk dat de antichrist nog steeds wraakzuchtig achter alle Joden aan zal gaan. Waarom?

Omdat Satan hun toewijding niet wil - hij wil ze dood.

De meningen variëren onder bekwame bijbelcommentatoren, waarbij sommigen zien dat veel ongelovige Joden het einde van de Verdrukking overleven en anderen een meer letterlijke benadering van de Schrift volgen en hen allemaal zien gedood worden door de strijdkrachten van de Antichrist vóór de Tweede Komst. Persoonlijk kies ik voor het laatste, omdat dat volgens mij is wat de duidelijke tekst van de Schrift aangeeft.

Let bijvoorbeeld op een van de verzen in Zacharia die spreekt over het lot van het Joodse volk tijdens de Verdrukking:


8En het zal geschieden, dat in het gehele land [d.w.z. in Israël], zei de HEERE, twee delen daarvan zullen worden afgesneden en sterven; maar het derde zal daarin blijven [in het berggebied van Seir (aka Edom) dat over Israëls oostgrens in de Jordaan ligt, waartoe ook Petra behoort].
9En ik zal het derde deel door het vuur halen, en hen verfijnen als zilver, en hen beproeven als goud; zij zullen mijn naam aanroepen, en ik zal hen horen: Ik zal zeggen: Het is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.
(Zacharia 13:8-9 AKJV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


En voor wat het waard is, merk op dat de bergen van Seir in het huidige Jordanië liggen en langs de oostkant van de vallei die de grens vormt tussen Jordanië en het zuiden van Israël - maar in de ogen van de HEER is het nog steeds een deel van het land Israël. Genoeg gezegd.

Het derde deel dat als zilver geraffineerd en als goud beproefd is, vormt het gelovige Joodse overblijfsel dat op het hoogtepunt van de Verdrukking de HEER aanroept om hen te redden van de overweldigende krachten van de antichrist, die op het punt staat Satans droom waar te maken. Hoe? Door te doen waar Satan de afgelopen tweeduizend jaar van gedroomd heeft: de Joden uitroeien, zodat zij de HEER niet meer kunnen aanroepen om hen te redden - wat Hij zal doen, en daarbij Satans zielige excuus van een koninkrijk tot een roemloos einde brengen.

Merk op dat de ongelovige tweederde "zal worden afgesneden en sterven," en de meeste commentatoren geloven dat ze, zoals ik al zei, gedood zullen worden door de troepen van de antichrist. Satans man zal alles uit de kast halen om achter alle Joden aan te gaan in de Grote Verdrukking, maar God beschermt het gelovige overblijfsel in de bergen van Seir, alias Edom (Openb. 12:13-17; Jes. 63:1). Maar zijn falen om het overblijfsel te krijgen weerhoudt hem er niet van achter de anderen aan te gaan, ongeacht of zij hem aanbidden of niet.

En volgens Zacharia zal hij ze krijgen.

e. Het Joodse overblijfsel

Het gelovige Joodse overblijfsel overleeft duidelijk de Verdrukking, juist bestemd om levend ingeluid te worden in het Duizendjarig Rijk. Zij zijn het die de naam van de HERE zullen aanroepen om hen te redden op het hoogtepunt van Daniëls 70e week, en Hij zal hen redden. Met andere woorden, zij zijn het die in feite de Tweede Komst in gang zetten, wat precies de reden is waarom Satan zo hard en zo lang heeft gewerkt om het Joodse volk volledig te vernietigen.

Sommige mensen willen het Joodse overblijfsel zien als de schapen bij het Schapen- en Bokkenoordeel, maar dat heeft weinig zin. Aangezien hun in de Schrift onomwonden wordt beloofd dat zij het koninkrijk zullen binnengaan, lijkt het mij vreemd dat zij voor Christus moeten staan om geoordeeld te worden om toegang te krijgen tot het koninkrijk. Maar hier is de clou:

Het is een ethnos ding: Matteüs 25:32 verwijst naar de schapen en de bokken gezamenlijk als "de naties", en gebruikt een vorm van het Griekse woord ethnos. Dit bewijst vrijwel dat de schapen en bokken allemaal niet-Joden zijn.

Het is dus niet alleen onzinnig om het Joodse overblijfsel bij het Schapen- en Bokkengericht te zien staan om beoordeeld te worden of zij al dan niet in aanmerking komen om in het koninkrijk te worden toegelaten, maar er wordt ons ook rechtstreeks verteld dat de schapen en bokken allemaal niet-Joden zijn.

Laat ik er echter snel op wijzen dat, hoewel ik er zeker van ben dat het Joodse overblijfsel geen spelers zijn bij het Schapen- en Bokkengericht in de zin van onderworpen te zijn aan een dergelijk oordeel om toegang te krijgen tot het koninkrijk (zoals de schapen en de bokken), zoals we zo dadelijk zullen zien denk ik dat het duidelijk is dat zij aanwezig zijn bij het Schapen- en Bokkengericht, omdat de Heer duidelijk naar hen verwijst alsof zij dat waren. Met andere woorden, het lijkt erop dat zij in het publiek zitten.

En als laatste, maar zeker niet als minste:

f. Niet-Joodse overlevenden van de Verdrukking

Deze laatste groep bestaat uit niet-Joden die de Verdrukking overleven - en zoals we eerder hebben besproken, aangezien er een zeer sterke zaak kan worden gemaakt dat alle levende gemerkten door Christus worden gedood bij de Tweede Komst, kunnen we met een hoge mate van vertrouwen stellen dat geen van deze niet-Joden die de Verdrukking hebben overleefd, het merkteken van het beest heeft aangenomen of zijn beeld heeft aanbeden.

Het feit dat geen van hen het merkteken nam, is een subtiliteit die velen ontgaat, en hier krijgen we een beetje interpretatief geknooi om op te knagen. Veel bijbelstudenten hebben de neiging deze groep te verdelen in gelovigen en ongelovigen - de geredden (de schapen) en de ongeredden (de bokken), op dezelfde manier waarop mensen tegenwoordig in het kerkelijk tijdperk worden gescheiden. Met andere woorden, volgens hen:

Je hebt je niet-Joodse gelovigen,
en heidense ongelovigen.
Schapen en Bokken, gesneden en gedroogd.

Zij nemen instinctief dezelfde geredde/niet geredde mentaliteit uit het kerkelijk tijdperk die legitiem van toepassing is op mensen als tijdens het kerkelijk tijdperk, en passen die nu toe op mensen die dat kerkelijk tijdperk tot een abrupt, wereldschokkend einde hebben zien komen en Gods hand machtig hebben zien bewegen in het oordeel. Maar na het einde van het kerkelijk tijdperk is diezelfde mentaliteit, die deels gebaseerd is op de leer van de eeuwige zekerheid van de gelovige (uit het kerkelijk tijdperk), niet langer van toepassing - en dat werpt een aantal legitieme vragen op die legitieme Schriftuurlijke antwoorden verdienen.

Voor alle duidelijkheid: Als we zeggen "eeuwige zekerheid", dan bedoelen we daarmee niet de eeuwige zekerheid van alle gelovigen in het algemeen, voor altijd. Het betekent de eeuwige zekerheid van de gelovigen van het kerkelijk tijdperk... dat wil zeggen de eeuwige zekerheid van de leden van het lichaam van Christus. Niet precies hetzelfde. Als Jezus in Johannes 20:29 zegt: "Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven", heeft Hij het over leden van Zijn lichaam, Zijn Gemeente. Er zullen miljoenen gelovigen in de hemel zijn die nooit deel hebben uitgemaakt van het lichaam van Christus - de enige groep in de Schrift die zo'n ongelooflijke zegen is beloofd.

Zoals ik in mijn vorige artikel heb gezegd, geloof ik dat al deze overlevende heidenen op zijn minst enige mate van geloof in God en geloof in het evangelie hadden op enig moment tijdens de Verdrukking. Zij hadden het immers in zich om de leugens van de antichrist te verwerpen en te weigeren hem als God te aanbidden. Zij riskeerden hun leven door zijn merkteken te verwerpen en te weigeren zijn beeld te aanbidden, waardoor zij voortvluchtig werden en in de marge van de samenleving verkeerden.

En niet te vergeten: zware criminelen die bij aanhouding geëxecuteerd kunnen worden.

Trump-ondersteunende MAGA extremisten versus woke linkse liberalen? Oh baby. Je hebt nog niets gezien.

Niet om het punt te benadrukken, maar dat is behoorlijk zwaar, vind je niet? Dat suggereert voor mij dat ze enig begrip hadden van het kwaad achter wat er in de wereld gebeurde, en genoeg spiritueel verstand om het koste wat kost af te wijzen. Maar waarom... maar hoe konden ze dat doen als ze Christus verwierpen en de boodschap van het evangelie afwezen - het evangelie waaraan ze zeker zijn blootgesteld? Wat, bedoel je dat ze de antichrist gewoon niet mochten of vertrouwden... zoals de meeste Amerikanen tegenwoordig over Joe Biden denken?

Nee. Satan duwt en schuift de wereld naar het punt waar het absoluut zwart-wit wordt - een wereld waar je of aan zijn kant staat of je wordt opgejaagd en gedood. Er zal geen enkele middenweg zijn. Trump-ondersteunende MAGA extremisten versus woke linkse liberalen? Oh baby. Je hebt nog niets gezien. De mensen van vandaag kennen nauwelijks de betekenis van het woord "verdeeld" vergeleken met de manier waarop het zal gaan tijdens de Grote Verdrukking.

Velen die deze overlevenden van de Verdrukking zien als gered of niet gered, net zoals mensen vandaag de dag in het kerkelijk tijdperk worden onderscheiden, betogen dat het merkteken van het beest in feite een veredelde versie van de vaccins zal zijn: Sommigen zullen het gewoon niet nemen. Zij denken dat sommige mensen het merkteken zullen weigeren, net zoals velen tegenwoordig vaccins weigeren, zelfs ten koste van hun baan. Ze redeneren als volgt:

Suck it up: Hé, als mensen de moed kunnen hebben om het vaccin te weigeren, kunnen mensen ook de moed hebben om het merk te weigeren. Veel mensen trapten niet in de leugens achter COVID-19 en de nepvaccins, en dus zullen veel mensen net zo goed weigeren in het merkteken van het beest te trappen. Net als met de vaccins, zijn er genoeg mensen die het gewoon slikken en "nee" zeggen... weet je? En net als vandaag zullen veel van die mensen niet gered worden - het zullen gewoon mensen zijn met een gezonde dosis lef en gezond verstand.

(*Sigh*) Sorry, maar die hond jaagt niet. We kunnen ons niet eens voorstellen hoe het leven op deze planeet zal zijn tijdens de Grote Verdrukking - niet in onze meest angstaanjagende nachtmerries. Dus niet om het te mooi te stellen, maar is dit een geldige vergelijking? Niet eens in de buurt.

Nee? Kijk eens hoeveel de wereld is veranderd in de afgelopen drie jaar. Onze wereld is bijna onherkenbaar vergeleken met wat het was in de vroege dagen van 2020, en ik voel niet eens de behoefte om het uit te spellen. We tuimelen in een razend tempo de afgrond van de eindtijd-profetie in, en de COVID-19/vaccin-leugens, waanzin en misleiding is slechts een deel van het proces om ons op te warmen voor wat komen gaat:

Tijdens de Grote Verdrukking zal de wereld een plaats zijn waar alles wat je doet gecontroleerd wordt op manieren die we alleen in sciencefiction films hebben gezien. De wereld zal onder de dictatuur staan van een man die uit de dood lijkt te zijn opgewekt, beweert God te zijn en zich voordoet als iemand die in contact staat met een welwillend buitenaards ras dat onze wereld is gekomen om haar door de periode van gewelddadige veranderingen heen te helpen (d.w.z. de in het boek Openbaring voorspelde oordelen).

Iedereen op aarde zal "geestelijk moeten opstijgen" (met de hulp van demonische wezens vermomd als leden van dat welwillende buitenaardse ras, en niet te vergeten het merkteken zelf) om Moeder Aarde door deze veranderingen heen te helpen, die nodig zijn omdat onze Aarde Moeder Gaia zich eenvoudigweg moet reinigen van de duistere, negatieve energie die haar leegzuigt en verzwakt en die vooral blijft bestaan door degenen die zich vastklampen aan primitief religieus bijgeloof (d.w.z. het bijbelse christendom).

Begrijp dat het nemen van het merkteken niet noodzakelijkerwijs gaat als "Je moet het merkteken van het beest nemen of het ssszal je doden...mua ha ha ha!". Over "veilig en effectief" gesproken... het merkteken zal worden aangeprezen als een fenomenale, levensveranderende noodzaak die je een paar honderd jaar ziektevrij leven zal geven en de planeet en de hele mensheid zal redden. Ik geloof dat het zal worden aangeprezen als een genetische modificatie die ons zal helpen "spiritueel op te stijgen," terwijl het in werkelijkheid het deel van de hersenen dat betrokken is bij spirituele ervaringen zal "uitschakelen", waardoor mensen niet in staat zijn te reageren op de Heilige Geest. Maar hoe dan ook, degenen die weigeren en vasthouden aan hun archaïsche bijgeloof zullen de toekomst van het menselijk ras in gevaar brengen door Moeder Aarde niet te helpen om door de stuiptrekkingen heen te komen die zij nu ervaart - en als gevolg daarvan moeten deze egoïstische, bijgelovige idioten helaas zo snel mogelijk worden geëlimineerd omdat het lot van de planeet en de hele mensheid op het spel staat.

(Excuseer me, ik heb een momentje nodig... mijn hoofd tolt.) Het weigeren van het COVID-vaccin is niet helemaal vergelijkbaar met wat ik net beschreef, of wel? Dus sorry dat ik het zeg, maar uitgaan van de huidige situatie en dat proberen te extrapoleren naar de situatie tijdens de Grote Verdrukking is op zijn best twijfelachtig, en op zijn slechtst dwaas en naïef.

Om niet te zeggen onmogelijk.

OK, dat is het wel zo'n beetje, en wees je ervan bewust dat er een beetje onvermijdelijke overlapping is tussen twee van deze groepen (dat wil zeggen, ik geloof dat veel van de ongelovige Joden het merkteken aannemen omdat ze misleid zijn om te geloven dat de Antichrist hun Messias is).

Hier is een korte samenvatting van de resultaten:

GroepSpelers bij het Schapen en Bokken Oordeel?
De Gemeente:X NEE: Opgenomen—in het koninkrijk
Gemerkten:X NEE: dood—niet in het koninkrijk.
De 144,000:X NEE: dood (of levend)—in het koninkrijk.
Ongelovige Joden:X NEE: dood—niet in the kingdom.
Het Joodse overblijfsel:X NEE: aanwezig, maar geen spelers.
Niet-Joodse Verdrukking overlevenden:✔ JA: Spelers—zowel schapen. en bokken.

Dus gebaseerd op alles wat we hebben besproken, lijkt het erop dat de enige mensen die zullen deelnemen aan het Schapen- en Bokken-oordeel na de Tweede Komst, niet-Joden zullen zijn die de Verdrukking hebben overleefd, het merkteken van het beest hebben geweigerd, en als gevolg daarvan blijkbaar op zijn minst enige mate van geloof in God en geloof in het evangelie hadden op enig moment tijdens de Verdrukking. En zoals gezegd, ik geloof dat het Joodse overblijfsel aanwezig is, maar het zijn zeker geen spelers.

De gelijkenissen

Nu we grip hebben op wie er spelers kunnen zijn bij het Schapen- en Bokkenoordeel, zijn we beter voorbereid om de gelijkenissen van Mattheüs 25 te bekijken.

1. De gelijkenis van de 10 maagden


1Toen [na de wederkomst bij de vestiging van het koninkrijk] zal het Koninkrijk der hemelen zijn als tien maagden die hun lampen namen en de bruidegom tegemoet gingen. 2Vijf van hen waren dwaas en vijf waren wijs. 3Degenen die dwaas waren, toen zij hun lampen namen, namen geen olie mee [zij hadden wat olie in hun lampen, maar zij brachten geen extra voorraad mee], 4maar de wijzen namen olie in hun vaten met hun lampen [zij hadden olie in hun lampen, maar zij brachten wat extra olie mee]. 5Nu, terwijl de bruidegom vertraagde, sliepen zij allen en sliepen. 6Maar om middernacht werd er geroepen: "Zie! De bruidegom komt eraan! Kom hem tegemoet!" 7Toen stonden al die maagden op en knipten hun lampen. 8De dwazen zeiden tegen de wijzen: "Geef ons wat van uw olie, want onze lampen gaan uit." 9Maar de wijzen antwoordden en zeiden: "Wat als er niet genoeg is voor ons en jullie? Ga liever naar hen die verkopen en koop voor uzelf." 10Terwijl zij weggingen om te kopen, kwam de bruidegom, en zij die gereed waren gingen met hem in naar het bruiloftsfeest, en de deur werd gesloten [d.w.z. de wijze maagden gingen het koninkrijk binnen]. 11Daarna kwamen ook de andere maagden en zeiden: "Heer, Heer, doe voor ons open." 12Maar hij antwoordde: "Zeer zeker zeg ik u: ik ken u niet." [...en de dwaze maagden wordt de toegang ontzegd] 13Wacht daarom, want u kent de dag niet en het uur waarop de Zoon des mensen komt.

(Matteüs 25:1-13 / nadruk & [conmentaar] toegevoegd)(De gelijkenis van de 10 maagden)

Ondertussen is de bruid (die niet eens genoemd wordt) door de Bruidegom weggevoerd en getrouwd (in de hemel) en geniet nu van haar bruiloftsfeest (op aarde) met Hem, dus kunnen we alsjeblieft afzien van het idee dat deze 10 maagden op enigerlei wijze verbonden zijn met de Kerk? Dat kunnen ze niet zijn.

Olie is natuurlijk altijd de Heilige Geest. Na de Opname (de "middernachtkreet" in vers 6) en vroeg in de Verdrukking hadden ze allemaal op zijn minst iets olie in hun lampen. Zij waren allen blootgesteld aan het evangelie, ongetwijfeld verkondigd door de 144.000. Zij geloofden, en hadden een eerste "dosis" van de Heilige Geest in hun leven.

Maar de wijzen waren wijs genoeg om er helemaal voor te gaan en dieper te graven, en bleven zich trouw overgeven aan de leiding van de Geest, en gebruik maken van wat God hun gaf voor het welzijn en voordeel van andere gelovigen in grote nood. Daardoor waren de wijze maagden in staat om gedurende de hele Verdrukking een sterk christelijk getuigenis af te leggen tegenover intense vervolging, en daarvoor krijgen zij toegang tot het koninkrijk.

De lampen van de dwaze maagden gingen echter uit. Met andere woorden, ze hadden nog een heel klein beetje olie over, maar zo weinig dat ze hun lampen niet konden laten branden en toen Poef... gingen ze gewoon uit. Ze hadden geen moeite gedaan om een ruime voorraad olie mee te nemen, ze raakten leeg, en als gevolg daarvan werd hun de toegang tot het koninkrijk ontzegd. Ik zal hier later meer over zeggen.

2. De gelijkenis van de talenten

14Want het is als een man die naar een ander land gaat, die zijn eigen dienaren roept en hun zijn goederen toevertrouwt. 15Aan de ene gaf hij vijf talenten [een "talent" was een aanzienlijke hoeveelheid geld], aan een ander twee, aan een ander één, aan ieder naar eigen vermogen [merk op dat ze allemaal een bepaald kapitaal van hun meester ontvingen]. Daarna ging hij op reis. 16Onmiddellijk ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, heen en handelde met hen, en maakte nog eens vijf talenten. 17Op dezelfde manier kreeg ook hij die de twee kreeg er nog eens twee bij [de trouwe dienaren kregen het druk en zetten het geld van hun meester aan het werk]. 18Maar wie het ene talent kreeg, ging weg en groef in de aarde en verborg het geld van zijn heer [de luie knecht deed niets met wat hij gekregen had].

19Na lange tijd kwam de heer van die knechten en rekende met hen af. Hij die de vijf talenten had gekregen, kwam nog eens vijf talenten brengen en zei: "Heer, u hebt mij vijf talenten gegeven. Zie, ik heb er nog eens vijf talenten bijgekregen." 21Zijn heer zei tegen hem: "Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. U bent trouw geweest over enkele dingen, ik zal u over vele dingen stellen. Treed binnen in de vreugde van uw heer."

22Hij die de twee talenten kreeg, kwam ook en zei: "Heer, u hebt mij twee talenten gegeven. Zie, ik heb er nog twee talenten bijgekregen." 23Zijn heer zei tegen hem: "Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Je bent trouw geweest over een paar dingen. Ik zal u over vele dingen aanstellen. Treed binnen in de vreugde van uw heer."

24Ook hij die het ene talent ontvangen had, kwam en zei: "Heer, ik heb u gekend dat u een hardvochtig man bent, die oogst waar u niet gezaaid hebt, en verzamelt waar u niet gestrooid hebt. 25Ik was bang en ging weg en verborg uw talent in de aarde. Zie, je hebt wat van jou is."

26Maar zijn heer antwoordde hem: "Jij goddeloze en luie dienaar. Je wist dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb, en verzamel waar ik niet gestrooid heb. 27Je had daarom mijn geld bij de bankiers moeten deponeren, en bij mijn komst had ik het mijne met rente terug moeten krijgen [met andere woorden, je had het op zijn minst op de bank kunnen deponeren zodat ik een beetje rente zou krijgen, maar je kon niet eens de moeite nemen om dat te doen]. 28Neem dan het talent van hem weg en geef het aan hem die de tien talenten heeft.

29Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloed hebben, maar van hem die niet heeft, zal zelfs datgene wat hij heeft, weggenomen worden. 30Werf de onrendabele dienaar in de buitenste duisternis, waar geween en tandengeknars zal zijn."

(Matteüs 25:14-30 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)()

Volgens de meeste bronnen was een denarius gelijk aan een dagloon, en een talent was gelijk aan 6000 denarii (meer dan 16 jaar loon). Dus, hoe je het ook wendt of keert, zelfs één talent was een heleboel geld. Alle drie de knechten ontvingen dus een aanzienlijk kapitaal van hun meester.

Wanneer de Meester terugkeert van zijn afwezigheid (d.w.z. wanneer Christus terugkeert om zijn koninkrijk te vestigen), hebben de twee trouwe dienaren wat zij van de Meester ontvingen plichtsgetrouw aan het werk gezet, hebben zij waardige resultaten geboekt, en worden zij beloond met de uitnodiging om binnen te gaan in de vreugde van het koninkrijk van de Heer.

De luie dienaar daarentegen heeft helemaal niets gedaan, behalve het geld van zijn meester in de grond begraven, en wordt voor straf weggestuurd - en ook daarover zal ik straks nog iets zeggen.

En dat brengt ons bij de hoofdzaak: het oordeel zelf.

3. Het Schapen en Bokken Oordeel

Zoals gezegd zijn de meesten het erover eens dat dit een echt oordeel is, en volgens de profeet Joël vindt het plaats in de Vallei van Josafat ("de HEER oordeelt"), beter bekend als de Kidron-vallei, die langs de oostkant van de Tempelberg in Jeruzalem loopt en deze scheidt van de Olijfberg.


2Ik zal alle volken verzamelen en hen naar het dal van Josafat brengen; en ik zal daar het oordeel over hen voltrekken voor mijn volk en voor mijn erfenis, Israël, die zij onder de volken hebben verstrooid [let op de motiverende factor van het oordeel]. Zij hebben mijn land verdeeld,

(Joël 3:2 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Voordat we verder gaan, volgt hier de volledige tekst van het Schapen- en Bokkenoordeel:


31Maar wanneer de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid, en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. 32Voor hem zullen alle volken [bijna altijd een verwijzing naar de heidenen] verzameld worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. 33Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan de linker.

34 Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: "Kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is vanaf de grondlegging van de wereld; 35want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u gaf mij te drinken. Ik was een vreemdeling en u hebt mij opgenomen. 36Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u bezocht mij. Ik zat in de gevangenis en u kwam naar mij toe." 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en u opgenomen, of naakt gezien en u gekleed? 39Wanneer zagen wij u ziek of in de gevangenis en kwamen wij naar u toe?" 40De Koning zal hun antwoorden: "Zeer zeker zeg ik u: omdat u het aan een van de minsten van deze mijn broeders [een verwijzing naar een derde groep] hebt gedaan, hebt u het aan mij gedaan."

41Toen zal hij ook tegen degenen aan de linkerhand zeggen: "Gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is; 42want ik had honger en u hebt mij niet te eten gegeven; ik had dorst en u hebt mij niet te drinken gegeven; 43ik was een vreemdeling en u hebt mij niet opgenomen; ik was naakt en u hebt mij niet gekleed; ik was ziek en zat in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht." 44Dan zullen zij ook antwoorden en zeggen: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet geholpen?" [Ze zijn werkelijk verbaast] 45Dan zal hij hen antwoorden en zeggen: "Ik zeg u zeer zeker, omdat u het niet hebt gedaan aan een van de minsten van deze [Jezus verwijst naar dezelfde derde groep], hebt u het niet aan mij gedaan." 46Dezen zullen weggaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

(Matteüs 25:31-46 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)(Het Schapen- en Bokkenoordeel)

Merk op dat Joël zegt dat de Heer de volken van de wereld zal oordelen "voor mijn volk en voor mijn erfenis Israël." De meeste mensen geloven (en daar ben ik het mee eens) dat dit betekent dat Jezus de schapen beloont voor de hulp en bijstand die zij gaven aan leden van het Joodse overblijfsel tijdens de Verdrukking (Zijn "broeders") en de bokken veroordeelt voor het gebrek daaraan.

Merk ook op dat de manier waarop Jezus verwijst naar "deze mijn broeders" wanneer Hij zowel de schapen als de bokken aanspreekt, het bijna een grammaticale noodzaak maakt dat Hij verwijst naar een derde groep die aanwezig is (maar blijkbaar niet geoordeeld wordt).

Velen beweren dat deze "broeders" het Joodse overblijfsel zijn, alleen omdat Jezus het woord "broeders" gebruikt, waarvan zij beweren dat het op een etnische manier wordt gebruikt - waarop ik beleefd antwoord met: "onzin". Het woord "broeders" dat hier gebruikt wordt, kan legitiem verwijzen naar zowel Joden als niet-Joodse gelovigen (Hebr. 2:11; Rom. 8:29).

Het probleem met het zien van de "broeders" als niet-Joodse gelovigen is echter dat de enige beschikbare niet-Joodse gelovigen waar Jezus het over zou kunnen hebben zich onder de schapen en bokken zouden moeten bevinden! Dus de schapen hielpen zichzelf? Nu wordt het een beetje dwaas... om niet te zeggen onlogisch, omdat Jezus duidelijk verwijst naar een derde groep die gescheiden is van zowel de schapen als de bokken, of die groep nu aanwezig is bij het oordeel of niet - hoewel het klinkt alsof dat wel zo is.

Wacht even... inkomend:

"Joh, Bijbelvriend, ik dacht dat je zei dat het Joodse overblijfsel zich tijdens de Grote Verdrukking in de wildernis aan de andere kant van de grens in Jordanië verborg, beschermd door God. Nou, als dat waar is, hoe kunnen al die schapen (die niet-Joden zijn en over de hele wereld wonen) dan bezig zijn met dingen als leden van het Joodse overblijfsel eten en drinken geven, hen kleden, hen bezoeken als ze ziek zijn of in de gevangenis zitten, enzovoort. Sorry dat ik er op wijs, maar dat slaat nergens op. Dus...ik denk dat dat je theorie van tafel veegt, niet?"

Yo, Captain Obvious, wie zei dat de schapen de Joden hielpen tijdens de Grote Verdrukking? Het is een geldig punt, maar tijdens de eerste helft van de Verdrukking, zullen veel Joodse mensen nog steeds in andere landen over de hele wereld wonen, net als nu. Als legioenen van deze Joden beginnen te reageren op het evangelie dat door de 144.000 wordt verkondigd en tot geloof komen in hun ware Messias, kun je er zeker van zijn dat het antisemitisme een hoge vlucht zal nemen, veel verder dan wat we nu al zien. Hier komen de schapen om de hoek kijken, dat zijn niet-Joden die tijdens de Verdrukking tot geloof in Christus zijn gekomen en die alles op het spel hebben gezet om gelovige Joden over de hele wereld te helpen en bij te staan, met groot risico voor zichzelf te midden van de vervolging van alle gelovigen, die tijdens de eerste helft van de Verdrukking met sprongen zal toenemen.

Niet alleen dat, maar na Gods donderend, wonderbaarlijk ingrijpen namens hen in de strijd van Gog Magog, zal Israël (tijdelijk!) in een plaats van relatieve dominantie over hun moslimvijanden worden geduwd, die zojuist een royale schop onder hun achterste hebben gekregen van de God der Joden. En als ze zien hoe hun nieuwe tempel wordt gebouwd, zullen grote aantallen Joden gemotiveerd worden om aliyah te maken en naar Israël te verhuizen. Naarmate we dichter bij het middenpunt van de Verdrukking komen, geloof ik dat het punt zal worden bereikt waarop de grote meerderheid van de Joden (gelovig en anderszins) zal zijn verhuisd naar de Joodse natie.

Het zou me zelfs niet verbazen als de opkomende leider die de antichrist zal worden, Joden aanmoedigt om naar Israël te verhuizen. Waarom? Simpel:

Satan weet dat het een stuk makkelijker zal zijn
te vernietigen als ze allemaal op één plaats zijn.

Een paar conclusies

Er zijn tal van ideeën die we kunnen meenemen uit de drie gelijkenissen van Mattheüs 25, maar er zijn twee belangrijke ideeën die ik u wil meegeven voordat ik dit afrond.

1. Het verband tussen deze drie gelijkenissen

Eén ding wil ik u duidelijk maken: alle drie de gelijkenissen in Mattheüs 25 gaan over de tijd waarin Christus zich voorbereidt op de vestiging van zijn koninkrijk, en alle drie spreken ze over dezelfde gebeurtenis: het oordeel dat bepaalt wie van de niet-Joodse overlevenden van de beproeving wel of niet toegang krijgt tot het koninkrijk (afgezien van degenen die al verzekerd zijn van toegang). En zoals we gezien hebben, is de enige groep mensen die beoordeeld kan worden op hun waardigheid om het koninkrijk binnen te gaan, de niet-Joodse overlevenden van de Verdrukking die het merkteken geweigerd hebben. Dat betekent dat alle spelers die in deze drie gelijkenissen worden genoemd - de vijf wijze maagden, de vijf dwaze maagden, de twee trouwe dienaren, de luie dienaar, de schapen en de bokken - allemaal samen deze groep vormen: deze groep niet-Joodse overlevenden uit de Verdrukking.

Wanneer vervolgens het oordeel begint, wordt deze groep verdeeld in twee subgroepen: één die wordt verwelkomd in het koninkrijk (de schapen) en één die wordt weggestuurd naar de eeuwige straf (de bokken).

De gelijkenis van de 10 maagden en de gelijkenis van de talenten gaan dus over hetzelfde: een oordeel waarbij mensen al dan niet worden toegelaten tot het Duizendjarig Rijk. Vervolgens wordt het eigenlijke oordeel beschreven in de derde leer in het Schapen- en Bokkenoordeel.

(Geest)

Maar let goed op wat deze eerste twee gelijkenissen voor ons betekenen. De gelijkenis van de 10 maagden spreekt van olie, die de Heilige Geest is, en beschrijft dus de bereidheid van de maagden in termen van hoeveel van de Heilige Geest de maagden bezaten. Of, om preciezer te zijn, hoeveel Heilige Geest de maagden hadden. Deze gelijkenis kenmerkt het oordeel in geestelijke termen - in termen van hoezeer deze mensen de leiding van de Geest zochten en zich daaraan onderwierpen. En in de gelijkenis hadden alle 10 maagden tot op zekere hoogte de Heilige Geest in zich, althans op enig moment tijdens de Verdrukking.

Maar de wijze maagden gingen er helemaal voor, en onderwierpen zich in veel grotere mate aan de leiding van de Heilige Geest en werden daardoor waardig bevonden om het koninkrijk binnen te gaan. De dwaze maagden lieten het licht van de Heilige Geest in hun leven doven, misschien omdat zij overmand werden door de zorgen van de wereld - wat vanuit menselijk oogpunt begrijpelijk is, omdat zij gedwongen zullen worden ongelooflijke ontberingen te doorstaan. En als gevolg daarvan werd hun de toegang ontzegd.

(Dienstbaarheid)

Anderzijds spreekt de gelijkenis van de Talenten over dit oordeel in termen van wat de dienaren deden met wat hun Meester hen toevertrouwde. Het kenmerkt het oordeel in termen van trouwe dienst en rentmeesterschap van wat God hen gaf. En alle drie de knechten kregen een hoeveelheid kapitaal die zij in dienst van hun Meester konden gebruiken, en waarvoor zij bij Zijn terugkeer verantwoording zouden moeten afleggen.

Aangezien alle 10 maagden in feite olie hadden, en alle drie de dienaren in feite een kapitaal kregen, denk ik dat we dit moeten beschouwen als onderdeel van het primaire principe dat beide gelijkenissen moeten overbrengen. Als je hetzelfde element in twee opeenvolgende gelijkeniss herhaald ziet, suggereert dat voor mij duidelijk dat het geen onbeduidend mechanisch detail is dat als onbelangrijk kan worden afgedaan, wat ik mensen heb zien proberen te doen. Dat kunnen we hier niet doen.

Het zou voor de Heilige Geest net zo gemakkelijk zijn geweest om de vijf dwaze maagden helemaal geen olie te geven. Het zou voor de Heilige Geest net zo gemakkelijk zijn geweest om de luie dienaar niets te geven, en deze twee gelijkenissen op een overeenkomstige manier te presenteren. Maar dat deed Hij niet.

En dit leidt natuurlijk tot de tweede les:

2. Redding tijdens de Verdrukking

Ik heb lang geloofd dat niet-Joodse gelovigen tijdens de Verdrukking het in zichzelf zullen moeten vinden om een trouw getuigenis af te leggen om waardig te worden bevonden om het koninkrijk binnen te gaan (en sommigen zullen dat doen en anderen niet), en dat is omdat zij niet de zegen zullen genieten van de verzegeling en inwoning van de Heilige Geest zoals de Kerk. Ik geloof dat Openbaring 16:15 dit suggereert, maar een nadere beschouwing van deze drie gelijkenissen levert naar mijn mening een verdere bijbelse bevestiging hiervan op.

Houston, we hebben een probleem: zolang we op aarde zijn, is de Kerk de tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 3:16), omdat Hij in ons verzegeld is en in ons woont. Dat begon op de Pinksterdag tweeduizend jaar geleden en eindigt bij de Opname, en alleen de Kerk is zo'n zegen beloofd (Joh. 20:29). Bij de Opname wordt de Gemeente naar de hemel overgebracht en zal de Heilige Geest deze bediening neerleggen en niet langer Zijn tempel op aarde hebben. Overigens betekent dit ook het einde van Zijn bediening om het kwaad te beteugelen (2 Thess. 2:6-7), en tijdens de Verdrukking zal het kwaad de wereld snel overspoelen op manieren die wij ons niet eens kunnen voorstellen. Maar bedenk eens: Als de Heilige Geest tijdens de Verdrukking zou beginnen met het verzegelen en inwonen van gelovigen op dezelfde manier als Hij deed voor de Gemeente tijdens het Genadetijdperk, zou dat betekenen dat Hij na de Opname een ommekeer maakte en terugkeerde om te beginnen met het oprichten van een andere tempel op aarde. Natuurlijk zal de Heilige Geest nog steeds actief en werkzaam zijn op aarde onder de gelovigen in de Verdrukking, net als in het Oude Testament, maar dat is niet hetzelfde. Houston, we hebben een probleem.

Een veelzeggend punt over de bokken is iets wat ik in mijn vorige artikel naar voren bracht, en dat is het simpele feit dat uit de aard van de reactie van de bokken op de beschuldigingen van de Heer duidelijk blijkt dat zij oprecht verbaasd zijn dat hun de toegang tot het koninkrijk wordt ontzegd. Ze doen alsof ze verwachtten toegelaten te worden en lijken onschuldig verbaasd over het feit dat ze worden afgewezen en buitengesloten.

Denk na: Iedereen die voor Christus staat bij het Schapen- en Bokkenoordeel is een niet-Jood die de Verdrukking heeft overleefd en weigerde toe te geven aan de ongelooflijke druk om het merkteken van het beest te ontvangen. En gezien de omstandigheden betekent dat iets... meer dan velen beseffen.

Het punt is dat God meer zal eisen van hen die dwaas zijn genade en barmhartigheid onder de voet hebben gelopen tijdens het kerkelijk tijdperk...

Het komt mij voor dat het enige dat iemand echt zou kunnen motiveren om het merkteken van het beest te verwerpen en het risico te lopen daarvoor onthoofd te worden, het feit is dat zij geproefd hebben van Gods genade en barmhartigheid. Het moeten mensen zijn die op zijn minst kennis hebben gemaakt met het evangelie van zijn verlossing en hun geloof hebben beleden. De Heilige Geest is bij hen binnengedrongen. Er is echt niet veel anders waar je dit aan kunt toeschrijven - het verwerpen van het merkteken gaat een stap te ver, die we ons vandaag de dag niet eens kunnen voorstellen.

Nogmaals, dit zal niets zijn als het weigeren van een COVID-vaccin - dat is kinderspel vergeleken met dit. De druk om het merk in te nemen zal vele malen groter zijn dan alles we tot nu toe hebben gezien voor de vaccins, en je zult prompt worden opgejaagd en gedood omdat je het weigert. En ontelbare legioenen zullen dat doen.

Maar de Bokken gaven toe aan de angst en het instinct voor zelfbehoud dat de wereld op dat moment zal doordringen. Zij waren uit op nummer één, en verzuimden de leiding van de Heilige Geest te zoeken en zich daaraan te onderwerpen en Zijn kracht in enige mate van betekenis aan te boren, met als gevolg dat Hij hen uiteindelijk in de steek liet. Immers, Hij zal niet in hen verzegeld worden en hen inwijden zoals dat geldt voor leden van het lichaam van Christus, die Zijn tempel op aarde waren voordat zij in de Opname werden weggenomen.

Het punt is dat God meer gaat eisen van hen die tijdens het kerkelijk tijdperk Zijn genade en barmhartigheid dwaas met voeten traden, maar die nu getuige zijn geweest van de openbaring van Zijn wonderbaarlijke verwijdering van honderden miljoenen gelovigen bij de Opname, alsmede van de openbaring van Zijn machtige hand die beweegt in het oordeel over de hele wereld (Openb. 6:16-17). Zoals ik in een eerder artikel met de titel "De hamer laten vallen" heb besproken:

Met Gods openbaring komt verantwoordelijkheid-
met de verwerping ervan komt het oordeel.

De mensen in de Verdrukking zullen mensen zijn die het evangelie tijdens het kerkelijk tijdperk dwaas hebben afgewezen, maar die getuige zullen zijn van de openbaring van de dingen die ik zojuist heb beschreven. En God zal meer van hen eisen: Hij zal van hen eisen dat zij een trouwe getuige blijven totdat Zijn Zoon terugkeert bij de wederkomst. En dat getuigenis zal bestaan uit het helpen en bijstaan van Joodse gelovigen die hun hulp hard nodig hebben om te overleven. Vergis u dus niet:

Gelovigen tijdens de Verdrukking
zullen zich moeten vastklampen aan de
Heilige Geest alsof er geen morgen is.

Want voor velen zal dat niet zo zijn. Dat is wat er voor nodig is om beschouwd te worden als een van de wijze maagden, een van de trouwe dienaren en een van de schapen. Dat is nodig om aan Christus' rechterhand geplaatst te worden en Hem te horen zeggen:

"Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.
Ga binnen in de vreugde van uw Heer."

Dus als je niets anders meeneemt uit dit artikel, neem dan dit:

De kerk is gezegend met de
van alle eeuwigheid, omdat
we hebben niets gezien en toch geloofd.

We hebben Jezus nooit over water zien lopen. We hebben Hem nooit de doden zien opwekken. We hebben Hem nooit verlammende ziekten zien genezen met een enkel woord of een simpele aanraking. We hebben Hem nooit demonen zien uitdrijven met een kort gebaar. We hebben Hem nooit levend gezien na zijn brute kruisiging.

We hebben nooit de littekens gezien.

Toch geloven we - we hebben ons vertrouwen gesteld in Zijn verzoeningswerk voor onze verlossing in eenvoudig, kinderlijk geloof. En volgens Christus' eigen woorden is de kerk daardoor gezegend:


29Jezus zei tot hem: Thomas, omdat je Mij gezien hebt, heb je geloofd; gezegend zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven [en die zegen is verzegeld worden met de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest].
(Johannes 20:29 AKJV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


En de gelijkenissen in Mattheüs 25 hebben duidelijk betrekking op hen die niet zo gezegend zijn.

Johannes 20:29 is een vers dat ik de helft van de mensen in het lichaam van Christus vandaag in zou willen peperen (eigenlijk zou ik genoegen nemen met de helft van de predikers), omdat velen in de kerk dit niet begrijpen omdat zij hebben gezeten onder prediking die meer gericht is op levenstoepassingen dan op de levensveranderende waarheid van Gods Woord.

Laat me u dus achterlaten met een besef van de ongelooflijke rijkdom en zegeningen die we nu in Christus hebben in het tijdperk van genade, en in het verzegeld zijn met en de inwoning van de Heilige Geest, die ons trouw overtuigt van zonde en ons geleidelijk aanpast aan het beeld van onze Heer en Heiland.

De les is afgelopen.

Ik weet zeker dat dit niet van toepassing is op jullie lieve lezers, maar toen ik nog een jonge tiener was, had ik de slechte gewoonte om in de kerk te dagdromen. In zo'n dagdroom zou ik in de hemel zijn, staande voor de Heer voor een grote menigte bewonderende gelovigen, en de Heer zou die zin tegen me zeggen: "Goed gedaan, goede en trouwe dienaar - treed binnen in de vreugde van uw Heer." En ik zou blozen en glimlachen, als een acteur die net zijn eerste Academy Award heeft gekregen... en opgelucht ademhalen dat God blijkbaar geen memo had gekregen van de CIA (Celestial Intelligence Agency) over dat tijdschrift onder mijn matras.

Maar dat is niet onze lijn. We zullen de Heer ons nooit een uitnodiging horen aanbieden om zijn koninkrijk binnen te gaan, en de reden is simpel: Dat hoeft ook niet. Wij waren verzekerd van een plaats in Zijn koninkrijk op het moment dat wij ons hart voor God verootmoedigden en in geloof geloofden dat Christus stierf en opstond om onze zonden te verzoenen. Vanaf dat moment was het een uitgemaakte zaak. We waren binnen. We werden verzegeld en omringd door de Heilige Geest, en Hij verliet ons geen moment voor de rest van ons aardse leven - ondanks onze occasionele maar uiteindelijk vergeefse pogingen om Hem het zwijgen op te leggen en af te luisteren.

Deze dagen heb ik echter een heel andere dagdroom. In deze droom zit ik midden in een van mijn lessen Engels voor volwassenen, en word ik onderbroken door wat klinkt als een trompet. Dan hoor ik een heel andere zin:

"Kom naar boven!"

"Uhh... klas gesloten!"


Greg Lauer - 2023/#4

Noten
Oude lamp - Pxhere
Geld - Pxhere
Geit - Pxhere
Vraagteken Pxhere
Die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen (De vijf wijze en de vijf dwaze maagden) - 296 - Beierse Staatsschilderij Collecties door Godfried Schalcken, [CC BY-SA 4.0].
Parable of the Unforgiven Servant door Claude Vignon maker QS:P170,Q591684, gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons
Kudde geiten Pixabay
Kudde schapen Pixabay
Geest grafiek door Greg Lauer (eigen werk)
Service Graphic door Greg Lauer (eigen werk)


Schriftcitaten:
Alle geschriften zijn afkomstig uit de World English Bible, tenzij specifiek geannoteerd als de King James Version (KJV) of de American King James Version (AKJV).

Bron: A Little Strength